ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 15 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 15 Страница

Развитие монастырской системы помощи и поддержки нуждающихся Теории милосердия» в XIV— первой половине XVII вв. (социально-христианские и законодательные тенденции) Распределение окладных расходов на поддержку нуждающихся Динамика роста институтов призрения Российские реформы 60-70-х годов XIX в. и их влияние на развитие государственного, общественного и частного призрения Развитие теоретических подходов к общественному и частному призрению на рубеже Х1Х-ХХ вв. Формирование основ системы социального обеспечения населения Динамика роста профессиональных нищих в г. Москве (1897-1926 гг.) Научная парадигма социального обеспечения и социальной работы Социальная помощь и поддержка населения в России в 90-х годах Общественная и благотворительная практика социальной поддержки в переходный период Темы для докладов и рефератов БОЖЬИ ДОМА (см. СКУДЕЛЬНИЦЫ) СИРОТСКИЕ ДОМА (см. ДОМА СИРОТСКИЕ) Що є предметом курсу історії держави і права зарубіжних країн? Який він має взаємозв’язок з іншими суспільними дисциплінами? Судова влада і судочинство у Стародавньому Єгипті. Суспільно-політичний устрій Стародавньої Індії за законами Ману. Врегулювання соціально-економічних відносин за законами Хаммурапі. Утворення Афінської держави. Реформи Солона. Джерела афінського права. Закони Драконта. Державний устрій Римської імперії. Закони ХІІ таблиць – найдавніша пам’ятка римського права. Причини і основні етапи Англійської революції ХУІІ ст. Славна революція» 1688 р. Білль про права 1689 р. Особливості галузей права в Англії. Декларація незалежності 1776 р. і утворення США. Структура і функції законодавчої влади у США. Інститут президентства у США: процедура виборів і повноваження. Система судової влади в США, її структура. Система права США і її особливості. Причини та основні етапи Великої Французької революції. Якобінська диктатура. Конституція 1793 р. Термідоріанський переворот. Конституція 1799р. Період консульства. Утворення імперії Наполеона. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. Третя республіка у Франції та її падіння. Розвиток місцевого самоврядування у середньовічній Німеччині. Любекське і Магдебурзьке право. Утворення Німецької імперії та її державний устрій за Конституцією 1871 року. Крах кайзерівської Німецької Імперії і встановлення республіки. Веймарська конституція 1919 р. Методи встановлення режиму тоталітарної нацистської диктатури в Німеччині. Державний устрій ФРН за Основним законом 1949 року. Возз’єднання Німеччини у 1990 році. Характерні риси та особливості федеративного устрою ФРН. Державно-конституційний розвиток Японії: від Конституції 1889 р. до конституції 1947 р. Предмет і методи вивчення історії держави і права. Правове становище населення в державах Стародавнього Сходу. Суспільний устрій та державний лад Спарти. Державний лад Риму в період імперії. Джерела й основні риси права Риму посткласичного періоду. Форми цивільного процесу в Римській рабовласницькій державі. Державний лад Франкського королівства. Суспільний лад Московії періоду станово-представницької монархії. Суспільний устрій Росії в період абсолютної монархії. Передумови та основні етапи англійської буржуазної революції. Кримінальний кодекс 1871 р. Німеччина. Характеристика Конституції Італії 1947 року. Конституція СРСР 1977 року: загальна характеристика. Соціально-економічний і політичний розвиток України на Режим гетьмана П.Скоропадського Україна і світ напередодні та на початку Другої світової війни Націоналістичний рух у роки війни ХVІІ. Україна – незалежна суверенна держава Розвиток Української держави після прийняття Конституції Зміст дисципліни «Господарське право» за темами. Лекція 11. Тема 7. Правове становище підприємств: підприємства колективної та приватної власності (2 год.) Лекція 13. Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання (учасників господарських відносин) – 2 год. Семінарське заняття 11. Т. 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання (2 год.) Лекція 23. Т. 15/1. Окремі види господарських договорів (2 год.) Лекція 25. Тема 16/1. Господарсько-правова відповідальність (2 год.) Лекція 27. Т. 17/1. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.) Лекція 28. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство (2 год.) Лекція 29. Т. 