ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮПЕРЕДМОВА

 

 

Навчальна практика є важливим етапом підготовки фахівця для відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міських управлінь, міських, районних органів внутрішніх справ (далі - міськрайоргани). Адже саме під час її проходження курсант ознайомлюється з умовами роботи на посаді дільничного інспектора міліції, закріплює теоретичні знання, набуває необхідних практичних навичок, розвиває ділові якості, необхідні для успішної служби в практичних підрозділах органів внутрішніх справ України.

Програма та методичні рекомендації з організації та проведення навчальної практики курсантів IІ курсу (напрям підготовки - 6.030401 «Правознавство», 6.030402 «Правоохоронна діяльність») розраховані на курсантів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. Ця програма та методичні рекомендації розроблені викладачами кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (далі - ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка) у відповідності до вимог, що висуваються до програм навчальної практики для курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України на посадах дільничних інспекторів міліції.

Мета навчальної практики. Основною метою навчальної практики є формування у курсантів розуміння специфіки майбутньої професійної діяльності, формування підвалин для наступного засвоєння матеріалу під час вивчення спеціальних дисциплін й ефективного застосування набутих знань, вмінь та навичок на практиці, ознайомлення зі структурою та повноваженнями відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів, системою взаємодії між ними та іншими підрозділами ОВС, правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Основними завданнями курсантів під час навчальної практики є:

1. Ознайомлення з організаційно-штатною структурою, специфікою організації роботи відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів.

2. Ознайомлення з напрямами та змістом роботи служби дільничних інспекторів міліції, формами взаємодії даної служби з підрозділами державної автомобільної інспекції, міграційної служби, дозвільної системи, патрульної служби міліції, ізоляторами тимчасового тримання тощо;

3. Виконання під керівництвом дільничного інспектора міліції окремих доручень згідно з його функціональними обов’язками;

4. Набуття теоретичних знань і практичних навичок з питань охорони громадського порядку та забезпечення громадсь­кої безпеки на території району, особистої і майнової безпеки громадян;

5. Здійснення профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення, зокрема, серед осіб, схильних до вчинення злочинів та адміністративних правопорушень;

6. Участь у попередженні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів на адміністративній дільниці;

7. Підвищення юридичної культури та ерудиції, почуття відповідальності перед людиною, суспільством, державою.

Після проходження навчальної практики курсанти повинні:

Знати:

- нормативно-правові засади функціонування служби дільничних інспекторів міліції;

- структуру відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів;

- напрями роботи служби дільничних інспекторів міліції, а також форми взаємодії даної служби з іншими підрозділами ОВС України, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- методи проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення;

- поняття та елементи оперативної обстановки, джерела інформації щодо неї;

- основні положення організації й тактики попередження, своєчасного виявлення та припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

- підстави, строки та порядок застосування заходів адміністративного примусу, правила оформлення матеріалів справ про адміністративні правопорушення, тощо.

Володіти уміннями та практичними навичками щодо:

- роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції;

- оформлення матеріалів адміністративних справ, що віднесені до компетенції дільничного інспектора міліції;

- провадження за справами про адміністративні правопорушення, проведення окремих адміністративно-правових заходів;

- взаємодії з іншими підрозділами ОВС України, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- забезпечення охорони громадського правопорядку на закріпленій дільниці;

- здійснення контролю за несенням служби патрульно-постовими нарядами на дільниці, інформування останніх про оперативну обстановку, надання реко­мендацій щодо форм і методів профілактичної роботи;

- перевірки та огляду об’єктів, що є на закріпленій території, з метою виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам;

- надання у межах своєї компетенції правової допомоги громадянам і посадовим особам у захисті їх законних прав та інтересів;

- залучення до охорони правопорядку населення та громадських формувань;

- участі в розкритті злочинів, скоєних на дільниці: огляд місця подій, виявлення слідів злочину та вилучення інших речових доказів;

- оформлення процесуальних документів;

- ведення статистичного обліку злочинів та адміністративних правопорушень на території дільниці, здійснення їх класифікації за видами, засобами, місцем та часом вчинення, обставинами, що спричинили їх скоєння, тощо;

- розгляду скарг і заяв громадян, перевірки їх достовірності та вжиття заходів щодо запобігання й усунення виявлених правопорушень;

- дотримання правил особис­тої безпеки та внутрішнього трудового розпорядку, забезпечення збереження державної, службової таємниці та дотримання режиму таємності у роботі.

