ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 396 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 396 Страница

Рентна плата за спеціальне використання води Суть та платники єдиного податку Ставки єдиного податку для IV групи Договор о функционировании Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора: общая характеристика. Функции и полномочия европейской комиссии Техническая организация работы Суда ЕС В чем заключаются особенности Хартии Европейского Союза об основных правах? Настоящим учреждается гражданство Союза. Каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Союза. Гражданство Союза дополняет, а не заменяет национальное гражданство. В какие инстанции следует обращаться в случае нарушения прав и свобод, гарантированных Европейским Союзом?(дополнительно прочитать) Перекресток - Пожары и дожди , аккорды Маша и медведи — «Рейкьявик» Дворовые песни - Время юности моей Источники вторичного права Европейского Союза. Профессор, д.ю.н.                                                                          Кашкин С.Ю. Тема 2. Авторське право та суміжні права Тема 3. Право промислової власності Тема 4 . Правове регулювання засобів індивідуалізації цивільного обороту, товарів та послуг Тема 5. Правове регулювання нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності Тема 6. Договори у сфері інтелектуальної власності ТЕМА 4. Правове регулювання засобів індивідуалізації цивільного обороту, товарів та послуг . ТЕМА 3. Право промислової власності . ТЕМА 5. Правове регулювання нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності . Критерії оцінювання аудиторної роботи Критерії оцінювання індивідуальної роботи Монографії та інші наукові видання : Основные  цели  и  задачи студенческого  городка Права  и  обязанности  проживающих  в  студенческом  городке Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм (не менее 6 кв. м жилой площади на одного проживающего). Основними завданнями молодіжного дорадчого комітету при міському голові м. Українка є: Членство в молодіжному дорадчому комітеті при міському голові м. Українка припиняється на підставі рішення даного комітету у разі: Рабочее время, время отдыха и отпуска для государственного и муниципального служащего . Дата введения в действие 1 июля 2006 г. V. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ЕЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ XII. ИСПЫТАНИя И ИНСПЕКЦИОННый КОНТРОЛь XIX. Инспекционный контроль за аккредитованным органом по сертификации XXII. Повторная аккредитация ГУП МО «Мособлгаз» на работы по ремонту и Плита газовая и газобаллонная установка Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ Стаття 22. Агенції зовнішнього забезпечення якості освіти Стаття 30. Стипендіальні комісії Розділ V. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ Стаття 38. Експертний комітет та експертні комісії Стаття 51. З'їзд науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Стаття 55. Статус вищих навчальних закладів Стаття 61. Вчена рада вищого навчального закладу Стаття 65. Автономія вищого навчального закладу Стаття 79. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів Стаття 80. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма вступних випробувань Розділ XI. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Стаття 91. Державні гранти на здобуття вищої освіти Стаття 92. Правовий режим майнового комплексу публічних вищих навчальних закладів Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 4. Визначення основних термінів Кодексу Стаття 5. Дія Кодексу у просторі Стаття 28. Гласність і відкритість судового провадження Стаття 36. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого Стаття 45. Підозрюваний, обвинувачений Стаття 46. Виправданий, засуджений Стаття 57. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії Стаття 60. Права потерпілого Стаття 61. Обов’язки потерпілого Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого Стаття 90. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні Стаття 95. З’ясування достовірності показань свідка Стаття 100. Поняття висновку експерта Стаття 112. Поняття процесуальних строків Стаття 129. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження Стаття 133. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом Стаття 161. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів Стаття 176. Особисте зобов’язання Стаття 182. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу Стаття 200. Порядок звільнення особи з-під варти Стаття 212. Початок досудового розслідування Стаття 220. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій Стаття 228. Протокол впізнання Стаття 233. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи Стаття 246. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді Стаття 283. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності Стаття 298. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні Стаття 300. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження Стаття 310. Вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду Стаття 333. Відмова від підтримання державного обвинувачення Стаття 343. Розгляд судом клопотань учасників судового розгляду Стаття 352. Дослідження звуко- і відеозаписів Стаття 361. Відновлення судового розгляду Стаття 364. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення Стаття 369. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді Стаття 376. Розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні Стаття 413. Вирок (ухвала про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції Стаття 432. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції Стаття 441. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Стаття 446. Порядок розгляду справи Верховним Судом України Стаття 467. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди Стаття 470. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення Стаття 478. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх Стаття 487. Передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд Стаття 498. Порядок здійснення досудового розслідування щодо суспільно небезпечних діянь неосудних осіб і кримінальних правопорушень обмежено осудних осіб Стаття 503. Психіатрична експертиза Стаття 517. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України Стаття 533. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку Стаття 545. Запит про міжнародну правову допомогу Стаття 552. Виконання запиту Стаття 564. Прикордонне переслідування Стаття 570. Тимчасовий арешт до надходження запиту про видачу Стаття 577. Підстави для відмови у видачі Стаття 595. Підстави і порядок виконання вироків іноземних судів Стаття 599. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання Стаття 601. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави Розділ X. Прикінцеві положення Стаття 5. Функції прокуратури Стаття 20. Повноваження прокурора Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство Стаття 40. Зміна апеляційної, касаційної скарги, відкликання справи із суду Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури Участь в розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх вчинили, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством; Стаття 10. Основні обов'язки міліції Викликати громадян і службових осіб у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в їх провадженнях; Стаття 13. Застосування засобів впливу Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України Стаття 25. Права Служби безпеки України Стаття 7. Функції і повноваження органів, підрозділів та співробітників Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність Стаття 3. Органи, які забезпечують безпеку Стаття 43. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт Стаття 152. Підстави звільнення від відбування покарання Стаття 26. Прокурорський нагляд Стаття 13. Листування осіб, взятих під варту. Порядок надсилання скарг, заяв і листів НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОПМЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ” Тема 7. Територіальна noлiтика Тема 13. 3 ac об u масової інформації у п o л i т u чн i й системі України Лекція №2. Вищі органи народопредставництва та виконавчої влади в Україні (2 години). Заняття№2. Політична система українського суспільства у роки національної революції середини – другої пловини 17 століття. Заняття №3. Політична модель самодержавної влади: Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій (2 години). Заняття №4. Становлення та еволюція радянської політичної системи 1920 – 60-х рр. ( 2 години ) . Заняття №2. Розбудова громадянського суспільства в незалежній Україні (2 години). Заняття №4. 3 ac об u масової інформації у п o л i т u чн i й системі України (2 години). Тема 4. Політична система українського суспільства у роки національної революції середини 17 століття. Тема 8. УНР часів Центральної ради і Директорії ( 8 годин). Тема 10. Становлення та еволюція радянської політичної системи 1920 – 50-х рр. Глава 7. Особенности оборудования воспитательных колоний Глава 12. Правила поведения осужденных Глава 20. Личный прием осужденных Глава 27. Предложения, заявления и жалобы осужденных Глава 28. Порядок предоставления осужденным свиданий Глава 29. Порядок проведения свиданий Глава 33. Передвижение осужденных без конвоя или сопровождения Глава 37. Перевод осужденного в безопасное место Глава 48. Самодеятельные организации в местах лишения свободы Глава 55. Порядок применения мер поощрения и взыскания Глава 64. Особенности использования труда осужденных в тюрьмах Глава 69. Медико-санитарное обеспечение осужденных Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ОСОБОГО РЕЖИМА Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ Глава 12. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ Глава 23. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ И БАНДЕРОЛЕЙ Глава 27. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ЖАЛОБЫ ОСУЖДЕННЫХ Глава 28. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ СВИДАНИЙ Глава 29. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВИДАНИЙ Глава 38. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ЗАПИРАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В БОЛЬНИЦАХ Глава 45. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ОСУЖДЕННЫМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ УЧЕБЫ Глава 55. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ Глава 58. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ШТРАФНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ Глава 62. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ПРИМЕНЯЮЩИЕ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ Глава 69. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ Глава 70. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ Глава 72. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОСУЖДЕННОМУ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО, ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ПРАВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРУД ОСУЖДЕННЫХ Прием и увольнение работников Ответственность работодателя Понятие права прав человека. Соотношение с м/н гуманитарным правом Международная организация труда (МОТ) и ее роль в регламентации социальных прав человека. Уставные контрольные механизмы ООН Принципы права прав человека Внеуставные контрольные механизмы ООН Конвенционные контрольные механизмы и процедуры Процедура рассмотрения жалоб Европейским судом по правам человека. Европейская социальная хартия и механизм контроля за ее соблюдением. Политический механизм защиты прав человека в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Концепция «обязанности защищать» в современном международном праве и ее эволюция. Преступные посягательства на права человека Юрисдикция Европейского суда по правам человека. ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ та права людини Суб’єктивні права та юридичні обов’язки представників Феміди: теоретичний аспект Конституційно-правове регулювання застосування репродуктивних технологій Інформація як об’єкт цивільного права Заступник директора                                                                                І.Г. Орловська Заступник директора                                                                                І.Г. Орловська Заступник директора                                                                                І.Г. Орловська Заступник директора                                                                                І.Г. Орловська Заступник директора                                                                                І.Г. Орловська Директор Інституту права та суспільних відносин Заліково-екзаменаційної сесії І семестру Заступник директора                                                                                  І.Г. Орловська Для інтегрованої групи МІ-31/13 (ІІІ курс) В.о . директора Інституту права та суспільних відносин Заліково-екзаменаційної сесії І семестру Заступник директора                                                                                          О.О. Фаст В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Предмет и задачи судебной психиатрии. Связь судебной психиатрии с другими науками. Понятие судебно-психиатрической экспертизы, ее основные задачи в уголовном и гражданском процессах. Виды судебно-психиатрических экспертиз.  Правовое положение судебно-психиатрического эксперта и врача-психиатра, выступающего в процессуальной роли специалиста по уголовному делу. Порядок проведения стационарных судебно-психиатрических экспертиз. Отличие судебно-психиатрической экспертизы от судебно-психологической экспертизы (по объекту и предмету исследования, задачам). Фактические основания для принятия следователем, прокурором, судом, органом дознания решения о назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении потерпевших, свидетелей. Признание гражданина недееспособным - исключительная прерогатива суда. Течение психических болезней Расстройства восприятия и их судебно-психиатрическое значение. Расстройства мышления и их судебно-психиатрическое значение. Навязчивые и сверхценные идеи Расстройства эмоциональной сферы человека и их судебно-психиатрическое значение. Основные виды расстройств волевой деятельности Расстройства памяти и их судебно-психиатрическое значение. Основные синдромы психических расстройств. Аффективные синдромы и их судебно-психиатрическое значение. Бредовые и галлюцинаторно-бредовые синдромы и их судебно-психиатрическое значение. Кататонические синдромы и их судебно-психиатрическое значение. Синдромы нарушения сознания и их судебно-психиатрическое значение. Шизофрения. Основные расстройства и их проявления. Судебно-психиатрическая оценка. Острые реакции на стресс, неврозы, соматоморфные расстройства. Основные проявления и судебно-психиатрическая оценка. Судебно-психиатрическое значение психопатий Понятие инволюционных психических расстройств Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга, их судебно-психиатрическая оценка. Атеросклеротическое слабоумие развившееся после осуждения является основанием для освобождения лица от дальнейшего отбывания наказания. Эпилепсия. Основные ее клинические проявления и судебно-психиатрическая оценка. Психические расстройства при соматических заболеваниях и эндокринопатиях, их судебно-психиатрическая оценка. Алкоголизм, токсикомания, наркомания. Основные их клинические проявления и судебно-психиатрическая оценка. Симуляция психических расстройств их судебно-психиатрическая оценка. Особенности возникновения и течения психических расстройств у несовершеннолетних. Особенности оценки психического состояния несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Система управления контентом (CMS) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 13/ОАЭ/12 ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА Кровли здания центральной котельной промышленной зоны Количество часов по формам обучения Формирование общекультурных компетенций: П. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. Понятие, предмет, задачи и место уголовного права в системе отраслей российского права. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление. Выдача лиц, совершивших преступления. Преступление с двумя формами вины. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Неоконченное преступление и его виды. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление. Условное осуждение и основание его применения. Отмена условного осуждения, продление испытательного срока. Постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2015 г. №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Понятие, признаки соучастия. Виды соучастников. Понятие амнистии и помилования. Основания и условия его применения. Виды освобождения от наказания несовершеннолетних. Статья 99. Виды принудительных мер медицинского характера Статья 64. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление Ограничение свободы и арест как виды уголовного наказания. Принудительные меры медицинского характера, их виды и основания их применения, изменения и прекращения. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности. Невиновное причинение вреда. Понятие и виды рецидива преступлений и его правовые последствия. Назначение наказания по совокупности приговоров.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.033 с.)