ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 180 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 180 Страница

Понятие лиц, участвующих в деле Участие государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц Виды представительства в суде Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови Президент України і система органів виконавчої влади Виконавчі органи місцевого самоврядування. Характерні риси акціонерних товариств Створення та заснування акціонерного товариства Виділ та припинення акціонерного товариства Правове регулювання діяльності учасників ТзОВ Понятие рабочего времени и его виды ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Основні теорії виникнення держави і права, ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТЕМА 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТЕМА 6. СІМЕЙНЕ ГІРАВО УКРАЇНИ ТЕМА 8. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «УКООПОСВІТА» ІСТОРІЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Споживчої кооперації України Їх вплив на розвиток споживчої кооперації Аналіз змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств Внесення змін до положень про загальні збори акціонерів Йосеф Альбо. Книга основ. Раздел I Корень, относящийся к принципу воздаяния Методичні вказівки до виконання контрольних робіт Документ. Функції документа. Класифікація документів. Зредагуйте сталі вислови, правильні варіанти запишіть; у яких документах можна ними скористатися. Лист-прохання. Типові мовні звороти. Методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять для вечірньої форми навчання ТЕМА1 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТЕМА 3 ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТЕМА 4 ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТЕМА 6 ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТЕМА 9 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТЕМА 11 ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТЕМА 12 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТЕМА 13 РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО Вкажіть правильні відповіді. ТЕМА 16 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАУЦІ,ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАСРТВІ ТЕМА 17 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ Соколов А.О. Чи є прецедентами рішення вищих судових інстанцій України // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. – №1(2). Тема 4. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Тема 5. Учасники цивільного процесу Тема 6. Доказування та докази в цивільному процесі Тема 14. Заочний розгляд справи Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004.–№2. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Семінарське заняття:Загальні поняття міжнародного приватного права Семінарське заняття: Сімейні правовідносини у міжнародному приватному праві.. Тема 1. Поняття та сутність адвокатури Тема 9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача Участь адвоката в господарському та адміністративному процесах. ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ ВИМОГИ ЩОДО ФОРМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ РЕЄСТРАЦІЙНО-ДОЗВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Розділ 2. Теми курсових робіт ТЕМА № 10 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Тема №1: Організаційно-правові основи діяльності підрозділів досудового розслідування системи МВС України Тема №3: Структура та організація роботи слідчих підрозділів системи МВС України Тема №4: Гарантії ефективності досудового провадження Тема №6: Особливості організації розслідування та керівництво слідчою та слідчо-оперативною групою Тема №8: Організація діяльності органів досудового розслідування під час надання та отримання міжнародно-правової допомоги Академія праці і соціальних відносин МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ V. Основні вимоги до написання кваліфікаційних дипломних робіт ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ За вимогами кредитно-модульної системи навчання Курсова робота допускається до усного захисту за умови, що її попередня (до усного захисту) оцінка за висновками наукового керівника становить не менше 40 балів. Методичні вказівки щодо підготовки практичних занять VI. Зміна і розірвання контракту Тема 2.2. Проведення зборів та нарад Порядок ведення профспілкової конференції Тема 2.3. Морально-етичні вимоги до професії банкіра, фінансиста, економіста Дії установи банку в екстремальних умовах Тестові завдання з питань кримінологічних загроз у банку ІІІ. Рекомендації людині, яка збирається на співбесіду Як розпоряджаєтеся своїм часом? Термінові/менш важливі справи. Тема: Вимоги до оформлення ділових паперів. З протоколу засідання правління Гроші — колосальна і грізна сила. Вона і творча, і руйнівна. Вона здатна перевернути світ, породити дивовижні творіння й понищити їх у прах. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Назначение и цели создания (развития) системы. Определение весовых показателей действующих лиц Тема №3. Конституционные институты непосредственной демократии. Партийные системы зарубежных стран Избирательные системы: виды. Кафедра конституционного права и государственного управления СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Административное право республики казахстан Исполнительные органы государственной власти (тема № 5) Составить краткую схему процедуры государственной регистрации организаций в Республике Казахстан (товарищество с ограниченной ответственностью). Административное право: учебный курс /под ред. Р.А.Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010. Кодекс РК об административных правонарушениях от 30.01.2001 г. // Ведомости Парламента РК. – 2001. – № 5–6. – Ст. 25. Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран Тема «Правовая охрана конкурентной среды и особенности права интеллектуальной собственности по законодательству зарубежных стран» ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ Этап – принятие нормативно-правового акта. Модуль 3. Теория реализации права. Модуль 4. Правовое поведение. Модуль 1. Теория государства. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы? Модуль 1. Теория государства Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Отводы СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. ОТВОДЫ ПОДСУДНОСТЬ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ПОСЕЩЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА, НАУКИ И УЧЕБНОГО КУРСА Тема 6. Конституционно-правовые основы общества - 4 часа Тема 10. Конституционные права и свободы человека и гражданина - 8 часов Тема 13. Избирательное право Российской Федерации - 6 часов Тема 16. Правительство Российской Федерации - 2 часа Тема 19. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.- 4 часа Тема 1. Понятие и принципы жилищного права. Источники жилищного права. Тема 1. Понятие и принципы жилищного права. Тема 3. Основания возникновения права пользования Тема 4. Товарищество собственников жилья ТЕМА № 7. Характеристика нравственных качеств работников аппарата суда. Тема №5 «Профессиональная этика как социальное явление» - 4ч. Как соотносятся категории добра и зла? Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта Тема 19. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества Тема 5. Конституционные основы правового положения человека и гражданина Тема 2. Конституция российской Федерации Тема 7. Органы государственной власти Тема 13. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления О внесении изменений в отдельные законодательные акты Иные сведения, предусмотренные положением о закупке (при необходимости). Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. Поставщика (подрядчика, исполнителя) Федеральная таможенная служба Центральное таможенное управление ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ Пункт 1. Основные характеристики районного бюджета на 2012 год Какое адм. Наказание может быть предусмотрено законами субъектов РФ? Какое решение не может быть принято после рассмотрения дела по существу? Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. Применение банковской гарантии в таможенном деле. Договор купли-продажи предприятия. Понятие, юридическая квалификация и элементы договора ренты. Реестр должностей муниципальной службы Классные чины на муниципальной службе Соотношение классных чинов муниципальных служащих, классных чинов государственной гражданской службы Ульяновской области, квалифика-ционных разрядов государственных служащих Ульяновской области Основные обязанности муниципальных служащих Лекция 1. Предмет и методология теории государства и права. Лекция 2. Социальная и нормативная организация первобытного общества. Причины возникновения государств. Лекция 3. Основные концепции происхождения государств. Лекция 4. Понятие, сущность и типология государства. Лекция 5. Власть и её виды. Особенности государственной власти. Лекция 6. Форма правления государства. Государственно-правовой режим. Лекция 7. Форма государственного устройства. Межгосударственные объединения. Лекция 8. Функции государства. Лекция 9. Механизм государства. Лекция 10. Политическая система и место в ней государства. Лекция 11. Российская государственность. Лекция 12. Теории происхождения права и концепции правопонимания. Лекция 13. Сущность и функции права. Лекция 14. Право в системе регулирования общественных отношений. Лекция 15. Право и другие социальные явления. Лекция 19. Правовые системы современного мира. Лекция 22.