ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 153 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 153 Страница

Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя. В выборе волостном участвуют все граждане без изъятия и различия. Никакой должностной человек, в службе общественной находящийся, не может быть членом ни той, ни другой Палаты, пока он будет сохранять свою должность. А потому Император ни в каком случае не имеет права выехать из пределов Отечества, даже в заморския владения отечества. Тема: Основи правового статусу людини і громадянина в Україні Тема: Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні Тема: Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади Тема: Територіальний устрій України Тема: Конституційно-правові засади організації та діяльності судів загальної юрисдикції та органів прокуратури в Україні Зміст матеріалу семінарських занять Методи активізації навчального процесу Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ: понятие, структура. Теория и практика квалификации преступлений. Длящимися и продолжаемыми составы быть не могут. Ими могут быть только преступления. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ТЕОРИИ КВАЛИФИКАЦИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕДСИУПЛЕНИЯ ПО ПРИЗНАКАМ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ. Виды умысла на квалификацию влияют. Паризька конвенція про охорону промислової власності належить до реєстраційних угод Грошові знаки належать до об'єктів авторського права? Промови та виступи є об'єктами авторського права? Контрафактна продукція – продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності. Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Иванова с 1.12.2011 по 31.12.2011 года была в очередном оплачиваемом На підставі якого документа провадиться виконання рішення господарського суду? За чий рахунок здійснюється виконання Рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України? У яких категоріях справ суд зобов’язаний допустити негайне виконання рішень? Поняття виконавчого провадження Правова основа здійснення виконавчого провадження Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб Теми 1, 2, 3. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА. ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА Теми 4, 5. ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЇХ ОСНОВНІ ЗАСОБИ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ Теми 6, 7. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ Виконання покарання у виді штрафу Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Виконання покарання у виді громадських робіт Виконання покарання у виді виправних робіт Виконання та відбування покарання у виді арешту Зміст покарання Вид покарання Батальйоні військовослужбовців Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі Продовжіть законодавче положення ПРЕДМЕТ – Право супруга требовать расторжения брака (абз 3, п. 2 ст. 28 СК) Поняття та види кваліфікації злочинів Поняття вбивство його види та ознаки Апеляційне оскарження в господарському судочинстві Право апеляційного оскарження в господарському судочинстві Перегляд справи в апеляційній інстанції Подання та порядок розгляду апеляційної скарги Зміст рішення та строк подання апеляційної скарги Повернення апеляційної скарги І ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Інститут примусового виконання рішень та правова основа виконавчого провадження Джерела виконавчого провадження Виконавчі документи, що підлягають примусовому виконанню Правовий статус виконавчої служби Адміністративно-правовий статус державного та приватного виконавця Обов’язки та права виконавця Роль та місце суду у виконавчому провадженні. Юридична відповідальність державного виконавця Виконавець – основний та обов’язковий учасник виконавчого провадження Строки та умови здійснення виконавчого провадження Зведене виконавче провадження. Виконавчі групи Зупинення виконавчого провадження, відкладення проведення виконавчих дій Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення, роз’яснення рішення, що підлягає виконанню. Виконавча мирова угода. Звернення стягнення на інше майно боржника – юридичної особи Порядок реалізації майна, на яке звернено стягнення Витрати органів ДВС на організацію та проведення виконавчих дій. Авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій. Винагорода державному виконавцю та порядок її виплати Порядок звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника Порядок стягнення аліментів із боржника Юрисдикція судів щодо розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС Шляхи удосконалення процедури примусового виконання рішень Общество и государство. Сферы общественной жизнедеятельности. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Роль искусства в познании мира. Новаторство и традиции в культуре. По месту и роли в правовой системе нормы права подразделяются Понятие, признаки и функции государства Система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности, называется составом правонарушения. Какие суждения об отклоняющемся поведении верны? Назовите вид юридической ответственности, основанием для привлечения к которой является проступок. III. Экономические, социальные и культурные права. Суверенное государство вправе предусмотреть исключение из общего правила, то есть ситуацию, когда выход из гражданства не допускается. Общепризнанные принципы и нормы международного права признаются частью правовой системы РФ. Полномочия, связанные с федеративным устройством государства, В сфере прав и свобод личности, выполнения гражданином своих конституционных обязанностей, законности и общественного порядка Какой орган является ведущим, главным звеном правоохранительной системы в РФ? ПЕРВАЯ ГЛАВА. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ Сводная статья по слову «палата» Глава 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА Юридическими свойствами республиканской формы правления Правоотношение: понятие, структура, основания возникновения Правонарушения: понятие, признаки. Виды. Состав. Конституция РФ как юридический документ Сроки защиты гражданских прав. Понятие и стороны в обязательстве Наследственное право как подотрасль гражданского права. Порядок и условия заключения и расторжения брака Источники и принципы трудового права Только наличие всех четырех элементов состава преступления Конституция как основной закон государства: понятие и юридические признаки. Российский федерализм обладает целым рядом специфических особенностей, отличающих его от федерализма в других странах. Государственного управления РФ. Основные источники административного права. Субъекты гражданско-правовых отношений. Дееспособность и правоспособность. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Пособие по беременности и родам Семья, её роль в жизни общества и государства. Понятие и виды семейных правоотношений. Глава 1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками в банковском секторе Методы оценки кредитного риска Методы снижения кредитного риска Модели надзора за ссудами, применяемая в зарубежной банковской практике Участь у законодавчому процесі Роль Комітету постійних представників (COREPER) Суд Європейських Співтовариств Процедури спеціального перегляду ГЛАВА II. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ Методы и способы налогового регулирования Ответственность за нарушение налогового законодательства Глава 13. УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА Исследование и оценка доказательств Объяснения сторон и третьих лиц Статья 604. Договор безвозмездного пользования имуществом Статья 129. Судебные извещения и вызовы Действие в чужом интересе без поручения Практика в области собственности Уголовное и административное право Оценка степени важности полученной информации Направления защиты информации Производство в порядке надзора. Сроки в арбитражном процессе. Исполнение решений арбитражных судов Про Антимонопольний комітет України Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України Загальні положення про купівлю-продаж Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку Стаття 694. Продаж товару в кредит Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві Стаття 712. Договір поставки Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому РОЗДІЛ II – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Практичне заняття 1 (2 год.) Лекція 8. Умови зовнішньоекономічного договору Лекція 10. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Лекція 14. Правове регулювання іноземного інвестування (ч.2) Лекція 17. Відповідальність у ЗЕД Доведіть, що період князювання Володимира Великого став початком розквіту Київської Русі. Хрещення Русі: причини, хід, історичне значення. Історіографія проблеми Основні аспекти внутрішньої політики Ярослава Мудрого Внутрішня політика Мстислава та збереження політичної єдності руських земель. Форма державного устрою Київської Русі.Історіографія проблеми Розвиток фінансової системи в Київській Русі. Література і літературні твори в Київській Русі. Усна народна творчість. Расстройства восприятия (галлюцинации, иллюзии). ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 4 (31) Классификация по видам (их 24, но думаю, достаточно нескольких, остальное-по желанию) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 5 (32) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 6 (33) Ответ: страховая выплата первой компанией равна 1786,6672 руб., второй компанией 1786,6672 руб. Несет, когда это предусмотрено договором страхования. Собственных и заемных средств страховщика. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 11(38) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 12(39) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 13(40) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 14(41) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 15(42) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 16(43) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 17(44) Двойное страхование: понятие, причины запрещения и последствия выявления. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 22 (49) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 23 (50) Экзаменационный билет 24 (51) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 25 (52) ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТИЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Понятия и признаки соучастия в преступлении Виды и формы соучастия в преступлении Основание ответственности за соучастие в преступлении Пределы ответственности соучастников Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия V. Материалы правоприменительной практики Тема 22. Международный коммерческий арбитраж Билет № 1.Основные этапы в истории Древнего Египта. Общественный и государственный строй Билет № 4.Государство в Древней Индии. Законы Ману, Варны и касты Билет № 6.Возникновение Афинского государства. Реформы Салона и Клисфена. Билет № 7. Афинская демократическая республика в 5 в. