ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 90 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 90 Страница

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки Учредительные документы юридического лица Параметры гражданской дееспособности Общий порядок заключения договоров Понятие экономических споров, их виды Возбуждение и рассмотрение дела ТРУДОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА Федеральная служба по труду и занятости Понятие трудового договора, его виды Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда Понятие материальной ответственности, ее виды Порядок возмещения причиненного ущерба Социальное обеспечение в Российской Федерации СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОНЯТТЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. Тема 6. Контроль за деятельностью нотариусов Тема 13. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и верности перевода Раздел I. Общая часть основ нотариата в РФ Тема 5. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности Тема 8. Нотариальное делопроизводство Найдите ошибки в данном документе Тема 1. Понятие нотариата. Задачи и принципы нотариальной деятельности Тема 3. История возникновения и развития нотариата. Организация нотариальной деятельности в России в дореволюционный период и в советское время Раздел II ПРавила совершения нотариальных действий. Нотариальное делопроизводство. Вищий адміністративний суд України Судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами Загальна характеристика підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами Аналіз проблемних питань, що виникають при визначенні підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, передбачених пунктами 2, 3, 4, 5 частини другої статті 245 КАС України Строки звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Наслідки їх пропущення Судова практика стосовно проблем, які виникають на стадії відкриття провадження за нововиявленими обставинами Судова практика щодо застосування статті 253 КАС України Налоги и налогообложение, 6-еизд., доп.)/Под ред. М. Романовского, О. Врублевской- СПБ.:Питер, 2011.- 528 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов») Тема Ресурсные налоговые платежи . По земельному налогу налоговая база определяется С) да, имеют право, но на основании письменного уведомления Поняття, завдання і джерела криміналістичної техніки та технологи Комплекти криміналістичної та оперативної техніки Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел Методи виявлення, фіксації і попереднього дослідження речових джерел інформації- методи спольової» криміналістики Тема 1. История развития российского нотариата Договор купли-продажи машины Какой период времени действует лицензия, если лицо, получившее ее не приступило к работе нотариусом, либо помощником нотариуса? Конституция РФ от 12.12 1993г. ВСТУП. Поняття про документаційне забезпечення управління Призначення і склад комплексу організаційно-правової документації Штатний розклад - документ, що встановлює структуру, штатний склад і штатну чисельність організації відповідно до її Статуту (Положення) Характеристика наказу як основного виду розпорядчого документа Характеристика інших видів розпорядчих документів ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Пояснювальна і доповідна записка Види господарських договорів Особова картка: правила ведення, оформлення, зберігання. Тема 8. Обліково-фінансова система документації Загальні вимоги до тексту та мови дипломатичних документів Дополнение статьи 13 частью третьей. См. текст новой редакции Абзац пятый части первой статьи 15 - изложен в новой редакции Часть первая статьи 17 - изложена в новой редакции Изменение части второй статьи 66 Изменение части первой статьи 20 Принципы построения курса «Нотариат в России» Наименование тем практических (семинарских) занятий Перечень вопросов к экзамену. НАДЗОР ЗА ТОЧНЫМ И ЕДИНООБРАЗНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНОВ ТЕМА 14. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Необхідна оборона. Уявна оборона Затримання особи, що вчинила злочин ТЕМА:Виникнення та розвиток нотаріату Виникнення нотаріату в Західній Європі. Нотаріат латинської школи та законодавство України: порівняльний аспект Нотаріат як інститут превентивного правосуддя Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності Норми, що регулюють нотаріальне провадження, у системі права Система та компетенція нотаріальних органів Порядок призначення на посаду та звільнення з посади нотаріуса Приватна нотаріальна діяльність Стадії нотаріального процесу Зміст принципів нотаріального процесу Вимоги, що пред'являються до нотаріальних документів Інші правила вчинення нотаріальних дій Видача свідоцтва про право на спадщину Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя Основні правила посвідчення правочинів Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна Посвідчення договорів застави (іпотеки) Засвідчення правильності перекладу Прийняття в депозит грошових сум і Цінних паперів Видача свідоцтва виконавцю заповіту Накладання заборони відчуження нерухомого й рухомого майна МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ, Тема № 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НОТАРІУСА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ. Тема № 3. