Функції, права і гарантії діяльності професійних спілок та їх об'єднань у соціальному партнерстві в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції, права і гарантії діяльності професійних спілок та їх об'єднань у соціальному партнерстві в Україні."професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання)". Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Можна виокремити основні функції профспілок :

захисна функція профспілок, під поняттям якої слід розуміти сукупність всіх правових і неправових норм, наданих профспілкам державою з метою захисту прав і законних інтересів працівників, а також сама діяльність профспілок із застосування та встановлення цих норм, спрямована на припинення трудових правопорушень, відновлення порушених прав, на притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують трудове законодавство;

регулятивна функція, тобто функція громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, яка спрямована на організацію безпечних нешкідливих умов праці на виробництві, забезпечення прав та соціальних гарантій працівників на охорону праці;

виховна функція, в межах якої профспілки використовують різні способи і засоби як суспільно-морального, так і, за необхідністю, правового впливу на людей (як правило, на посадових осіб), від яких залежить здійснення цих прав і законних інтересів працівників, передбачає й усунення перешкод у реалізації законних прав, включаючи примусовий порядок їх виконання.

Далі звернемося до дослідження питання участі профспілок у веденні колективних переговорів та укладенні колективних договорів і угод. Право на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод закріплене у ст.20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Профспілки, їх організації та об’єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом.

Варто зазначити, що участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому, територіальному рівні беруть репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх організації та об’єднання. Професійні спілки, їх організації та об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України «Про соціальний діалог в Україні», за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня (за згодою) для представлення своїх інтересів під час укладення угод. Надання повноважень оформлюється письмово.

Кількість представників репрезентативних профспілок, їх організацій, об’єднань для ведення колективних переговорів з укладення угод від імені працівників на національному, галузевому і територіальному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують та інтереси яких представляють згідно з повноваженнями, наданими їм профспілками, їх організаціями, об’єднаннями, що не відповідають критеріям репрезентативності.

Забороняється ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені працівників особам, які представляють роботодавців.

Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Тенденції щодо ролі профспілок у соціальному партнерстві:

Перша тенденція пов’язана з тим, що згідно з нормами чинного законодавства за професійними спілками збережено монопольне право на представництво інтересів найманих працівників під час укладення колективних угод. Однак, багато науковців наголошують на тому, що трудові колективи теж повинні бути представлені і представниками трудових колективі

Друга тенденція проявляється у тому, що за роки незалежності в Україні виникла велика кількість різноманітних професійних спілок, які здійснюють свою діяльність на різних рівнях соціально-трудових відносин, згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України «Про колективні договори і угоди», при наявності на державному рівні кількох профспілок чи їх об’єднань вони повинні сформувати спільний представницький орган (далі – СПО профспілок) для ведення переговорів і укладення угоди.

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Профспілки, їх об’єднання ведуть переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральних, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод. Від імені працівників, здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод, і в разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади умов колективного договору або угоди профспілки або їх об’єднання мають право направляти їм подання на усунення цих порушень [5].

Профспілки, їх об’єднання мають такі права і повноваження:

• захист прав громадян на працю, участь у розробленні та здійсненні державної полі-

тики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

• ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів та угод;

• участь у розробленні державної політики зайнятості населення;

• соціальний захист та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян;

• участь в управлінні державним соціальним страхуванням;

• участь у роботі комісій з приватизації;

• право представляти інтереси працівників при вирішенні трудових спорів (конфліктів);

• право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;

• право одержувати інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій;

• громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

• захист духовних інтересів трудящих;

• захист житлових прав громадян;

• право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про професійні спілки, про працю, про колективні договори та угоди [5].

Профспілкові організації на підприємствах та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права й інтереси. Свої повноваження профспілкові організації здійснюють через утворені ними виборні органи або через представника (довірену особу). Якщо на підприємстві створено кілька профспілкових організацій, то представництво колективних інтересів працівників підприємства щодо укладання колективного договору здійснюється об’єднаним представницьким органом, який утвор рюється цими профспілковими організаціями.

Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок
Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.025 с.)