Теория реализации права. Лекция 23. Коллизии в праве. Лекция 24. Толкование права. Лекция 25. Юридическая техника. Лекция 26. Механизм правового регулирования. Лекция 27. Правомерное поведение. Лекция 29. Юридическая ответственность. Лекция 30. Законность и правопорядок. Лекция 32. Правовая культура. Лекция 33. Государство и гражданское общество. Лекция 34. Социальное государство. Лекция 35. Правовое государство. Лекция 36. Институт прав человека в России. О Молодежном кадровом резерве В системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга Использование Молодежного кадрового резерва Вопрос Предмет административного права Вопрос Административно-правовые нормы: понятие, особенности, виды Понятие и порядок создания общественных объединений Полномочия Президента по государственному управлению Система и структура органов исполнительной власти Административно-правовой статус предприятия. Осуществление иных функций в соответствии с федеральными законами и решениями Президента Российской Федерации. Статья 9. Полномочия и функции Корпорации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами Полномочия государственного служащего Понятие правового акта государственного управления Вопр. 60 Контроль и надзор в хозяйственно-обслуживающем комплексе Статья 37. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры Вопр.71 Государственное управление иностранными делами Российской Федерации Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции Вопр. 82 Правовое регулирование воинской обязанности и прохождение военной службы Вопр. 85 Государственное управление деятельностью разведки, контрразведки РФ Вопр. 97 Меры административного пресечения Место административного права в правовой системе Республики Беларусь Правовой статус органов управления республиканского уровня. Понятие и виды административных взысканий. Включить ссылки на гарант у каждого списка н/а Тема 1. Исполнительная власть и управление в системе жизнедеятельности общества Тема 2. Предмет административного права (административно-правового регулирования) Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения Тема 4. Система и источники административного права Тема 5. Граждане как субъекты административного права. Административно-правовой статус гражданина Тема 6. Общественные объединения граждан как субъекты административного права (административно-правовой статус) Тема 7. Президент РФ, Администрация Президента РФ и органы исполнительной государственной власти (государственного управления) как субъекты административного права Тема 8. Административно-правовой статус государственных и негосударственных служащих. Правовые основы организации государственной службы Тема 9. Формы управленческой деятельности субъектов исполнительной власти Тема 11. Понятие административного принуждения, его виды и соотношение с административной ответственностью Тема 15. Административно-правовое регулирование в социально-культурной области Тема 16. Государственное управление в административно-политической области Тематика дипломных и курсовых работ по российскому административному праву Швець Анастасії Володимирівни Понятие уголовного процесса и основные признаки уголовно-процессуальной деятельности Назначение уголовного судопроизводства. Охрана прав личности при производстве по уголовному делу Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Сущность и значение. Порядок прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования Процессуальное положение специалиста Иные документы как средство доказывания Мера пресечения изменяется на более строгую или более мягкую, когда В межах 1,2 модулів VII семестру Семінар по темі 1.2: «Кримінальний процесуальний закон» Предмет, поняття і методи податкового права. Крива Леффера характеризує залежність? Податкова накладна, звітні (податкові) періоди із ПДВ. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг. Про тимчасове вилучення майна ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: Процесуальний порядок оформлення провадження слідчих (розшукових) дій Пред’явлення речей для впізнання Про здійснення дистанційного досудового розслідування у режимі відеоконференції Про проведення слідчого експерименту Про призначення судово-медичної експертизи Про обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи Про проведення негласної слідчої (розшукової ) дії шляхом Про результати контролю за вчиненням злочину Про зупинення досудового розслідування Від кримінальної відповідальності ТЕМА 5.2.4 Складання клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. III. Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве Фондирование архивных документов Нефондовая организация архивных документов Температурно-влажностный режим Проверка наличия и состояния архивных документов и организация розыска необнаруженных документов Проверка технического и физико-химического состояния архивных документов. Выявление архивных документов с повреждениями материальных носителей и текстов Физико-химическая и техническая обработка архивных документов Сроки выдачи архивных документов Выявление уникальных документов и особо ценных документов Передача страхового фонда на специальное хранение Система учетных документов архива Учет уникальных документов и особо ценных документов Учет страхового фонда и фонда пользования Порядок экспертизы ценности документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.026 с.)