ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 172 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 172 Страница

Особенности регулирования труда руководителя организации Возникновение и развитие таможенного права. Понятие, структура и особенности норм таможенного права. Таможенные органы РФ как субъекты таможенных правоотношений в свете нового таможенного законодательства. Понятие, сущность и принципы международного таможенного права. Новшества декларирования, предусмотренные Таможенным кодексом таможенного союза. Понятие и формы декларирования. Таможенный контроль и управление рисками. Формы таможенного контроля в свете нового таможенного законодательства. Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении. Исполнение административных наказаний, назначаемых за правонарушения в области таможенного дела. Тема: Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників Чистоти душі і величі помислів. Не кожен здатен на таке» ПОНЯТТЯ СІМ'Ї ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА Нормативно-правові акти як регулятори сімейних відносин Захист сімейних прав та інтересів Державна реєстрація шлюбу. Правові наслідки відмови від укладення шлюбу Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану Правові наслідки розірвання шлюбу Види особистих немайнових прав та обов'язків подружжя Спільна сумісна власність подружжя. Порядок укладення та форма шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним. Види особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей Відповідальність батьків за невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо дитини Види зобов'язань щодо утримання та підстави Тх виникнення Примусовий порядок сплати аліментів. Розмір аліментів ВИЯВЛЕННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ Суб'єкти усиновлення. Надання згоди на усиновлення Підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Правовий статус опікуна, піклувальника. Припинення опіки, піклування. Звільнення опікуна, піклувальника ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ Державна податкова СЛУЖБА України ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема семінарського заняття № 5. Політичний режим в зарубіжних країнах. Тема семінарського заняття № 7. Виборче право та виборчі системи зарубіжних країн. Тема семінарського заняття № 9. Глава держави та уряд в зарубіжних країнах. Тема семінарського заняття № 11. Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах. НАВЧАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Структури робочої навчальної програми Тема 9. Провадження у справах про порушення митних правил Тестові завдання поточного контролю Тема № 2: Митне право України Убийство совершенное в состоянии аффекта ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СВОБОДЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАНОГО ХАРАКТЕРА. ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ХИЩЕНИЯМИ. НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. УКЛОНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИЛИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЛУЖАЩИМИ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ И ДЕТЕКТИВНЫХ СЛУЖБ ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, СБЫТ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ИЛИ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ БОЕПРОПАСОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ПОСЯГАЮЩЕГО НА ЛИЧНОСТЬ И ПРАВА ГРАЖДАН ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НЕЗАКОННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИНУЖДЕНИЕ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Виды юридических лиц. Виды юридических лиц. Мета та завдання навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни. ТЕМА № 8. ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ ТА ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ. ПРИЙОМНА СІМ’Я Статья 8. Заместитель председателя Студенческого совета. ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТЕМА 6. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕМА 17. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ з розгляду цивільних i кримінальних справ Тема 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Поняття сім’ї. Предмет і джерела сімейного права. Порядок і умови укладення шлюбу. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним Часть И. Основы общей психопатологии и частной судебной Предмет и задачи судебной психиатрии Идеологического противостояния и политической конфронтации двух последних десятилетий «холодной войны». ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЛУЖБА ВИДЫ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ. ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований Инструктивные нормы составления заключения судебно-психиатриче-ского эксперта И ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕКСОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе Статья 29 ГК РФ. Признание гражданина недееспособным Статья 37 ГПК РФ. Гражданская процессуальная дееспособность СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ СДЕЛКИ Статья 178 ГК РФ. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ДЕТЕЙ Статья 151 ГК РФ. Компенсация морального вреда ПОНЯТИЙ «ВМЕНЯЕМОСТЬ», «НЕВМЕНЯЕМОСТЬ», «ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ» Статья 21 УК РФ. Невменяемость Статья 22 УК РФ. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости Статья 113 УК РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта Кумулятивный аффект (аффект, вызванный длительной психотравми-рующей ситуацией, связанной с поведением потерпевшего) Статья 106 УК РФ. Убийство матерью новорожденного ребенка СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОТСТАВАНИЕМ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ Статья 196 ГПК РФ. Обязательное назначение судебной экспертизы Статья 81 УК РФ. Освобождение от наказания в связи с болезнью ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОБВИНЯЕМЫХ Использования специальных знаний Принудительные меры медицинского Основы пенитенциарной психиатрии Психиатрическая помощь и ее виды по российскому законодательству. Недобровольные психиатрические Патология эмоциональной сферы Патология когнитивной (мыслительной) сферы Навязчивые явления (обсессии) Синдромы расстройств сознания Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств, связанных Судебно-психисприческая экспертиза Параноидное (параноическое) расстройство личности (F60.0) Диссоциальное расстройство личности (F60.2) Ананкастное расстройство личности (F60.5) F65. Расстройства сексуального предпочтения (парафилии) F65.8. Другие расстройства сексуального предпочтения Судебно-психисприческая оценка умственной отсталости Распространенность и выявляемость умственной отсталости СУМЕРЕЧНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСОНОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАКЦИЯ «КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ» Симуляция и диссимуляция психических расстройств Общая схема судебной системы Российской Федерации Порядок работы президиума арбитражного апелляционного суда Краткое изложение программного материала (сокращенный курс лекций, учебник) Основные задачи и функции таможенных органов Функции и права региональных таможенных управлений Особенности управления кадровым составом таможенных органов ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ ПРАВООГРАНИЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Контракт о службе в таможенных органах Порядок и правила исполнения обязанностей КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Кони А.