ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 168 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 168 Страница

Кафедра кримінального процесу Тема 4. Розкриття злочинів на досудовому слідстві (4 години). Тема 7. Організація діяльності слідчо-оперативної групи на місці події. Підготовка до огляду і огляд місця події. Збирання матеріалів дослідчої перевірки (2 години). Тема 12. Підготовка до допиту свідка. Допит і складання протоколу допиту свідка (2 години). Тема 15. Рішення слідчого про затримання підозрюваного. Процесуальне оформлення затримання підозрюваного. Тема 19. Діяльність слідчого по збиранню доказів, необхідних для винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого: провадження експертиз (2 години). Тема 13: Процесуальні особливості розгляду справ про відновлення платоспроможності боржника (банкрутство) Тема: Учасники господарського процесу Тема: Процесуальні особливості розгляду справ про відновлення платоспроможності боржника (банкрутство) До організації індивідуально-консультаційної та самостійної робіт Методичні рекомендації і завдання Тема № 7.Опіка та піклування Тема № 19. Право спільної власності Тема № 33. Недоговірні зобов’язання Тема № 4. Поняття злочину та його ознаки Тема № 16. Вина у кримінальному праві та її форми Тема № 32. Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ Тема 2. Політико-правова природа Європейського Союзу Співробітництво України та ЄС в сфері екології. Структура, обсяг і оформлення магістерської та дипломної робіт Робота з електронними інформаційними ресурсами Уточнення програми дослідження Логічність викладу у дипломній, магістерській роботі КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Ссылка на нормативные правовые акты при написании курсовой работы Тема № 3. Цивільні правовідносини Тема № 7. Опіка та піклування МОДУЛЬ 3 Право власності та інші речові права. Право інтелектуальної власності (загальні положення) Тема № 21. Речові права на чуже майно Яке рішення повинен прийняти суд? Що таке комп’ютерна програма і які особливості регулювання відносин по їх створенню та використанню? Які особливості режиму службових комп’ютерних програм? РОЗДІЛ V. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Тема № 28. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування Тема № 29. Договори про виконання робіт Тема № 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію Тема № 34. Загальні положення про спадкування СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ТА ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ Тема № 3: Державне будівництво та самоврядування в Україні: минуле і сучасність Тема № 8: Організація роботи Президента України. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Тема 7. Формы государственного (территориально-политического) устройства в зарубежных странах Тема 15. Основы конституционного права Великобритании Гарантии конституционных прав и свобод. Тема 17. Конституционное право Республики Польша Тема 1. Предмет и источники конституционного права зарубежных стран. Наука конституционного права Тема 3. Цивільні правовідносини Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність Тема 21. Речові права на чуже майно Розділ V. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Тема 28. Договори про передачу майна у тимчасове володіння Тема 29. Договори про виконання робіт Теми 32. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства Тема 34. Загальні положення про спадкування Причини грецької колонізації Північного Причорномор’я. Суспільний лад Київської Русі в другій половині ІХ – на поч. ХІІ ст. Державний лад Київської Русі. Люблінська Унія,її Наслідки Для України Яке рішення слід прийняти прокурору та слідчому судді? КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Контрольна функція парламенту ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТІВ І ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ПАРЛАМЕНТСЬКА ФУНКЦІЯ ЗАКОНОТВОРЕННЯ. ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС Критерії оцінювання тестових завдань контрольної роботи Перепишіть текст, поставте потрібні розділові знаки. Використовуючи подані кліше, оформіть документи та визначте їх назву. Тема 2. Господарські суди в судовій системі України. Досудове врегулювання господарських спорів ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Италия имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР в 1944). Демократические политические режимы Досрочное прекращение полномочий депутата Вступні випробування та конкурсний відбір Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів Середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали ВАТ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» Розділ 2. Загальні терміни та визначення Глава ІІ. Порядок допуску Членів Біржі та інших осіб до біржових торгів Розділ 5. Допуск до торгівлі на Біржі цінних паперів та інших фінансових інструментів без внесення до біржового реєстру, лістинг та делістинг цінних паперів Розділ 19. Порядок подання Членами Біржі інформації про всі вчинені ними правочини з цінними паперами. Розділ 20. Порядок подання на Біржу адміністративних даних торговцями цінними паперами, які не мають статусу Члена Біржі. Уповноваженого представника Члена V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ДВНЗ «Криворізький національний університет» V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Правила пользования сайтом ВКонтакте Статус Правил пользования Сайтом ВКонтакте После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах. Обязанности Пользователя ВКонтакте Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент. ТЕМА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕМА 3: ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ТЕМА 8: ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА РОЗДІЛ І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ У СИСТЕМІ ПРАВОВИХ АКТІВ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Класифікація та види нормативно-правових актів Поняття та форми систематизації законодавства Поняття цивільного процесуального права. Показання свідків як засіб доказування. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст скарги. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень. Тема 1. Понятие о следственном действии. Познавательная характеристика следственного действия. Следственное действие как объект правового регулирования. Тема 11. Прокурорский надзор и судебный контроль за проведением следственных действий. Практических занятий по спецкурсу «Следственные действия» Тема: Особлиості реєстрації та обліку діяльності суб’єктів господарювання за умови спрощеної системи оподаткування Спрощена система оподаткування. Суб’єкти оподаткування Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА 1. Судове право. Предмет і метод судового права. ТЕМА 4. Суб’єкти судового права. ТЕМА 6. Основоположні принципи судової влади. ТЕМА 8. Процедура формування суддівського корпусу в Україні. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. Управління суспільством - головне призначення публічного адміністрування. Закони соціального управління Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування. Проблеми вибору найкращої форми правління. Основні види соціальної допомоги держави. Зростання ролі позаекономічних чинників. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності. Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. Управління в господарських товариствах, що мають на меті отримання прибутку. Общество как целостная система. Системное строение общества. Его элементы. Общественный прогресс и модернизация. Угроза международного терроризма. Глобальные проблемы – экологические, экономические, политические, социальные. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции Деятельность человека, ее основные формы Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида Свобода и ответственность личности Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное Истина, ее критерии. Относительность истины Социальные науки, их классификация Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии Мораль. Нравственная культура Причины циклического развития экономики Разделение труда и специализация Налоговая (фискальная) политика Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система Права потребителей во всех странах защищены специальными законами. Социальные группы, их классификация Современная общественная жизнь в России. Неравенство и социальная стратификация Отклоняющееся поведение, его формы и проявления Семья и брак как социальные институты Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации Политическая система, ее структура и функции Признаки, функции, формы государства Современная российская многопартийность. Политический режим. Типы политических режимов Тоталитарный режим, его основные признаки. Человек в политической жизни. Политическое участие Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Стороны (участники) трудовых отношений Основы Конституционного строя Российской Федерации Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени Поняття та мета загал. юриспруденції Форми первісного виникнення держави Інституалізація Механізм держави: поняття, структура, принципи. Поняття та складові системи права. Поняття і структура правосвідомості. Субєкти правовідносин та права. Обєкти правовідносин: поняття та види. Поняття, зміст та стадії юридичного процесу. Поняття та ознаки застосування права. Критерії класифікації правових систем. Поняття, ознаки та види правової поведінки Об’єктивно протиправне діяння Сучасна та до сучасна держава Тема 1. Проблемы процессуального права и доказательственного права как межотраслевого института процессуального права Понятие процессуального права и проблемы судебного права Методологическая основа теории доказательств Вопрос о понятии доказательств в науке теории доказывания Предмет доказывания и предмет исследования Структура и система предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам. Вопрос о предмете доказывания на различных стадиях процесса. Понятие процесса доказывания. Этапы процесса доказывания и их значение Представление, собирание проверка, исследование, оценка, использование доказательств в судопроизводстве Бремя доказывания и обязанность доказывания в уголовном и гражданском процессе Вопрос о субъектах доказывания в уголовном и гражданском процессе Понятие и формы использования специальных знаний в процессуальных отраслях права Вещественные доказательства в уголовном и гражданском процессе Подлежит ли жалоба удовлетворению? КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ (РСФСР, СССР) Передумови виникнення держави Поняття держави та її характеристики Функції держави: поняття і ознаки Предмет теорії держави і права Поняття суспільства, його структура та інститути Влада і соціальні норми в первісному суспільстві Основні теорії походження держави - Держава, її ознаки та атрибути Інститут держави: поняття і види Держава та об'єднання громадян ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА Громадянське суспільство: поняття і структура Поняття, принципи і форми демократії Співвідношення держави основні підходи Правова держава: основні ознаки і перспективи Соціальна держава: становлення ідеї Розділ 9 ДЕРЖАВА ТА ОСОБИСТІСТЬ Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі Міжнародні стандарти прав дітей і молоді Праворозуміння як категорія юридичної науки Позитивістська теорія права. , Розділ 11 ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА Право як явище цивілізації і культури Об'єктивне і суб'єктивне право Нормативні акти, їх види і співвідношення Право — особливий вид соціальних норм Система права та її структурні елементи Регіонального і міжнародного права НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ОСНОВНА ФОРМА ПРАВА СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ Розділ 17 ПРАВОУТВОРЕННЯ ПРАВОТВОРЧІСТЬ, ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Законодавчий процес і його стадії Система законодавства: поняття і структура Поняття тлумачення норм права Способи (прийоми) тлумачення Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання Поняття, ознаки, види, структура Правовідносини: поняття, ознаки і види Суб'єктивне право і юридичний обов'язок Правомірна поведінка, її ознаки і види Об'єктивно протиправне діяння Мета і функції юридичної відповідальності Поняття і структура юридичної Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА РОЗДІЛ 25 ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК Проблема формування світового ;, правопорядку Правове регулювання, його межі, способи і типи Правові акти, їх види і співвідношення Пільги, заохочення і обмеження в праві Правова політика: поняття, види, форми, принципи Розділ 27 ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ Англо-американський (прецедентний) тип правової системи Релігійний тип правової системи Розділ 2. Соціальні та історичні передумови буття В каком случае Президент РФ обязан подписать и обнародовать федеральный закон, принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации Програми сприяння зайнятості Проблеми зайнятості й безробіття Зміст і форми зайнятості населення Негативні соціально-економічні насідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення. Організація функціонально-просторових секторів. Порядок прийому клієнтів спеціалістами центру зайнятості (ЦЗ) Курсовая работа: Ринок праці та Центр зайнятості Лазерний атомно- фотоіонізаційний спектральний аналіз. - реферат українською Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову Тема занятия: «Россия на распутье. 1917-1919 гг.» Совершенных большевиками (коммунистами) в июне-июле 1918 года в городе Ставрополе (Кавказском) О грабежах и разбойных нападениях, произведенных большевиками в городе Ставрополе (Кавказском) О злодеяниях большевиков в отношении Церкви и ее служителей в Ставропольской епархии Воспоминания русского интеллигента о торговле газетами в январе-марте 1918 г. Пережитое старостою артели «Неунывающих интеллигентов» К.Е. Послание Иосифа Волоцкого княгине Голениной Письмо о нелюбках иноков Кириллова и Иосифова монастырей Указ Лжедмитрия I о сыске беглых крестьян
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.034 с.)