Тести до змістовного модуля 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до змістовного модуля 11. Який із наведених нижче принципів не відноситься до законодавчо закріплених принципів здійснення господарського судочинства:

а) законності;

б) процесуальної доцільності;

в) гласності;

г) оперативності розгляду господарських спорів;

д) обов`язковості досудового врегулювання спорів.

 

2. В яких випадках обов’язковим є колегіальний розгляд справ:

а) в суді першої інстанції;

б) при перегляді рішень в апеляційному порядку;

в) при перегляді ухвал в касаційному порядку;

г) при перегляді постанов Вищого господарського суду Верховним Судом України.

 

3. Господарський суд порушує справи за позовними заявами:

а) підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;

б) прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду за захистом інтересів державних підприємств;

в) державних та інших органів, які звертаються до господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;

г) прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави;

д) Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.

 

4. Які форми судового процесу передбачені Господарським процесуальним кодексом:

а) позовне провадження;

б) окреме провадження;

в) провадження у справах про банкрутство;

г) провадження у справах, що виникають із публічно-правових відносин.

 

5. В яких випадках дотримання порядку досудового врегулювання спорів є обов’язковим:

а) за наявності в договорі умови про досудовий порядок врегулювання всіх спорів, що виникають при його виконанні;

б) у випадку зміни або розірвання договору;

в) в жодному випадку не є;

г) в будь-якому випадку на вимогу однієї із сторін правовідношення.

 

6. В яких спорах досудовий порядок врегулювання спору не може бути застосований:

а) про визнання договору недійсним;

б) про відшкодування збитків;

в) про звернення стягнення на заставлене майно;

г) про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій.

 

7. Порядок досудового врегулювання спору визначається:

а) ГПК, якщо інший порядок не встановлений законодавством, що регулює конкретні відносини;

б) ГК;

в) сторонами договору самостійно.

 

8. Претензія може бути заявлена порушнику:

а) протягом строку позовної давності;

б) протягом місяця після порушення зобов’язання;

в) в будь-який час.

 

9. Переддоговірний спір по умовах договору може бути переданий на розгляд суду:

а) протягом місяця після отримання автором проекту договору протоколу розбіжностей;

б) протягом 20 днів з моменту отримання автором проекту договору протоколу розбіжностей;

в) в будь-який час після отримання протоколу розбіжностей.

10. Визначити, порушення яких принципів господарського судочинства є безумовною підставою для скасування судових рішень в апеляційному або касаційному порядку?

4.2. Змістовний модуль 2 «Загальна частина господарського процесуального права»

 

Тема 4. Учасники господарського процесу (4 год.)

1. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу.

2. Процесуальне становище судді.

3. Сторони в господарському процесі, їх права та обов`язки. Представники сторін.

4. Треті особи в господарському процесі: види та правове становище.

5. Участь прокурора в господарському процесі.

6. Процесуальне положення учасників, які сприяють вирішенню господарських спорів.

Тема 5. Підвідомчість і підсудність справ (4 год.)

1. Поняття підвідомчості господарських справ.

2. Справи, підвідомчі господарським судам.

3. Підсудність господарських справ. Територіальна та виключна підсудність. Передача справ за підсудністю.

4. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій.

Тема 6. Докази (2 год.)

1. Поняття і види доказів.

2. Письмові докази.

3. Речові докази.

4. Призначення і проведення експертизи. Висновок експерта.

5. Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування.

6. Запобіжні заходи

Тема 7. Судові витрати (2 год.)

1. Поняття і склад судових витрат.

2. Державне мито, порядок та розміри його сплати (стягнення).

3. Звільнення від сплати державного мита. Повернення державного мита.

4. Розподіл і відшкодування судових витрат.

Тема 8. Процесуальні строки (2 год.)

5. Поняття і види строків в господарському процесі.

6. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

7. Закінчення процесуальних строків.

8. Зупинення процесуальних строків.

9. Відновлення та .продовження процесуальних строків.

Семінарське заняття 2. Учасники господарського процесу (2 год.)

Види учасників господарського процесу.

Процесуальні права та обов’язки позивача та відповідача, третіх осіб в господарському процесі

Правове становище прокурора в господарському судочинстві.

 

Семінарське заняття 3.Підвідомчість і підсудність справ господарським судам (2 год.)

Справи, підвідомчі господарським судам. Виняткова підвідомчість.

Підсудність господарських справ, її види.

Особливості підвідомчості та підсудності справ за участю іноземних підприємств і організацій.

Практичні завдання

 

Задача 1.

Учасник господарського товариства звернувся до господарського суду із позовом до ТОВ «…» про визнання недійсними векселів, виданих директором господарського товариства, та зобов'язань за цими векселями. Позовні вимоги мотивовані, зокрема, тим, що згідно із статутом господарського товариства прийняття рішення про випуск цінних паперів віднесено до виключної компетенції загальних зборів, а дії директора господарського товариства з видачі векселів порушують корпоративні права позивача.

