ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 317 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 317 Страница

Тема 1. Международная подсудность, порядок рассмотрения споров в порядке арбитража, признание и исполнение решений иностранных судов. (2ч) Нотариальные действия и легализация документов. Тема1.1 Понятие, сущность, юридическая природа, система МЧП. Тема 1.3 Коллизионные нормы и порядок применения иностранного права Тема 3.1 Правовое регулирование международных кредитных и расчетных отношений. Тема 4.1 Международный гражданский процесс. Указания по проведению ролевых игр. Процедурні правовідносини мають похідний характер та виконують обслуговуючу місію: сприяють реалізації прав громадян в даній галузі. Пенсійне забезпечення державних службовців Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що над. потерпілому від нещасного випадку на виробництві Проблемы теории // Изв.-е ВУЗов. Правоведение. - 2004. - №4. - Плешаков А.П. Предпосылки, особенности и тенденции формирования социального государства в России//Правовая политика и правовая жизнь .-2009.-№1.-С.10-18. Палазян А.С. Характеристика функций права в системе категорий диалектики//История государства и права .-2009.- №6.-С.2-5. Понятие правовой системы. Классификация правовых систем. Е) результаты оформляются индивидуальным правовым актом Особенности проведения государственных тендеров Конкурсный механизм при проведении госзакупок Поняття і функції правової етики. Порядок приймання судових справ і кореспонденції. Основні вимоги до опрацювання (розгляду) документів, які не стосуються розгляду судових справ (матеріалів кримінального провадження) Формування судових справ (матеріалів кримінального провадження) Оформлення кримінальних справ у стадії попереднього розгляду справи суддею Приймання й облік апеляцій, апеляційних скарг, касаційних скарг та касаційних подань на судові рішення Приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах Складання номенклатури справ суду Порядок видачі для ознайомлення судових справ і копій документів Передача справ до архіву суду ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННО- Раздел I. Финансовая деятельность и финансовое право Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Тема 4. Финансовый контроль. Тема 5. Финансово-правовая ответственность. Тема 10. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального кредита Тема 13. Правовое регулирование организации страхового дела Тема 14. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. Тема 15. Правовые основы банковской деятельности Тема 16. Правовые основы денежного обращения и расчетов Тема 4. Теоретические основы конституционализма Тема 7. Конституционно-правовые основы общества Тема 10. Гражданство в Российской Федерации Тема 11. Конституционные права и свободы человека и гражданина Тема 14. Конституционно-правовой статус Российской Федерации Тема 18. Президент Российской Федерации Конституционные права, свободы и обязанности личности в Российской Федерации Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации Семинар 2. Конституция России и ее развитие Семинар 4. Правовой статус личности. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Семинар 5. Конституционные основы гражданства Российской Федерации Семинар 6. Федеративное устройство Российской Федерации Семинар 7. Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской Федерации Семинар 11. Правительство Российской Федерации. Семинар 13. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации Семинар 14. Конституционно-правовые основы местного Активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий Деловая игра 4. Пресс-конференция Президента РФ (встреча с представителями средств массовой информации) Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права и наука Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие. Источники конституционного права Тема 3. Основы конституционного строя Тема 5. Конституционные основы гражданства Российской Федерации Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности личности в Российской Федерации Тема 7. Конституционные основы федеративного устройства России Тема 10. Конституционный статус Президента Российской Федерации Тема 13. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления Тема: Право в системе социального регулирования. Предмет, методологія теорії держави і права. Значення вивчення теорії держави і права для підготовки співробітників ОВС. Право і держава: аспекти співвідношення. Політична система суспільства: поняття та елементи. Місце і роль держави в політичній системі України. Зовнішні функції держави: поняття та зміст. Поняття та елементи форми держави. Поняття та ознаки органів держави. Поняття та види державної дисципліни. Теорія еліт та елітарної демократії. Поняття та структура суб’єктивного права. Поняття права та його соціальна цінність. Принципи права та їх характеристика. Поняття та види функцій права. Основні елементи системи права і їх характеристика. Поняття та структура системи законодавства. Поняття та види соціальних норм, їх основні риси. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами. Поняття і види форм (джерел) права. У США відношення до прецеденту, як джерелу права більш спрощене. Тобто американці допускають внесення змін до судової практики. Види правовідносин і критерії їх класифікації. Правова поведінка: поняття та ознаки. Правопорушення: поняття, ознаки та види. Види юридичної відповідальності. Поняття та елементи правового статусу особи. Подраздел 4. Сделки и представительство Глава 24. Перемена лиц в обязательстве Принята Государственной Думой 22 декабря 1995 года Принята Государственной Думой 1 ноября 2001 года Соціальне забезпечення населення Семінарське заняття 9. Соціальний статус та захист осіб, які постраждали від аварії на ЧАЄС. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) О конкурсе творческих детских работ, посвященных зиме, III. Порядок оценивания работ участников конкурса Для проведения открытого конкурса в электронной форме На право заключения договора Отказ от проведения открытого конкурса в электронной форме. Конкурсное предложение участника. Непредставление документов, указанных в конкурсной документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, о работах, об услугах. В соответствии с томом 1 проекта договора и направление подписанного договора заказчику Срок и порядок представления обеспечения исполнения договора Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования Качество работ, услуг и квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг СП «Служба подвижного состава» А.