Програма побудована за вимогами кредитно-трансфертної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту програми, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS – European Credit Transfer System).


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Навчальна практика курсантів IІ курсу (напрям підготовки - 6.030401 «Правознавство», 6.030402 «Правоохоронна діяльність») ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка є невід’ємною складовою частиною підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців служби дільничних інспекторів міліції і є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчальна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, котрі отримані курсантами під час вивчення дисциплін, що викладаються на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, а також інших дисциплін з підготовки фахівців для відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів. Навчальна практика забезпечує ознайомлення курсантів з майбутньою професійною діяльністю, розвиток у них інтересу до обраної спеціальності. Під час її проведення вивчаються ділові, моральні й особисті якості практикантів для визначення напрямку їх подальшого використання на посадах дільничних інспекторів міліції.

Навчальна практика організовується та проводиться у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про міліцію», «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про звернення громадян», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу України, Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 11 листопада 2010 року № 550, Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС України від 27 червня 2013 року № 621, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації», а також навчального плану ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.

Відповідальність за організацію та проведення навчальної практики покладається на начальників факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, підготовки фахівців для підрозділів слідства, підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, начальників профільних кафедр, а також на керівників базових органів внутрішніх справ.

З метою закріплення теоретичних знань і отримання практичних умінь і навичок роботи, належного проходження курсантами всіх етапів навчальної практики, її доцільно проводити без залучення практикантів до роботи в управлінських апаратах і включення до складу оперативних чи слідчо-оперативних груп.

Терміни проведення навчальної практики визначаються навчальним планом за напрямом підготовки - 6.030401 «Правознавство», 6.030402 «Правоохоронна діяльність», а його зміст - цією програмою, а також може встановлюватися та уточнюватися за датами для кожного навчального року окремо.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Метою навчальної практикиє формування у курсантів розуміння специфіки майбутньої професійної діяльності, відповідно до обраного профілю, формування основи для подальшого засвоєння матеріалу під час вивчення спеціальних дисциплін й ефективного застосування набутих знань, вмінь та навичок на практиці, ознайомлення зі структурою та повноваженнями відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів, системою взаємодії між ними та іншими підрозділами ОВС, правоохоронними органами, а також органами державної влади та місцевого самоврядування.

Завданнями навчальної практики є:

- особисте отримання практикантами початкових відомостей щодо майбутньої професійної діяльності;

- формування у курсантів-практикантів платформи для подальшого успішного засвоєння складних спеціально-юридичних дисциплін;

- створення підґрунтя для ефективного застосування набутих під час навчання знань, умінь та навичок у подальшій практичній діяльності;

- ознайомлення практикантів зі структурою та повноваженнями ОВС в цілому, та відповідних відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції зокрема;

- формування морально-ділових якостей, необхідних для успішного виконання обов’язків, покладених на дільничного інспектора міліції;

- напрацювання практики взаємодії з іншими службами і підрозділами ОВС України, а також з громадськими формуваннями, населенням тощо;

- одержання можливості збирання, аналізу та узагальнення конкретного фактичного матеріалу адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції для подальшого використання у навчанні, науково-дослідницькій роботі.

