Судова система України. Суди загальної юрисдикції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова система України. Суди загальної юрисдикціїСудова система України являє собою сукупність усіх судів держави, основою яких є єдині засади організації і діяльності та наділених повноваженнями здійснювати судову владу.

Відповідно до Конституції та Закону України „Про судоустрій України» судову систему України складають Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції.

Термін „юрисдикція» в перекладі з латинської означає - проголошу­вати право, повноваження давати правову оцінку суспільним явищам, роз’яснювати правові питання. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Відповідно до ч.І ст.125 Конституції система судів загальної юрисдик­ції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Систему судів загальної юрисдикції становлять:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди, Апеляційний суд України;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України.

Законом України „Про судоустрій України» було передбачено функціонування Касаційного суду України, але рішенням Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 р. це положення закону було визнане таким, що не відповідає Конституції України.

Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженому з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.


Місцеві суди

Місцеві суди є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Цс випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком ш\. які віднесені чинним законодавством до компетенції інших судів.

Місцевими загальними судамив Україні, які розглядають цивільні та кримінальні справи є:

1) районні;

2) районні в містах;

3) міські й міськрайонні;

4) військові суди гарнізонів.

 

Місцевими господарськими судами є:

1) господарські суди Автономної Республіки Крим;

2) господарські суди областей:

3) господарські суди міст Києва і Севастополя.

Місцевими адміністративними судами є окружні суди,що утворюються в округах відповідно до указу Президента України.

За своїм повноваженням місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Апеляційні суди. Апеляційний суд України

Апеляційні суди - це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і низовими стосовно Верховного Суду України. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди.


Апеляційними загальними судами є:

- апеляційні суди областей ( у разі необхідності замість апеляційного

- суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди,

- територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів

- області); апеляційні суди міст Києва та Севастополя; Апеляційний суд Автономної Республіки Крим; Військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України; Апеляційний суд України. Апеляційними спеціалізованими судами є:

1) апеляційні господарські суди:

2) апеляційні адміністративні суди.

Апеляційні спеціалізовані суди утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України. Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні права щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ.

Апеляційні суди здійснюють такі повноваження:

1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;

2) розглядають по першій інстанції справи, визначені законом ( крім апеляційних господарських судів);

3) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;

4) надають методичну допомогу у застосуванні чинного законо-давствва місцевим судам;

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

До складу апеляційного суду входять, як правило, обрані Верховною Радою України на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники.

Відповідно до ст.25 Закону України „Про судоустрій України» Апеляційний суд України діє у складі:

1) судової палати у цивільних справах;

2) судової палати у кримінальних справах;

3) військової судової палати.

Апеляційний суд Українирозглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону. Переважно це справи, які розглядалися обласними та військовими апеляційними судами як судами першої інстанції.

Вищі спеціалізовані суди України

Згідно з Законом України ,,Про судоустрій України» вищими судовими органами спеціалізованих судів є:

1) Вищий господарський суд України;

2) Вищий адміністративний суд України;

3) інші вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України в порядку, встановленому цим Законом.

У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за певною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Вищий спеціалізований суд здійснює такі повноваження:

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

3) надає методичну допомогу у застосуванні чинного законодавства судами нижчого рівня;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіаль­но. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія, а для вирішення загальних питань у діяльності відповідних спеціалізованих судів - Пленум вищого спеціалізованого суду, який скликається не рідше двох разів на рік. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган „Вісник господарського судочинства», у якому публікуються матеріали судової практики, діяльність вищого спеціалізова­ного суду і відповідних спеціалізованих судів та інші матеріали.

Верховний Суд України

Ст. 125 Конституції України визначено, що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Він здійснює правосуддя і забезпечує однакове застосування чинного законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

У складі Верховного Суду Українидіють:

1) судова палата у цивільних справах;

2) судова палата у кримінальних справах;

3) судова палата у господарських справах;

4) судова палата в адміністративних справах;

5) військова судова колегія.

Відповідно до ст.47 Закону України ,,Про судоустрій України» ВерховнийСуд України здійснює такі повноваження:

1) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;

2) переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку;

3) у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов»язані з виключними обставинами;

4) дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;

5) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;

6) надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

7) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо констнтуційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

8) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться у судах з практикою застосування чинного законодавства;

9) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України;

10) представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Розгляд та перегляд справ, віднесених законом до підсудності Верховного Суду України, відбувається у судових палатах. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який обирається Пленумом Верховного Суду України строком на п’ять років шляхом таєм­ного голосування. Він не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України. Для розв’язання внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного Суду України діє Президія Верховного Суду України, а для вирішення питань, визначених Конституцією та Законом України „Про судоустрій України» діє Пленум Верховного Суду України, який є колегіальним органом і скликається в міру потреби, але не менш як один раз на три місяці.

