ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 120 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 120 Страница

Закон «Про охорону праці» 18.12.2002 р. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці Організація наукових досліджень з проблем охорони праці Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності Національні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності Операції з давальницькою сировиною Операції в рамках промислового співробітництва ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Тема 5. ПОДРЯД. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ Тема 8. КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Тема 9. ПОРУЧЕНИЕ. КОМИССИЯ. АГЕНТИРОВАНИЕ Тема 11. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ Тема 12. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Тема 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ Тема 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА Тема 17. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО ОТ ПАРИЖСКОГО ДОГОВОРА 1951 г. ДО ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА 2007 г. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Часть пятая «Внешнеполитическая деятельность Союза» (статьи 205— 222). УСТРОЙСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ ГРАЖДАНСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. ХАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВАХ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Б. Европейский совет и Совет Европейского Союза Обеспечение соблюдения и надзор за применением учредительных документов, законодательных актов и других источников права ЕС под контролем Суда Европейского Союза. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Накопление баллов за работу в семестре Территориальная организация публичной власти Что означает ситуация «разделенного правления» в президентской республике? Каков порядок внесения изменений в Конституцию США ? ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ Теоретические основы криминалистики Криминалистическая идентификация Трасология (криминалистическое учение о следах) Тактика производства осмотра места происшествия. Тактика следственного эксперимента. Этап консолидации криминалистических знаний и начала разработки научных методов расследования и розыска Навчально-методичні матеріали з дисципліни Семінарське заняття з теми 5. Практичне заняття з теми 10. Постанови Пленуму Верховного Суду України КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбавлення волі Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання Стаття 160. Громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання Кримінально-виконавчий кодекс України Стаття 71. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Стаття 80. Ради громадськості засуджених військовослужбовців Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови Стаття 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії Поняття ,предмет, метод,завдання КВП Кримін виконави відкритого типу. Позбавлення військового звання. Права і обовязки позбав волі Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України Методи кримінології: (спеціальні кримінологічні методи) Причини латентності злочинності. Методика кримінологічного дослідження Сучасні правові системи світу Поняття та структура правової системи суспільства Типологізація сучасних правових систем світу. Передумови виникнення континентального права. Рецепція римського права. Етапи розвитку та регіони поширення цього типу правової системи Співвідношення правової доктрини, принципів права та юридичної норми. Поділ системи права на публічне та приватне право Нормативно-правовий акт – основна зовнішня форма континентального права. Роль кодифікації у створенні ефективної системи законодавства. Місце закону в ієрархії нормативно-правових актів Роль та значення конституційного правосуддя у правових системах континентального права Особливості романського та германського права Місце та роль юридичної професії у романо-германських правових системах Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом правової системи Виникнення, розвиток та регіони поширення загального права Загальне право та право справедливості, їх співвідношення у системі права. Місце та значення норм матеріального та процесуального права в англосаксонських правових системах Доктрина прецедентного права. Співвідношення судового прецеденту та нормативно-правового акту у системі зовнішніх форм права Місце та роль юридичної професії у правових системах загального права Специфіка правотворчої та правозастосовчої діяльності у правових системах загального права Виникнення, розвиток та регіони поширення скандинавського права. Рецепція у ньому ознак континентального та загального права Умови виникнення, формування, розвитку та основні ознаки латиноамериканського права. Рецепція у ньому ознак загального та континентального права Система права, зовнішні форми права та особливості юридичної діяльності і професії Загальна характеристика індуського права: доктрина, зовнішні форми права та особливості юридичної діяльності і професії Загальна характеристика китайського права: система, зовнішні форми права та юридична діяльність і професії Загальна характеристика японського права: система, зовнішні форми права та юридична діяльність Умови виникнення, функціонування та регіони поширення. Африканська концепція соціального розвитку Особливості розвитку правових систем Африки. Їх спільні та відмінні ознаки з правовими системами загального та континентального права Поняття міждержавної правової системи Основні ознаки та особливості правової системи Ради Європи. Основні ознаки та особливості правової системи Європейського Союзу КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ ТЕМА 9. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности в странах СНГ, Балтии, США, Англии, Германии, Франции и Израиле. Муніципальне право як наука, як галузь права та навчальна дисципліна. Міжнародні відносини напередодні та на початку другої світової війни. Велика Вітчизняна війна - складова частина Другої світової війни. Утворення антигітлерівської коаліції. Державні виконавці та їх правовий статус. Начальник. Заступник начальника. Старший державний виконавець. Державний виконавець. Тема 6. Звернення стягнення на майно боржника Тема 3. ПІДСТАВИ ВИКОНАННЯ ТА ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ Основна література 1, 6, 7, 11-13. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера – В. Вильсона. Государственная служба в СССР . Конституционные основы государственной службы Российской Федерации. Понятие, сущность и этапы прохождения государственной гражданской службы. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ Статья 27. Испытание на гражданской службе Развитие кадрового состава гражданской службы Российской Федерации Отличия преступления от административных правонарушений Объект преступления и его виды Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления. Понятия форм и видов вины: их уголовно-правовое значение. Неоконченое преступление: понятие, виды и пределы ответственности. Виды соучастников и их ответственность Формы и виды соучастия в преступления и их уголовно-правовое значение. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и пределы. Понятие уголовного наказания Виды освобождения от уголовного наказания Судимость и ее правовые последствия Квалифицированные составы убийства. Похищение человека. Ограничение от незаконного лишения свободы. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Незаконное предпринимательство. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Преступления против общественного порядка Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Превышение должностных полномочий. Ответственность за взяточничество. Обвиняемый. Понятие, права и обязанности обвиняемого Эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их процессуальное положение Правой статус суда при рассмотрении дел по первой инстанции. Председательствующий на подготовительном этапе судебного разбирательства Правовой статус судьи в судебном разбирательстве Виды и подведомственность органов дознания Разграничение полномочий органа дознания и дознавателя Процессуальное положение потерпевшего Специфические права обвиняемого Допуск защитника к участию в деле Понятие и виды гражданских ответчиков Права гражданского ответчика одинаковые с правами потерпевшего Понятие, права и обязанности эксперта Понятие, значение и основания гражданского иска Метом и пределами доказывания Понятие и способы собирания доказательств Способы проверки доказательств Основания и порядок задержания подозреваемого Порядок содержания подозреваемых под стражей Наблюдение командования воинской части Избрание, изменение или отмена меры пресечения Порядок продления срока содержания под стражу Временное отстранение от должности Поводы и основания для возбуждения уголовного дела Примирение потерпевшего с обвиняемым по делам, возбуждаемым не иначе как по жалобам потерпевших, кроме случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ Соединение и выделение уголовных дел и материалов дела. Понятие, виды и общая характеристика следственных действий Порядок допроса свидетеля (потерпевшего) Основания прекращения уголовного преследования Несовершеннолетие лица, совершившего преступление небольшой или средней Понятие, задачи и система общих условий судебного разбирательства Судебное следствие, его задачи и средства Виды приговоров и основания их постановления Частное определение (постановление) суда Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного Судебное разбирательство дела судом присяжных Понятие и общая характеристика (задачи, субъекты, средства, завершающий стадию акт) стадии апелляционного производства Основные черты кассационного производства Основные черты надзорного производства Общие особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера Возбуждение уголовного дела в отношении отдельной категории граждан и привлечение их в качестве обвиняемых Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц Рассмотрение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц Правила прийому до Вінницького національного аграрного університету у 2013 році V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Університету XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України ДО ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2014 РОЦІ XVIІІ. Наказ про зарахування Стаття 1. Завдання Державної кримінально-виконавчої служби України ЧОУ ВПО «Институт правоведения и предпринимательства» По направлению 030900 «Юриспруденция» Изучение основной и дополнительной литературы Застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования Размеры налога с владельцев транспортных средств в зависимости от объекта обложения в г. Москве ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКОЙ VISA При выдаче наличных денежных средств в слип обязательно должны быть внесены данные документа, удостоверяющего личность клиента. