Вступ до права Європейського СоюзуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вступ до права Європейського СоюзуВступ до права Європейського Союзу

Програма курсу та плани семінарських занять

для студентів юридичного факультету та факультету міжнародних відносин

 

Львів 2013

Брацук І.З., Микієвич М.М.

Вступ до права Європейського Союзу: програма курсу та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету та факультету міжнародних відносин. – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – с. 39

Затверджено кафедрою європейського права. Протокол №4 від 1 лютого 2013 р.

© Брацук І.З., Микієвич М.М.

Програма навчальної дисципліни

«Вступ до права Європейського Союзу»

Анотація

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин під впливом процесів глобалізації та регіональної інтеграції спостерігається динамічний розвиток права Європейського Союзу як унікальної правової системи. При цьому активний розвиток інтеграційних процесів, що відбуваються в рамках Європейського Союзу, призводить до подальшого зближення та тісної взаємодії правових систем держав-членів, внаслідок чого розширюється коло правовідносин, правове регулювання яких здійснюється правом ЄС. Таким чином, право Європейського Союзу здійснюючи вплив на розвиток міжнародного правопорядку у свою чергу забезпечує юридичні механізми правового регулювання усією сукупності правовідносин в рамках даної наднаціональної організації. За таких умов виникає необхідність у теоретичному осмисленні, аналізі та вивченні права Європейського Союзу як науки та навчальної дисципліни.

Структура навчальної дисципліни «Вступ до права Європейського Союзу» складається із загальної та особливої частини в яких розкриваються як теоретичні основи функціонування та розвитку права Європейського Союзу так його специфіка і особливості. У свою чергу вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

Мета вивчення курсу «Вступ до права Європейського Союзу» полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно засад функціонування правової системи Європейського Союзу, якій немає аналогів в світі з огляду та вивчення досвіду їх практичного застосування в європейських державах у сфері створенні єдиного ринку, правового і соціального орієнтованого суспільства.

Цей курс охоплює вивчення як теоретичних проблем права Європейського Союзу, так і дослідження окремих його галузей: права економічної інтеграції, права внутрішнього рину Європейського Союзу, права зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Завданням навчальної дисципліни є

· формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату права Європейського Союзу;

· набуття знань про правосуб’єктність, юридичну природу, інституційний механізм та галузі права Європейського Союзу;

· отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

Після завершення курсу студент повинен знати:

Ø основні засади правового регулювання європейської інтеграції;

Ø методи дослідження права Європейського Союзу;

Ø загальні принципи та джерела права Європейського Союзу;

Ø специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн;

Ø механізм прийняття рішень Європейського Союзу;

Ø систему та повноваження органів Європейського Союзу;

Ø правові засади зовнішньої політики у Європейському Союзі;

Ø договірний та інституційний механізми регулювання відносин між Україною та Євросоюзом.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен вміти:

· застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов'язаних з розбудовою відносин України з Європейським Союзом;

· аналізувати джерела права Європейським Союзом;

· оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Європейським Союзом;

· орієнтуватися в літературі за фахом.

Курс «Вступ до права Європейського Союзу» складається з 9 лекцій, 16 семінарів та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою є круглими столами та базуються на вивченні відповідних рішень Суду ЄС та Суду І-ої інстанції. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, опрацювання прецедентів Суду ЄС та Суду І-ої інстанції, проведення наукових досліджень і підготовку до дискусій на семінарах.

 


Тема 1.

Предмет, система та завдання курсу «Вступ до права ЄС»

Право Європейського Союзу як правова система, наука та міжгалузева дисципліна. Необхідність вивчення права Європейського Союзу в Україні на сучасному етапі в процесі професійної підготовки юриста. Основні наукові школи права Європейського Союзу в Україні та зарубіжних країнах. Теоретико-правові аспекти методології пізнання права Європейського Союзу.

Співвідношення курсу «Вступ до права ЄС» з іншими навчальними дисциплінами (міжнародне публічне право, конституційне право зарубіжних країн, порівняльне правознавство, теорія держави і права та ін.). Роль загальнотеоретичних, історичних та галузевих юридичних наук у вивченні права Європейського Союзу.

Система курсу навчальної дисципліни «Вступ до права ЄС». Теоретичні та прикладні аспекти даної дисципліни. Інформаційно-правові системи та бази даних Європейського Союзу. Огляд базових міжнародних правових актів та спеціальної літератури.

 

Тема 2.

