Про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації практики і стажування слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України (далі - ВНЗ) в органах та підрозділах внутрішніх справ (далі - ОВС).

1.3. Невід'ємною складовою частиною практичної підготовки слухачів і курсантів денної форми навчання є практика в комплектуючих підрозділах МВС України, що здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, отриманих на певному етапі навчання відповідно до напряму, спеціальності (спеціалізації), набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь.

1.4. Перелік видів практики для кожного напряму, спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах.

1.4.2. Навчальна практика:

Проводиться в навчальний та позанавчальний час зі слухачами та курсантами другого та третього курсів у формі залучення їх до охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, роботи оперативної (слідчо-оперативної) групи з обов’язковим урахуванням напряму, спеціальності та спеціалізації підготовки.

Проходження навчальної практики курсантами другого курсу передбачає набуття практичних навичок роботи в підрозділах міліції громадської безпеки (патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів міліції, Державна автомобільна інспекція тощо), третього курсу (крім курсантів, строк навчання яких становить 3 роки) - у підрозділах кримінальної міліції та слідства.

Навчальна практика слухачів ВНЗ проводиться на посаді, з якої особу направлено на навчання або на яку заплановано її призначення.

Для проходження практики слухачі і курсанти направляються до ГУМВС, УМВС, якими вони були направлені на навчання чи за місцем дислокації ВНЗ, або до підрозділів поліції (міліції) закордонних країн, з якими укладено угоди про співпрацю.

Під час проходження навчальної практики слухачі і курсанти можуть бути залучені до охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку. Підставами проведення такого виду навчальної практики є угоди між ВНЗ та відповідними ОВС.

Строк проведення навчальної практики на другому (третьому) курсі - до 1 місяця (обсяг годин визначається навчальним планом).

2.7. Керівники практики від ВНЗ мають право:

2.7.1. Здійснювати контроль за організацією та проходженням практики (стажування) слухачами і курсантами в ОВС та отримувати витяги з наказів про її організацію.

2.7.2. Ознайомлюватися з індивідуальними планами практики (стажування), перевіряти ведення щоденників і надавати рекомендації про внесення в них змін.

2.7.3. Вносити керівництву ОВС пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в організації практики (стажування).

2.7.4. Вивчати умови організації та проведення практики (стажування) слухачів і курсантів, бути присутніми при проведенні інструктажів та доведення до їх відома заходів безпеки, контролювати виконання ними практичних дій.

Брати участь у підбитті підсумків несення служби (виконання практичних дій) слухачами і курсантами.

2.7.5. Уносити пропозиції керівництву відповідних ОВС щодо заохочення керівників практики з числа працівників ОВС.

2.7.6. Отримувати інформацію у відповідних ОВС про діяльність випускників ВНЗ у регіоні.

2.8. Керівники ОВС зобов’язані:

2.8.1. Визначити конкретні підрозділи і служби за напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) слухачів і курсантів, які прибувають на практику (стажування), створити належні умови для її проведення.

2.8.2. Призначити наказом безпосередніх керівників практики (стажування) з числа осіб, рекомендованих керівництвом підрозділу, у якому планується проведення практики, закріпити слухачів і курсантів за керівниками практики (не більше двох слухачів чи курсантів за одним працівником). Копію наказу в триденний строк направити до відповідного ВНЗ.

2.8.3. Забезпечити своєчасне інформування керівників підрозділів, до яких розподілені слухачі і курсанти для проходження практики (стажування), про її строки, мету та порядок організації і проведення.

2.8.4. Організувати своєчасне оформлення і видачу слухачам і курсантам на період практики (стажування) вкладишів до службового посвідчення (додаток 4), що підтверджують виконання обов'язків на конкретній посаді.

2.8.5. Організувати проведення вхідного/вихідного контролю знань слухачів і курсантів до початку практики (стажування) та перед її захистом згідно з питаннями, що розроблені ВНЗ, і відповідно до вимог програм практики (стажування) і функціональних обов’язків за посадою, на якій вона проводиться.

2.8.6. Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням практики (стажування), готувати пропозиції щодо її вдосконалення; підбивати підсумки та аналізувати результати практики (стажування) з обов’язковим виставленням загальної оцінки. Копії підсумкових матеріалів направляти до відповідного ВНЗ.

2.8.7. Забезпечити належні умови праці та побуту слухачів і курсантів під час проходження практики (стажування).

2.8.8. Припинити проходження практики та направити слухача чи курсанта до ВНЗ (з письмовим повідомленням ВНЗ) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану практики (стажування), недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або порушення службової дисципліни.

Забороняється залучати слухачів і курсантів до завдань, не передбачених програмою практики та виконання яких пов’язане з ризиком для життя і здоров'я або може призвести до неправомірних дій через їх недостатню фахову підготовленість.

