ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 137 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 137 Страница

Тема 2.3. Психологічна культура юриста Тема 2.4. Інформаційна культура юриста Тема 2.5. Економічна та екологічна Тема 2.6. Етична культура юриста Проаналізуйте законодавче визначення терміну «інформація». КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО РОССИИ Тема 3. Конституционное нормы и конституционно-правовые Тема 8. Единство системы государственного устройства Тема 9. Избирательное право и избирательная система РФ Тема 17. Конституционные основы Українське ділове мовлення (Шпори) Автобіографія. Прокоментуйте, складіть і запишіть цей документ. Ділові контакти; знайомство; звертаня; говорити – слухати; кілька слів про етику ділової людини. Группа 1 «А» (государственно-правовая специализация кафедра Группа 1 «Е» (уголовно-правовая специализация кафедра криминологии и судебных экспертиз) Группа 2 «А» (государственно-правовая специализация, кафедра Группа 2 «Е» (уголовно-правовая специализация, кафедра криминологии и судебных экспертиз) Группа 3 «А (государственно-правовая специализация) Группа 4 «Д» (уголовно-правовая специализация кафедра криминалистики) группа 4 «М» (государственно-правовая специализация кафедра Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА Методичні рекомендації з написання рефератів Тема 2. Еволюція суспільства: виникнення держави і права. ТЕМА 8. Права людини і громадянина. ТЕМА 10. Соціальна, правова держава. ТЕМА 14. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, система та види. Керівник і підлеглий. Як вітатися? Як звертатися? Як розмовлляти? Зовнішній виглад. На Прикарпатті оголошено штормове попередження: дощ, вітер і підняття рівня води Тема № 4: Організація взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень ТЕМА № 1: Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. ТЕМА № 5: Особливості досудового слідства по матеріалам досудового розслідування про кримінальні правопорушення проти безпеки руху. Що не є підставою для процесуального правонаступництва? Як визначається ціна позову у позовах про визнання права власності на майно або його витребування? Які суди відносять до місцевих господарських? Який акт законодавства застосовує суд у разі невідповідності правового акта закону України або міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України? Як справляється судовий збір? Які особи не підлягають допиту як свідки? Які суди відносять до Вищих спеціалізованих судів України, як суди касаційної інстанції? Скільки строків підряд суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду? Яким чином спеціалізуються суди загальної юрисдикції? Відповідальність за злочини проти здоров’я Зараження соціальними хворобами Вопрос 2 «Исковая давность. Приостановление и перерыв течения течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности» Перерыв течения срока исковой давности Вопрос 2 «Неустойка и её виды» Вопрос 2 «Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника» Формы и методы налогового контроля. Виды проверок, проводимых налоговыми органами. Права и обязанности налоговых органов, уполномоченных проводить налоговые проверки. Кабінет Міністрів України у системі органів виконавчої влади в Україні. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів України. Організація і діяльність Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України Майданник О. О. Конституційне право України: Навч.посіб.-К: Алерта, 2011.-380 с. Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Суб'єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, а також держава, територіальні громади, якщо інше не встановлено законом. Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Глава 1. Общая характеристика рынка пластиковых денег в Российской Федерации Классификация и особенности пластиковых денег, специфика использования в РФ Организация рынка пластиковых денег и его участники Основные формы безналичного расчета в РФ Основные проблемы применения пластиковых денег для организации расчетов предприятия и способы их решения. Глава 1. Понятие, признаки, виды убийств. Объективная сторона убийства. Субъективная сторона убийства. Убийство при превышении пределов необходимой обороны Тема: Акционерные фонды хозяйствования Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі Методика роботи з джерелами інформації Перелік посилань та порядок їх оформлення ВИМОГИ ДО ОФормлення курсової роботи Алгоритм написання курсової роботи Составление векселя и его реквизиты Субъекты вексельных правоотношений. Векселеспособность. Ответственность в вексельном праве Процесуальне положенння захисника При проваджені справи про застосування примусових заходів виховного характеру, - з моменту першого допиту неповнолітнього або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника. Участь захисника в допиті свідків і потерпілого Последствия явки гражданина, объявленного умершим Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ // СЗ 2002. № 62. Ст.835. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ Понятие доказательства в гражданском процессе Понятие допустимости доказательств Исследование допустимости доказательств в суде. Оценка доказательств РАССЛЕДОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРОВ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК И ДОЗНАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ Особенности, которые необходимо отражать в протоколе при осмотре производственного здания. Структура заключения технического специалиста о причине пожара. Объектом исследования в данной работе выступает система управления персоналом ООО «КС». Анализ деятельности, кадровая служба предприятия. Основные направления совершенствования системы управления персоналом в ООО «КС». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Вибір теми курсової роботи та її затвердження Особенности становления гражданского общества в России // PolitBook. 2012. № 2. Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (ред. от 06.08.2014) «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства. – М., 2008. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». Хадис 635. Поститься за день или за два дня до рамадана из осторожности неправильно Хадис 641. Намерение поститься нужно закрепить до наступления рассвета Хадис 647. Поститься непрерывно в течение дня и ночи неправильно Хадис 654. Аллах накормил того, кто во время поста поел или выпил по забывчивости Хадис 660. Пути искупления половой близости днем в рамадане Глава 1. Добровольный пост и дни, когда пост запрещен. Хадис 668. Польза поста в течение трех дней в середине лунного месяца Хадис 678. Разные мнения относительно законности поста по субботам и воскресеньям Глава 2. Уединение в мечети и ночной намаз в рамадане. Хадис 685. Пророк Мухаммад уединялся в мечети в последние десять дней рамадана Про надання телекомунікаційних послуг Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг Права та обов’язки Оператора I. Понятие и виды источников гражданского права Нормативные акты как источники гражданского права Основы гражданского законодательства СССР III. Действие источников гражданского права РФ Які види спорів можуть бути вирішені органами місцевого самоврядування? Які види земельних спорів можуть бути вирішені органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів? Чи запрошуються на розгляд земельного спору в позасудовому порядку зацікавлені сторони? З якого часу вступає в силу рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування щодо земельного спору? Які види земельних спорів вирішуються виключно органами місцевого самоврядування? Современные взгляды на понятие государства. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА Визначте види правовідносин, що склалися. Надайте правову оцінку діям та позиції інспектора. Визначити коло суспільних відносин, що склались. Надайте правову оцінку позиції та діям військовослужбовців Державної прикордонної служби. Чи є їх дії правомірними? Які види правовідносин виникли? Окресліть коло правовідносин, які виникли. До якого уповноваженого органу державної влади можна подати такий позов? Визначити правовідносини, що виникають. Визначити коло суспільних відносин. Лекция 1. Служба судебных приставов Минюста Российской Федерации. Основные права судебного пристава-исполнителя как государственного служащего Порядок прохождения приставом-исполнителем государственной службы Обязанности судебного пристава-исполнителя Функции старшего судебного пристава Судебного пристава-исполнителя в исполнительном производстве В исполнительном законодательстве Взыскатель в исполнительном производстве Понятие и виды представительства в исполнительном производстве Полномочия представителей в исполнительном производстве Виды органов, содействующих исполнительному производству Понятие и виды исполнительных документов Соглашение об уплате алиментов Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного документа к исполнению Исполнительной силы и возможности принудительного исполнения На основании которого выдан исполнительный документ Проверка полномочий лица, предъявляющего Изменение места совершения исполнительных действий Подача и рассмотрение заявления об отводе На основании, которого выдан исполнительный документ Порядке разъяснения судебных и иных актов Изменение способа и порядка исполнения Основания прекращения исполнительного производства В исполнительном производстве Основания принадлежности имущества должнику Действие ареста во времени. Ограничения по объему и характеру арестовываемого имущества Вид и объем ограничения права пользования имуществом Хранение имущества, изъятого или ограниченного в гражданском обороте Понятие рыночной цены и дня исполнения Оценка арестованного имущества специалистом-оценщиком Формы реализации арестованного имущества Порядок организации и проведения публичных торгов Меры принудительного исполнения Финансирование расходов по совершению исполнительных действий Исполнение судебных актов банками и иными кредитными организациями