Формування та розвиток правової системи Європейського Союзу

 

Поняття, риси та особливості правової системи Європейського Союзу. Юридична природа правової системи Європейського Союзу. Структура правової системи Європейського Союзу. Поєднання в правовій системі Європейського Союзу елементів романогерманського та англосаксонського права. Основні напрямки та форми зближення національних правових систем держав-членів Європейського Союзу

Поняття та структура права Європейського Союзу. Юридична та соціальна сутність права ЄС та ознаки які його характеризують. Понятійно-категоріальний апарат: співвідношення понять «право ЄС», «європейське право», «право Європейських Співтовариств» та «наднаціональне право». Комплексний характер права ЄС: поєднання джерел котрі мають міжнародну та національну правову природу.

Поняття, риси та структурні елементи системи права Європейського Союзу. Система права Європейського Союзу: предметний, функціональний та структурний підходи. Галузі та інститути права Європейського Союзу. Поняття «комунітарного права» та його місце в системі права ЄС. Інституційне та матеріальне право Європейського Союзу.

 

Тема 3

Правова природа Європейського Союзу

Основні доктринальні підходи щодо правового статусу Європейського Союзу. Федералістичний підхід до питання правової природи Європейського Союзу. Європейський Союз як конфедерація держав. Європейський Союз як наднаціональна міжнародна організація.

Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу: поняття та процедури реалізації. Європейські Співтовариства, як складові частини Європейського Союзу то особливості їх правосуб’єктності. Лісабонський договір та зміни в правосубєктості Європейського Союзу. Взаємодія Європейського Союзу з міжнародними організаціями та державами-членами.

Офіційні символи Європейського Союзу: прапор, гімн, мови. Порядок вступу нових держав-членів в Європейський Союз. Порядок виходу держави-члена Європейського Союзу з даної міжнародної організації. Територія Європейського Союзу. Асоціювання заморських країн та територій.

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Інтернет ресурси

http://europa.eu -Офіційна сторінка Європейського Союзу

http://www.eurotreaties.com/eurotexts.html -повні тексти установчих договорів Європейського Союзу

www.minjust.gov.ua/file/23491 - Консолідовані версії Лісабонського договору (українською мовою)

http://www.euractiv.com – медіа портал Європейського Союзу

http://www.europarl.europa.eu – сторінка Європейського парламенту

http://ec.europa.eu – сторінка Європейської Комісії

http://www.consilium.europa.eu – сторінка Ради Європейського Союзу

http://www.curia.europa.eu – сторінка Суду Європейського Союзу

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces - сторінка Європейського Омбудсмена

 


Плани семінарських занять

Тема 1

Тема 2

Заняття

1. Формування та розвиток «європейської ідеї» в історії

2. Основні етапи становлення права Європейського Союзу

3. Зародження права Європейських Співтовариств у 50-60 рр: Паризький та Римські договори.

4. Розвиток права Європейських Співтовариств 70-80 рр.: Договір про злиття, Єдиний європейських акт.

Заняття

1. Становлення права Європейського Союзу в 90-х роках: Маастрихтський договір

2. Конференції щодо інституційної реформи та прийняття Амстердамського 1986 р. та Ніццького договорів 2001 р.

3. Проект Договору котрий встановлює Конституцію для Європи та проблеми його ратифікації державами-членами ЄС.

4. Лісабонський договір 2007р. та його наслідки для розвитку права Європейського Союзу

 

Міжнародно-правові акти та наукова література:

Ø Договір про функціонування Європейського Союзу: ст.ст.:198-204

1. Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. – М.: Наука, 1996. – 395 с.

2. Європейська інтеграція / [уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; пер. з нім.]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 394 с.

3. Зайцев А. Лиссабонский договор и институционализация гражданского диалога в Евросоюзе // Общество, политика, економика и право. – 2011. - №4. – С. 24-32 / Режим доступу до ресурсу: http://dom-hors.ru/issue/pep/2011-4/zaitsev.pdf

4. Кавешников Н. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС // Актуальные проблемы Европы. – 2010. - №2. – С. 54-76 / Режим доступу до ресурсу: http://www.ieras-library.ru/doc/liss1.pdf

5. Кашкин С. Лиссабонский договор – новый этап развития права Европейского Союза // Государство и право. – 2008. - №9. – С. 59-66

6. Костенко M.Л, Лавренова Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация ? // Государство и право. 1994. -№4.-С. 105-113.

7. Луць Л.А. Генезис ідеї європейської єдності // Актуальні проблеми політики: Збірник наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 13-14. – С. 668-675.

8. Микієвич М. Від Парижу до Лісабону: завершення процесу міжнародної персоналізації Європейського Союзу // Вісник Львівського університету: серія Міжнародні відносини.- 2012. – вип..30. – С. 157-168

9. Мещерякова О. Лиссабонский договор (Договор о реформе) и проблема структуры Европейского Союза // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2012. - №1. – С. 201-207 / Режим доступу до ресурсу: http://www.intlaw-rudn.com/research/library/publications/pravo-mezhdunarodnyh-organizacii/lissabonskii-dogovor-dogovor-o-reforme-i-problema-struktury-evropeiskogo-soyuza/at_download/file

10. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівняльного права; За наук. ред. С.Шевчука. – К.: Логос, 2001. – 196 с.

