Норми та принципи права Європейського СоюзуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норми та принципи права Європейського Союзу(4 години)

Заняття

1. Поняття, структура та особливості норм права Європейського Союзу

2. Класифікація норм права Європейського Союзу

3. Дія норм права Європейського Союзу в часі просторі та за колом осіб

4. Імплементація норм права Європейського Союзу в національному праві держав-членів

Заняття

1. Поняття, ознаки та особливості принципів права Європейського Союзу

2. Система принципів права ЄС та їх класифікація

3. Зміст принципів субсидіарності та пропорційності та їх місце в системі загальних принципів права Європейського Союзу

4. Принцип прямої дії права ЄС та механізми його застосування в процесі взаємодії права ЄС та національного права держав-членів.

5. Принцип верховенства (примату) права ЄС та механізми його застосування в процесі взаємодії права ЄС та національного права держав-членів.

 

Міжнародно-правові акти та наукова література

Ø Протокол №2 «Про застосування принципів субсидіарності та пропорційності» Договіру про функціонування Європейського Союзу

Ø Протокол №34 «Про спеціальні положення щодо Гренландії» Договіру про функціонування Європейського Союзу

 

1. Андрійчук О. Роль загальних правових принципів у процесі за-стосування європейського права / О. Андрійчук // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 45 48.

2. Андрійчук О. Роль комунітарних принципів у процесі застосу-вання права ЄС / О. Андрійчук // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 49-53

3. Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу верховенства права ЄС.- Науково-аналітичний журнал "Митна справа".- книга 1,част.– 2012. - №2(80). – С.405-412

4. Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу.- Щомісячний правовий часопис \"Юридична Україна\".– 2010. - №2. – С.129-133

5. Белова Г. По вопросу о верховенстве європейського права // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdau/2012_18/18.pdf

6. Ведяхин В. М. Понятие и классификация принципов права / В. М. Ведяхин, К. В. Ведяхина // Право и политика. – 2002. – № 4. – C. 19-28.

7. Жукевич І. Принципи права Європейського Союзуяк гарантія реалізації захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Університетські наукові записки. – 2009. - №1. – С. 44-48 / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unz/2009_1/07.pdf

8. Колисніченко В. Принципи права Європейського союзу у світлі Лісабонського договору // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : “Фенікс”, 2009. – Вип. 36. – С.181–187 / режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/app/2009_36/app-36_Kolesnichenko_V_V_(181-187).pdf

9. Колесниченко В. Принципы права Европейського Союзу (к проблеме методологии исследования) // Режим доступу до ресурсу: http://194.44.242.244/Portal/Soc_Gum/App/2012_46/Kolesnich.pdf

10. Марченко М.Н. Верховенство права Европейского Союза по отношению к национальному праву государств-членов. - Журнал российского права. – 2009. – №5. – С.117–124.

11. Миронов М.А. Международное право: нормы и их юридическая сила. – М., "Юридическая литература", 1980. – 158 с.

12. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 с.

13. Пухтецька А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства / А. Пухтецька // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 3. – С. 33-43. / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2010-03/a5.pdf

14. Стрельцова О. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 14. – К., 2003. – С. 516–526 / режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpr/2012_3/01_055.pdf

15. Craig P. The ECJ, National Courts and the Supremacy of Community Law / Paul Craig // The European Constitution in the Making / R. Miccu and I. Pernice eds.. – 2004. – Р. 35–51.

16. Hoskins M. Tilting the Balance: Supremacy and National Procedural rules / M. Hoskins. – ELRev. – 1996. № 21. – Р.365-377.

17. Karen J. Alter, Establishing the Supremacy of European Law / J.Karen. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – 258 p.

 

Тема 4

Джерела права Європейського Союзу

1. Поняття, ознаки та особливості джерел права Європейського Союзу

2. Система джерел права Європейського Союзу та їх класифікація

3. Джерела «первинного права» Європейського Союзу та їх юридична природа

4. Джерела «вторинного права Європейського Союзу: регламент, директива,

рішення, рекомендації та висновки

5. Джерела прецедентного права та їх місце в системі джерел права ЄС

6. Міжнародні договори як джерела права Європейського Союзу

7. Загальні принципи права як джерела права Європейського Союзу

8. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини 1950 р. та Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. та їх місце в системі джерел права ЄС.

