Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права України.МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Имени И.И. МЕЧНИКОВА

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

Програма курсу та методичні рекомендації

до вивчення навчальної дисципліни

 

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»

 

 

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: 6.060100 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

Одеса – 2012

 

Укладачі:

 

Зілковська Л.М.,к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін;

 

Голоденко І.О., ст.. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

 

 

Рецензенти:

 

Канзафарова І.С.,д.ю.н., професор кафедри цивільно-правових дисциплін;

 

Масін В.М.,к.ю.н., доцент ефедри цивільно-правових дисциплін.

 

 

Затверджено:

рішенням кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ,

протокол № ____ від “___” ________ 2012 р.

 

 

Рекомендовано до друку:

Вченою Радою економіко-правового факультету ОНУ,

протокол № ____ від “___” __________ 2012 р.

 

Зміст

1. Програма навчальної дисципліни „Цивільний процес України”
2. Тематичний план навчальної дисципліни „Цивільний процес України”
3. Загальні зауваження щодо вивчення навчальної дисципліни
4. Рекомендації щодо вивчення окремих тем
5. Плани семінарських та практичних занять  
6. Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Цивільний процес України”    
7. Питання до заліку та іспиту З навчальної дисципліни “Цивільний процес України”    
8. Список рекомендованої літератури до вивчення курсу навчальної дисципліни “Цивільний процес України”    

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права, що регулює цивільний процес. Цивільний процес являє собою сукупність процесуальних дій (діяльність) і пов’язані з ними процесуальні відносини суду й інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільним справам.

Цивільний процес є однією з профілюючих фундаментальних навчальних дисциплін в системі підготовки фахівця-правознавця.

Предметом пізнання в даному навчальному курсі є норми права, що регулюють суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуддя по цивільним справам в судах загальної юрисдикції, а також правові категорії, наукові погляди та концепції, що характерні для науки цивільного процесу.

Реалізація концепції побудови правової держави в Україні неможлива без належного функціонування судової влади. І як раз суди загальної юрисдикції України розглядають та вирішують величезну кількість цивільних справ, які витікають з конституційних, цивільних, житлових, сімейних, трудових, земельних та інших правовідносин, що зачіпають життєво важливі інтереси широких верст населення, а також організацій та держави в цілому.

На сьогодні цивільні справи представляють велику складність для їх розгляду та вирішення у зв’язку з розвитком ринкових відносин, розширенням прав громадян на захист їх честі та гідності, політичних та інших прав, закріплених Конституцією України.

Під цивільними справами розуміють справи, що витікають із різноманітних правових відносин, не тільки цивільних. Оскільки суди загальної юрисдикції покликані у порядку цивільного судочинства захищати та охороняти права громадян на життя, здоров’я, житло, працю, власність, на здорове екологічне середовище, то для них немає нічого більш важливого, ніж дотримання існуючих законів, їх виконання. Суди повинні виступати в якості гаранта дії у нашому суспільстві засад законності.

Професіоналізм у роботі суддів, представників, прокурорів, тобто юристів, залежить від розвитку правової та загальної культури, моральних принципів, особистої майстерності та таланту.

Деякі з перерахованих якостей студенти набувають в процесі навчання в юридичних ВНЗ.

Отримання студентами глибоких знань в галузі цивільного процесуального права – необхідна умова формування кваліфікованого складу суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, юристів.

Навчання цивільному процесуальному праву (цивільному процесу) здійснюється в різних формах – лекціях, семінарських заняттях, консультаціях при написанні курсових та дипломних робіт.

Крім теоретичних знань по цивільному процесуальному праву юристу необхідні практичні навички для виконання роботи в якості судді, прокурора, адвоката, нотаріуса та ін.

Специфіка практичних (семінарських) занять по учбовій дисципліні «Цивільний процес» полягає у тому, що на семінарських заняттях значний час відводиться не тільки усній перевірці знань, рішенню приведених правових ситуацій (задач), але й виконанню завдань по написанню процесуальних документів (позовних заяв, ухвал та рішень суду, апеляційних скарг та ін.).

Практичні заняття з курсу «Цивільне процесуальне право України» покликані сприяти студентам у вивченні нормативних правил чинного цивільного процесуального законодавства, яким регулюється цивільне судочинство, а також у вивченні теорії цивільного процесуального права і виробити у студентів навики, необхідні для їх застосування в практичній діяльності; навчити їх проводити підготовку і вести у цивільному процесі справи на захист прав і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб, державних і суспільних інтересів.

Для підготовки практичних занять з курсу «Цивільне процесуальне право України» необхідно спочатку з кожної теми, яка виноситься на заняття, опанувати теоретичні положення, викладені у навчальній та іншій рекомендованій літературі.

