ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 22 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 22 Страница

Права та обов’язки сторін за договором комісії Поняття та характеристика договору довірчого управління майном Відповідальність сторін за договором позики Зміст договору банківського вкладу (депозиту) Поняття та характеристика договору банківського рахунку Договір на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки Місце договору факторингу в системі договірного права Зміст і виконання договору факторингу Глава 45. Загальні засади розрахунків у цивільно-правових відносинах Глава 46. Порядок здійснення розрахунків в цивільно-правових відносинах Укладення та припинення ліцензійного договору Договір про передання виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власності Відповідальність сторін за договором комерційної концесії. Глава 49. Договір про спільну діяльність Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу Глава 51. Зобов’язання із спричинення шкоди Порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкоди Система норм про відшкодування шкоди Загальна характеристика зобов'язань у зв’язку із набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Презумпції у спадковому праві Особливості спадкування окремих видів спадщини Учасники спадкових правовідносин Поняття та елементи заповіту Визнання заповіту недійсним. Глава 56. Спадкування за законом Оформлення права на спадщину Виконання спадкового договору Припинення спадкового договору І. Порядок проведення вступу до заняття. Тема № 19: Право спільної власності Тема № 22: Загальні положення про право інтелектуальної власності Тема № 23: Авторське право та суміжні права Тема № 24: Право промислової власності МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ Мета викладання навчальної дисципліни Тема 5. Форми та види права власності. Семінарських занять – 2 год. ТЕМА 10: СТРОКИ І ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ Практичне заняття – 2 години ТЕМА 11: ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ ТЕМА 12: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТЕМА 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Тема 1. Цивільне процесуальне право України, як галузь права. Поняття цивільного процесу України. Система цивільного процесуального законодавства. Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати? Тема 3, 4. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Поняття та ознаки сторін. Як повинен вчинити суд? Чи буде допущена дочка Філіпової як правонаступниця до участі у справі? Тема 8. Юрисдикція та підсудність цивільних справ. Які засоби доказування є допустимими у даній справі для задоволення заяви про визнання Семенкової недієздатною? ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ Чи припустився суддя порушень процесуального закону? Які підстави зупинення провадження у справі встановлені законом? Які процесуальні дії повинен вчинити суд по відношенню до даної заяви? Чи правильну консультацію надали Д. Шустову? Тема: Авторське право і суміжні права Тема: Право спільної власності Тема: Особливості окремих видів права власності Тема: Захист права власності та інших речових прав Тема: Загальні положення про зобов’язання Тема: Цивільно-правовий договір Тема 2: Право спільної власності Тема 10: Загальні положення про зобов’язання Тематика творчих та наукових завдань Особи, зобов’язані зберігати лікарську таємницю ????? Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством Стаття 56. Орган опіки та піклування Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб Стаття 195. Групи та види цінних паперів Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна Стаття 376. Самочинне будівництво Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів Стаття 406. Припинення сервітуту Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Стаття 532. Місце виконання зобов'язання Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу Стаття 633. Публічний договір Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору Стаття 737. Форма і розмір ренти Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду) Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм Стаття 850. Сприяння замовника Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт Стаття 905. Строк договору про надання послуг Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту Стаття 296. Право на використання імені Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов’язковості судових рішень Назвіть неправильні законодавчі положення щодо обов’язковості судових рішень Тема «Цивільні процесуальні