 

Міжнародно-правові акти та наукова література

Ø Договір про функціонування Європейського Союзу: ст..ст.288-299

Ø Договір про Європейський Союз: ст.ст. 48-51

Ø Протокол №30 «Про застосування Хартії основоположних прав Європейського Союзу до Польші та Сполученоно Королівства Великобританії» Договіру про функціонування Європейського Союзу

 

1. Абдулин А. Право Европейских Сообществ: к вопросу классификации источников // Известия вузов. Правоведение. – 2001. - №4. – С. 177-197

2. Булгакова Д. Особливості первинних джерел права Європейського Союзу // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. - №4(5). – С. 301-308 / Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_4/Bulgakova_D_O.pdf

3. Блажівська Н. Імплементація директиви Європейського Союзу про електронні підписи / Наталя Блажівська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С.225–232.

4. Брацук І. Дія директив ЄС в національних правопорядках держав-членів. – Щомісячний правовий часопис «Юридична Україна». – 2010. – №11-12. – С. 122-127

5. Брацук І. Дія регламентів ЄС у національних правопорядках держав-членів.- Щомісячний правовий часопис "Юридична Україна". – 2012. - №4. – С. 84-89

6.Василенко В. А. Источники международного права / В. А. Василенко // Основы теории международного права. – К. : Выща школа, 1988. – С. 228–264.

7. Глотова С. Прямая применимость (еффект) директив Европейских Сообществ во внутреннем праве государств-членов ЕС // Московский журнал международного права. – 1999. – №3. – С. 175-188

8. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – № 1. – С. 34–41. / режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2011_1/4Dashko.pdf

9. Кашкин С., Четвериков А. На пути к европейской конституции: Европейский конвент и перспективы разработки Конституционного договора Европейского Союза // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2003. – №1(42). – С. 38-41

10. Ледях И. А. Хартия основных прав Европейского Союза / И. А. Ледях // Государство и право. – 2002. – № 1. – С. 51–58.

11. Малахов В. Право Европейского Союза: проблема источников: монография. – М.: Моск. Ун-т МВД России, 2003. – 192.

12. Марченко М. Н. Источники права: понятие, содержание, система и соотношение с формой права / М. Н. Марченко // Вест. Москов. ун-та. Серия 11. Право. – 2002. – № 5. – С. 3–16.

13. Мюллер-Графф П.- К. Лиссабонский договор в системе первичного права Европейского Союза // Право в современном мире. – 2008. - № 1. – С. 80-99 / Режим доступу до ресурсу: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/02/1270172473/1-2008-9.pdf

14. Петрова К. Юридична природа джерел європейського права // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.104-113

15. Шевчук С. В. Судовий прецедент у праві ЄС / С. В. Шевчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 6 (68). – С. 78–85.

16. Шевчук С. Хартія основних прав та свобод Європейського Союзу: новий рівень розвитку чи криза страсбурзької юстиції / С. Шевчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 3. – С. 133–136.

17. Blutman L. Preclusive Effect of Directives: An Explanatory Framework for the Post-Lisbon Era [Електронний ресурс] / László Blutman // Miskolc Journal of International Law. – 2009. – Vol. 6. – № 2. – Р.60–79. – Режим доступу: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/20092blutman1.htm

18. Prechal S. Directives in EC law / S.Prechal // Oxford University Press, 2005. – 2 th ed. – 384 p.

Тема 5

Інститути та органи Європейського Союзу

(4 години)

Заняття

1. Поняття, зміст та структура інституційно-організаційного механізму права ЄС.

2. Принцип єдності інституційного механізму Європейського Союзу

3. Правові засади функціонування інституційно-організаційного механізму права Європейського Союзу.

4. Європейський Парламент та його місце в інституційній системі ЄС: формування, внутрішня структура, повноваження, порядок прийняття рішень.

5. Європейська Комісія як один з головних інститутів Європейського Союзу: порядок формування, склад, структура, компетенція та основні напрямки діяльності

Заняття

1. Рада Європейського Союзу: особливості формування, порядок функціонування, повноваження та порядок прийняття рішень

2. Місце Європейської Ради в інституційному механізмі Європейського Союзу: порядок формування, склад, структура, організація роботи та процес прийняття рішень

3. Суд Європейського Союзу як основоположний інститут ЄС: загальна характеристика

4. Правовий статус Європейського Центрального Банку та Рахункової палати ЄС.

5. Консультативні органи Європейського Союзу

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.007 с.)