ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 37 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 37 Страница

Основні функції та структура міліції Правовий статус особового складу міліції Поняття, завдання та види досудового розслідування Глава 7. Державна прикордонна служба Контроль і нагляд за діяльністю Державної прикордонної служби Правовий статус працівників митних органів Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Відповідно до покладених на Міністерство юстиції завдань, воно виконує певні функції, які можуть бути систематизовані в рамках декількох груп за основними напрямками діяльності. Порядок діяльності та повноваження Міністерства юстиції Система та повноваження територіальних органів юстиції Поняття та основні функції нотаріату Організація та форми діяльності нотаріату Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури Кваліфікаційні комісії адвокатури СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ Джерела дисципліни і їх класифікація. Система судів загальної юрисдикції. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції. Суддівське самоврядування в Україні. Організаційне забезпечення діяльності судів. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора. Слідство в органах прокуратури. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура. Міліція: завдання, структура і повноваження. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції. Система, завдання і функції державної податкової служби. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структура. Система органів досудового слідства в Україні. Органи дізнання в системі МВС України. Міністерство юстиції України. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України. Правові основи діяльності нотаріату. Організація діяльності посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Виникнення, сутність та функції держави Становлення та розвиток парламентаризм Характерні риси сучасного гром суспільства Громадські організації та рух в політичному житті Сутність та типологія політичних режимів Визначення та структура політичної культури Роль громадської думки в політичному процесі Концепція авторитарної особистості Типологія політичного лідерства Модернізація як концепція політичних змін ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ Состав организационного комитета ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Практика в органах внутренних дел ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) Очной сокращенной формы обучения Для специальности 020400 (психология) Для специальности 061100 (менеджмент организации) для специальности 260100 (лесоинженерное дело) Продолжаемое преступление – это преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. Тема 2. Судебная власть и система органов, Тема: Судебная власть и судебная система в Российской Федерации Тема: Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей в Российской Федерации Тема: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и система ее органов Тема: Нотариат в Российской Федерации для проведения рубежного контроля Составители: Антипова Н.Т., Князева Е.Г., Чупилкин Ю.Б. ОПД.Ф.23. Правоохранительные органы Краткое изложение программного материала. Тема. Организация выявления и расследования преступлений Негосударственные организации обеспечения правоохраны» На тему: «указывается тема курсовой работы согласованная Судов и осуществления правосудия Тема 7. Органы обеспечения деятельности судов Тема 8. Прокуратура Российской Федерации. Тема 11. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и система ее органов Вищі органи влади Київської Русі. Адміністративно-фінансова реформа Х ст. Правове становище населення в першій чверті XVIII ст. Реформи Олександра ІІ, їх юридична суть і історичне значення. Судова система за судовою реформою 1864 року. Реформи П. Столипіна: юридичний зміст, історичне значення. Система органів влади після Лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії. Жовтневі події. Перші декрети радянської влади. Формування радянської судової системи в 1917-1919 роках. Перші радянські кодекси (1917-1919 рр.). Конституція РСФРР 1918 року. Кодифікація права 1922-1927 років. Утворення СРСР: юридичний зміст, значення. Загальна характеристика конституційного будівництва в СРСР. Кодифікація права в СРСР в 60-ті, 70-ті роки ХХ ст. Понятия государства и его основных признаков. Сущность государства При таком подходе можно говорить о ПРАВАХ и ОБЯЗАННОСТЯХ, Классовое и общечеловеческое в сущности государства Характеристика отраслей права Органы исполнительной власти. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. Патриархальная теория происхождения государства. Государство и местное самоуправление ПО СОЗДАНИЮ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК СОЗДАТЬ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ТСЖ Общего собрания собственников помещений (в форме заочного голосования) Сутність адміністративного менеджменту АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Про рецепцію права щодо адмініетративного права Поняття «державне регулювання» і «державне управління» Галузеві особливості методу. Поняття та класифікація принципів адміністративного права Зміст науки адміністративного права Комплекс наук про управління Сутність і призначення порівняльного правознавства Основні вимоги порівняльного аналізу в адміністративному правознавстві Структура адміністративно-правової норми Публічно-правові риси адміністративного права Зміст Адміністративного кодексу РОЗДІЛIV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Іноземці та особи без громадянства Види взаємозв'язків у системі органів виконавчої влади Організація і діяльність місцевих державних адміністрацій Адміністративно-правовий статус окремих державних органів Компетенція органів виконавчої влади Вимоги, що ставляться до правових актів управління Поняття адміністративного договору та особливості його застосування Правове регулювання державної служби Класифікація посад державних службовців Місце і роль контролю у державному управлінні Контроль через Рахункову палату Оскарження у сфері діяльності податкових органів Оскарження у сфері діяльності митних органів Заходи адміністративної