ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 8 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 8 Страница

Понятия и виды правонарушений Який порядок оскарження рішень і дій ВККС України передбачено Законом України “Про судоустрій і статус суддів ”, Регламентом ВККС України і Кодексом адміністративного судочинства України? ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення судді до іншого суду в межах п’ятирічного строку Яке рішення за скаргою представників консорціуму “ХК Інвест” має ухвалити Вища рада юстиції? Чи правильно вчинив суддя К.? В чому полягає зміст права на розумний строк розгляду справи? Цели создания свободных (специальных, особых) экономических зон Порядок создания и функционирования СЭЗ, сроки функционирования СЭЗ на таможенной территории таможенного союза Завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны Таможенная стоимость товаров Особенности применения Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе от 11 декабря 2009 года Акт застосування норм права: поняття та його різновиди. Співвідношення з нормативно-правовим актом Основні стадії правотворчого процесу Поняття та види класичних норм права. Поняття та елементи державної влади, її співвідношення з політичною владою Форма державно-територіального устрою та її різновиди Предмет і функції теорії держави і права ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Статутні та договірні об’єднання підприємств. Ліквідація суб’єктів господарювання та її види. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності. Джерела конституційного права України: поняття, конституційно-правова природа, система, види та тенденції розвитку. Конституційний лад України (поняття, сутність та засади). Конституційні характеристики Української держави за Основним Законом 1996 року. Конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні (поняття та зміст, класифікація, конституційно-правова природа, механізм і гарантії реалізації). Офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від Поняття і ознаки суб’єкта складу злочину. Суб’єкт складу злочину і особа злочинця. Службова особа як спеціальний суб’єкт складу злочину. Організованих груп і злочинних організацій. Поняття тілесних ушкоджень за кримінальним правом України: ознаки та види. Диференціація кримінальної відповідальності за вчинення тілесних ушкоджень. Насильницькі корисливі склади злочинів проти власності: об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів. Розмежування їх між собою. Насильницькі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності: поняття, види, об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів. Розмежування їх між собою. Незаконні діяння із рецептами та документами на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів: об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів. Поняття та сторони трудового договору. Відпустки, їх види та порядок надання. Поняття, функції заробітної плати та її види. Види матеріальної відповідальності та їх особливості за трудовим правом. Органи, які розглядають індивідуальні трудові спори. Порядок розгляду трудових спорів і виконання рішень КТС. Надурочна робота, чергування та облік робочого часу. Правове регулювання проведення страйків та правові наслідки визнання страйку незаконним Охорона праці жінок та неповнолітніх. Поняття, ознаки та види юридичних осіб. Правочини: поняття, види, форма укладення. Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється. Поняття та ознаки особистого немайнового права. Класифікація особистих немайнових прав. Право інтелектуальної власності на літературній, художній та інший твір (авторське право). Види забезпечення зобов’язання за цивільним законодавством України. Договір поставки: поняття, істотні умови, права та обов’язки сторін. Договір позики: поняття, істотні умови, права та обов’язки сторін. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Особливості спадкування за заповітом. Київський національний університет імені Тараса О.Ф. Кістяківський – український Прагнення до вдосконалення знань Поняття цивільного права. Співвідношення цивільного, приватного та публічного права. Проблеми визначення місця сімейного права в системі права України. Імперативне та диспозитивне регулювання майнових та особистих немайнових відносин в сім'ї. Основні проблеми у визначенні предмету цивільно-правового регулювання. Угода сторін про вибір права (порядок укладення, форма, зміст). Теорії сутності юридичної особи в радянському цивільному праві. Загальна характеристика Уніфікованих правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (ІНКОТЕРМС) у редакції 2010 року. Обов'язки продавця та покупця за термінами EXW, СІР, DDP. Загальна характеристика договірних конструкцій, передбачених у Сімейному кодексі України. Звільнення від відповідальності за Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину (ст. 189 СК). Договором між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу у цивільних справах від 28.05.2001 зі змінами Протоколу від 14.09.2007 Поняття та види колізійних прив'язок (формул прикріплення). Договірне регулювання відносин батьків і дітей МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ Умови прийнятності скарг Європейським судом з прав людини. Рішення Європейского суду з прав людини як джередо цивільного права Во время брачной церемонии жених обращается с невестой обходительно. О том, как следует вести себя в гостях. Невесте дозволено ухаживать за гостями. Аргументы в пользу отмены хадисов, запрещающих ношение золота, и их несостоятельность. Мужу надлежит относится к супруге великодушно. Жена должна служить своему супругу. Из официальной позиции Церкви Про відмову дати згоду на збір та обробку персональних даних Закон України «Про освіту» гарантує кожному громадянину України здійснення своїх прав на освіту (ст.6), отже зокрема на отримання документу про освіту. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ По курсу «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» Система оценивания зачётов и экзамена Тема 2. Происхождение государства. Общее учение о государстве Тема 4. Механизм государства и государственный апарат. Функции государства Тема 6. Политическая система и государство. Право, экономика, политика Содержательный модуль 2. ТЕОРИЯ ПРАВА Тема 9. Система права и система законодательства Тема 12. Правоприменение. Толкование норм права Тема 14. Законность и правопорядок Тема 16. Правовые системы современности КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КУРСАНТАМ Занятие 20 – семинар Время - 2 часа Тема 23. Тактика предъявления для опознания Занятие 25.1 – практическое Время - 2 часа Таким образом, мне была предоставлена неполная информация о приобретаемом продукте. Таким образом, на основании указанных выше норм закона, договор между мной и ООО «Кругосвет» подлежит изменению в части стоимости договора. Р: В моем клубе через два часа. КРАСНЫЙ Р: В «Бараке» в 10 вечера. Сегодня все по желанию дамы. Р: Как ты? Надеюсь уже лучше? Заявление об отмене ограничения в дееспособности (от имени гражданина, ограниченного в дееспособности и прекратившего употреблять спиртные напитки) Доверенность на ведение дел в суде. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства О признании гражданина недееспособным Об объявлении гражданина умершим ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) О государственной регистрации юридического лица при создании Сведения о лице, имеющем право без доверенности ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РАБОТНИКОМ Тема 4. Лексичні особливості ділового мовлення Тема 5. Українська термінологія у професійному спілкуванні Вправа 19. Утворіть дієприкметники від дієслів. Поясніть їх творення. ТЕМА 7. Спілкування як інструмент професійної діяльності Морально-професійні ситуації Вправа 13. Наведіть етикетні формули ділового листування. Методические указания по прохождению учебно-ознакомительной практики Цели и задачи учебно-ознакомительной практики Основные направления прохождения учебно-ознакомительной практики Ведение дневника и составление отчета о практике Особенности международных расчетов. Основные формы расчетов в практике международной торговли. Порядок открытия обменных пунктов Порядок осуществления операций с наличной валютой и чеками в обменном пункте Операции физ.лиц-резов, осуществляемые без открытия банковских счетов. (я так поняла, что вал.операции, если нет.. то простите) Вопрос 1 Виды управления и особенности социального управления Вопрос 2. Особенности процесса управления в сфере государственного и муниципального управления и его отличие от процесса управления в бизнес-сообществе Вопрос 3. Понятие «метод управления» и классификация методов управления Вопрос 5. Теории бюрократии и их современная оценка Вопрос 8 Общие принципы формирования и функционирования исполнительной власти в субъектах РФ Вопрос 9. Понятие муниципального управления, его цели и задачи и принципы Вопрос 10. Конфликт: понятие, типы, диагностика. Управление конфликтом в аппарате админ.управления Вопрос 13. Организационная культура и кадровая политика в государственной службе РФ Вопрос 15 Понятие и сущность организационной структуры управления Вопрос 16. Анализ основных моделей местного самоуправления в развитых демократиях. Основные этапы разработки и осуществления государственной целевой программы включают следующие формы деятельности (от разработки до завершения реализации). Вопрос 20. Административные реформы: цели, задачи и основные направления реализации. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Контроль Президента РФ может быть непосредственным и опосредованным. Вопрос 22. Формы и организация участия общественности в принятии решений (на уровне субъекта РФ). Есть несколько моделей связи депутата с представительным органом и избирателями. Вопрос 23. Инфраструктура муниципального хозяйства – понятие и составляющие, проблемы развития. Причины безнравственного поведения регулятивно-нравственная и культурно-нравственная. Вопрос 26. Основные направления реформы государственной службы Российской Федерации. (см. вопрос 18 и 24 про Гос. службу). Вопрос 27. Инновационные технологии для муниципального хозяйства. Вопрос 28. Сущность и основные направления государственного управления социальной сферой. Вопрос 30. Принципы цели и задачи муниципального управления в РФ. (см. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ) Представительный орган муниципального района. Блок тем «Право собственности и другие вещные права» Защита права собственности и других вещных прав Вопрос 1. Основные предпосылки создания Европейских сообществ и Европейского Союза Вопрос 49. Экологическое право Европейского Союза: понятие, принципы, механизм охраны окружающей среды. Понятие международного частного права. Развитие российской доктрины международного частного права. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в международном частном праве: общая характеристика. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил. Схвалено методичною радою НАВС Професор кафедри, доцент,к.ю.н. Сергєєв І.С. Коли Україна стала повноправним членом Ради Митного Співробітництва? Аудіозаписи лекцій з митного права у складі фонду академії Тема 4: «Ветхий завет» Библии как источник права. Тема 8: Право и процесс в государстве франков (по «Салической правде»). Тема 11: Государственность и регламентация социальных отношений во Франции (IX – XV стт.). Заявка на участь в конкурсному відборі Разом з ним наша кіногрупа вирушила в Ромашки. про придбання літературного сценарію ГЛАВА 2. ПРАВО НА ИСК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА Право на иск и право на предъявление иска Проблемные моменты предъявления иска в арбитражном процессе ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА Тема 1. Понятие, задачи принципы и система уголовного права Тема 23. Конфискация имущества К теме 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА Понятие, задачи и стадии российского уголовного процесса. Маркс – «Процесс это форма жизни (материального) закона». Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Понятие участника уголовного судопроизводства, классификация участников. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Органы дознания, их полномочия. Дознаватель. Ст. 42 – права и обязанности. Уведомление о подозрении в совершении преступления – т. е. человек ставится в положение подозреваемого, данный способ применяется в дознании. Процессуальное положение - совокупность прав и обязанностей. Ст. 47. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя. Вспомнить гносеологию, понятие истины Формальный способ – указано сколько, каких доказательств необходимо для вынесения обвинительного приговора. Правильно, что наш законодатель не идет по этому пути. Способом, указанным в законе – следственные действия (ст. 86 УПК) Показания обвиняемого, особенности их оценки. Процессуальное значение признательных показаний обвиняемого. Основания, условия, порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей. Залог как мера пресечения в российском уголовном процессе. Зародження класового суспільства і перші держави на території України в добу раннього заліза (І тис. до н. е. – III ст. н. е.) Східні слов’яни в етнополітичних процесах в lV – ІХ ст. Зародження державності у східних слов’ян Київська Русь в системі міжнародних відносин Х – XIII ст. Українські землі у складі польсько-литовської держави (40-ві рр. XIV – 60-ті рр. XVI ст.) Виникнення українського козацтва і Запорозької Січі, їх організація та устрій. Реєстрове козацтво. Посилення антифеодальної боротьби українського народу в умовах затвердження в Україні фільварково – панщинної системи Руйнація української державності у 50 – 70-х рр. ХVІІ ст. та боротьба за її збереження. Політика царату щодо Гетьманщини, Слобожанщини та Запорозької Січі у ХVІІІ ст., ліквідація їх автономного устрою Становлення та розвиток українського національно-визвольного руху в Австрійській (Австро-Угорській) імперії в XIX ст. Активізація українського національного руху в Наддніпрянщині у 40 – 90-х рр. XIX ст. і політика царату. Перша світова війна і Україна (1914 – початок 1917 рр.) Австро-німецька окупація України у 1918 р. та її наслідки для української державності. Директорія та її боротьба за збереження української державності у 1918 – 1920 рр. Особливості суспільно-політичного розвитку УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Соціально-економічний розвиток УСРР в умовах непу Суспільно-політичне життя УРСР в умовах затвердження сталінського тоталітарного режиму (30-ті рр. ХХ ст.) Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни Відбудова економіки УРСР та протиріччя її розвитку у Дисидентський рух в Україні (60 – 80-ті рр. ХХ ст.) Основні тенденції соціально-економічного розвитку України наприкінці 80-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Суперечності суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі (2005 – 2009 рр.) Тема № 11: «Институты регистрации, учета и отчетности » Нормы, определяющие правовой статус (права и обязанности) участников регистрационных отношений Классификация по характеру государственной регистрации. Эффективность института регистрации Цели, задачи, функции института отчетности. Стадии и субъекты процедуры реализации института учета и отчетности в деятельности ОВД. Платники податку на додану вартість з 01 січня 2011 р. Дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту Одночасне здійснення оподатковуваних і неоподатковуваних операцій Субъективный и объективный смысл акта; его самоистолкование Мораль как регулирование внутреннего поведения Относительность моральной ценности Правовая норма и правовое высказывание (Rechtssatz) Причинность и вменение. Закон природы и юридический закон Каузальная и нормативная социальные науки Различия между принципом причинности и принципом вменения Санкция: противоправное деяние и его последствие Правовая обязанность и ответственность Субъективное право: правомочие и полномочие Основание действительности нормативного порядка: основная норма е) Действительность и действенность БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вимоги до виконання курсової роботи Эволюция понятия «идеология». Структура и уровни идеологии. О Всероссийском фестивале творчества ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Бердянської молодіжної танцювально-спортивної організації Приходская летопись села Дурникина Замечания Численное показание о прихожанах села Дурникина за 1866 год О состоянии церквных доходов Замечание о построении новой церкви Общее замечание о состоянии погоды и полноводья О падеже рогатого скота, овец и птицы Об удалении из общества злонамеренных людей О новой церкви и явном покровительстве ей Св. провидения О Феоне Ефремовой Рясковойде его не утерпела, начала ругать и ухватила его за волосы.ком на обеспечение другогокОНЕЧНО О состоянии погоды и полой воде Какого происхождения и звания прихожане Церковная летопись с. Дурникина за 1884 год Замечание О недвижимом имуществе церкви І. Суспільно-історичні передумови Яка соціальна модель підходить українській ментальності Розділ І. Ідея і її обґрунтування Закон про односторонню відповідальність за корупцію. Розділ V. Виклики та засоби їх усунення. Небезпека захоплення влади аморальними елементами. Перший етап: народоутворення. Третій етап: державоутворення. Порядок расчетов за предоставленные услуги
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.03 с.)