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин (2 год.) Лекція 34. Т.24/1. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.) Лекція 38. Т. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії (2 год.) Лекція 42. Т. 29/1. Спеціальні режими господарювання (2 год.) Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять. Тема 3. Методи державного регулювання ЗЕД Тема 6. Особливості здійснення окремих видів зовнішньоекономічних операцій Тема 8. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) Тема 10. Відповідальність у ЗЕД Заняття 4. Зовнішньоекономічний договір (2 год.) Лекція 11. Патентні права: набуття, зміст, здійснення, охорона (7 год.) ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА Питань до модульної контрольної роботи № 1 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Акти законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності Кафедра теорії права та держави І семестр. Частина І «Теорія держави» Тема 11. Сучасні концепції держави Тема 8: Держава і правовий статус людини, особи, громадянина ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З дисципліни «ТЕОРІЯ ПРАВА» Які положення, на вашу думку, можна віднести до основних рис Семінарське заняття (2 год.) Вимоги до виконання завдання МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ робіт за ОКР бакалавра та ДИПЛОМНИХ і МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ за ОКР спеціаліста та магістра Дніпропетровський національний університет, 2011 Зміст структурних елементів курсової роботи Організація виконання курсової роботи РОЗДІЛ ІІ. Дипломна робота за ОКР спеціаліста Нормативи написання магістерської роботи Опрацювання нормативних та наукових джерел наукової роботи. Робота з матеріалами судової практики РОЗДІЛ VІ. Наукова практика магістрів Зразок оформлення списку джерел Загальні вимоги до оформлення роботи МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Тема № 7: Об’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки Тема № 11: Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види Тема № 14: Суб’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки Тема № 17: Стадії вчинення умисного злочину: поняття, види, кримінально-правова характеристика Тема № 19: Замах на вчинення злочину: поняття, види та відповідальність за замах на вчинення злочину Тема № 21: Поняття і ознаки співучасті Тема № 22: Види співучасників злочину. Особливості відповідальності співучасників Тема № 23: Форми співучасті у злочині за чинним КК України Тема № 24: Множинність злочинів: поняття, ознаки та види Тема № 25: Одиничний злочин, як головна складова множинності Тема № 32: Призначення покарання за кримінальним правом України: загальні засади та види Тема № 34: Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх Предмет,метод и периодизация истории отеч. гос-ва и права. Правовой статус дворянства в 18 веке. Источники права в 18веке-внешняя хар-ка. Юридическая ликвидация сословного строя 1917г Кодификация советского права в 50-70гг. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Державні стандарти України, їх значення Склад та види реквізитів, що використовуються при оформленні документів, їх розташування та правила оформлення Правила засвідчення документів Організаційні документи: положення, статути, інструкції, правила Експертиза цінності документів, мета її здійснення Порядок ліцензування туристичної діяльності Оформлення заяви на проведення сертифікації туристичних послуг Оформлення електронного листа Повідомлення — це різновид службового листа, в якому викладено запрошення взяти участь в якійсь нараді, конференції, зборах. Структура текстового матеріалу рекламних звернень, аргументація Основи формальності під час перетину кордону Організація приміщення туристичного офісу Попереднього аналізу для проведення обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) Обязанности и права Турагента Порядок бронирования услуг и взаиморасчетов Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) Порядок оплати послуг Туристичної фірми. Расторжение Договора и изменение условий туристического обслуживания Первый день путешествия и приключения первого вечера с вытекающими из них последствиями Новое знакомство. Рассказ странствующего актера. Досадная помеха и неприятная встреча Полевые маневры и бивуак; еще новые друзья и приглашение поехать за город Краткая, повествующая, между прочим, о том, как мистер