відповідальності. Заходи припинення загального призначення Заходи припинення спеціального призначення Форми вини суб'єкта адміністративного проступку Перелік адміністративних стягнень Накладення адміністративних стягнень Матеріальна відповідальність в адміністративному праві Презумпція правомірності правової позиції громадянина Зміст адміністративно- процесуального статусу Президента України В. ЛИТВИН Соотношение общества, государства и права Глава 1. Предмет теории государства и права Глава 2. Методы теории государства и права Глава 4. Общество, его структура, социальные, политические институты и регуляторы Глава 5. Происхождение государства и права Глава 6. Государственно-правовое воздействие на экономику, политику и культуру Глава 7. Государство и право в политической системе общества Глава 8. Гражданское общество и правовое государство Глава 9. Проблемы понимания государства, его сущности и закономерностей развития Глава 10. Государственная власть Глава 11. Функции государства Глава 12. Механизм государства Глава 15. Российское государство: прошлое, настоящее, будущее РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕОРИЯ ПРАВА Глава 17. Право в системе социального регулирования Глава 18. Правовое регулирование и его механизм Глава 20. Формы (источники) права. Правотворчество Глава 21. Система права и система законодательства Глава 22. Правосознание и правовая культура Глава 23. Правовые отношения Глава 25. Реализация и применение права. Юридический процесс Глава 26. Поведение людей в правовой сфере. Правомерное поведение. Правонарушение Глава 27. Юридическая ответственность Глава 28. Законность и правопорядок Глава 29. Правовая система общества Глава 30. Российская правовая система Глава 31. Теория права и международное право ЧЕЛОВЕК, ПРАВО, МИРОВОЙ ПРАВОПОРЯДОК Глава 33. Правовые системы мира Глава 34. Проблемы формирования мирового правопорядка Система методов теории государства и права Основные теории происхождения государства. Основные этапы происхождения государства. Механизм государства: понятие и структура. Food products. Information for consumer. General requirements Мясо птицы, яйца и продукты их переработки Рыба, нерыбные продукты промысла и продукты, вырабатываемые из них Плодоовощные продукты и картофель Продукты пивобезалкогольной промышленности Поняття та ознаки держави. Сильна і слабка держава. Сучасна держава. Систематизація права: кодифікація, консолідація і інкорпорація. Правовий тезаурус. Юридичні факти і фактичний состав. Юридические факты-состояния. Стадії процесу застосування права Правозастосовні акти. Поняття і види тлумачення права. Засоби (прийоми) тлумачення права. Правова система. Правова сім'я. Види правових сімей. Тема 1. Предмет, метод, система історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук Зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук Тема 2. Історія держави і права стародавнього сходу Тема 4. Феодальна держава та право В Новий час і в новітній період Основні положення Конституції США. Тема 17. Держава та право Франції в новітній період Тема 18. Держава та право Німеччини в новітній період в Центральній і Східній Європі Опубликование законов (А. М. Эрделевский) Опубликование нормативных правовых актов: информационно-правовой аспект Организация законопроектной деятельности Кабинета министров Канады (Сравнительное исследование) Международная кодификация - веление времени Унификация права стран Латинской Америки Классификация и систематизация законодательства Франции Законодательство субъектов РФ: объем, структура, тенденции развития О допустимости судебного правотворчества Р. Иеринг Юридическая техника. Перевод с немецкого Ф.С.Шендорфа. С.-Петербург, 1905. Язык и стиль процессуальных документов Материалы к теме: «Система права» Комплексные правовые институты и становление новых отраслей права Поленина, С. В. Система права и система законодательства в современных условиях /С. В. Поленина. //Правоведение. -1987. - № 5. - С. 29 – 37 Тиунова, Л. Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права /Л. Б. Тиунова. //Правоведение. -1987. - № 4. - С. 63 – 69 Конституционный судебный процесс в системе российского права Комплексные институты как компоненты системы российского права Две правовые системы - параллели или сближение? Каналы влияния международного права Логико-структурные дефекты системы советского права Алексеев, С. С. Право и правовая система /С. С. Алексеев. //Правоведение. -1980. - № 1. - С. 27 – 34 Часть первая. Государство и право Древнего мира Циньское руководство по расследованию уголовных преступлений Об обязательствах (IX, 24—54) Часть I. История государственного устройства афинян Часть П. Современный государственный строй афинян Законодательство Древних Афин по речам Демосфена Речь против Навсимаха и Ксенопифа Тит Ливии о реформе Сервия Туллия Свидетельства античных авторов о Законах XII таблиц Фрагменты, место которых не установлено Египетские фрагменты Институций Гая Титул I. Об обручении и расторжении обручения Титул IX. О продаже и покупке письменной и устной и о задатках при таковых Титул XIV. О свидетелях, достойных доверия, и о неприемлемых Титул XVII. Наказания за преступления Глава 1. Варварские королевства XIII. О похищении свободных (De rapto ingenuorum) XXVI. О вольноотпущенниках (De libertis demissis) XXXII. О связывании свободных LXV. Если кто отрежет хвост у павшего коня без ведома хозяина Кто закабаляет себя в рабство другому Законодательство англосаксонских королевств Законодательство средневековой Англии Вестминстерский статут, принятый на 34-м году правления Эдуарда ИГ Глава 32. О захвате сейзины, о силе и т. д. Глава 39. О доказательствах, фальшивых свидетелях и т. д. Глава 50. О городских коммунах и их правах О процедурах с целью восстановить добрую память о покойном X. О передаче прав на имущество Какова первая причина потери бенефиция Земское право (Landrecht) Книга первая Глава XXII. О местах князей-избирателей в процессиях и кому надлежит вести инсигнии О судьях, судебных заседателях и судебных чиновниках Общие доказательства, каждое из которых в отдельности достаточно для допроса под пыткой
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.021 с.)