ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 131 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 131 Страница

Правовое положение иностранных граждан в РФ Иммунитет государства: понятие и виды О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области Для предоставления субсидий из областного бюджета НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць в галузі освіти. Порядок зайняття посади прокурора ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ, ТЕМАТИЧНИХ НАУКОВИХ РОБІТ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ ДО ІСПИТУ Ограничение дееспособности гражданина Индивидуальный предприниматель Лицо может быть полным товарищем только одного товарищества. Участников полного товарищества не может быть менее двух. Виды некоммерческих организаций. Убыточность сельскохозяйственных кооперативов Особенности финансов унитарных предприятий Реорганизация юридических лиц: понятие, формы имущественные последствия Статья 32. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества Науковий стиль, його призначення, мовні особливості й різновиди. Індивідуальні та колективні форми усного фахового спілкування. Терміни, використання термінів в професійній мові. Вимоги до тексту документів. Особливості синтаксису ділової мови. Питань, на які пропонується надати відповідь для Оформлення допуску до державної таємниці Розділ 1. Загальні положення зобов'язального та договірного права Підрозділ 1.1. Загальні положення про зобов'язання Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється Підрозділ 1.2. Загальні положення про договір Розділ 3. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею Розділ 4. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з виконанням робіт Підрозділ 4.2. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт Підрозділ 5.3. Транспортне експедирування Розділ 6. Зобов'язання, що виникають з надання фінансових послуг Підрозділ 6.3. Банківський рахунок Розділ 7. Зобов'язання, що виникають із розпорядження майновими правами інтелектуальної власності За невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб, з моменту припинення договору простого товариства, його учасники відповідають У даний час Україна намагається Про встановлення факту належності заповіту Зразок: Заява про видачу цивільної справи для ознайомлення Про початок досудового розслідування Начальнику СВ Н-ського МВ УМВС України в Н-ській області Про визначення територіальної підслідності Оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій Про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії Про накладення грошового стягнення Про звернення застави в дохід держави Про проведення процесуальної дії без участі підозрюваного, психічне захворювання якого перешкоджає її проведенню Про внесення виправлення до судового рішення Призначити новий розгляд кримінального провадження (справи) стосовно П. в суді першої інстанції. Огляду і виїмки кореспонденції Для здійснення захисту за призначенням Закону України про кримінальну відповідальність) про залучення законного представника цивільного позивача Міністерство освіти і науки України Київський національний економічних університет Еволюція концептуальних підходів до мотивів транскордонного злиття та поглинання Обсяги прямих і іноземних інвестицій за регіональними та окремими країнами у 1993-2004 рр., млрд дол. США Злиття та поглинання в глобальному бізнес - середовищі Гармонізація режимі регулювання корпоративної консолідації ТНК в межах Європейського Союзу Теоретичне дослідження особливостей Створення та діяльності політичних партій Європейського Союзу Визначення та головні засади створення европартій Основи діяльності та організація роботи європартій Транснаціональні партії та групи. Вплив европартій на формування політики ЄС Партійна конкуренція та формування коаліцій Виникнення та розвиток Європейської народної партії Ідеологічні засади Європейської народної партії Місце молодіжних організацій Європейської народної партії в Європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух України Організація евакуаційних заходів Розрахунок часу на проведення евакуації Список використаної літератури та джерел Територіальної громади міста Миколаєва Приймаємо і затверджуємо цей Договір Українського народу (республіканської громади) і територіальної громади міста Миколаєва. ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) Предмет и методы теории государства и права Теории возникновения государства: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, классовая (марксистская), психологическая и др. Форма правления: понятие, виды. Государство и общественные объединения. Государство и церковь. Скандинавская, континентальная, британская. Государство и личность: сущность взаимоотношений. Права человека и их классификация. Внутригосударственная и международная система защиты прав человека. Проблемы правопонимания в современной юридической науке. Нормы права: понятие, признаки, структура, классификация. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц, предметное действие. Романо-германская правовая семья и семья общего прецедентного права: общая характеристика. Правоприменение (понятие, особенности, субъекты, стадии). Правоприменительные акты. Виды и объем толкования права. Акты толкования. