ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 384 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 384 Страница

Становлення в Україні див пит. 56 Походження акцизного податку. Поняття підакцизної продукції, порядок її встановлення Особливості правового регулювання земельного податку. Місце земельного податку в податковій системі України В. Європейська конвенція з прав людини D. Право на життя: стаття 2 і Протокол №6 Градація жорстокості поводження G. Свобода та особиста недоторканність: стаття 5 та статті 1-3 Протоколу №4 Відсутність зворотної дії кримінальних законів: стаття 7 L. Свобода думки, совісті і віросповідання: стаття 9 M. Свобода вираження поглядів та свобода інформації: стаття 10 N. Свобода зібрань та об’єднання і право на створення профспілок: стаття 11 T. Право на ефективний засіб правового захисту: стаття 13 V. Застереження і заяви про тлумачення A. Європейський Суд з прав людини С. Генеральний секретар Ради Європи Понятие правоохранительных органов, их место в государстве и назначение. Правоохранительные органы, общая характеристика, их задачи и система Общая характеристика нормативных актов, изучаемых в учебном курсе «Правоохранительные органы». Кандидатов для назначения на должность судьи. Порядок наделения судей полномочиями. Несменяемость судей и срок полномочий судьи. Судейское сообщество и его органы, порядок их формирования и функции. Присяжные и арбитражные заседатели. Формирование жюри присяжных. (гл. 42 УПК) Судебный состав, осуществляющий правосудие. Порядок привлечения присяжных заседателей к осуществлению правосудия по уголовным делам. Звенья судебной системы федеральных судов. Верховный Суд РФ: порядок назначения судей, состав и структура. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и компетенция. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его задачи, функции, система органов. Система и структура военных судов в РФ. Компетенция военных судов. Верховный суд республики, входящий в состав РФ, его место в системе судов общей юрисдикции, состав, структура и компетенция. Система Арбитражных судов РФ. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Состав, структура и компетенция Высшего Арбитражного суда РФ. Конституционный Суд РФ: задачи, состав и организация работы Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: общая характеристика и законодательное регулирование организации и деятельности. Отрасли прокурорского надзора. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов Следственный комитет РФ и его задачи, подследственность уголовных дел. Система органов Следственного комитета РФ и структура его центрального аппарата. Следственный аппарат МВД. Подследственность дел следователям МВД. Федеральные органы государственной безопасности: их задачи, система и направления деятельности. Судебные приставы: их назначение, виды, система органов. Адвокатская деятельность и организация адвокатуры в РФ. Понятие адвокатуры, ее задачи и принципы организации. Адвокат, статус адвоката, порядок его приобретения. Юридических консультаций адвокатов Виды юридических услуг, оказываемых адвокатами. Помощник и стажер адвоката. Задачи, функции и правовые основы нотариата в РФ. Види правової відповідальності за порушення екологічного законодавства Отличительные черты совета европы и Совета ЕС. Процесс формирования комиссии. Перспективы интеграции ЕС и РФ. Меры экологической защиты ЕС. Тема 18. Европейский парламент Тема 23. Консультативные органы Тема 38. Культурно-правовое развитие ЕС ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И РЕФЕРАТОВ Форми права власності на природні ресурси. Підстави для виникнення відносин права власності на природні ресурси. Суб’єктивне право власності на природні ресурси. Поняття, предмет, методи та система земельного права. Земельні правовідносини можна класифікувати за інститутами земельного права та залежно від їх матеріального або процесуального характеру. Підстави виникнення права власності на землю. Суб’єкти права власності на землю. Об’єкти права власності на землю. Підстави виникнення зміни, припинення права землекористування. Які аргументи можуть бути наведені кожною зі сторін у судовому засіданні в обґрунтування своєї позиції? Надайте правову оцінку позиції громадської організації. Надайте оцінку правовій