строки» на 11.04.2013р. Адача 21 Гресько, Іваницька, Левківська, Попова, Чадюк Раздел 1. Представление финансовой отчетности (МСБУ 1) Преобладание содержания над формой Компоненты финансовой отчетности Ключевые источники информации для оценки в условиях неопределенности Результаты деятельности Компании Промежуточная финансовая отчетность Изменения в расчетных оценках Доля в совместных предприятиях Доля неконтролирующих акционеров Раскрытия по совместным предприятиям Идентификация объединения бизнеса Исключения из принципа признания и измерения по справедливой стоимости Объединение бизнеса, осуществляемое без передачи возмещения ГЛАВА 2. ОБЩИЕ УЧЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ Понятие и критерии отнесения объектов основных средств к одному инвентарному объекту Изменение первоначальной стоимости Учет выбытия нематериальных активов Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи Инвестиции, удерживаемые организациями венчурного капитала Займы с нерыночными условиями Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Порядок создания резерва на возможное обесценение исходя из чистой цены продажи запасов Инвестиции в дочерние организации, ассоциированные и совместные компании Представление информации о прекращенной деятельности Обязательства по выбытию активов Использование резервов и изменения в резервах Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Прочие долгосрочные вознаграждения Проценты, лицензионные платежи, дивиденды и прочие доходы Неденежные государственные субсидии Выбор времени для проведения тестов на обесценение Учетные принципы. Финансовая аренда Учетные принципы. Операционная аренда Налогооблагаемые временные разницы и отсроченное налоговое обязательство Раздел 16. Выплаты на основе долевых инструментов (МСФО 2) Учет операций с выбором формы оплаты: долевыми инструментами или денежными средствами Оценка после первоначального признания ГЛАВА 3. ПРОЧИЕ ОБЛАСТИ УЧЕТА Изменение функциональной валюты Раздел 4. Операционные сегменты (МСФО 8) Корректирующие события после отчетной даты Порядок проведения инвентаризации ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА КАК ЭЛЕМЕНТА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка Пассивные операции коммерческого банка Организация безналичных расчетов и межбанковские корреспондентские отношения Кредитные операции коммерческого банка Современные банковские продукты и технологии Кредитная система РФ и ее структура. Банковская система РФ. Основные направления Центральный банк России (ЦБР), его цели, функции и операции. Межбанковские кредиты: необходимость и способы привлечения. Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения. Оценка качества активов. Расчеты платёжными поручениями Критерии кредитоспособности клиента Порядок открытия и закрытия счетов; виды счетов; юридическое дело клиента Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) Оплата после получения товара (торговля по открытому счету) Процедура первичной эмиссии ценных бумаг включает следующие Классификация видов банковского факторинга Валютные операции коммерческих банков Структура банковской системы России, тенденции в ее изменении Роль и функции капитала банка, пути наращивания Ликвидность коммерческого банка, система факторов, влияющих на нее. Проблема противоречия между ликвидностью и доходностью Основные показатели, характеризующие состояние ликвидности коммерческого банка. Внутренний мониторинг ликвидности. Банковские пассивы, их классификация. Тема 1: Банки. Банковская система. Организационно-правовая форма КБ в РФ. Классификация банковских вкладов Прямые корреспондентские отношения Понятие управления. Виды управленческих решений. Общие и частные принципы управления собственностью. Основные формы и виды права собственности. Понятие бюджетного процесса и его принципа в МО. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Понятие банкротства и закон РФ о несостоятельности: краткая хар-ка ПРАВО КАК СРЕДСТВО ВОСКРЕШЕНИЯ Процессуальная сопричастность. Дерево судебных дел Правильное устроение адвокатуры Философская дистинкция предмета и объекта исследования Глава 4. ИСТОЧНИКИ ПО «ДЕЛУ ЙУКОСА» Историческая онтология зла, или представление о благе Глава 3. ФИЛОСОФИЯ ПРИЗВАНИЯ Глава 1. Предмет профессиональной правозащиты: логика справедливости против абсурда скриведливости Глава 2. Случайность “дела Йукоса” и закономерность судейского произвола Глава 3. Единство и борьба адвокатов в “деле Йукоса”: коллизионная защита против адвокатского абсурда Глава 4. “Дело Йукоса” как дело каждого: роль общественного интереса Юридические школы