З5.Сфера укладення та дії колективних договорів і угод.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З5.Сфера укладення та дії колективних договорів і угод.Стаття 2. Сфера укладення колективних договорів, угод

Колективний договір укладається на підприємствах, в
установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм
власності і господарювання, які використовують найману працю і
мають право юридичної особи.

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах
підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Угода укладається на національному, галузевому,
територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній основі:

на національному рівні - генеральна угода;

на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди; Стаття 9. Дія колективного договору, угоди

Положення колективного договору поширюються на всіх
працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами
профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для
працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої
(міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є
обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії
сторін, які підписали угоду.

Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх
підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у
колективному договорі, угоді.

Після закінчення строку дії колективний договір, угода
продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або
не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором, угодою.

Колективний договір, угода зберігають чинність у разі
зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого
укладено цей договір, угоду.

У разі реорганізації підприємства колективний договір
зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може
бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного
договору зберігається протягом строку його дії, але не більше
одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про
укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного
договору.

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє
протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві колективний договір
укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк
після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено
реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо
не передбачено його реєстрацію.

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство
працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором
роботодавцем.

Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через
засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід
її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди у засобах
масової інформації.

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та
республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації
центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики,
а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня
реєструються місцевими органами виконавчої влади.

З6.Порядок проведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.

Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається між власником або уповноваженим органом, чи особою, з однієї сторони, та профспілковою організацією чи іншою уповноваженою на представництво трудовим колективом органами.

Колективні переговори з укладення колективного договору можуть відбутися за умови, якщо сторони справді існують та мають для цього необхідні повноваження.

На цьому етапі дуже важливим є отримання представниками сторін відповідних повноважень для ведення переговорів та укладення колективного договору.

Що стосується сторони власника, то на практиці це - як правило, уповноважений власником керівник, посадова особа (голова правління, директор), повноваження якої мають бути визначені в статуті підприємства, установи, організації

Стороною колективних переговорів від імені найманих працівників виступає первинна профспілка чи організація профспілки. Як правило, це місцева організація профспілки в особі виборного органу (профспілковий комітет). Основна його функція, як і всієї профспілки, визначена Конституцією України (стаття 36): захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" будь-яка із сторін може виявити ініціативу щодо початку колективних переговорів з розробки та укладення колективного договору. Якщо на підприємстві діє колективний договір, то така ініціатива може бути виявлена не раніше як за 3 місяці до закінчення строку його дії або у строки, визначені в ньому.

Сторона, що виходить з ініціативою про початок переговорів з укладення колективного договору, письмово повідомляє про це іншу сторону, яка повинна розпочати переговори протягом 7 днів.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами. Після того як сторони домовилися про початок проведення колективних переговорів, вони мають створити з представників сторін робочу комісію для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору, визначити строки та порядок ведення колективних переговорів.

Законодавством не встановлено, в які строки має бути проведено колективні переговори, тому сторони обумовлюють їх самі.

На період переговорів та підготовки проекту колективного договору особи, які беруть участь у переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку. Усі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовкою проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю та колективним договором.

Проект колективного договору готує робоча комісія з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, громадських організацій підприємства, адміністрації. Однак може бути й інший варіант: профспілковий комітет, одночасно з ініціативою про початок переговорів, подає власний варіант проекту цього документа, на основі якого робоча комісія готує узгоджений варіант проекту колективного договору.

Підготовлений проект колективного договору підлягає обговоренню у трудовому колективі у визначений сторонами термін.

За підсумками такого обговорення робоча комісія повинна доопрацювати проект договору і винести його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Прийняття рішення робочої комісії оформляється протоколом.

Уразі недосягнення згоди між сторонами переговорів з окремих положень проекту колективного договору вони мають для врегулювання розбіжностей використати примирні процедури, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР і Законом № 3356.

Якщо переговори завершилися досягненням згоди сторін щодо тексту проекту колективного договору, він виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, про дату проведення яких сторони мають домовитися ще на початку переговорів.

У разі якщо загальні збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони мають продовжити переговори, термін яких не повинен перевищувати десяти днів. Після цього проект у цілому виноситься на повторний розгляд.

У разі схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.024 с.)