Порядок обліку та руху кримінальних проваджень, що перебувають у провадженніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок обліку та руху кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні2.1. Кожен слідчий безпосередньо веде книгу обліку слідчої роботи, до якої заносить відомості про рух всіх кримінальних проваджень, що перебувають у його провадженні. Допускається ведення такого обліку за допомогою електронно-обчислювальної техніки, що має дублюючий характер.

2.2. У випадках відбуття слідчого у відпустку або службове відрядження, тимчасової втрати працездатності, переводу для подальшого проходження служби до іншого підрозділу чи звільнення з посади, кримінальні провадження, що перебувають у нього в провадженні, а також в яких досудове розслідування зупинено або винесено постанову про їх закриття, разом з книгою обліку слідчої роботи передаються згідно з актом, що складається у двох примірниках, начальнику слідчого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) для організації подальшого розслідування.2.3. Начальник слідчого підрозділу (особа, яка виконує його обов’язки) після звірення фактичної наявності кримінальних проваджень з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та книги обліку слідчої роботи своїм підписом засвідчує факт приймання кримінальних проваджень. Один примірник акта поміщується до наряду-накопичувача, а другий залишається в слідчого.2.4. У разі неможливості з об’єктивних причин складання слідчим такого акта (наприклад, термінової госпіталізації до лікувального закладу) начальник слідчого підрозділу (особа, яка виконує його обов’язки) своїм розпорядженням створює комісію (до її складу входять, крім начальника, також двоє підлеглих йому працівників), якою проводиться вилучення зі службового кабінету слідчого кримінальних проваджень, складається відповідний акт в одному примірнику, який поміщується до наряду-накопичувача.2.5. Направлення кримінальних проваджень за межі слідчого підрозділу здійснюється із супровідним листом, який підписується його начальником (його заступником) та реєструється в канцелярії цього підрозділу (при її відсутності – у канцелярії органу внутрішніх справ) відповідно до вимог Інструкції про організацію діловодства в системі МВС України. Копії супровідних листів поміщаються до відповідного наряду.Кримінальне провадження перед направленням повинно бути належним чином оформлене: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, прошитою та скріпленою печаткою. У кінці кримінального провадження слідчий, який його оформив, робить засвідчувальний підпис із зазначенням своєї посади, дати укладення, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).2.6. Про направлення кримінального провадження начальником слідчого підрозділу (його заступником) робиться відповідна відмітка в журналі – реєстрі кримінальних проваджень.2.7. Пересилання кримінальних проваджень здійснюється через фельд’єгерський і спеціальний зв’язок.У виключних випадках, обумовлених терміновістю прийняття процесуальних рішень та дотриманням строків досудового розслідування, допускається доставка кримінального провадження у межах адміністративно-територіальної дільниці нарочним. Передача кримінального провадження відбувається згідно з вимогами Інструкції про організацію діловодства в системі МВС України.2.8. Витребувати кримінальне провадження в порядку відомчого процесуального контролю мають право начальник ГСУ МВС України, його перший заступник та заступники, начальники слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС (особи, які виконують їх обов’язки). Начальники управлінь ГСУ мають право витребувати кримінальне провадження лише за письмовим погодженням першого заступника, заступника начальника ГСУ.2.9. Вивчення кримінальних проваджень у порядку відомчого процесуального контролю працівниками організаційно-методичних підрозділів ГСУ, слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС здійснюється у строк не більше п’яти днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії ГСУ, слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС. У разі складності та значного обсягу кримінального провадження вказаний термін може бути продовжено до 15 днів тим керівником, який його витребував.Передача кримінального провадження працівнику, якого керівництвом визначено як безпосереднього виконавця, здійснюється співробітниками канцелярії в стислі строки, у будь-якому випадку не пізніше наступного дня після його реєстрації.2.10. Хід досудового розслідування кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні слідчих, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі ст. 280 КПК України, може бути перевірений безпосередньо в слідчому підрозділі працівниками вищих слідчих підрозділів за наявності в них припису або службового завдання.3. Порядок обліку та руху кримінальних проваджень, в яких досудове розслідування зупинено або прийнято рішення про їх закриття3.1. Кримінальні провадження, досудове розслідування в яких зупинено на підставі пунктів 1, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, після внесення відомостей до ЄРДР зберігаються в тих слідчих, у провадженні яких перебували до прийняття цього рішення.3.2. Кримінальні провадження, досудове розслідування в яких зупинено на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, після внесення відомостей до ЄРДР та книги обліку слідчої роботи передаються під підпис особі, відповідальній за їх зберігання, для подальшого поміщення до архіву слідчого підрозділу.Кримінальні провадження перед передачею до архіву слідчого підрозділу повинні бути належним чином оформленими: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитими та скріплені печаткою. У кінці кримінального провадження слідчий, який їх оформив, робить засвідчувальний підпис із зазначенням своєї посади, дати укладення, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).3.3. Особа, відповідальна за зберігання кримінальних проваджень, реєструє передані їй кримінальні провадження в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання (додаток 1), і поміщає їх до архіву. Кримінальні провадження зберігаються на стелажах у хронологічному порядку відповідно до дати реєстрації.3.4. Закриті слідчим кримінальні провадження на підставі пунктів 1, 2, 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, якщо у них жодній особі не повідомлялося про підозру, після внесення відомостей про це невідкладно передаються начальникові слідчого підрозділу (його заступнику) для перевірки обґрунтованості прийнятого рішення.3.5. За результатами вивчення начальником слідчого підрозділу (його заступником) не пізніше 10-денного строку з моменту винесення слідчим постанови про закриття кримінального провадження складається мотивований висновок про обґрунтованість прийнятого рішення.3.6. У разі непогодження з прийнятим слідчим рішенням про закриття кримінального провадження начальник слідчого підрозділу не пізніше 15-денного строку з моменту прийняття постанови направляє матеріали кримінального провадження прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, для скасування цього рішення.

