ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 16 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 16 Страница

Порушення законодавства про бюджетну систему України Встановленому законом порядку Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю Зайняття забороненими видами господарської діяльності Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом Беяицкий А.С. Вказана праця. — С. 46, с. 149-151 Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом Обладнання чи сировини для їх виробництва Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Незаконні дії у разі банкрутства Михалёв И.Ю. Вказана праця. — С. 138-140 Шахрайство з фінансовими ресурсами Навроцький В.О. Вказана праця. — С. 395 Протидія законній господарській діяльності Порушення антимонопольного законодавства Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування Незаконне використання товарного знака Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю Обман покупців та замовників Фальсифікація засобів вимірювання Випуск або реалізація недоброякісної продукції Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма Підприємств та їх подальшого використання БІБЛІОГРАФІЯ ВСІ ГЛАВИ ГЛАВА 1 Летию первой демократической Адрес временного проживания «Истца - заявителя» И в этом случае никакие ссылки на очередные «происки Госдепа США» не смогут нас ни оправдать ни отмазать перед судом ИСТОРИИ. Необходимые по делу доказательства и мои аргументы и доводы изложены мной в заявленной апелляционной жалобе и ПОЯСНЕНИЯХ к ней, а также дополнительно заявлены в настоящей кассационной жалобе. КАКИМ путём я предлагал суду восстановить нарушенные должностным лицом г. Мальцевой Н. А. мои законные права, свободы и законные интересы ? От заявителя- гражданина РФ , То есть он требует исправления и уточнения в любом случае и по любой процедуре. После 05 февраля 2015 года по сегодняшнего дня). Оплаченная квитанции на данную сумму - прилагается. До Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в університет Х. Зарахування поза конкурсом ХІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030900.65 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Тема 8. Объективная сторона преступления Перечень рекомендуемых источников ТЕМА 10. Возбуждение уголовного дела Тема 31. Уголовный процесс Франции Колективні переговори по укладенню колективного договору. Предмет адміністративного права Адміністративно-правові норми: поняття, види і особливості структури. Поняття та види методів державного управління. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Організаційно-правові засади державного управління у галузі екології та природних ресурсів Організаційно-правові засади державного управління у галузі транспорту. Організаційно-правові засади державного управління у галузі захисту економічної конкуренції. Відмінність адміністративного судочинства від конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства. Обов'язковість судових рішень. Поняття та предмет адміністративного спору. Співвідношення понять «адміністративно-правовий спір», «публічно-правовий спір». Поняття адміністративного позову. Інстанційна підсудність. Учасники адміністративного процесу, які сприяють вирішенню адміністративної справи в суді. Стаття 52. Заміна неналежної сторони Щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого. Звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Стаття 166. Окремі ухвали суду Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів. Участь прокурора в адміністративному процесі. Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції Сформулированные в источниках положения об actio in rem, actio in personam не могут трактоваться в значении сформулированной законодателем системы классификации субъективных гражданских прав. Вещные иски не ограничиваются гражданско-правовыми способами исковой защиты права собственности, а включают в себя и иски о защите нарушенных ограниченных вещных прав. Способы защиты и особенности осуществления вещного права находятся в прямой зависимости от содержания самого права и особенностей правового режима его объекта. Виндикационный иск не может подменять собой иск об исправлении регистрационной записи в публичном реестре прав вследствие различной правовой природы и процессуальных целей данных исков. Споры о защите нарушенных вещных прав между сособственниками могут разрешаться посредством негаторного, а не виндикационного иска. Наделение титульного владельца правомочиями защиты виндикационным и негаторным иском является исторической особенностью российского правопорядка, сложившейся в советский период его развития. Поняття кримінального права, його предмет, завдання та система. Принципи кримінального права. Дія кримінального закону у часі. Зворотна дія кримінального закону. Дія кримінального закону у просторі. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину. Поняття та структура складу злочину. Поняття та види об’єкта складу злочину. Співвідношення об’єкта та предмета злочину. Предмет злочину та його місце у складі злочину. Причинно-наслідковий зв’язок та його значення. Поняття та характеристика способу, засобів, місця, часу, обстановки Види суб’єктів злочину за чинним Кримінальним кодексом України. Поняття та критерії неосудності. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Мотив та мета: поняття, кримінально-правове значення. Характеристика юридичної та фактичної помилок та їх значення для кримінальної відповідальності. Поняття та значення стадій вчинення злочину. Поняття незакінченого злочину та його види. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину та її відміна від дійового каяття. Види співучасників. Кримінальна відповідальність співучасників. Поняття та види причетності до злочину. Поняття множинності злочину та її відміна від одиничного злочину. Сукупність злочинів та її види. Поняття рецидиву та його види. Поняття необхідної оборони та її відміна від крайньої необхідності. Характеристика крайньої необхідності. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності щодо чинного Кримінального кодексу України. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА Структура виконання курсової роботи Рецензування та захист курсової роботи Метод цивільного права, його особливості. Акти цивільного законодавства, їх система. Дія цивільного законодавства Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Межі здійснення цивільних прав і умови виконання цивільних обов’язків Форми і способи захисту цивільних прав та інтересів Цивільна правоздатність фізичної особи: поняття, види, зміст. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою Основні терміни навчальної дисципліни Тема 1. Поняття, предмет та принципи цивільного процесуального права України. Поняття власності та право власності. Набуття права власності за договором чи іншим правочином. Набуття права власності на знахідку Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати II. Конституційне законодавство XI. Правозахисні органи України I.2. Поняття й ознаки держави. I.4. Поняття форми держави і характеристика її основних елементів: форми правління, форми державного устрою і політичного режиму. Система права — це внутрішня структура права, що охоплює всі діючі в державі норми права і що визначає їхню єдність і диференціацію. Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави, встановлює, змінює або скасовує правові норми. I.10 Мета і форми систематизації нормативно-правових актів. I.12. Поняття, ознаки, склад і види правопорушень. II.9. Поняття і види конституційних прав і воль людини і громадянина II.11. Особисті орава у волі людини і громадянина, закріплені в Конституції України. Їхня коротка характеристика II.14. Конституційне право громадян на волю об'єднання в політичні партії і громадські організації II.21. Призначення державної влади в демократичному суспільстві. Поняття і зміст конституційного принципу поділі державної влади II.30. Законодавчий і бюджетний процеси II.32. Характеристика судової влади України, система і задачі її органів. Система і повноваження судів загальної юрисдикції. Конституційний Суд України. Його призначення, склад, порядок формування. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. III.5. Поняття і зміст права власності Заповіт - це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті, зроблене у встановленої законом формі щодо приналежних йому майна. III.13. Цивільно-правова відповідальність III.16. Поняття і зміст договору наймання житлового приміщення IV.1. Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Його призначення і структура IV.3. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним IV.5. Права й обов'язки чоловіка і жінки V. 3. Характеристика колективного договору: його сторони, зміст, порядок висновку Розрізняють нормальний, скорочений і неповний робочий час. V.15. Види дисциплінарних стягнень. Порядок їхнього накладення і зняття VI.3.Основні організаційно-правові форми здійснення підприємницької діяльності VII.4. Право власності на землю VII.6. Земельні суперечки. Відповідальність за порушення земельного законодавства. XI.2. Уповноважений Верховної Ради України по правах людини XI.5. Поняття адвокатури, се задачі і функції по Конституції України. Форми і види адвокатської діяльності. Явища соціальної дійсності, що обумовлюють і сприяють здійсненню правопорушень - це У відповідях, під якими номерами правильно зазначені елементи складу правопорушення? Роздягнув II. Конституційне законодавство У відповіді, під яким номером правильно зазначене особа, що не приймається в громадянство України? У відповіді, під яким номером правильно зазначений, який орган приймає рішення про примусовий розпуск всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян на території України? У відповіді, під яким номером правильно названа найменша кількість народних депутатів України, згода яких є необхідним для створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України? У відповідях, під якими номерами правильно названі випадки дострокового припинення повноважень Президента України? У відповідях, під якими номерами правильно зазначені суб'єкти права власності в Україні? Роздягнув IV. Сімейне законодавство Роздягнув V. Трудове законодавство У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, у яких виняткових випадках власник або уповноважений їм орган вправі залучати працівників до понаднормових робіт? Роздягнув VI. Законодавство про підприємницьку діяльність. Фінансове законодавство. Роздягнув VII. Екологічне і земельне законодавство. Роздягнув X. Карне законодавство Роздягнув IX,X. Адміністративне і карне законодавство ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ І ОПЛАТИ ПРАЦІ. Колективний договір на 2011-2013 роки // Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ОПЛАТА ПРАЦІ ПРИ ВІДХИЛЕННЯХ ВІД НОРМАЛЬНИХ УМОВ РОБОТИ Кримінально-процесуальний кодекс ОТЖЕ міська рада НЕ МАЛА ПРАВА ліквідовувати районні ради відповідно до положень зазначених вище. Государственный строй Киевской Руси Реформирование высшего, центрального государственного управления в 1 четверти 19 в. Предмет, задачи и структура курса «История государства и права Респ. Белар.» Общий обзор законодательства Беларуси с 9 по 11 вв. Общественный строй ВКЛ (13-16 вв.) Государственное право в ВКЛ в 16 в. Создание ССРБ. Конституция 1919 г. Развитие права БССР в 20-30 гг. Развитие права БССР во второй половине 40-х – 80-е гг. Первобытное общество и догосударственные формы социального управления Глава 1. Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока Стремление к поддержанию правопорядка было свойственно восточным монархиям, как правило, в периоды их расцвета и подъема. Глава 3. Древние государства Месопотамии Глава 6. Право древних государств Месопотамии Глава 7. Право Древней Индии Глава 8. Право Древнего Китая Возникновение государства в античном мире и полисная система Право в государствах античного мира Возникновение государства в Древнем Риме Падение республики и переход к империи Глава 12. Основные черты афинского права Римское право древнейшего периода Римское право классического и постклассйческого периодов Общая характеристика средневекового государства в Западной Европе Основные черты средневекового права в Западной Европе Глава 15. Государство франков Глава 16. Средневековое государство во Франции Становление и развитие раннефеодального государства Феодальное государство в период территориальной раздробленности Англосаксонская раннефеодальная монархия Нормандское завоевание и его последствия. Особенности сеньориальной монархии Глава 19. Средневековое государство в Византии Глава 20. Раннефеодальное право в странах Западной Европы Глава 21. Право средневековой Франции Глава 22. Право средневековой Германии Глава 23. Право средневековой Англии Глава 24. Византийское право Глава 25. Особенности развития государства и права в странах средневекового Востока Глава 27. Средневековое государство Китая Глава 28. Средневековое государство Японии Глава 29. Средневековое государство Индии Глава 30. Мусульманское право Глава 31. Основные черты права средневекового Китая Глава 32. Основные черты права средневековой Японии Глава 33. Основные черты права средневековой Индии Очная форма обучения. Срок обучения 4 года. I-II семестр Тема 20. Государство и право в послевоенный период Практическое занятие по теме 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (ХII-ХIV вв.) Практическое занятие по теме 11. Государство и право Российской империи в период реформ и пореформенный период Практическое занятие по теме 17. Государство и право в период НЭПА (1921-1929 гг.) Карта обеспеченности литературой Предмет, задачи и методы изучения истории государства и права России Русские княжества в условиях феодальной раздробленности Сословно-представительная монархия (XVI—XVII вв.) Абсолютная монархия в России Общественный строй России в период просвещенного абсолютизма Развитие права в России в конце XVII — первой половине XVIII в. Развитие права в России в первой половине XIX в. Развитие системы права в России в конце XIX — начале XX в. Реформы правоохранительных органов советского государства после гражданской войны Развитие советского права в 20-е гг. Советское государство в 30—40-е гг. Развитие советского права в 60-е гг. Сприяння розвиткові місцевого самоврядування як пріоритетний напрямок державної політики Розв’язання задач підвищеної складності ІІІ. Основні вимоги до оформлення письмової роботи ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН Практика Європейського Суду з прав людини ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ цивільних ПРАВОВІДНОСИН. ПРАВОЧИНИ. ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Від 1 грудня 2004 року N 18-рп/2004 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод Тема 18. Основные этапы и тенденции развития государства и права Российской Федерации с 1992 г. по настоящее время. Семинар 1. Русская правда как памятник древнерусского права. Семинар 3. Судебник 1497 г. — памятник права эпохи становления централизованного государства Семинар 5. Артикул Воинский и Краткое изображение процессов или судебных тяжеб — памятники уголовного и уголовно-процессуального права периода становления абсолютной монархии в России Семинар 7. Законодательные основы судебной реформы второй половины XIX века. Семинар 9. Законодательство Временного правительства. Семинар 13 . Конституция 1936 г. и ее историческое значение В 1497 г. великий князь Иван IV был официально провозглашен царем. Какое это имело значение? Какие были созданы новые институты и какие подверглись реорганизации в ходе судебной реформы Александра II? Августа 1906 г. был издан (без участия Думы) закон о военно-волевых судах. Как долго он действовал? Кто его инициатор? Какой период в истории Советского государства назывался «триумфальным шествием советской власти»?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.025 с.)