ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 305 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 305 Страница

Понятие банковско-правовой нормы Структура банковско-правовой нормы Виды банковско-правовых норм Банковский надзор в деятельности ЦБ РФ Взаимодействие ЦБ РФ с другими субъектами банковского права Понятие и особенности договора банковского счета. Виды банковских счетов Понятие договора банковского вклада и виды вкладов Правовые основы страхования банковских вкладов Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и по организации торговли на рынке ценных бумаг Обращение эмиссионных ценных бумаг Размещение и обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами РФ Органы управления саморегулируемой организации Права и обязанности членов саморегулируемых организаций Состояние инвестиционного климата России Особенности правового регулирования иностранных инвестиций Глава 17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Виды лизинговой деятельности Проблемы бюджетного финансирования инвестиций Механизм отбора инвестиционных проектов на конкурсной основе Предмет, метод и система банковского права. Предмет банковского права. Метод банковского права Правовые основы государственной регистрации и лицензированию кредитных организаций. Виды банковских лицензий. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации кредитных организаций. Статья 4. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации Основные виды банковских счетов. Правовые основания бесспорного взыскания средств с банковских счетов. Правовой режим сведений, составляющих банковскую тайну. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну. Кредитный договор, его правовая характеристика. Отличие кредитного договора от договора займа. Правовая характеристика основных способов обеспечения обязательств по кредитным договорам. Правовые основы ипотечного кредитования. Правовое регулирование расчетов. Расчеты по инкассо, их правовая сущность. Правовой режим расчетного счета. Правовой режим операций доверительного управления. Правовые основы эмиссии собственных ценных бумаг кредитной Осуществляемые кредитными организациями. Правовое регулирование операций кредитных организаций с Обязательные резервы кредитных организаций, депонируемые в Центральном банке РФ (Банке России): значение, порядок создания и использования. Международные стандарты финансовой отчетности и перспективы их использования в российской банковской системе. Правовые основания применения Центральным банком РФ (Банком России) к кредитным организациям мер воздействия Глава I. Характеристика категории «молодёжь» и её роль в обществе. Понятие «молодёжь» и характеристика данной категории как возрастной группы. Глава II. Активная общественная позиция молодого человека и пути её формирование. Социально-психологический смысл детских и молодежных общественных объединений Роль общественной организации в формировании социальной активности учащейся молодежи Волонтерская деятельность как способ формирование активности молодежи. Понятие молодежи, молодежной политики Анализ исполнительных органов, занимающихся вопросами молодежной политики Политическое поведение и гражданская позиция молодежи Законодавство про корупційні злочини радянського періоду до 1960 року Від 1962 року до 2001 року такі склади як зловживання владою чи службовим положенням, перевищення влади чи службових повноважень, посадова недбалість і посадовий підлог не підлягали будь-яким змінам. Щодо необхідності та доцільності використання тесту на пропорційність у правовій системі України та його методика Службовими є особи, які на правовій підставі здійснюють функції представників влади чи організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. Службовими особами також визнаються такі ж особи, які перераховані у ч.4 ст. 18 КК Постанова ВСУ від 7 лютого 2013 р. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони призвели до загибелі людини, - Судді Верховного Суду України Гошовської Т. В. по справі № 5 – 7 к 14 Постанова ВСУ від 21.03.2013 року Постанова ВСУ від 7 листопада 2013 року Із врахуванням цього приписами КК та КПК передбачена можливість укладати угоди у кримінальних провадженнях про корупційні злочини з узгодженням звільнення від відбування покарання з випробуванням. Напрями, проблеми формування та реалізації» Їх значення при кваліфікації» Перелік нормативної довідкової літератури, використання якої дозволяється під час підсумкового контролю Перелік нормативної довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи Рецидив как форма множественности преступлений Понятие, значение и современное состояние института множественности преступлений Формы и признаки множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичного преступления Понятие рецидива преступлений Влияние рецидива преступлений на назначение наказания Розділ 1. Правові засади організації судової влади. Розділ 3. Вища рада юстиції. Розділ 4. Конституційний Суд України. Працівники прокуратури не можуть належати до політичних партій та рухів Розділ 6. Конституційно-правовий статус адвокатури. Глава 1. Политическая система Нормативно-правові акти із Земельного