Потрібно також проаналізувати окремі нормативні положення Цивільного процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України, ознайомитися з роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України про практику застосування норм чинного матеріального та цивільного процесуального законодавства, потім приступити до самостійного розв’язання задач, визначених до кожної теми, з тим, щоб можна було кваліфіковано доповісти їх рішення на практичних заняттях в аудиторії.

Розв’язання задачі полягає в тому, що керуючись нормами цивільного процесуального права, а також нормами матеріального права (цивільного, сімейного, трудового та ін.), студент повинен зробити юридичний аналіз викладених у задачі обставин, встановити, що в умовах задачі має і що не має значення для її розв’язання. Правильна відповідь часто вимагає вирішення ряду інших питань.

Якщо, наприклад, ставиться питання, чи правильно вчинив суд, то варто вказати не тільки на те, що він діяв правильно чи неправильно, але і чому він повинен вчинити саме таким, а не іншим чином. Якщо питань декілька, то треба дати відповідь на кожне з них і в тій же послідовності, у якій вони поставлені в задачі.

Відповіді на питання даються у письмовій формі. Вони повинні бути короткими, але з досить повним посиланням на відповідні нормативні акти.

У тих випадках, коли за умовою задачі студент повинен підготувати проекти процесуальних документів, вони повинні бути, написані у строгій відповідності з вимогами процесуального закону і з урахуванням зразків, вироблених судовою практикою.

Систематичне вирішення задач поможе навчитися правильно застосовувати норми права та теоретичні положення до конкретних випадків, зрозуміти практичне значення основних інститутів цивільного процесуального права и перевірити, наскільки ці норми та положення засвоєні.

Цивільний процес як навчальна дисципліна тісно зв’язаний з іншими дисциплінами: філософією, теорією держави та права, історією держави та права, конституційним правом, цивільним правом, сімейним правом, адміністративним правом та іншими галузями матеріального права, а також з кримінально-процесуальним правом. Одні з названих дисциплін забезпечують вивчення даної дисципліни, вивчення інших забезпечується даною дисципліною.

У результаті вивчення цивільного процесу студенти повинні знати:

- сутність та значення цивільного процесуального права як галузі права України і галузі науки, його предмет і метод;

- зміст правових інститутів і норм, що регулюють цивільне судочинство, методи і прийоми їхнього тлумачення і застосування;

- конкретні права й обов'язки кожного з учасників цивільного судочинства і порядок їхнього здійснення;

- діяльність суду по здійсненню правосуддя по цивільним справам і діяльність інших юрисдикційних органів, яка пов'язана з їхнім вирішенням;

- діяльність інших учасників цивільної справи: прокурора, органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших осіб;

- умови, засоби, прийоми та порядок здійснення окремих конкретних процесуальних дій і всієї їх системи, яка здійснює судочинство в цивільних справах.

Вміти :

- тлумачити і застосовувати норми цивільного процесуального права;

- здійснювати конкретні процесуальні дії, що пов’язані з цивільним судочинством;

- застосовувати необхідні наукові способи і прийоми при здійснені процесуальних дій;

- оформляти зазначені дії передбаченими законом процесуальними документами;

- збирати необхідні дані для прийняття процесуальних актів: рішень і ухвал та приймати зазначені процесуальні акти;

- оформляти прийняті процесуальні акти: рішення та ухвали;

- з’ясовувати причини й умови, що сприяють цивільним правопорушенням і застосовувати засоби до їх усунення;

- проводити роботу з виховання громадян у дусі неухильного дотримання законів України.

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Цивільний процес України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, стабільної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ЕСТS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема: підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з двох змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в сьомому семестрі складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100-бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у семестрі за один ЗМ дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь усного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

 

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0-30 0-30 0-40 0-100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) - до 5 балів;

- доповнення доповіді - до 3 балів;

- експрес опитування - до 3 балів;

- колоквіум - до 4 балів;

- самостійна робота - до 4 балів;

- домашня робота - до 4 балів;

есе (короткі відповіді на запитання) - до 3 балів;

- тестування (з набору суджень вибрати вірні) - до 3 балів;

- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) - до 3 балів;

- участь в дискусії - до 2 балів;

- підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»

 

 

№ п/п ТЕМИ Види занять, години
Лекції Практичні та семінарські заняття СРС Всього   годин  
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ
СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ -
СУДОВІ ВИТРАТИ -
ЗАСОБИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ -
ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ
ВИДИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ  
ПОЗОВ
ВІДКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ В СУДІ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ -
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
КАСАЦІНЕ ОСКАРЖЕННЯ
ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ -
ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ -
НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -
ПРОВАДЖЕННЯ У ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДАХ -
  РАЗОМ:

І. Програма навчальної дисципліни „Цивільний процес України”.

