ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 154 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 154 Страница

Б. це закріплені в законі керівні правові ідеї, що виражають основні правові Г. отримувати інформацію про свої права і обов'язки, порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання В. засуджений притягується до кримінальної відповідальності за ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ч.1 ст. 389 КК України) В. надавати за вимогою кримінально-виконавчої інспекції документи, які пов’язані з виконанням даного покарання В яких з наведених варіантів відповідей зазначено обов’язки органів внутрішніх справ щодо здійснення індивідуально-профілактичної роботи з засудженими до покарання у виді виправних робіт Г. з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі Як називається банк даних, що складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду нормативно-правових актів з охорони праці? Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці Пріоритету життя і здоров’я працівників Конвенція про безпеку та гігієну та виробниче середовище Оплату праці у підвищеному розмірі В яких випадках атестація робочих місць за умовами праці проводиться позачергово? Хто входить у склад комісії з питань охорони праці? Здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі История развития судебной психиатрии как науки. Судебная психиатрия как составная часть психиатрии, изучающая психические заболевания в связи с общественно-опасными действиями. Виды судебно-психиатрической экспертизы. Понятие о психической деятельности человека. Ощущение и восприятие в норме и патологии. Временные психические расстройства. Судебно-психиатрическая оценка больных с реактивными состояниями. Психопатии как патология характера. Виды и особенности протекания. Судебно-психиатрическая оценка психопатий. Особенности лиц пожилого возраста. Психозы позднего возраста. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера в отношении зависимых от психоактивных веществ лиц. Наркомания. Клинические проявления. Динамика социальной и личностной деградации у наркоманов. Понятие и структура валютного рынка. Виды валютных рынков. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает право нерезидентов покупать и продавать иностранную валюту за рубли в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ (п. 2 ст. 8). Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган валютного контроля. За редакцією в.о. старости, депутатів та громадських активістів Глава 1.3. Правова основа Статуту Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади Глава 2.8. Громадські слухання Глава 2.10. Органи самоорганізації населення Глава 2.17. Виконавчі органи Ради Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України ІІ. Підстави та порядок приймання у СІЗО ув’язнених і засуджених ІІІ. Особливості розміщення в СІЗО ув’язнених і засуджених Порядок вилучення в ув’язнених і засуджених грошей, цінних речей та предметів VІ. Придбання продуктів харчування, предметів першочергової потреби, отримання передач, посилок, бандеролей та грошових переказів і передач VІІІ. Надання соціально-психологічної та педагогічної допомоги Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до ув’язнених і засуджених Організація лікувально-профілактичної допомоги у СІЗО М2.В.ДВ.3.2 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ Кафедра предпринимательского и корпоративного права Тема 8. Иные правовые формы некоммерческих корпораций (практико-ориентированный семинар, интерактивное занятие) Нормативные акты, иные официальные документы, судебная практика К разделу II «Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм и видов» Охарактеризуйте суспільні відносини,що складають предмет правового регулювання митного права Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. Характеристика судебной системы РБ Структура и полномочия областных Хозяйственных судов Судебная реформа 1864 года и становление института мирового судьи Построение судебной системы Российской Федерации в связи с введением института мирового судьи Гарантии статуса мирового судьи См. ниже тесты по предмету «Аудит» Государственное регулирование в области налогообложения Деловой французский язык ч.2 Долгосрочная финансовая политика – 186 вопр. ОРИГиз206 - 350 руб Этот тест аналогичен следующему ниже Иностранный язык в сфере юриспруденции см. тесты 3047 и 3206 Информационные системы маркетинга Исследование социально-экономических и политических процессов История государственного управления в России Компьютерные технологии в управлении проектами Математические методы в управлении проектами ОН ЖЕ № 3178 Международные валютно-кредитные отношения Международный протокол и деловой этикет Он же фигурирует под названиями: Методы оптимальных решений, Управленческие решения и т.д Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3017 Современные системы налогообложения Налогообложение физических лиц Он же фигурирует под названиями: Финансовые рынки и институты, Рынок ценных бумаг и т.д Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3244 Предпринимательское право (нажмите Ctrl и кликните по ссылке, чтобы перейти к содержанию) Организация маркетинговой деятельности фирмы (в рамках учебной практики) Особенности учета в строительстве (в рамках учебной практики) Оценка бизнеса и управление стоимостью компании Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3060 Банковское право – 408 вопр. - 350 руб. (нажмите Ctrl и кликните по ссылке, чтобы перейти к содержанию) Правовое регулирование маркетинговой деятельности Практикум по информатике ч.2 Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3008 Информационные системы в экономике – 150 вопр. - 350 руб Региональная экономика и управление ч.2 Рынок ценных бумаг и финансовые инструменты Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3017 Налоги и налогообложение (нажмите Ctrl и кликните по ссылке, чтобы перейти к содержанию) По содержанию то же что и № 3273 СТРАХОВАНИЕ Судебная медицина и судебная психиатрия Теория управления – 371 вопр. ОРИГиз384 - 350 руб Товароведение, экспертиза и стандартизация Управление финансовыми рисками предприятия Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3294 Управление затратами предприятия нажмите Ctrl и кликните по ссылке, чтобы перейти к содержанию) Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3015 Операции на фондовом рынке (нажмите Ctrl и кликните по ссылке, чтобы перейти к содержанию) Экология или основы природопользования Экономика муниципального хозяйства Этот тест аналогичен по содержанию с тестом №3156 Логика – 369 вопр. - 350 руб. (нажмите Ctrl и кликните по ссылке, чтобы перейти к содержанию) ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ Тема 1. Понятие страхования и страхового права. Взаимодействие правоохранительных органов с республиканскими и местными органами государственной власти и управления, со средствами массовой информации. Полномочия пленума верховного суда История развития таможенных органов Судебная система Нидерландов. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь, ее концепция, цели, основные направления и некоторые итоги. Понятие, система и значение конституционных основ судебной власти. Военные суды. Понятие, полномочия и система. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Полномочия, состав и порядок формирования. Решения Конституционного Суда РФ, их юридическое значение. Органы судейского сообщества. Федеральная служба судебных приставов: полномочия, система органов. Нотариат, функции, полномочия. Система органов нотариата. Оказание юридических услуг по лицензиям субъектами хозяйствования. В1. Понятие правосудия и его соотношение с судебной властью. Вопр. Права и обязанности адвокатов. Вопрос 2. Задачи и принципы деятельности адвокатуры. Вопрос 1. Судебная система и правоохранительные органы Франции. Вопрос 1. Судебная система и правоохранительные органы Германии. В2. Понятие и основные этапы развития судебной системы в Республике Беларусь. В1. Хозяйственные суды в судебной системе Республики Беларусь. В1.Районные суды в судебной системе РБ. Вопрос 2Судебная система и правоохранительные органы Англии. Предмет, система и значение курса «судоустройство» Принцип презумпции невиновности Аттестация судей. Квалификационные классы судей Задачи и направления деятельности прокуратуры Задачи изучения зарубежной юстиции Значение принципов судебной власти. Суды кассационной или второй инстанции Принципы организации и деятельности прокуратуры. Системы органов прокуратуры Понятие о правоохранительных органах, суде, органах юстиции. Открытое разбирательство дел во всех судах. Приостановление и прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. Основные этапы развития судебной системы в РБ. Оказание юридических услуг по лицензиям. Виды услуг, порядок получения лицензии. Понятие о правоохранительной деятельности, правоохранительных органах и юстиции Принципы построения судебной системы Основное звено судов общей юрисдикции в РБ Компетенция Пленума и Президиума ВС определена в Кодексе о суд-ве и статусе судей. Задачи, орган-ция, основные направления деятельности юрид. службы Правоохранительная деятельность и ее признаки. Состав Верховного Суда Республики Беларусь. Хозяйственные суды областей. Состав, полномочия. Квалификационная аттестация и квалификационные классы судей. Надзор в ходе досудебного производства, при производстве дознания и следствия. Правовой статус государственного и частного нотариуса. Тема 2. Взаимодействие правоохранительных органов с республиканскими и местными органами государственной власти и управления, со средствами массовой информации. Характерные черты судебной власти. Судебная система Республики Беларусь Третейский и товарищеский суды. Тема № 6. Статус судьи и народного заседателя Съезд судей Республики Беларусь Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов Основные направления деятельности органов юстиции. Тема № 9. Прокуратура Республики Беларусь. Система органов прокуратуры, их задачи. Прокурорский надзор и основные направления деятельности прокуратуры. Основные документы прокурорского реагирования. Следственный аппарат, подбор и расстановка кадров органов прокуратуры. Тема № 11. Адвокатура Республики Беларусь. Организационные формы деятельности адвокатуры. Гарантии адвокатской деятельности. Основные этапы развития нотариата. Тайна нотариального действия Тема № 13. Комиссия по делам несовершеннолетних. Тема 14. Органы государственной безопасности Республики Беларусь. Система и структура таможенных органов Тема № 16. Юстиции стран СНГ. Адвокатура Российской Федерации. Тема №17. Судебные системы зарубежных государств. Суды по социальным вопросам. Органы административной юстиции. Речи для риторического анализа Солженицын А. И. Выступление в Государственной Думе 28 октября 1994г. Виноградов В. В. О культуре русской речи (начало 60-х гг.) Духовная (церковно-богословская) речь Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово на Светлой пасхальной седмице (1993). ОБ УТОПЛЕНИИ КРЕСТЬЯНКИ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Речь №3. Кони А.