права України Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Про державний контроль за використаннямта охороною земель Про Державний земельний кадастр Розділ VI ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Розділ III СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ Розділ IV ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ про Державну інспекцію сільського господарства України Документи, що підтверджують трудовий стаж Про організацію персоніфікованого обліку відомостейу системі загальнообов'язкового державного пенсійногострахування Розділ III ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Розділ IV СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. ЗАГАЛЬНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ Розділ V ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Розділ VI ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОТЕРПІЛО ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Розділ VII ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Розділ VIII ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4 Про державну допомогу сім'ям з дітьми ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ Закон України «Про пенсійне забезпечення» ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ З ПЕНСІЙНИХ ПИТАНЬ ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВЗАГАЛЬНІ УМОВИ ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПЕНСІЙ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Розділ VII ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ Частина друга статті 42 набирає чинності з 1 березня 2005 року. Конспект лекції з дисципліни Порівняльне правознавство Поняття порівняльного правознавства. Історія становлення порівняльного правознавства Предмет, цілі, види порівняльно-правових досліджень Значення порівняльного правознавства ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА Методологія порівняльно-правового методу та порівняльного правознавства Основні види, типи й групи досліджень у порівняльному правознавстві Правова карта світу як предмет вивчення порівняльного правознавства. Визначення правової карти світу Правова система — головний об'єкт порівняльного правознавства. Критерії класифікації правових систем Правова сім'я як специфічна категорія порівняльного правознавства. Вчення про правові сім'ї Огляд деяких чинних класифікацій основних правових систем і сімей сучасності Формування романо-германського типу правової системи Нормативно – правовий акт у системі джерел права Етапи формування правової системи України Місце правової системи серед правових систем світу Проблеми формування правової системи України Судовий прецедент у системі джерел права. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту Юридична термінологія країн загального права Поняття мусульманського права Виникнення і розвиток мусульманського права Релігійні та ідеологічні джерела індуського права Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права Індуське право у правовій системі сучасної Індії Правова система Ізраїлю. Інший погляд. Поняття китайського права філософсько-моральні джерела його формування Поняття японського права і особливості його формування Загальна характерістика африканської правової сім'і Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки Поняття змішаних правових систем. Правові системи канадської провінції Квебек та американського штату Луізіана. Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем. Загальна характеристика північноєвропейської групи правових систем. Основні джерела північноєвропейської правової сімі Порівняльне правознавство та міжнародне публічне право Порівняльне правознавство та міжнародне приватне право Особливості методології порівняльно-правових досліджень у галузях міжнародного права, а також з метою уніфікації права Європейське право та порівняльне правознавство. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ Правова сім'я загального права Релігійні й традиційні правові сім'ї Правові системи країн Далекого Сходу Правова система Південно-Африканської Республіки (ПАР). Деякі узагальнені оцінки, вимоги й рекомендації сучасної компаративістики Основные и дополнительные наказания Статья 189 УИК РФ. Исчисление испытательного срока Статья 79 УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания Статья 82 УК РФ. Отсрочка отбывания наказания Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу Вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб Підходяща робота для безробітного Ведення та припинення обліку осіб, які шукають роботу Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю ІІ. Надання допомоги по частковому безробіттю III. Виплата, розмір та тривалість надання допомоги по частковому безробіттю V. Забезпечення професійної орієнтації ІІ. Організація професійного навчання VІ. Організація професійного навчання безробітних на договірних засадах Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб Статья 92 УК РФ. Освобождение от наказания несовершеннолетних Розділ 2. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина. Розділ 3. Громадянство України. Поняття прав людини та їх класифікація. Особисті (громадянські) права і свободи. Розділ 5. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Поняття, види та предмет референдумів. Правове закріплення порядку призначення, організації та визначення результатів референдумів. Форми народного волевиявлення. Виборчі системи. Особливості застосування виборчих систем в Україні. Історичне становлення, поняття та соціальна функція референдумів. Предмет та види референдумів. Порядок призначення референдумів. Розділ 1. Державна влада як інститут конституційного права. Розділ 2. Конституційні засади закріплення та організації державної влади. Поняття та ознаки органу державної влади. Система органів державної влади. принципи організації і діяльності державних органів. Принципи організації і діяльності державних органів. Класифікація органів державної влади. Тема 6. Учет государственного и муниципального имущества Муниципальное имущество, не внесенное в реестр, не может Розділ 1. Верховна Рада – парламент України. Види парламентів та їх основні ознаки. Чисельний склад та структура парламенту. Функції та компетенція Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Розділ 3. Законодавчий процес та його стадії. Розділ 4. Статус народного депутата України. Посягательства на внешнюю безопасность РФ Преступления, посягающие на установленный порядок призыва на военную или альтернативную гражданскую службу Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК) Укрывательство преступлений (ст. 316 УК) Билет № 1. Наука трудового права: понятие, система. Билет №2. Понятие трудового договора и его отличие от иных договоров о труде. НПА: законные акты, подзаконные акты. Билет № 4. Перевод на другую работу и перемещение работников. Билет № 5. Метод и система трудового права. Билет № 6. Понятие и виды рабочего времени Билет № 10. Понятие и системы оплаты труда Сдельно-регрессивная оплата труда Билет № 12. Профессиональное обучение у работодателя. Билет № 14. Гарантии и компенсации. II Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных обязанностей Билет № 15. Недопущение дискриминации в сфере труда. Билет №17. Субъекты трудового права Билет № 19. Основные международные правовые акты о труде Билет № 21. Социальное партнерство: понятие и основные формы. Контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений. Билет № 23. Права профсоюзов в сфере труда. Билет № 26. Реализация права на отпуск при увольнении. Билет №28. Ответственность сторон социального партнерства Билет № 30. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением. Билет № 31. Понятие, виды и порядок заключения соглашений. Порядок отказа от соглашения Ответственность за невыплату заработной платы Билет № 35. Понятие занятости и ее виды. Правовой статус гражданина в сфере занятости: права. Аттестация работников – Положение ГКТ и Госкомтруда СССР об аттестации от 5 октября 1973 г. (действ.) Билет № 38. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК). Порядок привлечения к сверхурочной работе Особенности трудовых договоров, заключаемых с отдельными категориями работников. Представители работодателей. Билет № 44. Отстранение от работы. Билет № 49. Совместительство и совмещение профессий (должностей). Билет № 51. Объединения работодателей: понятие, виды, права и обязанности. Права объединения работодателей. Билет № 53. Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора. Билет № 54. Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда Билет № 55. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Билет № 56. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Билет № 57. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Вина в совершении противоправного действия (бездействия) (ст. 233 ТК РФ). Задержка выплаты работнику заработной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст. 236). Если иное не предусмотрено ТК РФ, то состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Билет 61. Самозащита работниками своих прав. Билет № 62. Особенности правового регулирования труда руководителей организаций. Билет № 63. Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата работников. По ст. 82 – участие профсоюза Билет № 70. Коллективные трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения и разрешения. Билет № 71. Понятие безработного. Правовой статус безработного. Билет № 72. Медицинский осмотр (освидетельствование). Билет № 73. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Билет № 74. Материальная ответственность работника: понятие и виды. Билет № 75. Службы и комитеты (комиссии) по охране труда. Ответственность за деятельность службы охраны труда несет руководитель организации, осуществляет контроль за ее деятельностью. Отпуска по уходу за ребенком Билет № 79. Права и обязанности органов службы занятости. Билет № 83. Исчисление срока. Тема: Конституція України 1996 року як Основний закон держави Тема: Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні Тема: Місцеве самоврядування в Україні Теоретичні основи вчення про Конституцію України Конституційні засади взаємовідносин держави та громадянського суспільства в Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні Територіальний устрій України
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.021 с.)