Професор кафедри, доцент,к.ю.н. Сергєєв І.С. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Професор кафедри, доцент,к.ю.н. Сергєєв І.С. 


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Мозоль Н.І.

29.08.2013 року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 7. Провадження у справах про порушення митних правил.

Категорія студентів: студенти 3-го курсу.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів щодо поняття провадження у справах про митні правопорушення, а також процесуального статусу учасників провадження в таких справах, в тому числі посадових осіб міліції громадської безпеки, які здійснюють провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін..

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючідисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Адміністративний процес», «Кримінальне право», «Цивільне право».

План лекції (навчальні питання):

1. Поняття адміністративного провадження в справах про порушення митних правил.

2. Підстави порушення адміністративної справи про митні правопорушення.

3. Спрощені форми адміністративних стягнення при порушені митних правил.

4. Виконання приписів митних органів та порядок оскарження їх дій.

 

Література:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

2. Митний кодекс України № 92-ІV від 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002 – № 38–39. – Ст. 288.

3. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7. – Ст. 461 від 28.03.2003.

4. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон від 01.12.1994 № 266/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1 від 03.01.1995.

5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року "Про боротьбу з контрабандою і порушенням митних правил, координацію діяльності у цій сфері". Указ Президента України від 12.11.2008 № 1030 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 87. – Ст. 2913.

6. Положення про Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України. Затверджено Наказом Голови служби від 5 травня 2006 року № 360.

7. Положення про Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України. Затверджено Наказом Держмитслужби України від 7 грудня 2006 року № 1091.

8. Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1911 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 75. – Ст. 2675.

9. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про адміністративну взаємодопомогу у попередженні, розслідуванні та припиненні митних порушень. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1373 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 58. – Ст. 2059.

10. Про затвердження Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції. Наказ Державної митної служби України від 07 квітня 2011 р. № 289.

11. Про затвердження Порядку проведення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування. Наказ Державної митної служби України від 15 червня 2009 р. № 552 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 66. – Ст. 2308.

12. Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби. Наказ Державної митної служби України від 25 січня 2011 р. № 46 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 12. – Ст. 534.

13. Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 574 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 17. – С. 90. – Ст. 767 від 08.05.2003.

14. Про затвердження Порядку реєстрації кримінальних справ про контрабанду: Наказ Державної митної служби України від 20.11.2003 № 776.

15. Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил: Наказ Державної митної служби України від 21.04.2003 № 261 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 20. – С. 526. – Ст. 897 від 30.05.2003.

16. Про затвердження форм документів адміністративного затримання: Наказ Державної митної служби України від 10.12.2002 № 689 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. – С. 239. – Ст. 39 від 17.01.2003.

17. Про затвердження форм постанови про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду: Наказ Державної митної служби України від 21.04.2003 № 262 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 20. – С. 546. – Ст. 898 від 30.05.2003.

18. Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи вповноваженої ним особи: Наказ Державної митної служби України від 05.11.2002 № 608.

19. Про затвердження Державної програми “Контрабанді – СТОП” на 2005–2006 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 № 260 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 14. – С. 34. – Ст. 716 від 22.04.2005.

20. Про утворення міжвідомчих мобільних груп з питань боротьби з контрабандою: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2005 № 439.

21. Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2005 № 173 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – С. 20. – Ст. 474 від 18.03.2005.

22. Про облік повідомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або інших протиправних дій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 № 220–р.

23. Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів: Наказ Державної митної служби та Адміністрації державної прикордонної служби України від 01.06.2005 № 461/439 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 26. – С. 65. – Ст. 1504 вiд 15.07.2005.

24. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Верховного Суду вiд 03.06.2005 № 8.

 

Монографії

25. Гайворонський Є.П. Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 19 с.

26. Калетнік І.Г. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному законодавстві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 // Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 18 с. НБУВ: РА330178.

27. Калюта А.Б. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 18 с.

28. Константа О.В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.

29. Нижникова В.В. Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів провадження в справах про порушення митних правил: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2008. – 20 с.