Ф. ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ФИЛИППА ШТРАМА Речь № 4. Кони А.Ф. Об убийстве иеромонаха Иллариона Речь № 5. Кони А.Ф. ПО ДЕЛУ ОБ ИГОРНОМ ДОМЕ ШТАБС-РОТМИСТРА КОЛЕМИНА Речь №8 ПЛЕВАКО Ф.Н. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ КАЧКИ Речь №9. ПЛЕВАКО Ф.Н. РЕЧЬ ПО ДЕЛУ РАБОЧИХ КОНШИНСКОЙ ФАБРИКИ Речь № 10. Плевако Ф.Н. Дело Грузинского Речь № 11. СПАСОВИЧ В.Д. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ДЕМЕНТЬЕВА Речь № 12. Спасович В.Д. Дело Давида и Николая Чхотуа и др. Речь № 13.Карабчевский Н.П. Защитительная речь по делу И.И. Мироновича Речь № 14. Карабчевский Н.П. Речь в защиту Ольги Палем Жанры судебных речей и их специфика Композиция и логические основы судебной речи Особенности ораторского исскуства достоинства и недостатки речей рациональных и эмоциональных Судебная Психиатрия: её цель, задачи, система и методы В уголовном и гражданском процессе B. Клинико-психопатологические Нарушение основных корковых функций - Диагностика сифилиса головного мозга Эпилепсия и её судебно-психиатрическая оценка Инволюционное слабоумие и его судебно-психиатрическая оценка Временные психические расстройства Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Состязательность и равноправие сторон. Язык судопроизводства и делопроизводства. Мировые судьи. Понятие, порядок назначения (избрания), полномочия. Арбитражные суды. Система, задачи, полномочия. Высший Арбитражный Суд РФ. Приостановление полномочий судьи. Федеральная служба судебных приставов. Система органов и полномочия. Принципы организации и деятельности прокуратуры (73 – 76) Приостановление и прекращение статуса адвоката. Основания, порядок. Суб’єкти міжнародного приватного права Поняття юридичної особи. Класифікація юридичних осіб в міжнародному приватному праві Поняття особистого статуту організації та визначення національності юридичної особи Основні доктрини імунітету держави Законодавче регулювання імунітету держави Поняття судової влади ,її характерні риси Спеціалізація ,територіальність та інстанційність. Незалежність суддів та їх недоторканість. Верховенство права законність. Забеспечення доведеності вини (презумпція невинності) Характеристика сучасної системи судів в Україні. Загальна характеристика судових ланок. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Судові палати в апеляційному суді, їх повноваження Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. Повноваження Конституційного Суду України. Склад КСУ. Предмет курса «Суд и правоохранительные органы». Система курса. Презумпция невиновности как принцип правосудия. Система органов Прокуратуры РФ и их организация Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Милиция, её структура, задачи и функции. Яка ознака є критерієм для оцінки ступеня тяжкості тілесного ушкодження при відкритому переломі стегнової кістки? Що описують при статичній стадії огляду трупа на місці його виявлення? Г. На другу-третю добу після настання смерті. ІІ. Практично орієнтовані тести. Д. Постанова слідчого прокуратури. Предмет и система курса «Правоохранительные органы» Конституционный Суд Российской Федерации. Место в судебной системе РФ. Состав суда. Полномочия. Председатель районного суда, его права и обязанности Военные суды. Понятие, система, полномочия Председательствующий: Истец, вы не возражаете против удовлетворения ходатайства ответчика о допуске в процессе в качестве представителя адвоката? Председательствующий: Представитель истца, ваше мнение? Законодательство о судоустройстве и правоохранительных органах. Понятие, основные признаки судебной власти и её полномочия. Конституция РФ о судебной власти. Участие граждан в отправлении правосудия Принцип состязательности процесса и равноправия сторон. Судебная система РФ, её структура и признаки. Федеральные суды и суды субъектов РФ, их соотношение. Областной и равный ему суд. Полномочия, состав, структура. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Судебный департамент при ВС РФ. Система и полномочия. Роль Судебного Департамента в кадровом, организационном и ресурсном обеспечении судов. Органы адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта РФ, ее органы. Всероссийский съезд адвокатов. Собрания (конференции) адвокатов. Таможенное регулирование в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. Единая товарная номенклатура ВЭД. Назначение, принципы таможенного контроля. Порядок перемешения товаров через таможенную границу. К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А Чем таможенная граница отличается от государственной границы. Схема взаимодействия субъектов таможенного правоотношения. Страна происхождения товаров.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.029 с.)