Лекция 16 Защита прав участников исполнительного производства Методика защиты судебных приставов-исполнителей от поданных жалоб в судах Предъявление исков об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи Особенности обращения взыскания на денежные средства организаций Особенности обращения взыскания на имущество организаций Реализация дебиторской задолженности на торгах Порядок списания денежных средств с корреспондентских и субсчетов банков Обращение взыскания на наличные денежные средства и иные ценности Лекция 5 Особенности обращения взыскания на драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество Способы реализации заложенного имущества Особенности обращения взыскания на ценные бумаги Административно-территориальное устройство Беларуси Понятие и принципы административно-территориального устройства Криминалогия как наука, ее предмет, метод и место в системе других наук Понятие криминологии как науки, ее предмет Соотношение права и морали, права и политики, права и экономики. Систематизация законодательства и ее виды Правовое положение президента Украины, кабинетa Министров ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ. ВИДЫ Правовые основы приватизации государственного имущества. Порядок рассмотрения хозяйственных споров. Договор о совместной деятельности. Банковские кредиты. Договор банковской ссуды. Оплата товара против получения документов ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БРАК И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Права родителей и детей на имущество В УКРАИНЕ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ. ОТПУСКА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК И РАЗМЕР УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Порядок возмещения ущерба. Материальная ответственность Действие Уголовного кодекса в пространстве, во времени и по кругу лиц Право собственности на землю. Государственное управление земельным фондом. Порядок исполнения решений по земельным спорам. Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та складом Вопрос № 38 Понятие и виды земельного надзора Статья 97. Земли природоохранного назначения Занятие 1. Криминология как наука. История криминологии. Занятие 4. Детерминанты преступности, предупреждение преступности. Занятие 6. Политическая преступность. Занятие 8. Организованная преступность. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 100201 «ТУРИЗМ» ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ ПЕРИОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ XII – XIV ВВ. ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ТЕМА 5-6. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ПЕРИОД АБСОЛЮТИЗМА ТЕМА 10. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – начала XX века ТЕМА 12. Деловая игра «ВЫБОРЫ В I ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ» Тема 2. Джерела цивільного права. Тема: Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин. Тема: Окремі види юридичних осіб Тема: Об’єкти цивільних прав. Тема: Визнання правочинів недійсними Тема: Строки (терміни) в цивільному праві. Позовна давність. Тема: Особисті немайнові права фізичної особи Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВНОГО РЕЧОВОГО ПРАВА Тема: Захист права власності Тема: АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА Тема: Зміна та припинення зобов’язання Завдання: Чи має право сільська рада прийняти рішення про примусовий викуп земельної ділянки у вищенаведеному випадку? О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Закон Республики Беларусь от 18.02.1991 г. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Беларусь от 21.06. 2002 г. № 110-З. Тема 16. «Право частной собственности граждан (физических лиц)» Тема 1. Земельне право в правовій системі України Тема 2. Джерела земельного права України Тема 3. Права на землю в Україні Тема 4. Обов’язки в земельному праві України Тема 6. Регулювання земельних правовідносин органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні Тема 7. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин Практичне заняття 1. Правова охорона земель в Україні. Тема 9. Правове регулювання плати за землю Тема 11. Правовий режим сільськогосподарських земель Тема 12. Правовий режим земель сіл, селищ, міст Тема 13. Правовий режим земель спеціального несільськогосподарського використання Тема 14. Правовий режим земель лісогосподарського використання, водного фонду, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення Тема 1. «Понятие, предмет, объект проблем ТГП» Лонн Фуллер «Моральное основание права». Факторы, влияющие на многообразие и определяющих эволюцию. Государственно – правовой режим. Основные проблемные моменты политической системы. Психологическая школа правопонимания. Тема Проблемы понимания правовых норм. Проблемы классификации правовых норм. Загальна теорія права як галузь юридичної науки: її мета та завдання. Соціологічне праворозуміння. Основні стадії правотворчості.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.34 (0.023 с.)