позиції ДП із посиланням на чинне законодавство. Яке рішення повинен прийняти суд? Вирішіть справу. Визначте види правовідносин. Надайте правову оцінку позиції власників земельних ділянок. Надайте оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції КТ. Тема 14: Проблеми охорони об’єктів природно-заповідного фонду та інших особливо охоронювальних територій України Визначте коло суспільних відносин, що склались. Надайте правову оцінку позиції інспекції. Тема 16: Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів еконебезпечної діяльності Дати характеристику правовідносинам, що виникають, та законодавству в даній сфері. Визначте види правовідносин, що виникають. Чи підпадають дії браконьєрів під ознаки жорстокого поводження з тваринами в даному випадку? Яка відповідальність встановлена за жорстоке поводження з тваринами? Тема 9. Правова охорона природно-заповідного фонду в Україні Тема 5. Правове користування рослинним світом Тема 8. Правова охорона надр в Україні Тема. Правове регулювання поводження з відходами. Судебная защита европейского права Европейское право – юридическая специальность -2 часа Понятие и особенности европейского права – 6 ч. Источники европейского права – 4 ч. Права человека в европейском праве – 2 ч. Европейское право и международное право. Европейское, национальное и международное право Управленческие полномочия Европейской комиссии Порядок работы совета европейского союза Членство в Европейском Союзе Единое экономическое пространство История становления Европейского Союза. Разграничение юрисдикции между судебными органами Европейского Союза Виды исков, рассматриваемых судами Косвенное обжалование и преюдициальная процедура Нет Ислама без джамаата, нет джамаата без амира и нет амира без подчинения ему Кого считать амирами мусульман в наши дни? Одобряют ли большие ученые объединение мусульман в джамааты? Одобряют ли большие ученые избрание в джамаатах амиров? Как может существовать джамаат мусульман в условиях современной России? Присоединение к джамаату (9) Исламские группы и лидерство Золотое письмо от Бакра Абу Заида к Раби Мадхаля Письмо шейха Мухаммада Джибали Юридические лица: сущность, классификация, виды. Государство как участник гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Сделки с пороками воли и волеизъявления. Принципы и функции гражданского права Гражданское законодательство и его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. ГП, его соотношение с другими отраслями права Субъекты, объекты гражданского правоотношения и его виды Ограничение дееспособности, признание гражданина недееспособным и правовые последствия Опека и попечительство, патронаж. Объявление гражданина умершим и правовые последствия. Религиозные и общественные организации. Некоммерческие корпоративные организации (общественные организации, ассоциации, (союзы) Новые правовые формы НКО (товарищества собственников жилья, казачьи общества, внесённые в реестр казачьих обществ в РФ, общины коренных малочисленных народов РФ, адвокатские палаты Государственная регистрация прав на имущество. Виды ценных бумаг. (классификация) Виды сделок на фондовом рынке. Виды недействительных сделок. Представительство и его виды. Понятие, значение, исчисление срока исковой давности. О возврате кредитной задолженности Афинская демократическая республика в 5 в. до н. э. Реформы Эфиальта и Перикла. Система демократической власти и управления. Афинский морской союз. Основные этапы римской государственности. Царский период.Военная реформа царя Сервия Туллия. Установление республиканского строя. Переход к империи в Древнем Риме. Установление принципата и его развитие. Эдикт Каракаллы. Римский доминат. Реформы императоров Диоклетиана и Константина. Падение Западной Римской империи. Основные этапы развития римского права. Законы XII таблиц как памятник цивильного права. Манципация. Нексум. Салическая правда — памятник раннефеодального права; формы земельной собственности, преступления и наказания, судебный процесс. Источники феод.права Зап.