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристика правоотношения как формы реализации права. Субъекты-участники правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правовой статус. Правосознание: понятие, структура, виды, уровни. Правосознание юристов. Правовая культура: понятие, структура, виды. Понятие и признаки законности, ее значение в жизни общества и в функционировании государства. Гарантии законности и способы ее обеспечения в современных условиях. Правопорядок: понятие, признаки. Соотношение законности, правопорядка и общественного порядка. Международный порядок. Правонарушения. Виды и причины правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, основания и принципы применения. Виды и меры юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття Тема № 7:Розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері та їх кваліфікація Функці стилі укр мов та сфери їх застос. Текст документа .Вимоги до його оформлення Трудовий договір.Трудова угода.Трудовий контракт Законодательства Российской Федерации На тему: «Институт обжалования действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц: механизм обращения граждан, проблемы реализации» Параграф 1. Развитие законодательных положений, регламентирующих обращения граждан, юридических лиц Параграф 3. Иные проблемы оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, возникающие из процессуальных норм Параграф 1. Проблемы реализации прав граждан, юридических лиц на обжалование, не устраненные судебными решениями с нарушением норм процессуального права В передаче кассационной жалобы на рассмотрение было отказано, так как представитель приложил к ней копию нотариальной доверенности, которую суд посчитал не заверенной надлежащим образом. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ В Имущества и ее правовое регулирование. Объекты и субъекты приватизации. Необходимость разработки и создания Государственной Порядок проведения приватизации государственных и муниципальных предприятий. Приватизация государственных предприятий по конкурсу. ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТА СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года Глава II. Капитал Банка России Глава IV. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами местного самоуправления Глава VII. Денежно-кредитная политика Глава IX. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России Глава XI. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями Цели создания, организационная структура и задачи РСЧС. Режимы функционирования РСЧС, мероприятия, проводимые при данных режимах. Цели создания, организационная структура и задачи ГО. Порядок перевода системы ГО с мирного на военное положение. Порядок сбора и обмена информацией в РФ информацией в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС. Структура городского (районного) звена территориальной подсистемы РСЧС. Управление в системах ГО и РСЧС и РСЧС Организация работы на пунктах управления Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их масштабов в случае возникновения Организация эвакуации населения в ЧС военного и мирного времени. Организация и поддержание взаимодействия с формированиями ГО, частями (подразделениями) ГО, с военным командованием в ходе работ на обьектах в различных ЧС. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при разрушении зданий и сооружений Порядок привлечения сил и средств ГО. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории РФ Организация всестороннего обеспечения действий сил поисково-спасательных служб в ЧС. Организация охраны труда спасателей. Основания и порядок введения чрезвычайного положения. Характеристика чрезвычайного положения. Характеристика чрезвычайного положения. Правовое регулирование пожарной безопасности (ФЗ № 69 о пожарной безопасности) Правовое регулирование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ФЗ №68) Государственная экспертиза в области ЗНТ от ЧС. Надзор и контроль в области ЗН и Т от ЧС. Надзор и контроль в области защиты от чрезвычайных ситуаций Взаємозв’язок складових податкового менеджменту: законотворча діяльність і адміністрування податків. Податкові консультації та наслідки їх застосування Фінансові санкції за порушення порядку отримання та використання торгового патенту та порушення правил спрощеної системи оподаткування ФОП Завдання Державної податкової служби України. Які з завдань дублюють функції податкових органів. Яка відмінність між завданнями і функціями? ДРФО: поняття, мета створення, джерела формування інформаційного фонду, зміст інформації Картка особового рахунку платника податку: зміст інформації, порядок ведення. Прогнозування податкових надходжень: поняття, методи, вихідні макропоказники. Примусове стягнення податкового боргу в Україні. Механізм арешту активів, напрями його вдосконалення. Чи можна податкову заставу і адміністративний арешт активів вважати методами примусового стягнення податкового боргу. Відповідь обґрунтуйте Продаж активів: порядок оцінки активів і оприлюднення інформації. Види перевірок податкових органів Документальна перевірка податкового кредиту з ПДВ Перевірка правильності нарахування та своєчасної сплати в бюджет податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи. Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент Российской Федерации. Платники та об’єкти акцизного збору. Акцизні марки порядок їх отримання та використання. В окремих випадках до об'єкта оподаткування, крім митної вартості, включають і митні збори. Тема 2. Адміністративна юрисдикція Тема 3. Підсудність адміністративних справ Тема 8. Адміністративний позов Тема 13. Особливості провадження в коремих категоріях адміністративних справ II. Договоры об отчуждении и предоставлении прав на использование произведения Разрешение споров и ответственность Сторон Обязательства и гарантии Сторон , Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Обязательства и гарантии Сторон Акт сдачи-приемки Произведения IX. Документы о создании и использовании служебных произведений Режим рабочего времени и время отдыха ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ХУДОЖНИКА ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЫПУСКАЮЩЕГО Понятие предмета исполнительное производство Принципы исполнительного права Предмет, метод и система коммерческого права. Вещи как объекты коммерческого права. Субъекты коммерческого права Правовое положение унитарных предприятий. Порядок изменения и расторжения договора Гражданство. Статус иностранцев, лиц без гражданства Административное принуждение и его виды. Административная ответственность как вид юридической ответственности Административное правонарушение: понятие, юридический состав, виды Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности Уголовно-процессуальное законодательство и тенденции его развития. Принципы уголовного судопроизводства: краткая характеристика. Судебный порядок рассмотрения жалоб на незаконные действия и решения руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, прокурора. Институт реабилитации в уголовном судопроизводства. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Судебная защита конституционных прав граждан на досудебных стадиях процесса Субъекты, правомочные возбуждать уголовные дела. Подсудность и подследственность уголовных дел. Дифференциация уголовного судопроизводства и её перспективы. Статья 39. Руководитель следственного органа Статья 40.1. Начальник подразделения дознания Статья 43. Частный обвинитель Статья 55. Представитель гражданского ответчика Предмет доказывания и его пределы. Особенности проведения судебного следствия: мера активности суда и сторон в исследовании судебных доказательств. Особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей. Производство в суде надзорной инстанции. Місце муніципального права всистемі національного права України. Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст). Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів. Правова політика у сфері місцевого самоврядування Місцеві ініціативи та громадські слухання: процедурні аспекти реалізації. Місцеві ради – представницькі органи місцевого самоврядування в Україні. Кадрова політика щодо муніципальної служби. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень місцевої ради. Власні, делеговані, виключні повноваження органів місцевого самоврядування та особливості їх реалізації. Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Особливості бюджету міста Києва. Засоби забезпечення законності, правопорядку органами місцевого самоврядування Понятие, сущность и значение сессии, собрания (как основной организационно-правовой формы Организация работы и акты постоянных депутатских комитетов и комиссий Компетенция местной администрации и её органов Сущность, функции налогов и значение их в обществе. Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты налога на прибыль НДС. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. Порядок исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды. Налоговые ставки и льготы по исчислению страховых взносов во внебюджетные фонды. Порядок уплаты Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу Элементы налога и их характеристика. 4 Виды налогов и сборов РФ. Полномочия органов власти различных уровней в области налогообложения. Контролируемые сделки. Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Объект обложения и НДС. Операции, не подлежащие обложению НДС. Ставки НДС. Порядок применения нулевой ставки при экспорте товаров. Ставки и налоговая база акцизов. Порядок исчисления и уплаты акцизов в бюджет. Плательщики налога на прибыль организаций и объект налогообложения. Налог на добычу полезных ископаемых. Історія виникнення й становлення сучасних податків і зборів. Суть, види і функції податків. Екологічний податок: платники, об'єкт оподаткування та ставки, порядок нарахування та строки сплати. Облік платників податків і зборів. Организация и структура управления в органах прокуратуры. Раскройте сущность прокурорской деятельности на современном этапе российской государственности. Законность и целесообразность в деятельности правоохранительных органов. Использование компьютерных правовых систем в работе по систематизации законодательства. Статья 25.1. Предостережение о недопустимости нарушения закона Понятие и признаки судебной власти. Основные функции судебной власти. Мировая юстиция в Российской Федерации: место в судебной системе Российской Федерации, значение, компетенция. Статья 5. Отбор кандидатов на должность судьи Понятие судебного делопроизводства: правовые основы, порядок ведения, значение. Правовой статус помощника судьи и секретаря судебного заседания. Источники конституционного права. Конституция Российской Федерации 1993 года: история разработки и принятия, основные черты содержания, юридические свойства. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как основа конституционного строя. Социальное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. Светское государство как основа конституционного строя Российской Федерации. Основаяния и порядок прекращения гражданства. Принципы конституционно-правового статуса личности. Конституционные гарантии реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Понятие и принципы избирательного права в Российской Федерации. Избирательная система Российской Федерации. Порядок избрания Президента Российской Федерации. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы организации судов и осуществления правосудия. Конституционный судебный процесс: понятие и основные стадии.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.032 с.)