ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 383 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 383 Страница

Глава 18. Обмеження прав на землю Глава 19. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод Глава 21. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах Глава 22. Припинення прав на землю Глава 23. Захист прав на землю Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Глава 25. Вирішення земельних спорів Глава 26. Завдання, зміст 1 порядок охорони земель Глава 27. Використання техногенно забруднених земель Глава 28. Консервація земель Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель Глава 34. Державний земельний кадастр Глава 35. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель Глава 36. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва Глава 37. Відповідальність за порушення земельного законодавства Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку до 20 декабря 2016 года. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В Обратная сторона титульного листа должна быть свободна для рецензии преподавателя, проверяющего контрольную работу. Оборудования, установленного в защищаемом К информационной системе персональных данных Коррупционные и должностные правонарушения Когда был принят первый закон «О борьбе с коррупцией »? На каких принципах осуществляется действие уголовного закона в пространстве? Альтернативные санкции – это. . . На какой стадии контроль за легализацией доходов, полученных преступным путем, наиболее эффективен? Кримінально-процесуальні гарантії захисту прав особи в Конституції України та міжнародно-правових документах з прав людини. Кримінально-процесуальні акти, їх види, значення і вимоги, що до них ставляться. Поняття кримінально-процесуальних функцій. Функції обвинувачення, захисту, правосуддя. Суб’єкти, які їх здійснюють. Система стадій кримінального процесу та їх характеристика. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, виправданому права на захист і його прояви на різних стадіях кримінального процесу. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі, його роль у доказуванні. Потерпілий у кримінальному процесі, його процесуальне положення у справах публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх права і обов’язки у кримінальному процесі. Обвинувачений, його процесуальне положення у кримінальному процесі. Захисник, його процесуальне положення у кримінальному процесі. Допуск захисника до участі у провадженні по кримінальній справі. Випадки обов’язкової участі захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і при розгляді кримінальної справи в суді. Державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Підстави, умови і значення спільного розгляду цивільного позову разом із кримінальною справою. Форми відшкодування шкоди, завданої злочином, у кримінальному судочинстві Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Поняття процесуальних строків, їх значення, класифікація га порядок обчислення. Поняття доказів у кримінальному процесі. Показання підозрюваного та обвинуваченого, особливості їх перевірки та оцінки. Поняття і види речових доказів. Особливості їх оцінки. Оцінка допустимості, належності і достовірності протоколів слідчих і судових дій Форми застосування спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Сутність доказування, його завдання та суб’єкти. Застава як запобіжний захід. Підстави та порядок застосування. Види рішень, що приймаються в стадії порушення кримінальної справи. Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю і обґрунтованістю рішень, що приймаються у цій стадії. Форми досудового розслідування. Поняття дізнання і досудового слідства. Дізнання як форма досудового розслідування. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах. Форми взаємодії слідчого з органом дізнання у кримінальному процесі. Поняття та сутність притягнення особи як обвинуваченого. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого, її структура і значення. Процесуальний порядок пред’явлення обвинувачення. Підстави, умови, процесуальний порядок та правові наслідки зупинення досудового слідства. Відновлення зупиненого досудового слідства. Слідчі дії, їх поняття і класифікація. Загальні умови провадження слідчих дій. Допит як слідча дія. Поняття допиту, мета, види, процесуальний порядок проведення, способи фіксації ходу та результатів. Пред’явлення для впізнання. Поняття, завдання, види, умови та процесуальний порядок проведення, способи фіксації ходу та результатів. Відтворення обстановки та обставин події. Поняття, мета, процесуальний порядок проведення, способи фіксації ходу та результатів. Підстави для провадження обшуку Спільне в порядку провадження обшуку і виїмки Порядок ознайомлення учасників процесу із матеріалами кримінальної справи у зв’язку із закінченням досудового слідства і передачею справи до суду. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальної справи у стадії досудового розслідування. Прокурорський нагляд і судовий контроль за законністю і обґрунтованістю закриття справи. Поняття і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею. Сутність і значення стадії судового розгляду кримінальної справи. Її місце в системі стадій кримінального процесу. Межі та структура судового розгляду. Зміст і побудова обвинувальної промови Властивості, які виражають його якісну визначеність (законність, обґрунтованість і справедливість). Види вироків. Зміст і формі вироку. Підстави постановлення виправдувального вироку. Мотивувальна частина вироку (ст. 334 КПКУ). Стаття 11-1 Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності Форма та зміст апеляції. Процесуальні наслідку подання апеляції. Процесуальні підстави до скасування або зміни судових рішень в апеляційному порядку. Рішення, які приймаються в апеляційному провадженні. Вирок апеляційного суду. Особи, які мають право на касаційне оскарження. Процесуальний порядок і строки касаційного оскарження судових рішень. Стаття 396. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції Проведення спеціального розслідування нововиявлених обставин. Стаття 400-18. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження Стаття 400-20. Порядок розгляду справи Верховним Судом України Стаття 400-23. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви Однак з цього правила є виключення. Порядок провадження по справах про суспільно-небезпечні діяння, що вчинені особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності. Тема 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Тема 3. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Дайте оцінку діям інспектора. Чи відповідає вона принципам Тема 6. ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ Тема 11. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ Тема 12. ДІЗНАННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ Тема 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Правовое регулирование труда иностранных работников нормами Глава 1. Понятие иностранных граждан Правовое регулирование труда иностранных работников нормами международного права Законодательное регулирование привлечения и использования труда иностранных работников Глава 3. Актуальные проблемы использования труда иностранных работников в РФ и пути их преодоления УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. СООТНОШЕНИЕ НАКАЗАНИЯ С УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИНЫМИ МЕРАМИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАКАЗАНИЕМ. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ, ЕЕ РАЗВИТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ. На право заключения договора НА ПОСТАВКУ створок дверей и деталей интерьера для трамвайных вагонов ДЛЯ НУЖД СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС» Непредставление документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, о работах, об услугах. Цена Договора (в денежных единицах) К конкурсной документации для проведения открытого конкурса на поставку створок дверей и деталей интерьера для трамвайных вагонов для нужд СПБ ГУП «Горэлектротранс» Образец решения ситуативной задачи. Тема 4 «Негосударственные Пенсионные Фонды» Форма работы: составление отказа в назначении пособия Форма работы: составление пакета документов, необходимых для зачисления на обслуживание в центр социального обслуживания населения Форма работы: составление решения об отказе в назначении пенсии Кафедра государственной службы и кадровой политики Кадровая безопасность России в условиях глобализации Государственные организации науки Процесс глобализации как категория и его тенденции Опыт сохранения личного состава армии в годы Факторы удовлетворённости работой Взаимодействий видов государственной службы Кадровый состав государственного аппарата Обеспечения безопасности в социально-трудовой сфере СКФО Оценка воздействия на малый бизнес в СКФО органов власти Психо-травматическая безопасность государственных служащих Отдельные методологические подходы к противодействию коррупции в государственной службе Общие подходы к определению понятия, содержания, структуры Проблемы обеспечения кадровой безопасности Кадровая безопасность: проблемы и решения Этносоциальный аспект государственной кадровой политики Проблемы реализации административных запретов как средств противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации Формирование нравственной культуры государственных служащих О кадровой ситуации на Дальнем Востоке: история вопроса Кадровой безопасности в системе МЧС Российской Федерации Культура как основной параметр порядка модернизации О системе обеспечения жильем государственных служащих КНР Доцент кафедры политических наук РУДН Кадровой безопасности России Кандидат социологических наук Современная практика оценки профессионального развития Категории должностей респондентов, а также место службы Как средство противодействия коррупции Кадровый потенциал государственной молодежной политики Институционализация лоббизма как средство обеспечения Франція в період Якобінської диктатури. Історико-політичний портрет Джорджа Вашингтона Доля монархів в період Англійської та Французької революцій. Особливості абсолютизму у Англії і Франції. Соціально економічні та політичні підсумки буржуазних перетворень на Заході . Економічний розвиток країн Європи напередодні буржуазної революції. Ограничения на въезд и проживание физических лиц в контролируемых зонах «А» и «Б» ЗАТО Снежинск Ответственность за нарушение особого режима в ЗАТО Снежинск Перечень используемых законодательных и нормативных актов Тип декларації та звітний період Інформація про суб'єкта декларування Об'єкти незавершеного будівництва Доходи, у тому числі подарунки Тема 1. Введение в интеллектуальную собственность Определение интеллектуальной собственности. Судебное рассмотрение споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности. Роль интеллектуальной собственности в развитии общества Произведения, охраняемые авторским правом Авторы произведений. Соавторство. Имущественные авторские права. Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, передачи организаций вещания Смежное право производителей фонограмм Понятие изобретения. Объекты изобретения. Условия патентоспособности изобретения. Промышленные образцы. Понятие и условия патентоспособности. Авторы объектов промышленной собственности. Права и обязанности работника и нанимателя при получении патентов на служебные объекты промышленной собственности. Формула изобретения (полезной модели) – логическое описание изобретения (полезной модели) совокупностью всех их существенных признаков. Право преждепользования и право послепользования. Порядок регистрации товарного знака. Абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау) К части I. «Патентное право». Патентная информация и патентная документация. Международная классификация промышленных образцов (МКПО) Тема 5. Использование объектов интеллектуальной собственности в экономическом обороте Использование объектов интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов Гражданско-правовая защита прав интеллектуальной собственности. Административная и уголовная ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности Коллективное управление - это осуществление авторского права и смежных прав организациями, действующими в интересах и от имени правообладателей. Договор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. Договор о патентной кооперации (РСТ). Региональные патентные системы Занятие 7. Международная охрана прав интеллектуальной собственности ТГП как юридическая наука: предмет, система, функции. Действие закона по кругу лиц Понятие отрасли права общая характеристика. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. Правовое отношение: понятие, виды и признаки. На тему: «Криминалистическая характеристика и особенности расследования налоговых преступлений». Понятие налоговых преступлений. Способы совершения налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика личности налогового преступника. Особенности организации расследования налоговых преступлений. Особенности производства обысков, выемок и осмотров при расследовании налоговых преступлений. Особенности проведения допросов при расследовании налоговых преступлений. Особенности использования специальных познаний при расследовании налоговых преступлений. Политические процессы и институты как направление современной политологии - определение, структура, объект, функции, предмет и метод науки. Государство как политический институт – определение, признаки, исторические типы Формы правления и виды территориального устройства современных государств. Политические организации и движения, группы интересов, лобби. Определение и классификация политических партий. Определение и классификация политических режимов. В интересах подсудимого Шульги А.С НЕ УЧЕЛ СУД И ТОГО, ЧТО СВИДЕТЕЛЬ САНИН Г.Б. на суде не опознал Короля В, утверждая при этом, что неоднократно покупал у него наркотики. Санин Г. указал на совершенно другого человека. Заявленное ходатайство судьей отклонено как необоснованное.( Князевой) Паспорт рабочего места менеджера по персоналу Назначение и общая характеристика рабочего места Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ НОРМИ ПРАВА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ НОРМИ. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Інформація як об’єкт інформаційних правовідносин Види інформації за порядком доступу СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ. Поняття інформаційної безпеки держави. Реальні та потенційні загрози національної безпеки України в інформаційній сфері. Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на інформацію та на доступ до інформації. Європейський суд з прав людини як гарант забезпечення права на доступ до інформації. Підстави обмеження доступу до статистичної інформації. ВИДИ НЕПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ Суб'єкти видавничої справи в Україні та їх правовий статус. Система архівних установ та їх правовий статус. Порядок зберігання та користування архівними документами. II. Організація роботи користувачів у читальних залах архівів, їхні права та обов’язки ІІІ. Оформлення осіб для користування документами НАФ у читальних залах (секторах користування документами) архівів Стаття 12 ЗУ Про видавничу справу Державна реєстрація друкованих ЗМІ Правовий статус суб’єктів інформаційної діяльності в преси в Україні Відповідно до ЗУ Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів Порядок здійснення реєстрації телерадіоорганізацій. Права і обов’язки суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телерадіомовлення. Місце податків серед джерел державних доходів у ХХ столітті Поняття інтеграційного та європейського податкового права Принципи побудови податкової системи відповідно до Податкового кодексу України. Функції податку. Загальна характеристика та види функцій. Крива Лаффера. Загальна характеристика елементів податку. Прямі та непрямі податки, проблеми розмежування. Теорія перекладення податку. Судовий збір є адміністративним збором. Петті «Трактат про податки та збори» Юридичні факти в податковому праві Держава в системі суб’єктів податкових правовідносин (Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв'язок, К. 2010). Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі встановлення місцевих податків. Облік платників податків та об’єктів оподаткування. Організація роботи податкових органів з обліку платників податків Поняття інституту податкового представництва за працею Жернакова М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування.(Харків, 2006). Податкове зобов’язання по ПК – сума коштів, яку платник зобов’язаний сплатити до бюджету Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. Порядок застосування. Єдиною підставою реалізації заходів фінансово-правової відповідальності вважає фінансове правопорушення. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду. Участь у правовідносинах з адміністрування податкових платежів органів Державної казначейської служби, банків, податкових агентів, платників податків та їх представників Обов’язки та права платників податків в сфері адміністрування податкових платежів. Особливості правового регулювання бюджетного відшкодування в країнах ЄС (Директива 2008/9/ЄС від 12 лютого 2008 р) Відстрочення (розстрочення) сплати податкового зобов’язання. Підстави та процедура відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Правове регулювання оподаткування доходів (прямого оподаткування) в країнах ЄС. Нормативно-правова база та організаційні засади адміністрування місцевих податків в Україні. Окремі різновиди збору на обов’язкове державне пенсійне страхування як непрямі податки. Оскарження рішень контролюючих органів. Адміністративне та судове оскарження рішень контролюючих органів. Об’єкт оподаткування ПДВ. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ та операції що звільняються від оподаткування ПДВ. Правові підстави отримання бюджетного відшкодування. Місце єдиного податку в податковій системі України.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.022 с.)