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЯХ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА Порядок бухгалтерского учета векселей График лизинговых платежей, расчет суммы лизинговых платежей и стоимости объекта лизинга УКАЗАНИЯ ОБ ОТРАЖЕНИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 года №752) ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Методичні вказівки по написанню контрольної роботи Структура і об'єм контрольної роботи Тема 1 Сущность и виды банков Тема 2 Порядок создания и прекращения деятельности банков Тема 10 Межбанковские операции Возможно ли, проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также использование полученной информации для достижения целей и задач, не предусмотренных законом «Об оперативно-розыскной деятельности»? В каких случаях сведения о гражданах, сотрудничающих на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, могут быть преданы гласности? Имеет ли право следователь знакомиться с оперативно-розыскными материалами? Что не относится к приемам розыска скрывшихся преступников? ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Методика проведения семинаров Источники: обязательные 1,3-15,17,20,37,43,45,49,50,52,66,74,77,84,97,106,139,150,155, Источники: обязательные 17,22,194,235 Источники: обязательные 2,16,17,22 Источники: обязательные 17,65,192,193,375 Тема 6. Основания, условия, порядок и особенности Тема 12. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, Тема 17. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной Источники: (по теме 3) обязательные 16,17,22,58-64,90,134,147 Федеральных органов государственной власти Ведомственные и межведомственные нормативные Документы судебной власти Российской Федерации НАЛОГ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Статья 285. Плательщики налога при упрощенной системе налогообложения Земельные участки, принятые по наследству физическими лицами, признаваемыми индивидуальными предпринимателями. Внереализационные доходы в соответствии со статьей 128 настоящего Кодекса. Отчуждение товаров (в том числе материалов, запасных частей), использованных при выполнении работ, оказании услуг. Законны ли действия ЗАГСа? Когда супруги вправе решать вопрос о перемене фамилии? Допускается ли двойная фамилия по законодательству РФ? Барак, А. Судейское усмотрение/А.Барак; пер. с англ.-М.: Издательство НОРМА, 1999.- 376 с. Г.Тула, м.Горького , дом №22 Управляющая организация имеет, помимо указанных в настоящем Договоре прав, и иные права, предусмотренные действующим законодательством, решениями общего собрания Собственников. Управляющей организацией по настоящему Договору А также перечень коммунальных услуг, которые обязуется предоставлять ООО УК «Любимое Заречье» в МКД II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме IV. Услуги по управлению МКД Тема 22. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство Тема 5. Доказательства и доказывание Акти Конституційного Суду України Голова і заступники Голови Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України. Захист конституційного ладу України. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. Набуття громадянства України: підстави та умови Овноваження органів місцевого самоврядування регіонального рівня. Поняття громадянського суспільства. Поняття парламентаризму. Парламентаризм в Україні. Поняття та особливості засад конституційного ладу України. Поняття та сутність інституту правової охорони Конституції Правова характеристика всеукраїнського референдуму. Функції Кабінету Міністрів України Власть в системе общественных взаимосвязей Проблемы становления правового государства в России Разделение властей как принцип организации Федерация как форма государственного устройства Норма права: понятие и структура Правовой прецедент как источник права Соотношение международного и российского права Правонарушения по российскому законодательству Правовое положение основных групп населения Сравнительный анализ особенностей государственного строя Афин и Спарты Регулирование имущественных отношений в праве Арабского Халифата Конституционное развитие Германии в ХХ веке Древнерусское феодальное право Государственный строй и право Новгорода и Пскова в XII – XV вв. Крестьянская реформа 1861 года ВЦИК и СНК в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) III. Мусульманская политическая мысль. Основные составляющие административной реформы Направления совершенствования системы государственного управления в РФ Проблемы развития государственной гражданской службы в РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.027 с.)