Змістом навчальної практики є:

Вивчення:

- нормативно-правових актів, що регламентують діяльність служби дільничних інспекторів міліції;

- звітів, що характеризують рівень, структуру, динаміку адміністративної деліктності та злочинності в цілому і за видами правопорушень;

- планів роботи відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів;

- організації адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції і форм його взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Ознайомлення:

- з адміністративними справами - архівними й такими, що знаходяться в провадженні дільничного інспектора міліції;

- матеріалами, що утворюються під час виконання завдань із обслуговування адміністративної дільниці;

- матеріалами за заявами та повідомленнями про злочини, інші правопорушення;

- з обліками, які повинен вести дільничний інспектор міліції та відповідний відділ (сектор) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділ дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів.

Участь:

- у плануванні роботи за адміністративними справами;

- в адміністративно-процесуальних діях на місці події;

- у здійсненні адміністративної діяльності дільничним інспектором міліції з метою вирішення завдань, що покладені на відповідний структурний підрозділ ОВС України;

- у профілактично-роз’яснювальній роботі серед населення;

- в оперативних нарадах і заняттях у системі службової підготовки, тощо.

Практичне засвоєння:

- порядку організації роботи окремого дільничного інспектора міліції, відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міськрайорганів;

- процедури розгляду заяв та повідомлень про адміністративні правопорушення та злочини;

- прийомів забезпечення особистої безпеки в процесі здійснення адміністративної діяльності дільничним інспектором міліції;

- прийомів застосування спеціальних засобів під час виконання функціональних обов’язків дільничного інспектора міліції;

- можливостей використання відповідних обліків при вирішенні завдань щодо попередження, припинення та викриття адміністративних правопорушень і злочинів;

- методів й основних тактичних прийомів, що застосовуються при здійсненні адміністративної діяльності дільничним інспектором міліції;

- порядку провадження за адміністративними справами.

Ичним інспектором міліції


ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ

Забороняється залучати курсантів до завдань, не передбачених програмою навчальної практики та виконання яких пов’язане з ризиком для життя та здоров’я чи може призвести до неправомірних дій через їх недостатню фахову підготовленість.

Керівники підрозділів служби дільничних інспекторів міліції,

у яких курсанти проходять навчальну практику, зобов’язані:

Забезпечити створення належних умов для виконання програм, індивідуальних планів навчальної практики в повному обсязі та контроль за їх реалізацією.

Призначити керівників навчальної практики з числа найбільш досвідчених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості.

Представити курсантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх правовий статус.

Провести інструктажі з курсантами, ознайомити їх з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спецзасобів тощо.

Проводити виховну роботу із курсантами.

Забезпечити курсантів робочими місцями, службовими бланками, літературою та за можливості, створити для них необхідні житлово-побутові умови (забезпечити житлом, медичним обслуговуванням та харчуванням).

Передбачати при формуванні розпорядку робочого дня курсантів час для роботи з нормативно-правовими актами (2-3 години на тиждень).

Щотижня розглядати питання організації та проведення навчальної практики курсантів на оперативних нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, передбачених програмою практики, готувати пропозиції щодо її вдосконалення.

Контролювати виконання вимог програми навчальної практики курсантами, індивідуального плану навчальної практики у повному обсязі.

Погоджувати та надавати на затвердження керівництву відповідного ОВС звіти про підсумки проведення навчальної практики (копію звіту після затвердження надіслати до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка).

Затверджувати характеристики-відгуки на курсантів, які пройшли навчальну практику.

Розробляти за узгодженням з керівництвом ГУМВС і УМВС України в областях розпорядок дня курсантів, які проходять практику.

Безпосередні керівники навчальної практики від ОВС

(підрозділу служби дільничних інспекторів міліції) зобов’язані:

Ознайомити курсантів з оперативною обстановкою (за лінією роботи), характером і особливостями роботи, виходячи із специфіки економічного потенціалу регіону.

Здійснювати практичне навчання відповідно до програми практики та індивідуального плану навчальної практики, при цьому проводити роботу, спрямовану на формування у курсантів навичок і вмінь, що необхідні для успішного виконання поставлених завдань.

Вести щоденний облік та давати оцінку роботі курсантів, контролювати виконання останніми індивідуального плану навчальної практики, дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденнику тощо.

Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості курсантів, їх ставлення до роботи.

Узагальнювати підсумки навчальної практики та подавати звіти на погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх справ.

Складати характеристики-відгуки на курсантів та подавати їх на підпис керівництву підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до закінчення навчальної практики). У характеристиці-відгуку мають знайти відображення обсяг та якість виконання програми навчальної практики й індивідуального плану навчальної практики, рівень підготовленості курсанта до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання на практиці; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; рівень його професійного розвитку; відношення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику. Характеристики-відгуки направляються до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка і долучаються до особових справ курсантів.

Готувати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення навчальної практики.

 

Курсанти зобов’язані:

Своєчасно прибути для проходження навчальної практики до відповідного ОВС.

Виконувати передбачені програмою навчальної практики завдання у визначені терміни та скласти індивідуальний план походження практики, який необхідно затвердити у керівника профільної кафедри ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка перед відбуттям на практику.

Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і пожежної безпеки, встановленого розпорядку дня.

Ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, інструкціями, оглядовими, методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності ОВС, формами та методами роботи дільничного інспектора міліції. Засвоїти функціональні обов’язки на посаді, за якою проходять навчальну практику.

Виконувати розпорядок дня, встановлений у підрозділі за місцем проходження навчальної практики, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці його проходження.

Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові навчальної практики про виконану роботу.

Відвідувати заняття зі службової та спеціальної підготовки.

Підготувати звіт про підсумки проведення практики за встановленою формою та подати його на погодження і затвердження.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вносити будь-яку інформацію таємного характеру та інші конфіденційні службові відомості у службові документи.

 

Курсанти мають право:

Ознайомлюватися з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою практики та індивідуальними планами навчальної практики.

Підписувати від свого імені підготовлені за дорученням безпосереднього керівника навчальної практики документи.

3а згодою безпосереднього керівника навчальної практики користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному ОВС.

Надавати пропозиції керівництву ОВС та ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка щодо вдосконалення організації та проведення навчальної практики, а також діяльності практичних підрозділів.

Повідомляти керівництво ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у випадках порушень вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів МВС України та МОН України, цієї програми з боку керівництва ОВС за місцем проходження стажування.

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Результати проходження навчальної практики оцінюються комісійно з урахуванням попереднього вивчення звітних матеріалів, висновків керівників відповідних структурних підрозділів служби дільничних інспекторів міліції, у яких проводилася навчальна практика, доповідей курсантів та їх відповідей на поставлені запитання за наступними критеріями:

оцінка «відмінно» – відповідний висновок керівника структурного підрозділу служби дільничних інспекторів міліції, в якому проводилася навчальна практика, правильно оформлені звітні матеріали, змістовна доповідь курсанта та повна відповідь на поставлені запитання;

оцінка «добре» – відповідний висновок керівника структурного підрозділу служби дільничних інспекторів міліції, в якому проводилася навчальна практика, недоліки в оформленні звітних матеріалів, змістовна доповідь курсанта та повна відповідь на поставлені запитання;

оцінка «задовільно» – відповідний висновок керівника структурного підрозділу служби дільничних інспекторів міліції, в якому проводилася навчальна практика, суттєві недоліки в оформленні звітних матеріалів, змістовна доповідь курсанта, але неповна відповідь на поставлені запитання;

оцінка «незадовільно» – відповідний негативний висновок керівника структурного підрозділу служби дільничних інспекторів міліції, в якому проводилася навчальна практика, відсутність звітних матеріалів, доповідь курсанта та відповіді на поставлені запитання неповні[1].

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

ВКЛАДИШ до службового посвідчення _____________ (серія, номер)
  Курсант _________________________________________________________ (звання, прізвище, П.І.Б.)   є практикантом на посаді _________________________________________________________ (найменування підрозділу, посади)     Дійсний до ___ _______ 20__ року при пред’явленні службового посвідчення   Керівник кадрового підрозділу органу внутрішніх справ ­_______ _______ ______ (звання) (підпис) (П.І.Б.)   ________________________ (дата) М.П.