Ф. Обвинительная речь по делу об утоплении Крестьянки Емельяновой ее мужем Россельс В.Л. Речь в защиту Семеновых Киселев Я.С. Речь в защиту Бердникова Обвинительная речь. Теракт в Беслане. Речь адвоката И.Р. Журавлева по делу М.А. Котова Речь адвоката В.И. Поганкина в защиту В.М. Хилкова А.Ф. Кони. Нравственные начала в уголовном процессе Речь в защиту Ю. Багрова «ШКОЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» Речь в защиту Н.О. Панкина. Самоубийство Елены Гордик Речь в защиту М.А. Мурова. Оговор отчима падчерице. Речь в защиту К. Алиева. Необходимая оборона Речь в защиту Я.И. Цинделя. Подкуп футболиста Речь в защиту Г.Б. и П.А. Семеновых. Бескорыстное участие в хищении Речь в защиту И.Я. Агаркова. Злоупотребления работников промкооперации Речь в защиту М. Куликовой. Присвоение денег по почтовым переводам. Кафедра гуманитарных, социально-экономических Тема 7. Ислам и его роль в жизни современного общества К какому из явлений общественной жизни относятся следующие функции: мировоззренческая, иллюзорно - компенсаторская, коммуникативная, интегрирующая, регулятивная. Тема 9. Договорный режим имущества супругов. К теме «Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ» К теме « Семейное законодательство. Семейные правоотношения» К теме «Правовое регулирование заключения и прекращения брака по законодательству РФ» К теме «Права и обязанности родителей и детей» К теме «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и попечительство, приемная семья» К теме «Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Нормативные правовые акты, утратившие юридическую силу Понятие и назначение Референдума. Разделение властей, как конституционный принцип. Его значение для функционирования демократического и правового государства. Статья 28. Председательствующий заседания Конституционного Суда Статья 34. Порядок рассмотрения дел Конституционным Судом Чинна довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Державна реєстрація внесення змін до установчих документів юридичних осіб. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця Для специальности «Юриспруденция» (3,6 года обучения) Тема 7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Тема 14. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ Тема 16. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС по выполнению курсовых работ Раздел II. Теория государства Тема № 3. Понятие, сущность, функции и типология государства Тема № 5. Механизм государства Тема № 6. Государство в политической системе общества Тема № 7. Происхождение права. Понятие о праве Тема № 9. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание Тема № 10. Правовая система. Основные правовые Тема № 11. Система права и теория нормативной Раздел IV. Нормативная юридическая система Тема № 13. Юридические нормативные акты. Особенности закона как основной разновидности нормативных актов Раздел V. Теория юридической деятельности Тема № 15. Реализация юридических норм Тема № 17. Правомерное поведение и правонарушение Тема № 18. Юридическая ответственность Основные принципы судебного процесса по Судебным Уставам 1864 г. Государственный строй Киевской Руси. Преступление и наказание по Русской Правде. Временное правительство. Правовой статус. Реформы центрального и местного государственного аппарата. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Институты вещного права. Создание основ советской государственной системы. Первые декреты Советской власти, Конституция 1918 г. Воинские Артикулы: система преступлений и наказаний. Ограничение гражданских прав и расширение сферы действия уголовно-репрессивного начала в законодательстве 30-х гг. Институты вещного права в Русском законодательстве XI-XVIII вв. Изменения в системе государственного управления и законодательства в годы Великой Отечественной войны. Институты вещного права в Русском законодательстве XI – XVIII века. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Общая характеристика основных институтов уголовного права. Преодоление нарушений социалистической законности в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве конца 50-х гг. Предмет истории отечественного государства и права. Виды обязательств и формы их обеспечения в Древнерусском праве Великая Яса Чингисхана. Общая характеристика Правовое положение сословий в Московской Руси конец 15-середина 16в Судебник 1497года. Общая характеристика Государственный строй в России в конце 17-18вв. Гражданское право в первой половине 19 в. Судебный процесс в первой половине 19 в. Тема. Правосудие и его демократические основы (принципы) Тема «Арбитражные суды и иные арбитражные органы» Тема. Арбитражные суды и иные арбитражные органы Арифулин А. Специализированные суды: оптимистический взгляд в будущее //Российская юстиция. 2001. № 9. Тема. Организация прокуратуры в Российской Федерации Для проверки остаточных знаний Судья Конституционного Суда РФ выбирается на должность Организационные структуры органов государственного управления. Цели и задачи служебного совещания Системный анализ- это методология системного подхода. Методология системного подхода- это та совокупность методов с помощью которой системный подход осуществляет свое исследования системе управления Правовые основы местного самоуправления. Зарубежный опыт организации местного самоуправления При Президенте Республики Беларусь Развитие российской научной мысли Зависимость от объективных условий и факторов общественной жизнедеятельности. Для проверки знаний по теме 4 Для контроля знаний по теме 5 Практического (семинарского) занятия по теме 7 Для контроля знаний по теме 8 По разделу «Теория и методология государственного управления» ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИРЖЕВОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНЕБИРЖЕВОГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТАМ ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОМ РОССИИ НАЛИЧНО- ГЛАВА 3. КРЕДИТ. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ИМУЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЕМНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ РАСЧЕТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.03 с.)