Пиквик вызвался править, а мистер Уинкль – ехать верхом, и что из этого получилось Рассказ о возвращении каторжника Ярко иллюстрирующая мысль, что путь истинной любви – не гладкий рельсовый путь Разрешающая все сомнения (если таковые имели место) относительно бескорыстия мистера Джингля Повествующая о весьма важном поступке мистера Пиквика: событие в его жизни не менее важное, чем в этом повествовании Некоторые сведения об Итенсуилле: о его политических партиях и о выборах члена, долженствующего представительствовать в парламенте этот древний, верноподданный и патриотический город Содержащая, краткое описание компании, собравшейся в «Павлине», и повесть, рассказанную торговым агентом Слишком изобилующая приключениями, чтобы можно были кратко их изложить. Показывающая, что приступ ревматизма в некоторых случаях действует возбудительно на творческий ум Вкратце поясняющая два пункта: во-первых, силу истерики и, во-вторых, силу обстоятельств Приятный день, неприятно окончившийся В которой старик обращается и излюбленной теме и рассказывает повесть о странном клиенте Мистер Пиквик едет в Ипсуич и наталкивается романтическое приключение с леди средних лет в желтых папильотках В которой мистер Сэмюел Уэллер направляет свою энергию на борьбу с мистером Троттером, чтобы добиться реванша В которой мистер Питер Магнус становится ревнивым, а леди средних лет пугливой, вследствие чего пиквикисты попадают в тиски закона Которая содержит краткий отчет о ходе дела Бардл против Пиквика Сэмюел Уэллер совершает паломничество в Доркинг и лицезреет свою мачеху Рассказ о том, как подземные духи похитили пономаря Как пиквикисты завязали и укрепили знакомство с двумя приятными молодыми людьми, принадлежащими к одной из свободных профессий, как они развлекались на льду и как закончился их визит Которая целиком посвящена юриспруденции и различным великим знатокам, ее изучившим Описывает гораздо подробнее, чем судебный репортер, холостую вечеринку, устроенную мистером Бобом Сойером в его квартире в Боро Мистер Уэллер-старший высказывает некоторые критические замечания, касающиеся литературного стиля, и с помощью своего сына Сэмюела уплачивает частицу долга преподобному джентльмену с красным носом ОБЪЕДИНЕННОГО ВЕЛИКОГО ЭБЕНИЗЕРСКОГО Целиком, посвящена полному и правдивому отчету о памятном судебном процессе Бардл против Пиквика Правдиво объясняет отсутствие мистера Уэллера, описывая soiree, на которое он был приглашен и отправился; а также повествует о том, как мистер Пиквик дал ему секретное поручение, деликатное и важное О том, как мистер Уинкль, сойдя со сковороды, тихо и мирно вошел в огонь Мистер Сэмюел Уэллер, удостоившись романическою поручения, приступает к его исполнению; с каким успехом – обнаружится дальше Знакомит мистера Пиквика с новой и небезынтересной сценой в великой драме жизни Что произошло с мистером Пиквиком, когда он попал во Флит, каких заключенных он там увидел и как он провел ночь Повествующая о том, как мистер Сэмюел Уэллер попал в затруднительное положение Повествует о разных мелких событиях, происшедших во Флите, и о таинственном поведении мистера Уинкля и рассказывает о том, как бедный арестант Канцлерского суда был, наконец, освобожден Сообщает о трогательном и деликатном поступке, не лишенном остроумия, задуманном и совершенном фирмою «Додсон и Фогг» Доброта мистера Пиквика одерживает верх над его упрямством Повествующая о том, как мистер Пиквик с помощью Сэмюела Уэллера пытался смягчить сердце мистера, Бенджемина Эллена и укротить гнев мистера Роберта Сойера Содержащая историю дяди торговою агента Как мистер Пиквик отправился исполнять поручение и как он с самого начала нашел поддержку у весьма неожиданного союзника Повествующая о важном событии в семействе Уэллера и о безвременном падении красноносого мистера Стиггинса Которая повествует об уходе со сцены мистера Джингля и Джоба Троттера, о знаменательном деловом утре в Грейз-Инн-сквер и которая заканчивается стуком в дверь к мистеру Перкеру Мистер Соломон Пелл с помощью выборного комитета кучеров улаживает дела мистера Уэллера-старшего Мистер Пиквик и Сэмюел Уэллер ведут серьезную беседу, в которой участвует родитель последнего. Неожиданно является старый джентльмен в костюме табачного цвета В которой Пиквикский клуб прекращает свое существование и все заканчивается ко всеобщему удовольствию Мистер Хамфри в своем углу с часами у камина История отечественного государства и права (Б3.