Формат 90х60 мм

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник кафедри ____________

_______________________________

_______________________________

(посада, звання, П.І.Б.)

_______________________________

(підпис, дата)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження навчальної практикикурсанта ______ навчального взводу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки __________________________

(звання, П.І.Б.)

Луганського державногоуніверситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Строк проходження навчальної практики______________

 

№ з/п Заплановані заходи Примітка  
 
Вивчення наказів МВС України та інших нормативних актів, що регламентують діяльність дільничних інспекторів міліції.    
Ознайомлення з функціями, завданнями та структурою підрозділу ОВС.    
Ознайомлення з організацією діяльності відділу (сектору) дільничних інспекторів та засадами його взаємодії з галузевими службами органу внутрішніх справ.    
Здійснення прийому населення згідно з режимом роботи дільничного пункту міліції.    
Ознайомлення з особливостями здійснення профілактичної роботи з різними категоріями громадян, що перебувають на профілактичному обліку.    

курсант _______ навчального взводу

___________________ ______ _________________

(звання) (підпис) (П.І.Б.)

 

______________

(дата)

Додаток 3

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Імені Е.О. Дідоренка

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Курсанта __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Факультет _________________________________________________

 

Кафедра __________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________

 

напрям підготовки _________________________________________

 

спеціальність______________________________________________

 

_________ курс, навчальний взвод _____________

 

Наказ про закріплення за підрозділом, у якому буде організовано стажування

___________________________________________________________

(найменування підрозділу, номер та дата видання наказу)

 

Строк проведення практики з _____________ по ____________


Продовження додатка 3

Продовження додатка 3

Керівник стажування

Посада(підпис)Ініціали та прізвище

Примітки:

Форму призначено для проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні заходів в яких взято участь, практичних навичок при проходженні навчальної практики, оцінки результатів практики.

 

 

Продовження додатка 3

Додаток 4

Затверджую

_______________________

_______________________

(реквізити начальника ОВС,

дата затвердження, гербова печатка)

 

ЗВІТ

за результатами проходження навчальної практики

курсантом IІ курсу факультету _______________________

Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

___________________________________________________________

(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Організація навчальної практики:

 

Курсант Іванов В.І. проходив навчальну практику за напрямком роботи дільничного інспектора міліції в період з 02 липня 2013 по 29 липня 2013 р. на ДПМ №17 Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області.

Керівником навчальної практики згідно з наказом начальника Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області № 254 від 02.07.2013 року було призначено старшого дільничного інспектора міліції Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області майора міліції Петрова Володимира Володимировича, на займаній посаді з 27 вересня 2009 року.

02.07.2013р. начальником відділу дільничних інспекторів міліції Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції Ложкіним Володимиром Михайловичем було проведено інструктивну нараду.

 

 

2. Результати проходження практики:

№ з/п Найменування заходів Кількість
  Перевірено осіб, які знаходяться на різних видах профілактичних обліків, окрім власників вогнепальної зброї  
  Прийнято участь в оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення  
  Прийнято участь у встановленні адміністративного нагляду у відношенні раніше засуджених осіб  
  Здійснено перевірок осіб, які мають в особистому користуванні вогнепальну зброю  
  Розглянуто скарг, заяв і пропозицій громадян  
  Проведено профілактично-роз’яснювальні заходи серед населення  
  Перевірено дотримання правил паспортного режиму  
  Прийнято участь у розкритті злочинів  
  Прийнято участь в оформленні матеріалів на громадських помічників дільничного інспектора міліції  
  Ужито заходів щодо попередження насильства в сім’ї  

Далі у вільній формі необхідно відобразити суттєві види виконаної практикантами роботи, що не увійшли до даного переліку.

