ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 106 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 106 Страница

ІІ. Мета і завдання, принципи діяльності Профспілки ІV. Основи організаційної структури Профспілки V. Первинні профспілкові організації Конституційне право – об’єктивна суспільна необхідність чи національна правова традиція Конституційне право України як провідна галузь права та юридична наука Система правової охорони Основного Закону Конституційно-правові основи суспільного ладу Засада визнання та гарантування місцевого самоврядування Міжнародно-правові стандарти прав та свобод людини і громадянина Поняття та принципи територіального устрою України Конституційно-правові основи проведення референдумів в Україні Повноваження органів місцевого самоврядування регіонального рівня. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку III. Статутні органи Об’єднання, їхні повноваження та порядок формування IV. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ Комитет (профсоюзный комитет, профком) К какой группе наук относится Правоведение? Что из указанного не входит в понятие формы государства? Что такое одностороннее обязательство? Введение в общую теорию политики Учебное пособие для филоматов Сущность и происхождение политики Системность в жизни человеческого сообщества Механизм работы политической системы Классификация политических режимов Исторические и современные формы демократии Тема: «Основные черты современной демократии»1 Тема: «Идентификация и сравнительный анализ моделей демократии» Модели реформирования посткоммунистических стран Тема «Идентификация моделей и форм демократического транзита» Истоки гражданского общества и правового государства Осознавая важность документа, удостоверяющего личность человека для повседневной жизни, Истинные причины противостояния О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава 6. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ Тема практичного заняття № 1. Правові засади соціального партнерства. КОЛЕКТИВНі ДОГОВори та угоди. колективні трудові спори І Підсумкове контрольне заняття (модуль) Тема практичного заняття № 4. Понятие КБ, его организационное устройство и принципы д-ти. F-ии КБ Операции по привлечению ресурсов, депозитные и недепозитные источники. Классификация банковских кредитов. Принципы и методы банк-го кредитования и формы ссудных счетов. Операции доверительного управления. Правовые основы д-ти КО на РЦБ. Брокерские и дилерские операции банков с ц.б.. Законодательное регул-ие валютных операций в РФ. Классификация им-ва банка. Операции банка с имуществом. Методика анализа фин-го состояния КБ, проводимого Банком России. Понятие банковской ликв-ти и платежесп-ти. Факторы, определяющие состояние ликв-ти. С/ма показателей оценки фин-го состояния банка. Упр-ие рисками в коммерческом банке. Сфера дії норм трудового права. Особливості укладення трудового договору між працівником та фізичною особою. Припинення трудового договору з ініціативи третіх осіб. Туристичний попит, пропозиція та ціна Роль підприємництва в туризмі Завдання оптимізації доходів туристичних підприємств. Відносини, що тісно пов'язані з трудовими як предмет трудового права України Поняття і види правовідносин у трудовому праві Поняття та види робочого часу Виплати, що не включаються в розрахунок середньої заробітної плати Загальна характеристика трудових спорів Правова допомога адвоката при вирішенні спорів з цих питань МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Вид та форма семінарських занять Тема № 5. Кримінальна відповідальність та її підстави. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину) Множинність злочинів: повторність, сукупність, рецидив. Система покарань. Види покарань. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування. Поняття, ознаки злочину, класифікація злочину Звільнення від кримінальної відповідальності Поняття, предмет, ознаки та система КрПУ. Тлумачення кримінального закону, його види та прийоми Судимість: строки погашення, зняття судимості та її правові наслідки. Умисне чи необережне нанесення тілесних ушкоджень (ТУ) (ст. 121, 122, 123, 124, 128 КК). Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст.153 КК). Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). Злочини проти власності без ознак викрадення або іншого незаконного заволодіння чужим майном (ст.192-198 КК). Лочини у сфері підприємницької діяльності (ст.202-206 КК). Злочини у банківській сфері (ст.. 218-222 КК). Незаконні дії зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами (ст.262-269 КК). Порушення правил безпеки дорож. руху або експлуатації транспорту особами, які керують тр. засобами (ст. 286 КК). Незаконні дії з наркотичними, психотропними речовинами та їх аналогами або прекурсорами (ст.306-308, 311-314, 318-321 КК). Маріупольський державний гуманітарний університет Відповідальність у часі та просторі Тема 2.3. Об’єктивна сторона злочину Тема 2.5. Суб’єктивна сторона злочину Тема 