Европы. Обычное право. Частные кодификации. Городское право. Рецепция римского права. Уголовное право и процесс. «Каролина» как общегерманский свод уголовного процесса и уголовного права. Французский абсолютизм. Реформы Ришелье. Центральное и местное управление. Возникновение государственности в Англии. Англосаксонские королевства. Нормандское завоевание Англии 1066г. Реформы Генриха I и Генриха П. Великая хартия вольностей 1215 г. Формирование сословно-представительной монархии в Англии. Возникновение парламента и развитие его полномочий. Статуты и билли. Билет 6. РП: источники, система, редакции. Точки зрения по поводу происхождения РП Вопрос 8. РП: вещное, обязательное, наследственное право. Билет 9. РП: понятие, состав и виды преступлений; цели и виды наказаний ВОПРОС 25. Церковная организация и церковное право 15-17 вв. Российская государственность в 17-19 вв. Смутное время. ВОПРОС № 32. СУ: судебный процесс, система доказательств Политико-правовая мысль Древней Индии. Учение о государстве и праве Аристотеля. Теория государственного суверенитета Жана Бодена. Политические и правовые доктрины в США в XVIII-XIX веках. Политические взгляды О.Конта. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ И ЗАПАДНИКОВ Рудольф Иеринг о государстве и праве. Политические и правовые идеи солидаризма и институционализма. Классификация НПА по юридической силе, органу принятия и территории их действия и перечень НПА по ИС II Классификация - по способу возникновения права Ст. 393 – должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подлежащая государственной регистрации При исключительной лицензии лицензиат приобретет временную легальную монополию на определенных условиях и в пределах договора. Ст. 1283 предусмотрен переход ИП на произведение по наследству Раздел I Основы государственной политики в области информатики Общая характеристика сети Интернет Глава 3. Государственная политика в области информатики Понятие и признаки информационного общества Рынок информационных продуктов. Высокий уровень информационной культуры. Контрольные значения показателей, определяющие состояние развития информационного общества в Российской Федерации Понятие «Электронное правительство» Развитие системы обеспечения удаленного доступа граждан к официальной информации на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Единая инфраструктура обеспечения электронного взаимодействия Механизм и условия реализации Концепции государственной политики в сфере формирования «Электронного правительства» Основные этапы формирования «Электронного правительства» Этапы развития информатизации избирательных процессов Структура управления ГАС «Выборы» Условия придания юридической силы документам, подготовленным с использованием ГАС «Выборы» Современное состояние развития ГАС «Выборы» Источники угроз информационной безопасности Силы обеспечения информационной безопасности Законодательное обеспечение информационной безопасности Место правовой информатики в системе юридических знаний Государственная политика правовой информатизации Понятие и основные положения правового мониторинга Организационная основа реализации государственной политики правовой информатизации Понятие СПС и краткая история их создания Критериальные особенности СПС Информационная инфраструктура правотворческой деятельности Концептуальные основы и общие начала Информационные системы Верховного Суда РФ Информационные системы в арбитражных судах Информационные системы мировых судов Глава 18. Информационные системы органов прокуратуры Глава I. Становление и организационно-правовая структура ЕС Органы Сообщества и их компетенция Право ЕС, его специфика и юридическая природа Правотворческая процедура в рамках ЕС Гармонизация национального права Применение норм европейского права Глава III. Правовые основы свободного перемещения рабочей силы и социальная политика ЕС Права работников-мигрантов и членов их семей Основные положения социального законодательства ЕС Б. Рабочее время и время отдыха Правовые основы свободного перемещения товаров Запрет на ограничение торговли между странами — членами ЕС Гармонизация законодательства государств — членов ЕЭС, регулирующего импорт и экспорт товаров Правовые основы свободного перемещения капиталов Порядок предоставления услуг в области страхования, здравоохранения, спорта и т. п. Общая характеристика норм права, регламентирующего таможенные отношения в ЕС Глава VI. Правовое обеспечение свободы конкуренции и предупреждения недобросовестной коммерческой практики в Европейском Союзе Положения права ЕС о