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. Тема № 6. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ. Тема № 8. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ. Хто і яку частку від спадщини отримає? И написанию контрольных работ Основные правила совершения нотариальных действий Совершение морских протестов. И материалов периодической печати Раздел 1. Экономическая сущность налогов Тема 2: Налоги в экономической системе общества Раздел II. Налоговая политика и налоговая система государства Тема 4: Налоговое обязательство и его исполнение Тема 6: Налог на прибыль организаций Тема 8: Налог на добавленную стоимость Тема 11: Налог на доходы физических лиц Тема 13: Единый социальный налог Тема 14: Платежи за пользование природными ресурсами соглашений о разделе продукции ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ВІДДІЛ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖСАНЕПІДНАГЛЯДУ У КЕЛЬМЕНЕЦЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, місцезнаходження) Модуль 1. Характеристика налоговой системы Этапы развития налоговой системы России Налоговая политика: понятие и сущность Классификация налогов и сборов Субъекты налоговых отношений Порядок регистрации налогоплательщиков и предоставление налоговой отчетности Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Процедура обжалования решений налоговых органов Тема 5. Особливості посвідчення окремих правочинів Чи можливе посвідчення заповіту через представника? Помічник нотаріуса та його повноваження. Встановлення опіки над майном. Компетенція державних нотаріальних контор Загальні правила посвідчення угод Правова природа виконавчого напису Засвідчення вірності копій документів Посвідчення договорів застави Здійснення протестів векселів Прийняття заходів до охорони спадкового майна Накладання заборони відчуження Прийняття документів для зберігання Загальні правила вчинення нотаріальних дій Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Нотаріальне діловодство і звітність Справляння державного мита за вчинення нотаріальних дій Посвідчення договорів застави нерухомого майна Посвідчення доручень, виданих в порядку передоручення Посвідчення факту знаходження громадянина в живих або в певному місці Випадки, коли згода подружжя на відчуження майна не потрібна Кваліфіккційні комісії нотаріату Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю Комаров В. В., Баранкова В. В. Возникновение нотариата в Западной Европе Возникновение и развитие отечественного нотариата Украины: сравнительный аспект Система и компетенция нотариальных органов Порядок назначения на должность и освобождения от должности нотариуса Частная нотариальная деятельность Нотариат как институт превентивного правосудия Нормы, регулирующие нотариальное производство, в системе права Субъекты нотариального процесса Стадии нотариального процесса Глава V. ПРИНЦИПЫ НОТАРИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА Место и время совершения нотариальных действий Оплата совершаемых нотариальных действий Иные правила совершения нотариальных действий Глава VII. ОБЖАЛОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ОТКАЗА В ИХ СОВЕРШЕНИИ Выдача свидетельства о приобретении жилых домов с публичных торгов Удостоверение соглашений об отчуждении доли имущества Удостоверение соглашений об отчуждении недвижимого имущества Удостоверение брачного контракта Удостоверение верности копий документов и выписок из них Принятие мер к охране наследственного имущества Совершение исполнительных надписей Совершение протестов векселей Тема 11. Нотариат за рубежом ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ Табеллионы - представители нотариального дела в Риме История возникновения зарубежного института нотариата. СТРУКТУРА Навчальної дисципліни ТЕМА 3. Організація діяльності та компетенція нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчинення нотаріальних дій. ТЕМА 6. 1. Особливості нотаріального посвідчення окремих видів правочинів КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ ГЛАВА 3. ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ГЛАВА 4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ Понятие нотариата, его задачи и правовая основа деятельности Нотариат в РФ: понятие, задачи и основы организации Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса Статья 5. Гарантии нотариальной деятельности Статья 22. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности Статья 24. Нотариальная палата Контроль за деятельностью нотариальных палат Судебный контроль нотариальной деятельности Виды судебного контроля за деятельностью нотариусов Тема 1. Понятие и основные характеристики нотариата Тема 16. Совершение исполнительных надписей Тема 7. Порядок нотариального производства, правила нотариального делопроизводства Тема 15, 16. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных надписей Тема № 1. Понятие нотариата. История развития нотариата в России Тема № 2. Организационные основы нотариальной деятельности Монографии, учебники, учебные и справочные пособия МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ. НОТАРІАТ УКРАЇНИ. Возникновение нотариата в России и законодательное регулирование нотариальной деятельности Развитие нотариата в современный период Тема 4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій Организационные основы деятельности нотариата. Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА Статья 31. Контроль за деятельностью нотариуса Статья 1. Нотариат в Республике Беларусь Статья 2. Правовая основа деятельности нотариата Статья 19. Назначение на должность и освобождение от должности работников государственной нотариальной конторы и ведомственного нотариального архива Статья 53. Место совершения нотариальных действий Статья 55. Установление личности граждан, обратившихся за совершением нотариального действия Статья 75. Выдача свидетельства о праве на наследство Мета й завдання вивчення дисципліни Завдання проведення практичних занять Поняття, завдання і функції. Предмет і система нотаріального процесуального права . Джерела нотаріального процесуального права. Принципи нотаріального процесуального права. Органи нотаріату здійснюють тільки їм властиві функції, серед яких найбільш істотними є такі. Принципи нотаріального процесуального права. Принцип таємниці вчинення нотаріальних дій. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса Порядок перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Порядок підстави припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вимоги до посади нотаріуса,його права та обов’язки. Порядок призначення та звільнення з посади нотаріуса. Порядок видачі свідоцтв про право назайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його аналювання. Поняття компетенції нотаріальних органів Компетенція державних нотаріальних органів Місце та строки вчинення нотаріальних дій Основні правила посвідчення угод, що підлягають обов’язковому нотаріальному оформленню Посвідчення угод про відчуження майна Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів Вимоги,що пред’являються до посвідчення заповітів Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя та про придбання жилих будинків з прилюдних торгів Умови засвідчення правильності копій документів та виписок із них Засвідчення справжності підпису на документах Подготовил преподаватель Р.Т. Идрисова Место нотариата в правовой системе России. Нотариальная палата: определение, полномочия, органы. Федеральная нотариальная палата, её правовой статус. Понятие завещания. Классификация завещаний. Удостоверение завещаний нотариусом и другими должностными лицами. Порядок изменения и отмены завещаний. Задачи нотариата в Российской Федерации и принципы его деятельности История возникновения и пути становления российского нотариата Гарантии нотариальной деятельности Должности стажера и консультанта нотариальной конторы, помощника нотариуса Принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества Порядок свидетельствования нотариусом копий документов и выписок из них Способы раздела наследственного имущества. Удостоверение соглашения о разделе наследственного имущества Державне обвинувачення поняття, процес формування та підтримання в суді Принцип змагальності кримінального судочинства та рівності процесуальних прав і можливостей учасників судового процесс п. 4 ч. 3 ст. 129 КУ Призначення державного обвинувача у кримінальній справі. Повноваження прокурора у попередньому розгляді кримінальної справи суддею. Обґрунтування прокурором позиції щодо обсягу та порядку дослідження доказів в суді. Тактика державного обвинувача в суді поняття, вибір позиції на кожній стадії судового процесу. Стаття 277. Зміна обвинувачення в суді Строк подання заяви про перегляд судових рішень Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки Участь прокурора в судовому розгляді справ про застосування примусових заходів медичного характеру. Гибов В.В., Крамаренко Н.М., Огородников А.А. Удостоверение нотариусом бесспорных прав и фактов. НОТАРИАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ТЕМА №2 Организационные основы деятельности нотариата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.043 с.)