Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил.Поняття провадження у справі про порушення митних правил. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. Протокол про порушення митних правил. Докази порушення митних правил. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Обставини, що виключають можливість провадження у справі. Адміністративне затримання. Виконання постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

 

 

САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Митне право України» включає поточний контроль успішності та складання підсумкового заліку.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з митного права вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, в робочих навчальних програмах дисципліни «Митне право України» та у відповідних освітньо-професійних програмах за спеціальностями (спеціалізаціями) створені фонди засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з дисципліни.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Митний кодекс України № 4495 від 13 березня 2013 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44–48. – Ст. 552.

2. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Т. 1. – С. 24. – Ст. 781 від 18.05.2001.

3. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 06.09.2005 № 2805 // Голос України від 29.09.2005 – № 183.

4. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 24.12.2012 № 726 // Урядовий кур'єр. 25.12.2012. № 238.

5. Про Положення про Державну митну службу України. Указ Президента України від 12.05.2011 № 582 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – Ст. 1514.

6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

7. Про Державну митну службу України: Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 5 груд.

8. Про символіку Державної митної служби України: Указ Президента України від 27 червня 2003 р. № 554 // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 27. – С. 11. – Ст. 1315 від 18.07.2003.

9. Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р. № 71 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 9. – Ст. 415.

10. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон від 17.07.1997 № 468/97–ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 41. – С. 24 від 24.10.1997.

11. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон від 22.12.1998 № 332–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 27 від 05.03.1999.

12. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон від 22.12.1998 № 330–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 28 від 05.03.1999.

13. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон від 22.12.1998 № 331–XІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – С. 67 від 05.03.1999.

14. Про затвердження складу Митно–тарифної ради України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 № 468 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 25. – С. 58. – Ст. 1424 від 08.07.2005.

15. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

16. Класифікатор митних органів, їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 60. – Ст. 2457

17. Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України від 05.12.11 № 1025

18. Положення Про Київську регіональну митницю. Затверджено Наказом Державної митної служби України від 07.12.2004 р. № 875 (у редакції наказу Державної митної служби України 11.10.2012 № 533).

19. Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митного поста "Спеціалізований" Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції підрозділи митного оформлення Київської регіональної митниці та втрату чинності наказів Київської регіональної митниці. Наказ Київської регіональної митниці від 06.11.2012 № 1100.

20. Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці. Наказ Державної митної служби України від 05.12.11 № 1025.

21. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною митною службою. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 913-р // Офіційний вісник України. – 2011. - № 75. – Ст. 2813

22. Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і навчальних закладів митної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 900 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – С. 174. – Ст. 1190 від 04.07.2003.

23. Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1988 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. – С. 36. – Ст. 13 від 17.01.2003.

24. Про затвердження Правил носіння форменого одягу посадовими особами митної служби України, курсантами митних закладів освіти: Наказ Державної митної служби України від 10.09.2003 № 602.

25. Про затвердження Порядку здійснення компенсації шкоди, заподіяної працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій під час виконання або пов’язаної з виконанням ними службових обов’язків: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 678.

26. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в митній службі України. Наказ Державної митної служби України від 13 серпня 2010 р. № 918 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 12. – Ст. 532.

27. Про затвердження Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції. Наказ Державної митної служби України від 07 квітня 2011 р. № 289.

28. Про затвердження Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній митній службі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях. Наказ Державної митної служби України від 14 вересня 2009 р. № 855 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 270.

29. Митне право України: навч. посіб. / Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан, В.М. Дорогих [та ін.]; Міністерство освіти і науки України; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 295 с.

30. Митне право України: Навчально-методичний комплекс / В.М. Дорогих, О.М. Дорогих. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. - 2004. – 70 с.

 


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

 

Сергєєв І.С. – професор кафедри загально-правових дисциплін, доцент, к.ю.н.

Грянка Г.В. - професор кафедри загально-правових дисциплін, доцент, к.ю.н.

Булик І.Л. – викладач кафедри загально-правових дисциплін.

Навчальна програма з дисципліни «Митне право України» схвалена на засіданні кафедри загально-правових дисциплін протокол № 1 від 29.08.2013р.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально-методичної

та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

«» 2013 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.17 “Митне право”

за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)

 

 

Київ – 2013 рік


Робоча програма «Митне право»для студентів за напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство». „29” серпня 2013 року - 17 с.

 

 

Розробник:

 

І.С.Сергєєв – професор кафедри загально-правових дисциплін,доцент, кандидат юридичних наук.

Г.В.Грянка - професор кафедри загально-правових дисциплін, доцент, кандидат юридичних наук.

І.Л.Булик - виладач кафедри загально-правових дисциплін.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загально-правових дисциплін, протокол від. “29”серпня 2013року № 1

 

Завідувач кафедризагально-правових дисциплін

доцент, кандидат юридичних наук Н.І.Мозоль

 

“29” серпня 2013 року

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.035 с.)