ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 394 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 394 Страница

Статья 476. Условия исполнения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о выдаче на время лица для производства процессуальных действий Статья 484. Основания для отказа в исполнении просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о выдаче лица для осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания Статья 490. Основания для отказа или отсрочки исполнения просьбы органа иностранного государства, содержащей положение о передаче предметов Статья 494. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь по оказанию международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности Статья 508. Права и обязанности лица, задержанного либо к которому применена мера пресечения в связи с нахождением в международном розыске с целью выдачи Статья 510. Задержание лица на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства либо в связи с нахождением в международном розыске с целью выдачи Статья 516. Судебная проверка законности постановлений о выдаче лица иностранному государству и о выдаче на время лица иностранному государству Делаю заявление вызвать прокурора для участия в судебном процессе. Приказ Генерального прокурора РФ № 195 п. 12. Частная трактовка должностных лиц госорганов признается присвоением полномочий законодательных органов власти. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Верховный суд разрешил жильцам требовать возмещения морального вреда за некачественную работу ЖКХ Жильцы могут возмещать моральный вред за некачественные коммунальные услуги - ВС РФ Перечень документов, на основании которых модернизируется Система Порядок контроля и приемки оказанных услуг по модернизации системы Базовые характеристики аппаратного обеспечения рабочих мест Базовые характеристики каналов связи Интеграция Системы с сервисом ИС АО «Корпорация МСП» Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия из АИС МФЦ Хранилище данных о заявителях Модуль сканирования документов Механизм автоматической отправки SMS-уведомлений Повторная отправка SMS-оповещения (ручной режим) Модернизация портала с функциями интеграции по услугам, филиалам, с функционалом проверки статусов заявлений Главный монитор и оповещение Перечень оказываемых услуг МФЦ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления Муниципальные услуги для добавления в АИС Формы необходимой отчетности Книга перша ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Справедливість, добросовісність та розумність. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом Способи самозахисту мають відповідати змістові права, що порушене, характерові дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Право на захист особа здійснює на свій розсуд. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Фізична особа може мати кілька місць проживання. Самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун (стаття і 184 цього Кодексу). Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим. Реєстрація актів цивільного стану провадиться відповідно до закону. При здійсненні повноважень щодо управління майном управитель діє від свого імені в інтересах особи, яка є власником майна. Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження ЇЇ цивільної дієздатності. При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного. Поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування. Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, ЇЇ розмір та порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законом. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені до суду. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру. Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Суд може змінити структуру управління установи, якщо це необхідно внаслідок зміни мети установи або з інших поважних причин. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання. Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язання. За рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; Іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи — учасника товариства, зокрема у зв'язку з її неплатоспроможністю; І. Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом. Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника. Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному фонді, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом. IvHnia перша, оагальні положення, Розділ Цей договір не є установчим документом товариства. І. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор). Правовий статус виробничих кооперативів, права та обов'язки їх членів встановлюються цим Кодексом та іншим законом. Видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членові кооперативу, що виходить з нього, здійснюються у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад Приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовуєть для здійснення підприємницької діяльності. Книга перша. Загальні положення. Розділ ill Відповідно до Конституції України життя і здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Іунига перша, загальні положення. Розділ IV Інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма. Стаття 215. Недійсність правочину У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою Сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін. Винятки з правил, встановлених частинами першою та другою цієї статті, можуть бути встановлені законом. У разі виникнення обставин, встановлених частиною першою цієї статті, перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним. Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. Діяльність фізичних та юридичних осіб не може порушувати особисті немайнові права. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених цим Кодексом та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам. Сплата штрафу не звільняє особу від обов'язку виконати рішення суду. У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти восьми тижнів. Охорона здоров'я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією України та законом. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката. Фізична особа має право на особисту недоторканність. Фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. Фізична особа має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання тощо. Фізична особа має право на транскрибований запис її прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи можуть бути змінен у разі її усиновлення відповідно до закону. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Фізична особа має право на індивідуальність. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб. Фізичні особи мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом. Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або грубої необережності. У разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії та культури, право власності на нього набуває держава. Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давності у разі повернення майна протягом одного року або пред'явлення протягом цього строку позову про його витребування. Приватизація здійснюється у порядку, встановленому законом. Якщо майно не було продане, воно за рішенням суду передається у власність держави. У цьому разі колишньому власникові виплачується сума, визначена за рішенням суду. Право власності на майно припиняється в разі його знищення. Цього умов, суд за позовом державного органу з питань охорони пам'яток історії та культури може постановити рішення про її викуп. Суб'єктами права спільної часткової власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. До таких вимог застосовується позовна давність в один рік. Таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників. Співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Правові наслідки самочинної забудови, здійсненої власником на його земельній ділянці, встановлюються статтею 376 цього Кодексу. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. Право власності особи на земельну ділянку може бути припинене за рішенням суду у випадках, встановлених законом. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом. Таке об'єднання може бути створене також власниками житлових будинків. Гроші, а також цінні папери на пред'явника не можуть бути витребувані від добросовісного набувача. Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Законом можуть бути встановлені інші речові права на чуже майно. Відмови володільця від володіння майном; Сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим майном. Власник земельної ділянки має право вимагати від землекористувача використання її за призначенням, встановленим у договорі. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений строк. Невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові. Вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим законом. В інших випадках, передбачених законом. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Стаття 492. Торговельна марка Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю Глава 1. Понятия таможенных платежей, обязанности их уплаты и их правовое регулирование Особые признаки таможенных платежей: Правовое регулирование уплаты таможенных платежей Обязанность по уплате таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу ТС Прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов Монография и учебные пособия Правовой статус и особенности лицензирования негосударственных пенсионных фондов Законодательное регулирование негосударственного пенсионного фонда в РФ Виды негосударственных пенсионных фондов порядок назначения выплаты Порядок создания и особенности лицензирования негосударственных пенсионных фондов Судебная практика по регулированию споров лицензирования негосударственных пенсионных фондов Совершенствование законодательства о негосударственном пенсионном обеспечении Администр. право в системе российского права. Административно-территориальное устройствосубъектов РФ . Индивидуальные и коллективные субъекты административного права. Административно-правовой статус гр-н. РФ. Возбуждение дела об АДМ. правонар.как стадия административного производства. Понятие и виды субъектов российского административного права. К) объяснения и замечания физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об АДМ. правонар.по содержанию протокола. Участники производства по делам об административных правонарушениях: виды и административно-правовой статус. Характеристика административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Административно-правовой статус иностранных гр-н. и лиц без гр-н.ства в РФ . з) могут быть условием действенности других актов. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО Своєчасно, тобто протягом розумного строку. Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Поняття адміністративного процесу Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) Принципи адміністративного процесу Правові презумпції адміністративного процесу Юрисдикційні адміністративні провадження ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Адміністративна процедура і адміністративний процес Зміст та ознаки адміністративної процедури Визначення адміністративної процедури Види адміністративно-процесуальних гарантій прав та свобод громадян Характеристика окремих видів адміністративних проваджень. Система адміністративних судів та їх компетенція. Кодекс адміністративного судочинства. РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ Вимоги до нормативно-правових актів, що подаються на державну реєстрацію Ліцензування певних видів підприємницької діяльності Видача дозвільних документів Стадії виконавчого провадження Адміністративна юстиція - поняття й види Завдання адмін. Судочинства – стаття 2 вначале Стаття 8. Верховенство права Під час судового розгляду справи в судовому засіданні за безпечується повне фіксування судового засідання за допомо гою звукозаписувального технічного засобу. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюється іменем України. Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ Стаття 42. Ведення журналу судового засідання Стаття 71. Обов'язок доказування Стаття 81. Призначення судової експертизи Стаття 90. Витрати на правову допомогу Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі Стаття 55. Процесуальне правонаступництво Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді На прохання позивача службовцем апарату адміністра тивного суду може бути надана допомога в оформленні позов ної заяви. Яким складом суду розглядатиметься справа. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні Початок судового розгляду справи по суті Інших питань, які вирішуються під час судового розгляду. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають Справу розглянуто і вирішено неповноважним складом Справу розглянуто і вирішено неповноважним складом Позивачі та відповідачі: хто є хто? Спори щодо прийняття на публічну службу Виборчі спори та їх судовий розгляд Об уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью Тяжкого вреда здоровью по действующему Уголовному кодексу РФ Объективные признаки причинения тяжкого вреда здоровью Ответственность за тяжкие телесные повреждения/тяжкий вред здоровью ГК РФ Статья 428. Договор присоединения Статья 434.1. Переговоры о заключении договора Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора Трансформация отношений в сфере труда начиная со второй половины ХХ в. Основные проблемы отраслевого взаимодействия трудового права с другими отраслями права Роль руководящих постановлений высших судебных органов в формировании судебной практики в сфере труда. Проблемы локального нормотворчества работодателей. Запрет дискриминации в сфере труда с точки зрения международных норм, российского и зарубежного трудового законодательства Классические и атипичные трудовые правоотношения: взаимодействия в условиях современной регламентации труда. Регулирование деятельности кадровых агентств на международном уровне Проблемы осуществления мирных процедур разрешения трудовых споров между участниками социального партнерства.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.022 с.)