Практикант

курсант 211 навчального

взводу рядовий міліції _______ В.І. Іванов

(підпис)

Керівник практики від ОВС

старший дільничний інспектор міліції

Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

майор міліції ______ В.В. Петров

(підпис)

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник підрозділу органу

внутрішніх справ

начальник відділу дільничних

інспекторів міліції

Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

підполковник міліції _______ В.М. Ложкін

(підпис)

 

« » ________ 20 ___ року

 

Примітки:

1. Підпис керівника підрозділу органу внутрішніх справ засвідчується печаткою органу внутрішніх справ.

2. Практикант у колонці кількість зазначає реальну кількість заходів, які було виконано під час проходження навчальної практики.

3. Формат бланка А4 (210×297 мм).

 

Додаток 5

Характеристика-відгук

 

курсанта 211 навчального взводу 2 курсу факультету економічної та громадської безпеки ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка рядового міліції Іванова Володимира Івановича, 1994 р.н., освіта середня, у 2011 році закінчив СШ № 20 м. Луганська

 

Курсант Іванов В.І. проходив навчальну практику за напрямком роботи дільничного інспектора міліції в період з 02 липня 2013 року по 29 липня 2013 року на ДПМ №17 Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області.

Курсант Іванов В.І. за час проходження навчальної практики зарекомендував себе як дисциплінований, працездатний, професійно-грамотний працівник. До виконання службових обов’язків ставиться сумлінно. Нормативні акти, що регламентують діяльність міліції знає та правильно застосовує на практиці.

Приймав участь у прийомі громадян на ДПМ №17, розгляді скарг і заяв громадян, а так само заяв і повідомлень про злочини. Безпосередньо брав участь у забезпеченні громадського порядку на закріпленій адміністративній ділянці.

Ознайомився з порядком установлення та здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Правильно проводив індивідуально-профілактичну роботу з особами, що знаходяться на профілактичному обліку. Вивчив порядок перевірки об’єктів дозвільної системи.

Має високу працездатність. У рішенні службових задач виявляє ініціативу. У відносинах з колегами по роботі та громадянами ввічливий, тактовний. У колективі користується повагою. Службову таємницю зберігати вміє.

Фізично розвинутий. У стройовому відношенні підтягнутий, дотримує правил носіння встановленої форми одягу. Постійно підвищує свій професійний рівень у системі службової підготовки.

Курсант Іванов В.І. на посаді дільничного інспектора міліції самостійно працювати може.

За результатами навчальної практики курсант Іванов В.І. заслуговує на оцінку «відмінно».

Керівник практики

старший дільничний інспектор

міліції Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

майор міліції _____ В.В. Петров

(підпис)

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник органу внутрішніх справ

Начальник Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

полковник міліції ____ В.С. Кравчук

(підпис)

«29» липня 2013 року

 

Примітки:

1. Підпис керівника органу внутрішніх справ засвідчується гербовою печаткою базового органу внутрішніх справ.

2. Формат бланка А4 (210×297 мм).

Додаток 6

 

ВИТЯГИ З ПОЛОЖЕНЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про міліцію

Стаття 1. Міліція в Україні

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

ЗАКОН УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Від 27 лютого 1991 р. N 49

ПРАВИЛА

Громадського порядку

НАКАЗ МВС УКРАЇНИ

№ 621 від 27 червня 2013 року

Про затвердження Положення

НАКАЗ МВС України

№ 550 від 11 листопада 2010 року

Про затвердження Положення

Основні функції працівників

Права старшого дільничного

(дільничного) інспектора міліції

8.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством України заходи примусу.

8.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що засвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію.

8.3. Виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на підставі та в порядку, встановленому законодавством України, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки.

8.4. Викликати громадян і службових осіб за справами і матеріалами, які перебувають у його провадженні або в провадженні слідчого (за його дорученням). Здійснювати привід громадян і посадових осіб, які без поважних причин ухиляються від явки за викликом.

8.5. Викликати осіб, які систематично вчиняють порушення громадського порядку та інші правопорушення, для винесення їм офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки.

8.6. Доставляти до міськрайоргану і затримувати осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, якщо вичерпані інші заходи впливу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.054 с.)