Верховний Суд України знаходиться в місті Києві, має свій офіційний друкований орган - „Бюлетень Верховюго Суду України», в якому публікується вся інформація про здійснення правосуддя в Україні та організації і діяльності судової системи.

Конституційний Суд України

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України.

Статус Конституційного Суду України, тобто порядок його формуван­ня, функціонування і компетенції визначається ст.ст. 147-153 Конституції та Законом України „Про Конституційний Суд України».

Головним завданням Конституційного Суду є гарантування забезпеч-чення верховенства Конституції, як Основного Закону держави на всій території України.

Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах:

1) верховенства права;

2) незалежності;

3) колегіальності;

4) рівноправності суддів;

5) гласності;

6) повного і всебічного розгляду справ;

7) обґрунтованості винесених ним рішень.

Конституційний Суд України не входить до системи судів загальної юрисдикції і правосуддя в класичному розумінні він не здійснює, тобто не розглядає конкретних кримінальних або цивільних прав, не є апеляційною, касаційною чи наглядовою інстанцією для судів загальної юрисдикції.

Конституційний Суд приймає рішення та дає висновки з таких питань:

1) констптуційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів чи тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на обов’язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з посади у порядку імпічменту, визначених ст.ст.111 і 151 Конституції України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Конституційний Суд мас повноваження не лише визнавати неконституційними закони і правові акти, але й анулювати їх, припиняти своїм рішенням їх дію. Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом поіменним голосуванням шляхом опитування суддів, при цьому судді не мають права утримуватися від голосування.

Рішення та висновки Конституційного Суду України стосовно зазначених питань с обов’язковими до виконання на всій території України, остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені.

До повноважень Конституційного Суду не належать питання закон­ності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.У Законі України „Про Конституційний Суд України» визначені форми звернення до Конституційного Суду. Такими зверненнями є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституцій­ного Суду України про визнання правового акта або його окремих положень неконституційним, про визнання конституційності міжнародного договору, про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України пронадання висновку щодо додержання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту.

Суб’єктами права на конституційне подання з питань:

1) прийняття рішень Конституційним Судом про конституційність законів
та інших правових актів є:

— Президент України;

— не менш як 45 народних депутатів України;

— Верховний Суд України;

— Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

— Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

2) дачі висновків Конституційним Судом щодо відповідності Конституції
України діючих міжнародних договорів України чи тих міжнародних
договорів, що вносяться у Верховну Раду для дачі згоди на їх
обов’язковість є:

— Президент України;

— Кабінет Міністрів України;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи
про усунення Президента з посади у порядку імпічменту є:

· Верховна Рада України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України є:

— Президент України;

— не менше як 45 народних депутатів України;

— Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

— Верховний Суд України;

— Кабінет Міністрів України;

— Органи державної влади;

— Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

— Органи місцевого самоврядування

Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Суб’єктами права на конституційне звернення є:

1) громадяни України:

2) іноземні громадяни чи піддані;

3) особи без громадянства;

4) юридичні особи.

Строк провадження у справах за конституційним поданням та конституційним зверненням не повинен перевищувати відповідно трьох та шести місяців. Судді не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом. Конституційний Суд за результатами розгляду справ приймає рішення і висновки, які публікуються у „Віснику Конституційного Суду України» та інших офіційних виданнях України, і які рівною мірою є обов’язковими до виконання.

Формування складу Конституційного Суду відрізняється від формуван­ня інших судових органів. Згідно ч.І ст.148 Конституції Конституційний Суд складається з 18 суддів, яких призначають по шість Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду складає присягу, яка складається на засіданні Верховної Ради, за участю Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, не пізніше як через місяць після призначення суддею Конституційного Суду Украпи. Суддя Конституційного Суду України при виконанні своїх обов’язків на засіданні суду повинен бути одягнений у мантію та мати нагрудний знак.

У випадках припинення повноважень судді, призначеного Президентом України або Верховною Радою України. Президент або Верховна Рада у місячний термін призначають іншу особу на цю посаду, а обраного з’їздом суддів України - у тримісячний термін. Необхідно зазначити, що основні положення норм розділу VIIIКонституції України „Правосуддя» на суддів Конституційного Суду не поширюється, за деяким винятком. Так, згідно ст.149 Конституції України на суддів Конституційного Суду поширюються гарантії незалежності та недоторканості, підстави щодо звільнення з посади, передбачені ст.126 та вимоги щодо несумісності, визначені в ч.2 ст.127 Конституції України.

Правовий статус суддів

Судді та залучені для здійснення правосуддя представники народу (народні засідателі і присяжні) є носіями судової влади в Україні, які реально здійснюють правосуддя.

Судді є посадовими особами судової влади, які наділені повнова­женнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції.

Правовий статус суддів визначається Конституцією України, Законами України „Про статус суддів», „Про Конституційний Суд України», „Про судоустрій України», „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 650; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.022 с.)