СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"МИТНЕ ПРАВО"

           
     
 
 
 

 


       
   
 
 

 

 

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни "Митне право"

 

Актуальність, місце та значення навчальної дисципліни у підготовці фахівців за конкретним напрямом підготовки та освітньо-кваліфікаційним рівнем.Митне право є комплексною галуззю права. Воно передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень і широкого діапазону суспільних відносин, що складаються при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Митне законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш молодим та нестабільним. Це вимагає від студентів підвищеної уваги до тих змін та поновлень, що відбуваються в змісті та структурі чинного законодавства, поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних розділів курсу.

Курс митного права України базується, перш за все, на положеннях Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, законодавчих актах Верховної Ради, указах Президента України, декретах та постановах Уряду країни, на відповідних положеннях інших нормативних актів, а також на теоретичних положеннях суміжних юридичних дисциплін.

Навчальним планом для студентів стаціонарного навчання з курсу митного права України передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, які є необхідною складовою частиною навчального процесу. Крім звичайних форм проведення цих занять (обговорення окремих теоретичних питань, конкретних правових ситуацій, вирішення задач та ін.) передбачено більш широке застосування при цьому засобів електронно-обчислювальної техніки та проведення програмованого контролю. Підсумком вивчення митного права є залік з цього предмету.

Навчальна дисципліна«Митне право» викладається студентам вищого юридичного навчального закладу за галуззю знань «Право» (0304) за спеціальностями «Правознавство» (8.03040101), «Правоохоронна діяльність» (8.03040201), «Управління в сфері правопорядку» (8.18010002).

Міждисциплінарні зв’язки та цілі навчання. Митне право є комплексною галуззю права і органічно пов’язане з іншими суміжними юридичними науками, зокрема такими, як: “Теорія держави і права”, “Конституційне право України”, “Адміністративне право”, “Адміністративна відповідальність”, “Фінансове право”, “Цивільне право”, “Трудове право”, “Кримінальне право” та іншими галузями українського права.

Складовими мети вивчення цієї навчальної дисципліни є:

- освітня (навчальна) – здобуття студентами знань на лекціях, семінарських та практичних заняттях, а також в процесі самостійної роботи з нормативними джерелами та літературою із запропонованого навчального курсу; надання допомоги студентам у набутті ними глибоких знань щодо організаційно-правових заходів по удосконаленню діяльності митних органів, їх структури, функцій, кадрового забезпечення, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання адміністративних послуг.

- виховна – формування ціннісних орієнтирів студентів від­повідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, по­ваги до особистості; виховання активної громадянської позиції; сприяння усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української дер­жави; формування в студентів високого рівня правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

Знати:

1. місце митного права в системі права України, його зв’язок з іншими галузями, зокрема з конституційним, адміністративним та цивільним;

2. повноваження органів державної митної служби.

3. види митних санкцій, що застосовуються за митні правопорушення;

4. види митних санкцій, що накладають органи митної служби.

Вміти:

1. аналізувати стадії митного процесу;

2. орієнтуватися у митній системі України;

3. складати правові документи про правила ввозу, вивозу і зберігання вантажів на території України.

Структура навчальної дисципліни, термін її вивчення та форми проведення занять.«Митне право» як навчальна дисципліна складається з двох частин, які поділені на два змістових модулі.

У першій частині розкриваються історія виникнення митної справи на території України, поняття митної справи та її структура, поняття митної політики та її вили, принципи митного регулювання, поняття митного кордону та митної території. Поняття та структура митного права, його співвідношення з іншими галузями, предмет і методи митного права, структура митних органів, завдання Міністерства доходів і зборів, види митниць та спеціалізованих митних установ,поняття митного оформлення, декларування, його види та порядок здійснення.

У другій частині розглядаються поняття порушення митних правил, суб’єкти порушення митних правил. Види порушень митних правил. Види стягнень за порушення митних правил. Адміністративне затримання. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Строки оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил

Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням лекційних, практичних і семінарських занять з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.

Поради із планування й організації часу, необхідного для її вивчення.

Матеріал навчальної дисципліни розподіляється на:

Змістовий модуль №1.Основи митної діяльності

Тема 1. Митне право як комплексна галузь права. Митна справа в Україні.

Тема 2. Митний контроль.

Тема 3. Митні процедури. Митне тарифне та нетарифне регулювання.

Тема 4. Митне оформлення, декларування і переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів.

Тема 5. Митні режими їх правова природа та загальні правила застосування.

Змістовий модуль №2.Відповідальність за порушення митних правил

Тема 6. Відповідальність за порушення митних правил та порядок їх застосування.

Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил.

Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчального дисципліни«Митне право»містять 2 модульних контролі (після змістових модулів № 1 і № 2).

Підсумковим контролем якості вивчення навчальної дисципліни «Митне право» є складання заліку


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)