2.9. Керівники підрозділів, у яких слухачі і курсанти проходять практику (стажування), зобов’язані:

2.9.1. Забезпечити створення належних умов для виконання програм, індивідуальних планів практики (стажування) в повному обсязі та контроль за їх реалізацією.

2.9.2. Призначити керівників практики (стажування) з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості.

2.9.3. Представити слухачів і курсантів особовому складу підрозділу, роз'яснити їх правовий статус.

2.9.4. Провести інструктажі зі слухачами і курсантами, ознайомити їх з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спецзасобів тощо.

2.9.5. Проводити виховну роботу зі слухачами і курсантами.

2.9.6. Забезпечити слухачів і курсантів робочими місцями, службовими бланками, літературою та за можливості створити для них необхідні житлово-побутові умови (забезпечити житлом, медичним обслуговуванням та харчуванням).

2.9.7. Передбачати при формуванні розпорядку робочого дня слухачів і курсантів час для роботи з законодавчими та нормативно-правовими актами (2-3 години на тиждень).

2.9.8. Щотижня розглядати питання організації та проведення практики (стажування) слухачів і курсантів на оперативних нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, передбачених у програмі практики, готувати пропозиції щодо її вдосконалення.

2.9.9. Контролювати виконання вимог програми практики (стажування) слухачами і курсантами, індивідуальних планів практики (стажування) в повному обсязі.

2.9.10. Погоджувати та надавати на затвердження керівництву відповідного ОВС звіти за результатами проходження практики (стажування) (копію звіту після затвердження надсилати до ВНЗ).

2.9.11. Затверджувати характеристики на слухачів і курсантів.

2.9.12. Розробляти за узгодженням з керівництвом ОВС розпорядок дня слухачів і курсантів, які проходять практику (стажування).

2.10. Керівники практики (стажування) від ОВС зобов’язані:

2.10.1. Ознайомити слухачів і курсантів з оперативною обстановкою на дільниці (об'єкті, у регіоні), характером і особливостями роботи.

2.10.2. Здійснювати практичне навчання відповідно до програми практики та індивідуального плану проходження практики (стажування), при цьому проводити роботу, спрямовану на формування в слухачів і курсантів навичок і вмінь, що необхідні для успішного виконання поставлених службових завдань.

2.10.3. Вести щоденний облік та давати оцінку роботі слухачів і курсантів, контролювати виконання останніми індивідуального плану проходження практики (стажування), дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо.

2.10.4. Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості слухачів і курсантів, їх ставлення до роботи.

2.10.5. Узагальнювати підсумки практики (стажування) та подавати звіти на погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх справ.

2.10.6. Складати характеристики на слухачів і курсантів, затверджувати їх у керівництва підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики).

У характеристиці мають відображатися обсяг та якість виконання програми практики (стажування) й індивідуального плану проходження практики (стажування), рівень підготовленості слухача і курсанта до виконання службових обов'язків, вміння реалізувати набуті знання на практиці; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; ставлення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до ВНЗ і долучаються до особових справ слухачів і курсантів.

2.10.7. Готувати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики (стажування).

2.11. Слухачі і курсанти зобов'язані:

2.11.1. Своєчасно прибути для проходження практики (стажування) до відповідного ОВС.

2.11.2. Виконувати передбачені програмою практики (стажування) завдання у визначені строки та скласти індивідуальний план роботи, який затвердити в керівника.

2.11.3. Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці, техніки безпеки, установленого розпорядку дня.

2.11.4. Ознайомлюватися із законодавчими та нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності ОВС, формами і методами роботи працівників. Засвоїти функціональні обов’язки за посадою, за якою проходять практику.

2.11.5. Виконувати розпорядок дня, установлений у підрозділі за місцем проходження практики (стажування), дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці його проходження.

2.11.6. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові практики (стажування) про виконану роботу.

2.11.7. Відвідувати у встановленому порядку заняття зі службової та спеціальної підготовки.

2.11.8. Підготувати звіт за результатами проходження практики (стажування) та подати його на погодження і затвердження.

2.12. Слухачі і курсанти мають право:

2.12.1. Ознайомлюватися з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою практики (стажування) та індивідуальними планами проходження практики.

2.12.2. Підписувати від свого імені підготовлені за дорученням безпосереднього керівника практики (стажування) документи.

2.12.3. За згодою безпосереднього керівника практики (стажування) користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному ОВС.

2.12.4. Надавати пропозиції керівництву ОВС та ВНЗ щодо вдосконалення організації та проведення практики (стажування), а також діяльності структурних підрозділів.

2.12.5. Повідомляти керівництво ВНЗ у випадках порушень вимог законодавства України, нормативно-правових актів МВС України та МОН України, цього Положення з боку керівництва ОВС за місцем проходження практики.

НАКАЗ МВС України

№ 550 від 11 листопада 2010 року

Про затвердження ПоложенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.013 с.)