ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 299 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 299 Страница

Поняття процедури та її форми. Докази Процедура вирішення спорів, пов’язаних з порушенням прав на знаки для товарів та послуг (комерційна діяльність під чужим ім’ям) Тема 3.1. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності із договорами і угодами, що діють в рамках ВОІВ Тема 3.2. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з угодами і директивами, що діють в рамках Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) і Ради Європейського Співтовариства Норми судового і адміністративного захисту інтелектуальної власності у відповідності до вимог Угоди TRIPS Норма захисту інтелектуальної власності на митному кордоні Тема 3.3. Особливості захисту об’єктів інтелектуальної власності за кордоном Тема 4.1. Відповідність норм законодавства України щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності вимогам міжнародних угод і конвенцій Тема 4.2. Напрями гармонізації законодавства України з питань захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності до визнаних у міжнародній практиці норм та правил Видавництво Львівської комерційної академії ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ Тема 3. Договір поставки. Договір поставки для державних потреб Тема 8. Договір довічного утримання Тема 10. Договір оренди земельної ділянки. Договір оренди будівлі та іншої капітальної споруди ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ Тема 17. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт Тема 20. Договір управління майном Тема 23. Договір страхування ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ Тема 26. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунку Тема 30. Патентно ліцензійні договори. Договір про передачу ноу-хау Тема 33. Зобов'язання з відшкодування шкоди Тема 34. Зобов'язання з односторонніх дій Загальна характериистика Законів царя Хамураппі, їх структура. Суспільний лад Стародавнього Вавилону за часів Хамураппі. Ідея таліону, як кримінально - правова, за Законами царя Хамураппі. Процес перетворення варн на касти у Стародавній Індії. Сімейне право за Законами Ману в Стародавній Індії. Період військової демократії в Афінах. Арістотель про реформи Клісфена Новий орган публічного управління Афін у 8 столітті до н.е - ареопаг. Періодизація історії держави та права Стародавнього Риму. Періодизація історії Римського права Тіт Лівій про реформи Сервія Тулія Причини юридичної формалізації законів 12 таблиць, Салічної правди та інших законів. Закон Петелія у Римі у порівняння з реформою Солона в Афінах Загальна характеристика та джерела права Візантії Роль Еклоги у Візантійських судах Виникнення Салічної правди та її загальна характеристика Судовий процес у Франкській державі. Утворення станово - представницької монархії в Англії. Сеньйоральна монархія у Франції. Реформи Людовика ІХ Джерела феодального права на Півночі Франції ( рецепція римського права, міське право, канонічне право, королівське законодавство). Партикуляризація феодального права у Франції. Виникнення та основні етапи розвитку феодальної держави в Німеччині. Особливості розвитку феодального суспільства та держави в Японії. Джерела мусульманського права. Коран, Сунна, Іджма, Фетва, Кияс, Фірмани. Злочин та покарання за мусульманським правом. Суспільний лад Англії напередодні буржуазної революції 17 століття. Соціальні передумови Англійської буржуазної революції. Економічні передумови Англійської буржуазної революції. Утворення політичних партій в Англії. Особливості джерел права Англії. Державний заколот 1799 р. Наполеона Бонопарта. Консульство та імперія у Франції. Франція за часів ІІ світової війни.Режим Віші Право США після Першої світової війни ( 3 цикл поправок до Конституції:18, 19, 20, 21). РОЗДІЛ І. РОЗРОБКА АВТОБУСНОГО КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРУ В ОДНУ З КРАЇН ЄВРОПИ РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА РЕКРЕАЦІЙНОГО (ПЛЯЖНОГО) ТУРУ Формування програми туру і прямих витрат на його організацію Формування накладних витрат і проміжної собівартості туру Формування загальної собівартості й кінцевої ціни туру Формування програми туру та прямих витрат на його організацію Формування накладних витрат і загальної собівартості туру Формування кінцевої ціни туру Оцінка ефективності розробленого туру ВАРІАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Поточні витрати туристської фірми за звітний період, тис. у.о. Вихідні дані для виконання розрахунків Розробка рекреаційного туру до Південно-Африканської Республіки Розробка автобусного культурно-пізнавального туру до Швейцарії Розробка автобусного культурно-пізнавального туру до Болгарії ТЕМА 2. Поняття та система принципів цивільного процесуального права, їх зміст ТЕМА 3. Цивільні процесуальні правовідносини Тема 9. свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу, як учасники цивільного процесу Семінарське заняття № 1 – 4 год. Тема 3. Цивільно-процесуальні правовідносини ТЕМА 8. Докази та доказування у цивільному процесі Strategic Management in Policing Jury Service – An Important Job and a Rewarding Experience Aufgaben und Befugnisse der Polizei in der BRD I. Законодательные акты Российской Федерации по безопасности. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» Приказ от 14 августа 1985 г. N 1078 об утверждении положения о наркологическом диспансере. Приказ от 18 июня 2003 г. N 313 об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации(ППБ 01-03). Діловодство в судових та правоохоронних органах Тема 7. Діловодство щодо ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Тема 1. «Діловодство в судових та правоохоронних органах» як навчальна дисципліна. Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ согласно МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА Верны ли следующие утверждения о правовых актах? Какой процентный барьер должна преодолеть политическая партия для того, чтобы быть представленной в Государственной Думе? Гражданин П. составил доверенность на своего сына для пользования принадлежащим ему автомобилем. Какие правоотношения иллюстрирует данная ситуация? По случаю потери кормильца право на возмещение вреда заявили: сын умершего 15 лет, дочь 24 лет, работающая супруга. Кто имеет право на возмещение вреда и до какого возраста? Какие правовые отношения регулируются нормами гражданского права? ТЕМА 8.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Нарушение судом первой инстанции ч. 7 ст. 67 ГПК РФ: суд посчитал доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией учредительного договора АОЗТ «Гомонтово» (т.д.1 л.д.35-38) Недоказанность установленного судом факта добровольного распоряжения земельным паем Шляпниковой Е.Т., имеющего значение для дела, поскольку ее подпись отсутствует в материалах дела. Признание стороной обстоятельств в суде ограничивает ее право оспаривать эти обстоятельства в силу ч. 2 ст. 68 ГПК РФ. Ознакомление с ОАО «Банк «Казанский». Общая характеристика деятельности ОАО «Банк «Казанский». Управление ОАО «Банк «Казанский». Тип организационной структуры применяемой ОАО «Банк «Казанский». Описание функций экономических служб ОАО «Банк «Казанский» и его операций. Оценка финансовой работы ОАО «Банк «Казанский». Оценка доходов и расходов ОАО «Банк «Казанский». Оценка ликвидности и рентабельности ОАО «Банк «Казанский». Оценка активных и пассивных операций ОАО «Банк «Казанский». Оценка инвестиционной политики ОАО «Банк «Казанский». Оценка системы маркетинга услуг предоставляемых ОАО «Банк «Казанский». ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВО И ЕГО СОСТАВ Срок для принятия наследства, его продление Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства Представим себе, ну пусть гипотетически конечно, но тем не менее. Вы новый руководитель России. Ваши действия? С чего начнёте? Раз уж говорим о том, что у масонов получилось и получается, то не могу не спросить о провалах и неудачах. Они умеют проигрывать? Умеют извлекать уроки и делать выводы? Ответ удовлетворил конечно. С такими ответами, как у Вас, белые пятна не остаются. Вы бы согласились обрести бессмертие? Конечно ответили, причём ответ получился очень интересным. Спасибо. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА Где закрепляется состав управленческих документов в организации? Определите вид документа, опираясь на следующий Укажите логические элементы, составляющие текст докладной записки Государственное управление и политика. Политико-административная дихотомия. Соотнесите административную управляемость и политическую результативность. Система государственного управления. Каковы ключевые задачи государства? Дайте их характеристику. Какие проекты не удаются российскому правительству и почему? Каковы современные управленческие приемы для борьбы с бюрократизмом? II. Дисфункции бюрократии как социальной группы Дайте сравнительный анализ классической школы государственного управления и нового государственного управления. Деловые процессы в органе государственной власти Структура государственного органа Как доказать, что функция ФОИВ не нужна? Законодательство: о госслужбе Универсальные и партикулярные ценности. Как соотносятся злоупотребление служебным положением, коррупция и конфликт интересов? Политико-административные проблемы децентрализации Захват государства (State capture) Оценка и взаимодействия на политическую проходимость Основные виды государственных программ. Проведите сравнительный анализ ФЦП и ВЦП. Цели, задачи и принципы института регистрации. Объекты института регистрации. Правовая характеристика института аккредитации. Правовая природа и назначение института метрологии. Решение важнейших научно-технических задач, в том числе проблемы обеспечения качества продукции, в значительной степени зависит от достижения единства и достоверности измерений. Понятие института технического регулирования (стандартизации и сертификации) и его признаки. Правовое регулирование размещения государственного заказа. Государственный и муниципальный заказ. Институт квотирования: понятие, цели, задачи, субъекты. Общая характеристика института обращений. Гарантии эффективной реализации институтов предложений и заявлений. Необходимость применения административно-правовых режимов – мера вынужденная и относится к особым ситуациям в функционировании органов исполнительной власти и иных субъектов административного права. Понятие, назначение и правовые основания специальных административно-правовых режимов. Субъекты, реализующие специальные административно-правовые режимы, и их правовой статус. Меры административного предупреждения, применяемые в целях профилактики противоправного поведения лицами, совершившими правонарушение. Институт административного надзора. Административно-надзорное производство. Доказательства и доказывание в процедуре контроля. Правовое основание и объекты института материальной ответственности. Субъекты института материальной ответственности и их административно-правовой статус. Общая характеристика института административно-правового пресечения. Общие меры административного пресечения. Правовая характеристика специальных мер административного пресечения. Гарантии реализации института мер административно-правового пресечения. Эффективность мер административного пресечения. Ориентирующая фотосъемка места происшествия методом линейной панорамы путем последовательного выполнения фотоснимков М3.У.1 «Учебная практика (педагогическая)» Способы и формы (форм) ее проведения Критерии оценивания магистранта. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики Раздел I. Судья в гражданском процессе Раздел II. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел Оспаривание нормативных правовых актов Оспаривание решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих Дела о защите избирательных прав граждан Российской Федерации Глава 2. Признание и исполнение решений иностранных судов Глава 3. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов Общие правила разрешения трудовых споров в судебном порядке Обжалование отказа работодателя в приеме на работу Споры, возникающие при расторжении трудового договора по соглашению сторон и вследствие отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора Споры, связанные с расторжением трудового договора по инициативе работодателя Глава 5. Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Особенности применения законодательства о защите прав потребителей Дела, связанные с оказанием потребителям возмездных услуг Особенности рассмотрения судами жилищных дел Споры о праве на жилое помещение, занимаемое по договору социального найма Пользование жилым помещением собственником и членами его семьи Обеспечение прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд Пользование жилым помещением по договору социального найма Прекращение договора социального найма жилого помещения Расторжение договора социального найма жилого помещения за нарушения, допущенные нанимателем Расторжение договора социального найма жилого помещения независимо от вины нанимателя Споры, вытекающие из членства в жилищном кооперативе Глава 8. Дела по спорам, связанным с правом собственности Дела по спорам, связанным с участием в строительстве жилого дома Признание права собственности на самовольную постройку Споры, вытекающие из ничтожных и оспоримых сделок Применение приобретательной давности Правовой статус добросовестного приобретателя Определение размера долей в праве общей собственности Осуществление преимущественного права покупки Раздел общего имущества и выдел доли из него Глава 10. Дела, вытекающие из семейных правоотношений Принятие заявления об усыновлении к производству суда Судебное разбирательство дел об усыновлении Решение суда по заявлению об усыновлении Глава 11. Дела о наследовании Глава 12. Дела по спорам, возникающим из земельных правоотношений Определение (установление) порядка пользования земельным участком Дела по спорам, возникающим при приватизации земельных участков Приватизация земельных участков при смене собственников строения Приватизация фактически занимаемых земельных участков Приватизация садовых и дачных земельных участков Дела о наследовании земельных участков Наследование земельных участков, находящихся в общей совместной собственности Наследование земельных участков, принадлежащих на праве пожизненного наследуемого владения Наследование и право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками Споры о праве на земельный участок, выделенный одному из супругов в период брака Споры о праве на приватизированный в период брака земельный участок, находившийся в пользовании одного из супругов до заключения брака Споры о праве на земельную долю, выделенную одному из супругов при реорганизации сельхозпредприятий Рассмотрение дел о бесплатном предоставлении земельных участков некоторым категориям граждан Раздел III. Образцы процессуальных документов Образцы резолютивной части решения суда Акты суда апелляционной инстанции Акты суда кассационной инстанции Акты суда надзорной инстанции Применение норм процессуального законодательства Дела, возникающие из социально-трудовых правоотношений Дела о защите прав потребителей Дела по спорам, связанным с правом собственности Дела, вытекающие из семейных правоотношений Дела, вытекающие из земельных правоотношений Тема: №6. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. СИСТЕМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. Статья 14 УК ДНР. Понятие преступления Статья 38 УК ДНР. Крайняя необходимость Статья 190 КоАП. Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного либо пневматического оружия Техника безопасности на охоте МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ НАЗНАЧЕНИЕ И СТРОЕНИЕ ГАЗОВЫХ РЕВОЛЬВЕРОВ И ПИСТОЛЕТОВ Окончание стрельбы. Режим огня. Положение для стрельбы стоя, с колена, лежа, из-за укрытия Понятие «ранение». Классификация ран, их характеристика. Асептика и антисептика Значительная потеря крови вызывает острое малокровие или анемию. Потеря 1/4 - 1/3 части крови от общего ее количества опасна для жизни, потеря половины крови - смертельна. Гарантированность прав и свобод граждан. Право на обращение в государственные органы Составление списков избирателей. Избирательный кодекс: Статья 114. Инициативная группа по проведению республиканского референдума Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда влечет ответственность, установленную законом. Государственная теория самоуправления. Проблема национального права в условиях интеграции мирового правового пространства. Проблема соотношения законности. Порядок формирования, структура и компетенция Совета Федерации Порядок избрания, структура и компетенция Государственной думы Статус Общественной палаты РФ Конституционный статус судебной власти РФ Судебная защита местного самоуправления Досрочное прекращение полномочий ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРСА, конституция ПОНЯТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, виды, общие черты, основные направления правоохранительной деятельности Понятие и сущность конституционных признаков правосудия ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ НА НАЧАЛАХ РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.03 с.)