Е. Касаткин Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів Стаття 27. Гранична ставка податку Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) Стаття 48. Складення податкової декларації Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків Стаття 65. Облік самозайнятих осіб Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки Стаття 85. Надання платниками податків документів Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків Стаття 89. Виникнення права податкової застави Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати Стаття 133. Платники податку Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Стаття 144. Об'єкти амортизації Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) Стаття 180. Платники податку Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою Стаття 198. Податковий кредит Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 233. База оподаткування збором Стаття 258. Ставки рентної плати Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб Стаття 287. Строк сплати плати за землю Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку Стаття 326. Порядок обчислення збору Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води Стаття 330. Об'єкт оподаткування збором Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку Человека и гражданина в Российской Федерации Тема 23. Законодательный процесс КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ Тема 21. Правовое государство и гражданское общество ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ТЕМА 5. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ТЕМА 9. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ ТЕМА 10. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА ТемА 12. Систематизация законодательства ТЕМА 16. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА ТЕМА 17. ТЕОРИЯ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА ТЕМА 17. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА» Принятие проекта Государственной Думой. ТЕМА 19. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ О существе преступлений и проступков. ТЕМА 20. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕМА 21. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК ТЕМА 22. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ТЕМА 23. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ Цель написания курсовой работы Дата завершения Подпись автора ТЕМА: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ ТЕМА: КриминалистическОЕ МОДУЛИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕМА: СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗВУКОЗАПИСЬ ТЕМА: ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕДУМОВИ ВИНЕКНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ( як Історія виникнення аної функції) Громадянина або держави в суді Щодо форми і змісту позовної заяви (заяви) прокурора до суду першої інстанції Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги Право прокурора на касаційне оскарження судових рішень у цивільному судочинстві Участь прокурора в розгляді цивільних справ Верховним судом України Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції Реагування прокурора на порушення закону при здійсненні судочинства. Особливості притягнення судді до дисциплінарної відповідальності Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Кримінальна відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудного рішення. Стаття 18. Підстави для відкриття виконавчого провадження Повноваження прокурора у виконавчому провадженні Контроль за реальним виконанням судових рішень, постановлених за позовами прокурора. Основні вимоги до змісту і форми позовних заяв про усунення порушень земельного законодавства. Особливості правового регулювання представництва прокурором інтересів громадян і держави у справах про державну та комунальну власність Діяльність прокурора щодо пред’явлення позовної заяви Порядок стягнення до бюджету податків та інших платежів за Податковим кодексом України Самостійною підставою для пред'явлення позовних заяв є факти надходження коштів відповідній юридичній чи фізичній особі без встановлених законом підстав. Участь прокурора при перегляді справ в апеляційному та касаційному порядку; Верховним Судом України; за нововиявленими обставинами, здійсн.ється за відповідними ст. 36-1,37, , главами ГПК, ЦПК, КАСУ Тема 8. Место и роль государства в политической системе общества Тема 21. Правовой режим законности и правопорядок Тема 1. Понятие и организационно-правовые формы социального обеспечения Тема 2. Предмет, метод, система, источники права социального обеспечения Тема 3. Принципы и особенности правоотношений права социального обеспечения Тема 6. Трудовые пенсии по старости Тема 9. Пособие по безработице и иные социальные гарантии для безработных граждан Тема 13. Обязательное медицинское страхование Тема 14. Государственная социальная помощь Методические указания по выполнению рефератов. Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса Перечень семинарских занятий Оценочные средства для входящего контроля Е) терминологический словарь Б3.В.ОД.9 Уголовно-исполнительное право Тема 5. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Тема 7. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания наказания и контроль за условно осужденными. Проблемы соотношения норм семейного права и смежных отраслей. СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) Тема 1. Общая характеристика законодательства о несостоятельности (банкротстве). Тема 2. Субъекты правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством). Тема 3. Разбирательство дела о банкротстве в арбитражном суде. Официальные разъяснения Пленума Высшего Арбитражного суда РФ Тема 1. Формы защиты гражданских прав и законных Интересов граждан и организаций Тема 10. Судебное представительство Тема 26. Производство в суде апелляционной инстанции. Тема 31. Международное сотрудничество в сфере гражданской Подведение итогов дискуссии. Тема №7. Третьи лица в гражданском процессе Тема №11. Подведомственность гражданских дел Тема №13. Судебное доказывание и доказательства. Тема 15. Гражданская процессуальная ответственность Тема №18. Возбуждение гражданского дела Тема № 20. Судебное разбирательство Тема №21. Виды судебных постановлений Возникающим из публичных правоотношений Тема №25. Особое производство Тема №29. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений и определений, вступивших в законную силу Судебная медиация в гражданском процессе. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным. Какая разновидность территориальной подсудности свойственна для дел, возникающих из публичных правоотношений? Материалы судебной и иной практики И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ Тема: «Судебная реформа 1864 г.»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.03 с.)