Б.2) Конституционное право (Б3.Б.4) Темы рефератов и контрольных работ Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций АбдуЛлах ибн Абд аль-Мухсин ат-Турки ПРАВО НА ЖИЗНЬ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТЕЛА, РАЗУМА И ЧЕСТИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ И ДРУГИХ СИСТЕМАХ В КОРОЛЕВСТВЕ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Попрацюйте з історичною картою Попрацюйте з датами та подіями Універсали Центральної Ради. Семінар – практикум . Ділова гра ( альтернативний). Тема. Україна в роки Другої світової війни. Тематика рефератів та повідомлень. Поняття та мета загальнотеоретичної юриспруденції Фундаментальний характер загальнотеоретичної юриспруденції Інституалізація державної влади та механізм держави Поняття та форми реалізації норм права. Поняття та зміст правосуб’єктності Поняття та ознаки юридичного процессу Поняття правового стилю. Правові сімї сучасного світу Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки Образ держави та поняття держави Із середини XII ст. Київська Русь вступає в період феодальної роздробленості, яка є неминучим періодом розвитку феодальної Європи. Таким образом, ИП должен был предоставить товар надлежащего качества. Мной в адрес ИП направлялась претензия, ввиду того, что ИП не принимает действенных мер по выполнению своих обязательств, я вынужден обратиться к Вам с настоящей жалобой. Белоусовой Светланы Владимировны Компенсацию причиненного мне морального вреда я оцениваю в 40000 рублей. О соразмерном уменьшении суммы договора, в связи с отказом от исполнения договора, взыскании денежных средств и компенсации причиненного морального вреда Считаю, что данный отказ ООО «МОБИЛЕНД» в обмене либо возврате мне уплаченной денежной суммы, является незаконным и необоснованным, что нарушает мои права, как потребителя по следующим основаниям. Мной в адрес ООО «МОБИЛЕНД» направлялась претензия, ввиду того, что ООО «МОБИЛЕНД» не принимает действенных мер по выполнению своих обязательств, я вынуждена обратиться к Вам с настоящей жалобой. Заведующего отделом по работе с отдельными категориями граждан заведующего отделением по работе с детьми ТЕМА: УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Понятие уголовной политики и ее цели. Основные направления уголовной политики Составные части уголовной политики Реализация уголовной политики и ее эффективность Концепция уголовной ответственности в уголовном праве Республики Беларусь Тенденции уголовной политики на современном этапе и проблемы совершенствования уголовно-правовой политики в Республике Беларусь Основные направления совершенствования действующего уголовного законодательства и практики его применения Совершенствование норм и институтов Общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь Щодо перевірки виконання вимог Конституції України, Закону України «Про прокуратуру» та галузевих наказів Генерального прокурора України у прокуратурі Любашівського району Одеської області ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ ГЛАВА 3. УНИФИЦИРОВАННОЕ ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАМАТИЧЕСКОГО РОДА АББРЕВИАТУР. ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА, ПРИНЯТАЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ ОФИСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ Протокол № 1 собрания учредителей ООО ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАБОТУ С ИНФОРМАЦИЕЙ Документы по личному составу. I. Документационное обеспечение организационной программы. Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ» Положения об общих принципах сотрудничества Составление номенклатуры дел. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И АДМИНЕСТРАЦИИ Наименование должности работника Научно-производственное объединение «Агроприбор» О введении Инструкции по делопроизводству На Крайнем Севере и Сахалине Порядок ведения трудовых книжек Кримінально-правова характеристика ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Державних цінних паперів чи білетів державної лотереї Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів Обладнанням для їх виготовлення Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 1. — С. 35 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Марок акцизного збору чи контрольних марок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.021 с.)