3.2. Співучасть у злочині Тема 4.1. Обставини, що виключають злочинність діяння Тема 4.2. Звільнення від кримінальної відповідальності Тема 5.2. Призначення покарання Тема 5.3. Звільнення від покарання та його відбування РОЗДІЛ 2 ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2.1. Поняття кримінального закону Структура кримінального закону Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Розділ З ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 3.1. Поняття злочину Розділ 4 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Поняття, зміст, підстава та форми кримінальної відповідальності Елементи складу злочину та їх загальна характеристика Вік кримінальної відповідальності Злочини з двома формами вини Юридична та фактична помилки та їх кримінально-право в є значення Розділ 10 СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 10.1. Поняття та види стадій вчинення злочину Незакінчений злочин та його види Розділ 11 СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 11.1. Поняття співучасті у злочині Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті Розділ 12 МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 12.1. Поняття та форми множинності злочинів Розділ 13 ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 13.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння Види звільнення від кримінальної відповідальності Поняття та зміст інституту обмеження дії законодавства про кримінальну відповідальність Розділ 15 ПОНЯТТЯ, ТА МЕТА ПОКАРАННЯ 15.1. Поняття кримінального покарання РОЗДІЛ 16 СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОКАРАННЯ 16.1. Система покарань РОЗДІЛ 17 ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 17.1. Загальні засади призначення покарання Види звільнення від покарання та його відбування Погашення та зняття судимості Види примусових заходів медичного характеру. Порядок їх призначення, зміни або припинення Розділ 21 особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 21.1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛІВ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Сдача завершенной и оформленной работы в электронном виде. Сущность государства: общечеловеческое и классовое начала Тема 17. Юридическая природа нормативного договора Пробелы в праве и способы их преодоления Правонарушение: понятие, признаки Кафедра криминалистической техники Практики по профилю специальности 4 курса Навчальні посібники, підручники з теорії держави і права Б. Нормативно-правові акти, документи. ТЕМА № 5. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ РИСИ ДЕРЖАВИ. ТИП І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇЇ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ. ТЕМА № 9. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА ТЕМА № 13. ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ ОБ’ЄКТИВНОГО ЮРИДИЧНОГО ПРАВА. Сутність права соціально-демократичної орієнтації. ТЕМА №16. ПРАВОВІ (ЮРИДИЧНІ) НОРМИ ТЕМА № 20. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Кафедра трудового и предпринимательского права Наталья Александровна Петрова Заключения трудового договора (2 ч) Задачи к практическим и семинарскому занятиям ПОНЯТТЯ, МЕТОД, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО Предмет правового регулювання трудового права України Зміст трудових правовідносин Укладання колективного договору Умови роботи сезонних працівників РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ Заборона залучення до надурочних робіт Оплата праці при невиконанні норм виробітку Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві Перерви для годування дитини Для очно – заочной формы обучения Кузнецова Т.В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автоматизированные технологии): учебник для вузов / Т.В. Кузнецова. - М.: Издательский дом МЭИ, 2011. - 344 с. Показатели контроля и оценки результатов освоения компетенций ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ Миф второй: христианами рождаются. Вера истинная, спасающая — не передаётся по наследству. Недостаточно сказать: «Мои верующие родители воспитали меня по-христиански». Не так становятся детьми Божьими. Еф.1:18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, Призов або вступ працівника на військову службу Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи Відпустки без збереження заробітної плати Звітування про нещасні випадки, аналіз їх причин Підстави припинення трудового договору та їх юридичне значення Оформлення звільнення і проведення розрахунку. Вхідна допомога. Поняття і норми робочого часу Право на щорічну основну відпустку, її тривалість, порядок надання і оплати Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Право на грошову компенсацію за невикористану відпустку Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Тема 22. Законность и правопорядок Поняття та мета загальноторетичної юриспруденції Ознаки соціальних норм та їх особливості Парадигми право розуміння. Основні типи праворозуміння Правова доктрина як джерело права Система права та її компоненти. Поняття правосвідомості та їх структура. Застосування права як засіб забезпечення реалізації права. Цінності права та правові цінності Поняття та види правової поведінки Ціннісна характеристика держави Розділ І. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА ПРАВОВІДНОСИНИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Заняття 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування (2 год.) Заняття 17. Оплата праці, гарантії та компенсації (2 год.) Заняття 21-23. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації (6 год.) Заняття 26-30. Трудові спори (10 год.) Заняття 34-35. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (4 год.) СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ) ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ Припинення трудового договору, Робочий час, Час відпочинку ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Тема практичного заняття № 10. ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 11. Підсумкове контрольне заняття №4 (модуль) Робочий час і час відпочинку Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб. Допомоги й соціальні послуги Трудового права та права соціального забезпечення Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України Понятие и система трудового права . Особенности нормативных актов трудового права . Граждане Украины и иностранцы как субъекты трудового права . Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільного процессу Види та тривалість відпусток за Законом України «Про відпустки» Щорічні відпустки та порядок їх надання Сфери регулювання заробітної плати, їх співвідношення Тарифна система оплати праці та її елементи Поняття і засоби забезпечення дисципліни праці Заохочення за успіхи в роботі: поняття, підстави, види, порядок застосування Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників Правила особливої охорони здоров’я жінок, неповнолітніх та осіб з пониженою працездатністю Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях Поняття та види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та охорону здоров’я на виробництві Система органів з нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві Поняття і джерела міжнародно-правового регулювання праці Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам Соціальні послуги: форми, види та умови їх надання Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської Література до теми: 1-5; 10; 13-18; 20; 22; 34; 39; 48; 50 Структурно система галузі трудового права складається з двох частин: Загальної та Особливої. Конвенція — форма правового договору, угоди, умови. Вона зобов'язує країну — члена МОП, яка ратифікувала цю конвенцію, привести національне законодавство у відповідність до її вимог. Представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства. Писи про реєстрацію або про знаття з реєстрації трудового договору. Оформлення звільнення працівника. Відпустка - це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці. Заробітна плата– це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Особливості спеціальної дисциплінарної відповідальності за статутами про дисципліну і окремими положеннями. Якщо протягом року працівник не вчинив нового правопорушення або антигромадського проступку, він вважається таким, що не має громадського стягнення. Реальним виявом турботи про працівників е правова організація охорони праці на виробництві. Трудові спори розрізняються за своїм змістом, характером та порядком розгляду ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА РАБОТНИК КАК СУБЪЕКТ ТРУДОВОГО ПРАВА Понятие и стороны коллективных договоров и соглашений ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА Понятие безработного и его правовой статус ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НА РАБОТУ. КОНТРАКТ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА Порядок увольнения с работы. Отстранение от работы. Понятие и правовое регулирование заработной платы Поняття і засоби забезпечення дисципліни праці. Принципы трудового права РФ. Свобода труда, запрещение принудительного труда, равенство трудовых прав граждан. Порядок заключения коллективного договора, срок и сфера его действия, регистрация коллективного договора. Испытание при приеме на работу. Увольнение по результатам испытания. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). Прекращение трудового договора по соглашению сторон. Специальные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя при наличии вины работника. Компенсационные выплаты по трудовому праву: понятие, общий правовой режим, виды (случаи) и характеристика видов компенсационных выплат. Договоры о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной ответственности работников. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тема 6. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений Тема 16. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.023 с.)