3.7. Матеріали закритих слідчими кримінальних проваджень про тяжкі та особливо тяжкі злочини після закінчення 20-денного строку з моменту винесення слідчим відповідної постанови направляються начальником слідчого підрозділу разом з вмотивованим висновком до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС для вивчення.

У випадку витребування цих кримінальних проваджень прокурором їх надсилають до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС невідкладно після повернення прокурором до слідчого підрозділу (у разі погодження прийнятого рішення).3.8. Обґрунтованість прийнятого рішення про закриття кримінального провадження повинна бути перевірена слідчим-методистом або іншою визначеною начальником слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС службовою особою протягом 10 днів з моменту її реєстрації в канцелярії цього підрозділу. Закриті кримінальні провадження разом з висновком про обґрунтованість прийнятого рішення надаються працівнику організаційно-методичного підрозділу, відповідальному за вказану лінію роботи, який передає кримінальні провадження до архівного підрозділу ГУМВС, УМВС упродовж 5-денного строку з моменту затвердження висновку для подальшого обліку та зберігання.3.9. Матеріали закритих слідчими кримінальних проваджень про інші категорії кримінальних правопорушень у 5-денний строк після складання вмотивованого висновку про обґрунтованість їх закриття передаються начальником слідчого підрозділу до архівного приміщення територіального органу внутрішніх справ для подальшого обліку та зберігання.3.6. Направлення закритих матеріалів кримінального провадження здійснюється в порядку, установленому підпунктом 2.5 цієї Інструкції. 4. Порядок зберігання кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні, а також досудове розслідування в яких зупинено4.1. Кримінальні провадження, досудове розслідування в яких зупинено на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, зберігаються в спеціально обладнаних приміщеннях слідчих підрозділів (архівах), що виключають доступ сторонніх осіб. Архів повинен бути обладнаний стелажами, протипожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, мати заґратовані вікна й металеві двері. Вхідні двері архіву повинні бути обладнаними пристроєм для опечатування та опечатуватися печаткою особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, або начальника слідчого підрозділу. Ключі від архіву зберігаються в особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, а їх дублікати – у начальника слідчого підрозділу.4.2. Допускається, як виняток, централізоване зберігання кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких зупинено на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у металевих шафах, що знаходяться в службовому кабінеті слідчого підрозділу, при забезпеченні умов зберігання, зазначених у підпункті 4.1 Інструкції, та наявності в начальника слідчого підрозділу дублікатів ключів від шаф і кабінету.4.3. Кримінальні провадження, що перебувають у провадженні, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі пунктів 1, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, зберігаються в сейфах або металевих ящиках, що мають запірні пристрої та пристрої для опечатування. Ключі від сейфа (металевого ящика) знаходяться безпосередньо в слідчого, а їх дублікати – у начальника слідчого підрозділу.

4.4. Забороняється зберігати кримінальні провадження поза службовими приміщеннями слідчих підрозділів.

При необхідності проведення процесуальних дій в інших місцях (наприклад, під час виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, з підозрюваними, відносно яких обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою) слідчому дозволяється мати кримінальне провадження при собі, за їх зберігання та неушкодженість він несе особисту відповідальність. У разі здійснення досудового розслідування про особливо тяжкий злочин або такий, що набув значного суспільного резонансу, до місця призначення матеріали кримінального провадження перевозять, як правило, на службовому автомобілі в супроводі озброєного працівника міліції, що призначається начальником територіального органу внутрішніх справ (особою, яка виконує його обов’язки).