злоупотреблении доминирующим положением на рынке Положения права ЕС об антиконкурентных слияниях и приобретениях Правовое регулирование антидемпинговых мер в ЕС Проблемы и предпосылки создания единой валютной системы ЕС Факторы, обусловливающие необходимость единой европейской валюты Европейская валютная единица Правовая природа внешних сношений ЕС Международная правосубъектность Европейского Союза Правовое регулирование отношений ЕС с международными организациями Распределение компетенции в области внешних сношений между органами ЕС Место международных соглашений в системе источников права внешних сношений ЕС Сотрудничество по вопросам безопасности и внешней политики Сотрудничество в области оборонной политики Сотрудничество в области правосудия и внутренних дел Правовое регулирование внешнеэкономических отношений ЕС с европейскими странами, США и Японией Правовое регулирование внешнеэкономических отношений ЕС со странами Восточной Европы и СНГ Правовое регулирование экономических отношений ЕС с развивающимися странами Деятельность Европейского суда правосудия по проверке актов органов ЕС . Иск о признании бездействия компетентного органа ЕС Принципы, закрепляемые Европейским судом в области правового регулирования отношений гражданского оборота Глава XII. Судебная практика по вопросам свободного перемещения капиталов и оказания услуг в ЕС Дело Брукмулена (Broekmeulen) против Комиссии ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СПЛОЧЕНИЕ В — Отношения ЗЕС с Атлантическим Союзом Статья 5. Оповещение о существующих соглашениях, решениях и действиях Статья 14. Следственные полномочия Комиссии Статья 16. Пени (периодические карательные выплаты) Регламент Совета № 19/65/ЕЭС от 2 марта 1965 года относительно применения раздела 3 статьи 85 Договора об определении видов соглашений и согласованных действий Директива Совета ЕЭС № 88/361/СЕЕ от 24 июня 1988 года о применении ст. 67 Договора VII. Кредиты, связанные с коммерческими сделками или оказанием услуг, в предоставлении которых участвует резидент государства-члена. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Регламент Совета № 1612/68 от 15 октября 1968 года о свободном передвижении трудящихся внутри Сообщества ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О трудоустройстве и семьях трудящихся Об исполнении трудовых обязанностей и о равенстве в обращении О сотрудничестве между государствами — членами Сообщества и Комиссией О мерах поддержания равновесия на рынке труда If Об органах, обеспечивающих тесное сотрудничество государств — членов Сообщества в области свободного перемещения и занятости рабочей силы Временные и заключительные положения Директива Совета от 28 июня 1990 года о праве на проживание Директива Совета от 28 июня 1990 года о праве на проживание для лиц, осуществляющих трудовую деятельность за чужой или собственный счет, оставивших свою профессиональную деятельность Регламент Совета № 1408/71 от 14 июня 1971 г. о применении режимов социального обеспечения работников и их семей, передвигающихся по территории Европейского сообщества Статья 2. Область персонального применения Непрерывному факультативному страхованию Директива Совета № 75/117 от 10 февраля 1975 года, касающаяся сближения законодательства государств-членов, касающегося применения принципов равенства оплаты труда работающих мужчин и женщин Директива Совета № 76/207 от 9 февраля 1976 года о применении принципа равенства мужчин и женщин при приеме на работу, в профессиональном обучении, продвижении по службе и определении условий труда Директива Совета № 79/7 от 19 декабря 1978 года о применении принципа равенства мужчин и женщин в сфере социальной защиты Директива Совета № 80/987 от 20 октября 1980 года о сближении законодательств государств-членов, касающемся защиты наемных работников в случае несостоятельности работодателя Директива Совета № 86/378 от 24 июля 1986 года о применении принципа равенства мужчин и женщин в профессиональных регламентах о социальном обеспечении Брюссель, 24 июля 1986 года. Статья 1. Предусматриваемые действия Статья 4. Направления деятельности Статья 9. Временные положения ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУДА правовое регулирование торгового оборота
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.028 с.)