и школа адвокатуры Глава 1. Адвокаты как пособники безумия и несправедливости Абсурд места расследования и адвокатская легитимация Запрет знакомиться с делом как отсутствие правосудия Нормирование труда и правосудие Об уликах и так называемой совокупности доказательств О видимости понимания адвокатом обвинения в “деле Йукоса” (предъявление обвинения, изложение обвинения) К истории уголовных доказательств Глава 1. Адвокаты и мировая закулиса Глава 2. Йукосократия и партийная состязательность на суде Чёрная кошка свободы в тёмной комнате либерализма Средства всенародного оповещения и адвокаты Исследование незаконной деятельности адвокатов” как бунт против правосудия и устоев государства Глава 5. Адвокатура, экстремизм и терроризм: неправо как закон войны всех против всех Терроризм государственный и антигосударственный Конфликт идей как исток терроризма Адвокаты и конвой в «деле Йукоса» Глава 1. Абсурд субординации адвокатов и подзащитных Раздел I. Трагикомедия «дела Йукоса»: действующие лица и исполнители Глава 4. О правильной активности суда Глава 6. Имитация процессуального доказывания Глава 7. Абсурдизация специалиста в судебном следствии Глава 9. Создание видимости активности в защитительных приёмах Раздел II. Примитивизм уголовного права и процесса против примитивизма адвокатов Глава 2. О несерьёзности судебной власти Глава 3. Реферат о примитивизме уголовного закона Глава 4. Об актуальности внедрения предельно реалистических проформ процессуальных документов Раздел III. Гражданский иск в уголовном процессе как примитивизм Раздел IV. Нелепость адвоката на допросе обвиняемого Глава 3. Бессмысленность показаний подсудимого Глава 4. Обвиняемый как защитник адвоката Глава 1. Допрос в судебном следствии по «делу Йукоса» Глава 2. Помощь адвоката на допросе как тенденция беспомощности Глава 3. О допросе как искусстве Глава 1. О свидетельствовании адвокатов вообще Раздел VI. Адвокат-свидетель – крайняя степень дегенерации адвоката Глава 4. Практический смысл монотеизма в адвокатуре Глава 2. Обнаружение синдрома молчания Глава 1. Суд как обвинительный орган Глава 3. О содержании под стражей на стадии судебного следствия, или Об упрощении законности Конституционным судом Глава 4. Продление срока содержания подсудимого в суде по инициативе обвинительного органа Раздел IX. Адвокатская психоантропология и ознакомление с материалами уголовного дела Глава 3. Об имитировании адвокатами подписки о неразглашении Раздел X. Психиатрия в “деле Йукоса”, или Невнушаемость как психическое отклонение у адвокатов Раздел XI. Ложная состязательность судебных прений и банкротство адвокатуры Глава 2. Абсурд обвинения и абсурд обжалования Глава 3. Кассационная жалоба адвоката – покушение на негодный предмет Глава 1. Судейский надзор: возвращение к судейскому произволу Глава 2. Адвокат под тенью осуждённого Раздел I. ПОМИЛОВАНИЕ - ПРЕДПОСЛЕДНИЙ АКТ ПРЕОДОЛЕНИЯ СУДЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ МИЛОСЕРДИЯ Опись документов, находящихся в уголовном деле О производстве обыска (выемки) Постановление о получении образцов для сравнительного исследования и его защитника с материалами уголовного дела Вопрос 1: Понятие финансов, их функции и особенности Вопрос 3: Финансовая деятельность государства: понятие, задачи, особенности, функции, методы осуществления Вопрос 5: Конституционные основы финансовой деятельности РФ Вопрос 8: Федеральные службы финансово-бюджетного надзора: понятие, задачи, функции, полномочия Вопрос 20: Виды, формы и методы финансового контроля Вопрос 22: Счетная Палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия Вопрос 23: Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое регулирование Бюджетные правоотношения: их признаки, объекты, субъекты Вопрос 30: Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления Вопрос 31: Понятие бюджетного процесса, его стадии и принципы. Краткая характеристика последних Вопрос 36: Основы порядка исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ Вопрос 39: Понятие внебюджетных фондов как звена финансовой системы РФ. Бюджетно-правовое положение государственных внебюджетных фондов по БК РФ Предмет гражданского права:1 Основания и порядок реорганизации юридических лиц Сходство и различие хозяйственных обществ и товариществ. Понятие общественного объединения. Предмет гражданского права. Система гражданского права. Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. Отдельные виды коммерческих организаций Некоммерческие юридические лица: понятие, виды, особенности правового положения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.041 с.)