5. Порядок видачі кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких зупинено на підставі пункту 2 ч. 1 ст. 280 КПК України5.1. Видача з архіву слідчого підрозділу зупинених кримінальних проваджень здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання, за вказівкою начальника слідчого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) у таких випадках:– витребування кримінальних проваджень прокурором або керівництвом вищих органів досудового розслідування для вивчення в порядку прокурорського нагляду чи відомчого процесуального контролю;– витребування кримінальних проваджень слідчим суддею, судом;– перевірка службової діяльності слідчого підрозділу уповноваженими на те особами;– необхідність відновлення досудового розслідування;– проведення інвентаризації кримінальних проваджень.5.2. Після отримання вказівки про видачу кримінального провадження особа, відповідальна за його зберігання, робить у журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, відмітку про вилучення кримінального провадження з архіву і передає їх під підпис: начальникові слідчого підрозділу (його заступнику); прокурору; особі, що здійснює перевірку; слідчому.5.3. Направлення виданих з архіву кримінального провадження здійснюється в порядку, установленому підпунктом 2.5 Інструкції.5.4. Після повернення кримінальних проваджень до архіву особа, відповідальна за їх зберігання, перевіряє повноту кримінальних проваджень згідно з внутрішнім описом, проставляє в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, дату здачі кримінальних проваджень та ставить свій підпис.6. Інвентаризація кримінальних проваджень6.1. Під інвентаризацією кримінальних проваджень у цій Інструкції розуміється діяльність уповноважених працівників органів внутрішніх справ зі звірення фактичної наявності кримінальних проваджень з даними обліку та звітності з метою недопущення їх незаконного знищення чи втрати.6.2. Інвентаризація кримінальних проваджень може бути черговою та позачерговою.6.3. Чергова інвентаризація проводиться щороку до 10 лютого.6.4. Рішення про проведення позачергової інвентаризації приймають начальник ГСУ МВС України, начальники ГУМВС, УМВС, начальники територіальних органів внутрішніх справ.6.5. Позачергова інвентаризація призначається і проводиться в таких випадках:– зміна начальника слідчого підрозділу;– наявність достовірної інформації про втрату або викрадення кримінального провадження;– знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події;– перевірка порядку і повноти проведення чергової інвентаризації.6.6. Для забезпечення проведення інвентаризації наказами зазначених у підпункті 6.4 Інструкції осіб створюється інвентаризаційна комісія, до складу якої входять начальник слідчого підрозділу (його заступник), працівники підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення та підрозділів документального забезпечення й режиму. Начальник слідчого підрозділу є головою комісії. У наказах також визначається порядок і строки проведення інвентаризації, форма і дата доповіді про її результати.6.7. Під час інвентаризації перевіряється наявність кримінальних проваджень за ЄРДР; списками, наданими підрозділом інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС; журналом-реєстром кримінальних проваджень та книгами обліку слідчої роботи кожного слідчого. Крім того, вивчаються попередні акти інвентаризацій, супровідні листи, що відображають рух кримінальних проваджень.6.8. Результати інвентаризації відображаються в акті інвентаризації кримінальних проваджень (додаток 2), списку наявних кримінальних проваджень (додаток 3), списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 4), які складаються у двох примірниках і підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії.6.9. Акт інвентаризації з відповідними додатками доповідається особі, зазначеній у підпункті 6.4 Інструкції, для прийняття рішення про його затвердження.Після реєстрації акта в канцелярії органу внутрішніх справ його перший примірник передається начальнику слідчого підрозділу, в якому проводилася інвентаризація, другий надсилається до вищого органу досудового розслідування. До ГСУ МВС України подаються лише узагальнені відомості про результати проведених інвентаризацій.6.10. У разі втрати або знищення кримінальних проваджень начальниками слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС призначається службове розслідування в порядку, передбаченому законодавством України, під час якого вживаються заходи щодо відшукання втрачених кримінальних проваджень. Про такі випадки негайно подається інформація до ГСУ.Для відновлення втрачених або знищених кримінальних проваджень використовується інформація з ЄРДР, журналів – реєстрів кримінальних проваджень, журналів вхідної та вихідної кореспонденції підрозділів документального забезпечення й режиму, контрольно-наглядових справ кримінальних проваджень (у тому числі їх електронних варіантів) та наглядових проваджень органів прокуратури (за їх згодою).6.11. За результатами службового розслідування особою, що його призначила, приймається рішення про відповідальність працівників, які допустили втрату або знищення кримінальних проваджень. Копія висновку службового розслідування надсилається до ГСУ. Начальник ГСУ МВС Українигенерал-майор міліції В.І. Фаринник
Додаток 1до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень

ЖурналПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.007 с.)