ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО/ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРАКТИКАНТІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО/ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРАКТИКАНТІВ 

Керівники ОВС зобов’язані організувати проведення вхідного/вихідного контролю знань курсантів до початку навчальної практики та перед захистом згідно з питаннями, що розроблені ВНЗ, і відповідно до вимог програми практики та функціональних обов’язків за посадою, на якій воно проводиться (п 2.6.3. Наказу МВС України № 621 від 27 червня 2013 р. «Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України»).

Рекомендованими питаннями є наступні:

1. Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують роботу служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС України.

2. За якими показниками оцінюється оперативна обстановка на адміністративній дільниці?

3. З яких посадових осіб складається особовий склад працівників служби дільничних інспекторів міліції?

4. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС здійснюється відповідно до принципів?

5. Адміністративна дільниця – це….?

6. Адміністративна зона – це….?

7. За допомогою яких заходів ДІМ забезпечує громадську безпеку?

8. Громадський порядок – це….?

9. У чому полягає загальна профілактична робота ДІМ?

10. Що включає в себе індивідуальна профілактична робота ДІМ?

11. Паспорт на адміністративну дільницю – це…?

12. Профілактичний облік – це….?

13. З якою метою ДІМ здійснює профілактичний обхід адміністративної дільниці?

14. У чому полягає значення профілактичної роботи дільничного інспектора міліції?

15. Що включає в себе робота дільничного інспектора міліції зі зверненнями громадян?

16. Назвіть основні завдання працівників служби дільничних інспекторів міліції.

17. Охарактеризуйте основні функції працівників служби дільничних інспекторів міліції.

18. Як організовується робота відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС?

19. Якими повноваженнями наділені начальники відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції міськрайорганів внутрішніх справ?

20. Охарактеризуйте порядок призначення старших дільничних (дільничних) інспекторів міліції та їх помічників.

21. Назвіть права старшого дільничного (дільничного) інспектора міліції.

22. Якими обов'язками наділено ДІМ?

23. Як здійснюється організація роботи дільничного інспектора міліції на адміністративній дільниці?

24. Назвіть заходи щодо зміцнення служби та стимулювання роботи дільничних інспекторів міліції.

25. Визначте порядок взаємодії дільничного інспектора міліції з іншими підрозділами ОВС України.

26. Визначте порядок взаємодії дільничного інспектора міліції з органами державної влади та місцевого самоврядування.

27. Яка роль дільничного інспектора міліції у реалізації процедур адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі?

28. Які заходи адміністративного примусу може застосовувати дільничний інспектор міліції?

29. Чи уповноважений дільничний інспектор міліції на складення протоколів про адміністративні правопорушення?

30. Які теоретичні знання Ви придбали у період проходження навчальної практики?

31. Яких практичних навичок Ви набули у період проходження навчальної практики?

32. Які складні ситуації виникали у Вас за час проходження навчальної практики?

33. Які рішення, що були прийняті Вами чи вашим наставником можна вважати складними?

34. За допомогою яких заходів та засобів дільничні інспектори міліції припиняють адміністративні правопорушення та злочини?

35. Наведіть конкретні приклади заходів профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення, які Ви чи ваш наставник проводили за період навчальної практики.

36. Які дані вносяться до бланку протоколу про адміністративне правопорушення?

37. Які адміністративні справи можуть перебувати у провадженні дільничного інспектора міліції?

38. Який порядок прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про злочин?

39. Яким чином можна визначити результативність роботи дільничного інспектора міліції?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року ; зі змін. і доповн. – К. : Атіка, 2012. – 68 с.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90 – 91).

5. План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки: Указ Президента України від 23 квітня 2013 року.

6. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII.

7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР.

8. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР.

9. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року № 1835-III.

10. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-III.

11. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV.

12. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI.

13. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ МВС України від 22 лютого 2001 року № 185.

14. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції в системі МВС України: Наказ ДПА та МВС України від 18 грудня 2003 року № 380/1556.

15. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України та Державного Департаменту виконання покарань від 4 листопада 2003 року № 1303/203.

16. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10 жовтня 2004 року № 1177.

17. Положення про спеціальний нагрудний знак МВС України «Громадський помічник дільничного інспектора міліції»: Наказ МВС України від 23 травня 2006 року № 516.

18. Про затвердження Переліку посад дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та працівників підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції (крім центрального апарату Міністерства внутрішніх справ), яким час проходження служби зараховується на пільгових умовах: Наказ МВС від 29 травня 2008 року № 250.

19. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї: Наказ Міністерства сім'ї молоді та спорту України, МВС України від 7 вересня 2009 року № 3131/386.

20. Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1911-р.

21. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 листопада 2010 року № 550.

22. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050.

23. Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 31 травня 2012 року № 492.

24. Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 7 листопада 2012 року № 1017.

25. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 лютого 2012 року № 155.

26. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності: Наказ МВС України від 3 грудня 2012 року № 1111.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

ВКЛАДИШ до службового посвідчення _____________ (серія, номер)
  Курсант _________________________________________________________ (звання, прізвище, П.І.Б.)   є практикантом на посаді _________________________________________________________ (найменування підрозділу, посади)     Дійсний до ___ _______ 20__ року при пред’явленні службового посвідчення   Керівник кадрового підрозділу органу внутрішніх справ ­_______ _______ ______ (звання) (підпис) (П.І.Б.)   ________________________ (дата) М.П.

Формат 90х60 мм

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник кафедри ____________

_______________________________

_______________________________

(посада, звання, П.І.Б.)

_______________________________

(підпис, дата)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження навчальної практикикурсанта ______ навчального взводу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки __________________________

(звання, П.І.Б.)

Луганського державногоуніверситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Строк проходження навчальної практики______________

 

№ з/п Заплановані заходи Примітка  
 
Вивчення наказів МВС України та інших нормативних актів, що регламентують діяльність дільничних інспекторів міліції.    
Ознайомлення з функціями, завданнями та структурою підрозділу ОВС.    
Ознайомлення з організацією діяльності відділу (сектору) дільничних інспекторів та засадами його взаємодії з галузевими службами органу внутрішніх справ.    
Здійснення прийому населення згідно з режимом роботи дільничного пункту міліції.    
Ознайомлення з особливостями здійснення профілактичної роботи з різними категоріями громадян, що перебувають на профілактичному обліку.    

курсант _______ навчального взводу

___________________ ______ _________________

(звання) (підпис) (П.І.Б.)

 

______________

(дата)

Додаток 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.011 с.)