30. Омельчук О.М. Контрабанда за кримінальним правом України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук (12.00.08) // Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: 2002 р. – 20 с. НАВС: Х628.1 О–572.

31. Приймаченко Д.В. Докази у провадженні в справах про порушення митних правил: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2002. – 202 арк. НБУВ: ДС72707.

32. Сєрих О.В. Деліктологія порушень митних правил: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 17 с.

 

Підручники та навчальні посібники

33. Багрий–Шахматов Л.В., Бойко В.Н., Попов Г.В., Лозгачев И.И. Борьба с контрабандой в истории таможенного дела. – К.: Видавець Вадим Карпенко. – 2001. – 34 с. НБУВ: Р93899.

34. Додін Є.В. Експерт та спеціаліст у митній справі України: Навч. посіб. / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2004. – 72 с. НБУВ: ВА656075.

35. Іщенко Ю.В.; Чабан В.П.; Дорогих В.М.; Пастух І.Д.; Горбач О.В.; Столбовий В.М. Митне право: навч. посіб. / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 296 с.

36. Контрабанда: засоби попередження та протидії: Навч. посібник // КК по боротьбі з корупцією та орг. злоч. при Президентові України; За ред. Я. Кондратьєва, Б. Романюка. – К.: МІВВЦ, 2001 р. – 117 с. НАВС: Х628.1 К651.

37. Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі: Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників. – Т. 22. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою // НДІ “Проблеми людини”; Коорд. коміт. по бор. з корупцією і орг. злочин. при Президентові України та ін. – Київ: 2001 р. – 728 с. НАВС: Х628.3 У739.

 

Статті

38. Білецька Л.М. Предмети контрабанди як елемент предмета доказування у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2. – С. 44–47.

39. Бойко І.В. Контрабанда зброї в Україні та окремі шляхи вирішення цієї проблеми // Науковий вісник НАВС. – 2001. – Вип. 4. – С. 143–152. НАВС: Х У–453.

40. Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С. 87–88.

41. Дорофеєва Л. Організація розслідування злочинів у митних органах // Вісник прокуратури. – 2003. – № 11. – С. 80–83.

42. Дьомін Ю.М. Перспективи розвитку законодавства, пов’язаного з повноваженнями митних органів у сфері оперативно–розшукової діяльності // Право України. – 2001. – № 7. – С. 91–93.

43. Корнєва Т.В. Відповідальність за порушення митних правил // Юридичний вісник. – 2000. – № 2. – С. 116–118.

44. Кузнєцов В. Відповідальність за контрабанду // Юридичний вісник України. – 2002. – 13–19 липня.

45. Ліщишин П. Актуальність боротьби з контрабандою на сучасному етапі // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 86–89.

46. Лукшин И.В. Мошенничество в таможенном деле как способ нарушения таможенных границ // Митна справа. – 2000. – № 2. – С. 51–54.

47. Павлов А.П. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею // Право України. – 2000. – № 7. – С. 60–67.

48. Продайко С.В. Класифікація адміністративних правопорушень у митній сфері за ознаками суб’єкта та суб’єктивною стороною правопорушення // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 95–105.

49. Процюк О. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 89–91.

50. Рогозянський В.Н. Узагальнення практики розгляду судами міста Києва кримінальних справ про контрабанду (ст. 201, 305 КК України 2001 р.) та адміністративних справ про порушення митних правил за новим Митним кодексом України // – Адвокат. – 2005. – №4. – С.51–56.

51. Савін М. Проблемні питання боротьби з контрабандою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 1. – С. 15–20.

52. Шевчук В.М. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України. – 2002. – № 8. – С. 63–66.

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

4. Поняття адміністративного провадження в справах про порушення митних правил.

5. Підстави порушення адміністративної справи про митні правопорушення.

6. Спрощені форми адміністративних стягнення при порушені митних правил.

4. Виконання приписів митних органів та порядок оскарження їх дій.

 

Укладач:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.210 (0.034 с.)