ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 27 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 27 Страница

Індивідуально-консультативна робота Підсумковий семестровий контроль Тема 6. Організація роботи органів місцевого самоврядування КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права І конституційно-правові інститути КОНСТИТУЦІИНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ Відповідальність у конституційному праві Джерела позитивного конституційного права України Поняття та функції конституції Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні Початок новітнього конституційного процесу в Україні Поняття конституційного ладу та його засад Гуманістичні засади конституційного ладу України Республіканська форма правління Характеристики України як конституційної держави І покажем, що ми, браття, козацького роду». Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина Гарантії прав і свобод людини і громадянина Правовий статус іноземців в Україні Вибори, виборче право, принципи виборчого права України Поняття та ознаки органу державної влади Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади Статус народного депутата України Компетенція Верховної Ради України Повноваження у сфері зовнішньої політики, оборони та Організація Верховної Ради України Порядок роботи Верховної Ради України Порядок обрання Президента України та строк його повноважень Функції та компетенція Президента України Адміністрація Президента України Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади Центральні органи виконавчої влади Місцеві органи виконавчої влади Конституційні засади правосуддя в Україні Конституційно-правовий статус прокуратури Поняття територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України Конституційний статус Автономної Республіки Крим Політико-правова природа та історико-теоретичні основи місцевого самоврядування Сучасна законодавча концепція місцевого самоврядування Основи місцевого самоврядування в Україні Система місцевого самоврядування Сфера компетенції та повноваження місцевого самоврядування Гарантії та захист прав місцевого самоврядування ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА Поняття джерел трудового права України, їх класифікація Нормативні акти як джерела трудового права України Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини Акти судової влади як одна з форм трудового права Поняття основних принципів трудового права України Зміст принципів трудового права Загальний порядок прийняття на роботу Розірвання трудового договору з ініціативи працівника Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу Кафедра Конституційного, міжнародного СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Теоретичний змістовий модуль 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ» Практичний змістовий модуль 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ» Назвіть юридичні властивості Конституції України. Особливості набуття громадянства за територіальним походженням. Підстави втрати громадянства України. Розділ I. Конституційне право як галузь права Розділ I. Конституційне право як галузь права в системі права Украіни Наука конституційного права є системою ідей, концепцій, теорій, вчень про конституційне право як галузь національного права. Емпіричних знань про конституційні відносини та інститути консти-туційного права та інші конституційно-правові явища до теоретичних знань про ці об'єкти. Система конституційного права України Розділ IV. Система конститущйного права України Розділ ГУ. Система конституційного права України Джерела конституційного права України Розділ V. Джерела конституційного права України Розділ VI. Конституция як основний закон суспільства та держави Функції конституційного права України Розділ VIII. Конституційно-правові відносини ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Тема № 2. Конституція – основне джерело конституційного права; інші джерела конституційного права ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ рекомендованих джерел для вивчення дисципліни МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, Конституційне право – провідна галузь національного права України Збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. Виборче право та виборча система в Україні Порядок утворення Верховної Ради України. Теоретичні основи соціального забезпечення або соціального захисту непрацездатних громадян Поняття й основні критерії предмета та методу права соціального забезпечення. Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення Недержавне пенсійне забезпечення громадян за договором з пенсійними фондами. Джерел права соціального забезпечення Основні види нормативних актів, що регулюють СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Та соціального захисту населення Поняття і система принципів правового регулювання Зміст принципів правового регулювання Правовідносин по соціальному забезпеченню Основні риси пенсійних правовідносин У сфері права соціального забезпечення Поняття трудового стажу, його види i значення Порядок встановлення загального стажу роботи Вислуга років як спеціальний стаж роботи, застосовуваний у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників Поняття та соціальне призначення пенсії Забезпечення за віком окремих категорій працівників Пенсії за особливі заслуги перед Україною. Поняття та підстави призначення пенсії за вислугу років Пенсії за вислугу років держслужбовцям, суддям, І льотно-випробувальному складу цивільної авіації Пенсії за вислугу років фахівцям інших галузей Та правові критерії інвалідності По інвалідності в солідарній системі По інвалідності окремих категорій громадян У зв'язку з втратою годувальника Умови призначення пенсії у зв'язку Допомога з тимчасової непрацездатності Допомога на випадок безробіття по соціальному страхуванню Та соціальної захищеності ветеранів війни, праці, Види і порядок надання соціальних ФОРМИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА Тема 3. Джерела цивільного права Основні нормативно-правові акти Тема 16. Поняття та цілі покарання КОНТРАКТ ЯК ВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: Постанова Кабінету Міністрів від 19.03.94 №170 (із змінами від27.06.00) РОЗДІЛ. ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТЕМА 14. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ Права і обов'язки власника свідоцтва на торговельну марку. Зобов’язання держав-учасниць Зміна соціальних і культурних моделей поведінки Рівний доступ до медичного обслуговування Рівність в галузі сімейного законодавства II. Здійснення Конвенції: Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок Створення ефективної системи спостереження ТЕМА № 6. Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльність Адміністративне правопорушення, його склад Система та види адміністративних стягнень Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності Дисциплінарна відповідальність Слідчому судді Індустріального Про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна У вигляді тримання під вартою СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Складання процесуальних документів Тема 7. Складання процесуальних документів щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб Граматична правильність мовлення Стилістична система української мови ТЕМА 5. Криміналістичне зброєзнавство ТЕМА 18. Особливості методики розслідування злочинів проти чужої власності ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ. ТЕМА 17. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСОБИ. Міністерство внутрішніх справ україни Курс: підготовки спеціалістів. Тема 1. Поняття, ознаки, принципи та завдання адміністративної відповідальності Визначте правильні варіанти вирішення справи в таких ситуаціях. Упрощенная процедура банкротства в системе Несостоятельность (банкротство) – понятие, критерии, признаки Понятие и значение упрощенной процедуры банкротства Отличие упрощенной процедуры банкротства от обычной Виды упрощенных процедур банкротства Особенности рассмотрения дела при упрощенной процедуре Последствия применения упрощенной процедуры банкротства Записи актов судебной и правоприменительной практики ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Права та обов'язки Учасників та Вкладників Зовнішньоекономічна діяльність Товариства ПОРЯДОКПЕРЕДАННЯ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ ІІІ. Відповідальність Правоволоділецьа по вимогах, пред’явлених до Користувача Купівлі-продажу партії товарів Наслідки поступки часток для Покупця Дія обставин непереборної сили Забезпечення зобов'язань за цим Договором Порядок повернення квартири Орендодавцю Порядок передачі автомобіля в оренду Порядок передачі майна в оренду Контроль Замовника за ходом виконання робіт Припинення дії цього Договору Права Комісіонера щодо виконання доручення Загальне майно сторін за цим Договором З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» Опублікованої судової практики Підготовка та проведення модельного ( навчального ) цивільного процесу Тема 30. Господарське судочинство Тема 5. Недержавне пенсійне забезпечення Тема 7. Соціальне за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття Тема 9. Державна соціальна допомога та соціальні послуги Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи, система права соціального забезпечення в Україні. Види соціального забезпечення. Тема 7. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з безробіттям Тема 10. Медичне обслуговування та медичне забезпечення громадян для самоперевірки та підготовки до заліку (колоквіуму) ЛЕКЦІЯ 3. Вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні. ЛЕКЦІЯ 6. Трансформація територіального устрою та системи місцевого самоврядування. БІБЛІОТЕКА АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «Яр.ВАЛ» ПРИКЛАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ Вищевикладене порушення призвело до завищення податкових зобов’язань на загальну суму 8 900 000 грн. Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення адвоката та слідчого, приходжу до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню. Наказ Державного департаменту України Особливостi обладнання виправних колонiй максимального рівня безпеки Особливості комунально-побутового та медичного обслуговування засуджених до арешту Правила поведiнки засуджених Побачення і телефонні розмови засуджених з родичами й iншими особами Вихід засуджених за межі виховної колонії у виді заохочення та під час короткострокових побачень Обчислення строкiв надання засудженим побачень, телефонних розмов, вручення посилок, передач i бандеролей Залучення сил і засобів колонії, органів і установ виконання покарань для підтримання правопорядку в установах виконання покарань Залучення засуджених до суспiльно корисної працi Організація навчання засуджених X СТАРООСКОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ООН Уведомление о дате открытия сессий ГЛАВА VI. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА Лекція 1. Загальна характеристика права власності Загальна характеристика речових прав Первинні способи набуття права власності Похідні (вторинні) способи набуття права власності Класифікація права власності Поняття і види права спільної власності Право власності на землю (земельну ділянку) Загальна характеристика захисту права власності Кафедра господарського права Тема 1. Предмет і система спецкурсу «Право промислової власності» Тема 2. Законодавство України про промислову власність. Тема 4. Правова охорона знаків для товарів і послуг. Тема 5. Правова охорона фірмових (комерційних) найменувань. Тема 6. Правова охорона зазначення походження товарів. Тема 8. Передача права користування об'єктами Методичні рекомендації для написання рефератів Влада та соціальні норми у первісному сучпільстві. Поняття та основні ознаки правової держави.Соціально правова держава. Поняття та ознаки юридичної відповідальноасті. Види юридичної відповідальності. Підстава та цілі юридичної відповідальності. Конституційний принцип розподілу влади в Уцкраїні. Поняття та види адміністративних стягнень. Бюджетний устрій і бюджетний процес в Уцкраїні.Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів різних рівнів в Україні. Завдання на самостійну роботу Індивідуальні навчально-дослідні завдання Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти ІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль № 1. Загальна частина Тема № 5: Право зовнішніх зносин Тема № 7: Права людини і міжнародне право Тема № 11: Територія у міжнародному праві Тема № 13: Міжнародне повітряне та космічне право Законодавчі та нормативні документи Розділ VI ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ Загальні положення до розділу Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб,- Карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років. Карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Караються позбавленням волі на строк до трьох років. Карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою,- Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства - Карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Стаття 194-1. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики Карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. Об’єктом злочину є встановлений законом порядок придбання і відчуження майна, який забезпечує право власності. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ -МОВА ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ Реквізити документів та їх оформлення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.021 с.)