Схвалено методичною радою НАВС 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схвалено методичною радою НАВС 

Протокол від «____»__________ 2013 року № ____

 

“___” ____ 20__ року Голова _______________ Чернєй В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

ÓІ.С. Сергєєв, Г.В.Грянка, І.Л.Булик, 2013 рік

Ó НАВС, 2013 рік


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів 1 Галузь знань (6.0304)право Варіативна  
Напрям підготовки 6.030402 правознавство  
Модулів 2 ННІПП Рік підготовки:
Змістових модулів 2 3-й  
  Семестр
Загальна кількість годин 90    
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи студента 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» 16 год.  
Практичні, семінарські
26 год.  
Лабораторні
-  
Самостійна робота
48 год. год.
     
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і роботи становить:

для денної форми навчання 42/48


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Митне право» ‑ сформувати у студентів фундаментальні знання про поняття митної справи та митної політики, систему митних органів, види тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, форми митного контролю, порядок декларування та переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів, відповідальність за порушення митних правил.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- допомогти студентам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі;

- прищепити студентам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне митне законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- сутність митної політики;

- основні цілі, завдання, функції та принципи митної справи;

- функції, компетенцію та повноваження митних органів;

- порядок переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів;

- основні правові акти з митної справи.

Вміти:

- правильно застосовувати правові норми до конкретних ситуацій при виконанні службових обов’язків;

- дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки;

- використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження митних органів в Україні;

 

3. Програма навчальної дисципліни “Митне право”

Змістовий модуль I. Основи митної діяльності

Тема 1. Митне право як комплексна галузь права. Митна справа в Україні.

Поняття митної справи. Мета митної справи. Структура митної справи. Історія започаткування та становлення митної справи в Україні. Фіскальні завдання держави. Поняття митної політики. Фрітрейдерство. Протекціонізм. Автаркія. Принципи митного регулювання. Особливості регулювання міжнародного обігу товарів. Міжнародне співробітництво України в митній сфері. Митна справа як засіб забезпечення безпеки держави. Міжнародна організація торгівлі і її завдання. Поняття митного права. Предмет митного права. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного права. Реалізація норм митного права. Джерела митного права. Митно–правові відносини. Система митного права України. Місце митного права в правовій системі України. Співвідношення митного права з іншими галузями права. Конституція України як основне джерело митного права. Структура й основні положення Митного кодексу України.

 

Тема 2. Митний контроль.

Митний контроль та його місце в системі контролю. Види митного контролю. Форми митного контролю. Функції митного контролю. Зони митного контролю. Процедура митного контролю. Товари, які обов’язково підлягають митному контролю. Митний контроль у регіональній митній лабораторії. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю. Особливі режими митного контролю. Характеристика форм митного контролю. Особливі процедури митного контролю. Митний контроль товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Особистий огляд. Митний контроль на транспорті. Митний контроль на залізничному транспорті. Митний контроль на авіаційному транспорті. Митний контроль на автомобільному транспорті. Митний контроль на водному транспорті.

 

Тема 3. Митні процедури. Митне тарифне та нетарифне регулювання.

Поняття митних процедур. Поняття та основи класифікації тарифних засобів регулювання. Єдиний митний тариф та його структура. ТН ЗЕД. Гармонізована система. Види мит. Загальні мита. Спеціальні мита. Визначення країни походження. Визначення митної вартості. Митно–тарифна рада. Митні збори. Механізм митно–тарифного регулювання. Поняття та основи класифікації нетарифних засобів регулювання. Кількісні обмеження. Добровільне обмеження експорту. Ембарго. Індикативні ціни. Особливості митних процедур. Митні режими. Особливості адміністративних процедур. Технічні бар’єри. Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи.

 

Тема 4. Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та інших предметів.

Поняття митного оформлення. Здійснення митного оформлення. Етапи митного оформлення. Митне декларування та порядок його здійснення. Форми митного декларування. Порядок митного декларування. Види митних декларацій. Вантажна митна декларація. Вимоги до вантажної митної декларації. Права і обов’язки декларанта та брокера. Підприємницька діяльність з надання митних послуг.

 

Тема 5. Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування.

Поняття митного режиму. Вибір та зміна митного режиму. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. Імпорт. Реімпорт. Експорт. Реекспорт. Транзит. Тимчасове ввезення. Тимчасове вивезення. Митний склад. Вільна митна зона. Безмитна торгівля. Переробка на митній території України. Переробка за межами митної території України. Знищення або руйнування. Відмова на користь держави.

Змістовий модуль II.Відповідальність за порушення митних правил.

Тема 6. Відповідальність за порушення митних правил та порядок їх застосування.

Поняття порушення митних правил. Суб’єкти порушення митних правил. Види порушень митних правил. Види стягнень за порушення митних правил. Основні і додаткові види стягнень. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил. Контрабанда. Запобігання контрабанді. Відповідальність за контрабанду.

 

Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил.

Поняття провадження у справі про порушення митних правил. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. Протокол про порушення митних правил. Докази порушення митних правил. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Обставини, що виключають можливість провадження у справі. Адміністративне затримання. Виконання постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.01 с.)