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Система демократической власти и управления. Военный морской союз. Билет № 9.Государственный строй Римской республики Билет № 10. Переход к империи в Древнем Риме. Установление принципата и его развитие. Эдикт Каракаллы. Билет №12. Основные этапы развития римского права. Законы 12 таблиц как памятник цивильного права. Манципация. Нексум. Билет № 18. Источники феодального права Западной Европы. Обычное право. Частные кодификации. Городское право. Каноническое право. Рецепции римского права. Билет № 19. Уголовное право и процесс. «Каролина» как общегерманский свод уголовного процесса и уголовного права. Билет № 23. Французский абсолютизм. Реформы Ришелье. Центральное и местное самоуправление. Билет № 24. Возникновение государственности в Англии. Англосаксонские королевства. Нормандское завоевание Англии 1066г. Реформы Генриха 1 и Генриха 2. Билет № 26. Особенности английского абсолютизма Билет № 1. Революция 17 века в Англии. Протекторат. «Орудие управления» Билет № 4. Развитие конституционной монархии в Англии 18- нач 19 века. Кабинет министров. Ответственное правительство Билет № 5. Избирательные реформы в Англии 1832, 1867, 1884-85 гг. Введение тайного голосования Билет № 8. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 Билет № 9. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США. Закон о гомстедах. Освобождение рабов. 13, 14, 15 поправки к Конституции. Билет № 10. «Новый курс» Рузвельта. Законы 1933-1935 гг. Билет № 11. Государственный строй США 20 века. Конституционный прецедент и новые поправки к конституции Билет № 13. Первая Конституция Франции 1791 г. Билет № 17. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 года. Билет № 18. Установление Четвертой республики во Франции. Конституция 1946 года. Переход к пятой республике. Билет № 19. Создание единой Германии. Северогерманский союз. Провозглашение империи. Конституция 1871 г Билет № 22. Гражданский кодекс Франции 1804 г. История создания Кодекса, его структура, источники и значение. Билет № 23. Уголовный кодекс Франции 1810г. Правовая охрана полезной модели Коллективное управление имущественными правами авторов и иных правообладателей Международные организации, действующие в области интеллектуальной собственности. Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований. Экономическое развитие Англии в 16-17 вв. Развитие политической системы в Великобритании в 18 в. Второй этап Фр революции. Жирондисты у власти. Франко-голландское соперничество в к.17-нач. 18 вв. Утверждено и рекомендовано решением Раздел 1. Введение в страховое право Исторические аспекты появления страхования Страховое дело в России советского периода. Существенные условия договора страхования. Действие договора страхования. Классификация страховых обязательств Государственный надзор за страховой деятельностью. ТЕСТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «СТРАХОВОЕ ПРАВО». Страхование ответственности. КПН: понятие, особенности, виды. КПО: понятие, особенности, структура. Система КП: подотрасли и институты. Для глав с 3 по 8 Конституции РФ. ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4.03.1998. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов. Конституционные и уставные суды субъектов РФ Порядок поведения референдума Правовой статус беженцев, вынужденных переселенцев, соотечественников за рубежом. Личные права и свободы: общая характеристика. Понятие и признаки конфедерации. Государственный флаг РФ: правовое закрепление, описание, порядок официального использования. Государственный гимн РФ: правовое закрепление, описание, порядок официального использования. Институт автономии: понятие, виды и формы. Национально-культурная автономия в РФ. Выборы: понятие и виды. Избирательная система и избирательное право РФ: понятие и соотношение. Виды избирательных систем. Понятие избирательного процесса. Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Статус Президента РФ, его элементы по Конституции РФ. Компетенция. Акты. Администрация Президента РФ. Консультативные, координационные и иные органы при Президенте РФ: правовой статус и функции. Парламентские слушания: понятие и порядок проведения. Парламентские расследования: понятие и порядок проведения. Парламентский контроль: субъекты и формы. Полномочия и порядок отзыва ВДЛ субъекта РФ. Пользователя для работы в системе ЕАС ОПС Уровня отделений почтовой связи Прием ДС на ОК в случае однооконных ОПС Ввод данных о получателе вручную Оплата наличными денежными средствами с выдачей сдачи Обработка исходящих РПО и ёмкостей Формирование и печать извещений ф.30 и актов ф. 51 Формирование заданий почтальона Обработка накладных на доставку (результат доставки) Выбор данных из справочника отправителей (получателей) Учет ТМЦ. Розничные торговые операции Редактирование, удаление журнала Реализация тиражных лотерейных билетов Понятие о правоохранительной деятельности, суде, правоохранительных органах и юстиции. Понятие о правосудии. Его отличительные черты. Соотношение правосудия с судебной властью. Символы судебной власти. Права и обязанности судей и НЗ. Условия и порядок допуска к адвокатской деятельности. Начало осуществления адвокатской деятельности. Приостановление и прекращение адвокатской деятельности. Статус судей. Органы судейского сообщества РФ. А. суспільні відносини, що складаються між органами всіх гілок державної влади і установами та органами, що виконують кримінальні покарання, а також засудженими
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.021 с.)