11. Юмашев Ю.М. Правовая эволюция Европейских Сообществ : до и после Маастрихта // Московский журнал международного права. – М., 1992. – №3. – С. 73-93.

12. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) // Отв. ред. С.Ю.Кашкин. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 622 с.

13. Энтин Л.М. Право Европейского Союза.Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. – М. Аксиом, 2009. - 304с / Режим доступу до ресурсу: http://www.eurocollege.ru/fileserver/books/esi-library5.pdf

14. Энтин Л. Лиссабонский договор и реформа правовой системы ЕС: квалификационные особенности и управления развитием // Право и управление. XXI век. – 2012. - №2(23). – С. 25-31 / Режим доступу до ресурсу: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=B5DD267A-3287-B247-A1A9-47E196CD582E

15. Dougan M. The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts // Common Market law review. - 2008. - Vol. 45, Issue 3. - P. 617-703.

16.Cruz B.J. The Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement / Cruz Baquero, Julio // European Law Journal. – 2008. – Vol. 14. – No. 4. – Р.389–422.

Тема 3

Заняття

1. Поняття, структура та особливості норм права Європейського Союзу

2. Класифікація норм права Європейського Союзу

3. Дія норм права Європейського Союзу в часі просторі та за колом осіб

4. Імплементація норм права Європейського Союзу в національному праві держав-членів

Заняття

1. Поняття, ознаки та особливості принципів права Європейського Союзу

2. Система принципів права ЄС та їх класифікація

3. Зміст принципів субсидіарності та пропорційності та їх місце в системі загальних принципів права Європейського Союзу

4. Принцип прямої дії права ЄС та механізми його застосування в процесі взаємодії права ЄС та національного права держав-членів.

5. Принцип верховенства (примату) права ЄС та механізми його застосування в процесі взаємодії права ЄС та національного права держав-членів.

 

Тема 4

Тема 5

Заняття

1. Поняття, зміст та структура інституційно-організаційного механізму права ЄС.

2. Принцип єдності інституційного механізму Європейського Союзу

3. Правові засади функціонування інституційно-організаційного механізму права Європейського Союзу.

4. Європейський Парламент та його місце в інституційній системі ЄС: формування, внутрішня структура, повноваження, порядок прийняття рішень.

5. Європейська Комісія як один з головних інститутів Європейського Союзу: порядок формування, склад, структура, компетенція та основні напрямки діяльності

Заняття

1. Рада Європейського Союзу: особливості формування, порядок функціонування, повноваження та порядок прийняття рішень

2. Місце Європейської Ради в інституційному механізмі Європейського Союзу: порядок формування, склад, структура, організація роботи та процес прийняття рішень

3. Суд Європейського Союзу як основоположний інститут ЄС: загальна характеристика

4. Правовий статус Європейського Центрального Банку та Рахункової палати ЄС.

5. Консультативні органи Європейського Союзу

 

Тема 6

Заняття

1. Правові засади організації та функціонування судової системи Європейського Союзу

2. Поняття та ознаки судової системи Європейського Союзу

3. Структура судової системи Європейського Союзу: ланки та інстанції

4. Принципи організації та функціонування судової системи Європейського Союзу та їх класифікація

5. Правовий статус суддів Європейського Союзу

Заняття

1. Суд Європейського Союзу як основне ядро судової системи ЄС: склад та порядок розгляду справ

2. Юрисдикція Суду Європейського Союзу та процесуальні форми її реалізації

3. Тлумачення Суду Європейського Союзу як форма реалізації права Європейського Союзу

4. Вплив Суду Європейського Союзу на формуванні та розвиток норм та принципів права Європейського Союзу

5. Роль Суду ЄС у становленні та розвитку конституційних засад функціонування ЄС

6. Взаємозв’язок та взаємодія судових органів Європейського Союзу із судовими органами держав-членів

 

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Вступ до права Європейського Союзу

Програма курсу та плани семінарських занять

для студентів юридичного факультету та факультету міжнародних відносин

 

Львів 2013

Брацук І.З., Микієвич М.М.

Вступ до права Європейського Союзу: програма курсу та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету та факультету міжнародних відносин. – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – с. 39

Затверджено кафедрою європейського права. Протокол №4 від 1 лютого 2013 р.

© Брацук І.З., Микієвич М.М.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.223.227 (0.012 с.)