Суд відмовив в прийнятті позовної заяви на підставі п. 1 ч. 1 ст. 62 ГПК. Позивач оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку.

Чи є правовідносини, в яких виник спір, корпоративними? Чи підвідомча така справа господарському суду?

Дайте правову оцінку діям суду.

 

Задача 2.

При розгляді господарського спору судом було встановлено, що позов подано до особи, яка не повинна відповідати за позовом. Позивач згоди на заміну неналежного відповідача не дав, але суд за своєю ініціативою в порядку ч. 3 ст. 24 ГПК виніс ухвалу про заміну неналежного відповідача. Прийняте у справі рішення було оскаржено сторонами в апеляційному порядку як незаконне.

Чи є право суду на заміну неналежного відповідача безумовним?

Дайте юридичну оцінку діям суду.

Чи підлягають скарги сторін задоволенню?

 

Задача 3.

Заступник Генерального прокурора України подав до господарського суду позов в інтересах держави в особі Міністерства палива та енергетики України, НАК «Нафтогаз України» та дочірньої компанії «Газ України» НАК «Нафтогаз України» до ТОВ «Юридична фірма «Нафтогаз», ТОВ «Нафтогазенерго» та ТОВ «Анкодор-Інвест-Плюс» про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги та стягнення з ТОВ «Нафтогазенерго» на користь дочірньої компанії «Газ України» НАК «Нафтогаз України» 3 421 669,47 грн. Ухвалою місцевого господарського суду, яка залишена без змін апеляційною та касаційною інстанціями, позов повернуто без розгляду на тій підставі, що його подано прокурором не в інтересах держави, а в інтересах самостійного суб’єкта господарської діяльності. Генеральний прокурор України вніс касаційне подання до Верховного Суду України на постанову ВГСУ. В поданні, зокрема, зазначалося, що судовими інстанціями зроблено неправильний висновок про те, що прокурор може звернутися до суду за захистом інтересів держави лише у випадку, коли безпосередньо зачіпаються інтереси органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, тобто органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який і повинен бути єдиним позивачем у справі.

Які підстави участі прокурора в господарському судочинстві? Дайте оцінку доводам судів та прокурора. Чи правильно визначено прокурором коло позивачів? Чи підлягає касаційне подання прокурора задоволенню?

 

Задача 4.

Ухвалою ВГСУ скаржнику Товариству «***» повернуто касаційну скаргу на постанову апеляційного господарського суду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 111 ГПК. Ухвала вмотивована тим, що наданий Товариством фіскальний чек не є належним доказом надіслання копії касаційної скарги іншій стороні у справі, оскільки в ньому не зазначені повна поштова адреса одержувача, його найменування, вміст відправлення. Товариство «***» звернулося із касаційною скаргою на ухвалу ВГСУ до Верховного Суду України із проханням скасувати ухвалу і направити справу на розгляд до ВГСУ.

Які докази вважаються належними? Що є належним доказом відправлення копії касаційної скарги іншій стороні? Чи підлягає касаційна скарга, подана до ВСУ, задоволенню?

Завдання для самостійної роботи:

· розкрити зміст поняття «підвідомчість» та його співвідношення із поняттями «юрисдикція» та «компетенція»;

· визначити критерії розмежування юрисдикції господарських та адміністративних судів;

· проаналізувати конструкції «суб’єкт владних повноважень» та «орган, наділений господарською компетенцією» з точки зору розмежування господарської та адміністративної судових юрисдикцій;

· розкрити зміст поняття «господарська процесуальна правосуб’єктність»;

· проаналізувати інститут запобіжних заходів в господарському судочинстві з точки зору превентивної діяльності суду.

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 2:

1) на які групи поділяються учасники господарського процесу в залежності від функцій та мети вступу в процес і як це впливає на обсяг їх процесуальних прав та обов’язків;

2) правове становище учасників процесу, які діють з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів;

3) особливості вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору;

4) особливості вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;

5) особливості участі в процесі відособлених підрозділів юридичних осіб;

6) процесуальні форми представництва прокурором інтересів держави в господарському суді;

7) правове становище учасників процесу, які сприяють здійсненню судочинства;

8) виняткова та множинна підвідомчість господарських справ;

9) які справи підвідомчі господарським судам;

10) які справи, підвідомчі господарським судам, можуть передаватися на розгляд третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу);

11) процесуальні наслідки порушення норм про підвідомчість та підсудність справ;

12) особливості визначення підсудності справ за участю іноземних підприємств та організацій;

13) докази в господарському судочинстві та засоби їх встановлення;

14) належність та допустимість доказів;

15) підстави звільнення від доказування;

16) підстави та порядок вжиття запобіжних заходів;

17) види процесуальних строків;

18) закінчення, зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків;

19) правила обчислення та справляння державного мита за розгляд справ в господарському суді.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.015 с.)