Тема 10. Судові витрати.

Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.

Судовий збір.

Витрати, які пов’язані з провадженням по справі.

Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат.

 

 

Тема 14. Позов.

Поняття і сутність позовного провадження.

Поняття позову, його елементи. Види позовів.

Право на позов і право на подання позову. Передумови права на подання позову.

Умови реалізації права на подання позову.

З’єднання і роз’єднання позовів.

Заперечення проти позову (матеріально-правові і процесуально-правові).

Зустрічний позов.

Забезпечення і скасування забезпечення позову.

Зміни у позові.

 

 

Тема 17. Судовий розгляд.

Поняття та значення судового розгляду.

Роль судді (головуючого при колегіальному розгляді) в керуванні судовим розглядом справи.

Частини судового засідання. Підготовча частина судового засідання. Наслідки неявки в суд осіб, які викликаються у судове засідання. Відводи суддів і інших учасників процесу (підстави, порядок їх вирішення).

Розгляд справи по суті.

Судові дебати.

Винесення та оголошення судового рішення.

Фіксація цивільного процесу.

Тимчасове призупинення судового розгляду справи.

Закінчення справи без винесення судового рішення.

 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Лекція ( 2 години)

Конституція України про право громадян на судовий захист. Поняття і предмет цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Поняття, задачі і система цивільного процесу (судочинства). Поняття науки цивільного процесуального права.

 

Семінар ( 2 години)

1. Розгляд теоретичних питань:

1. Конституція України про право громадян на судовий захист. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

2. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права України.

3. Джерела цивільного процесуального права України. Дія цивільних процесуальних норм в часі, просторі та по колу осіб.

4. Поняття, задачі і система цивільного процесу (судочинства). Види цивільного судочинства.

5. Поняття науки цивільного процесуального права.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Особливості методу цивільного процесуального права.

2.Аналогія закону та аналогія права.

 

2. Перевірка знань студентів у формі тестування.

Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

3. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

4. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

5. Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122

7. Кодекс адміністративного судочинства України //Відомості Верховної Ради України вiд 09.09.2005 - 2005 р., № 35, / 35-36, 37 /, стор. 1358, стаття 446.

8. Житловий кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.07.1983 - 1983 р., № 28, стаття 573.

9. Земельний кодекс України ( редакції від 25 жовтня 2001 року) Відомості Верховної Ради України. – 2001., № 3-4, ст. 27.

10. Кримінальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131

11. Кримінально-процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 - 1961 р., № 2, стаття 15

12. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» //Відомості Верховної ради України від 22.10.2010р., № 41 /41-42; № 43; №44-45/ ,стор 1468, стаття 529.

13. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року //Голос України від 11.12.1991 .

14. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.95.1997р. //Відомості Верховної Ради України від 25.06.1997 1997 р., № 24, стаття 170.

15. Про міжнародне приватне право. Закон України від 12.03.2005 р. //Відомості Верховної Ради України вiд 12.08.2005 - 2005 р., № 32, стор. 1278, стаття 422

16.Про судовий збір. Закон України від 8.07.2011р. //Офіційний вісник України вiд 12.08.2011 - 2011 р., № 59, стор. 110, стаття 2349.

17.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про діяльність судів України по запобіганню злочинам та іншим правопорушенням при розгляді кримінальних і цивільних справ» від 22 серпня 1980 р. № 5.

18.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 12 червня 2009 р. № 2.

19.Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. //Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009р.- № 5.

20.Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9.

 

Спеціальна література

1. Арапов Н.Т. Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам. – Л., 1984. – С.68-95.

2. Бондаренко-Зелинська Н.Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: европейський досвід для України /Н.Л. Бондаренко-Зелінська //Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 9.

3. Боннер А.Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. – М., 1980.

4. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України . – 2000. - № 8. – С. 61-66.

5. Горшенев В.М., Крупнин В.Г., Мельников Ю.И. и др. Теория юридического процесса. – Харьков, 1985.

6. Зейдер Н.В. Предмет и система советского гражданского процессуального права // Правоведение. – 1962. - № 3.- С.81.

7. Иванов А.А. О путях повышения эффективности правосудия // Журнал российского права, 2005. – С. 53-65.

8. Кільдюшкіна О.О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: сутність та переваги /О.О. Кільдюшкіна //Проблеми цивільного приватного процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті проф. О.А. Пушкіна] (22 травня 2010р.). – Х.: нац. ун-т внутр. справ, 2010.

9. Клейман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. – М., 1967. – С. 12,19.

10. Комаров В.В. К вопросу о методе гражданского процессуального права // Вопросы теории и практики гражданского процесса. – 1979, Вып. 2. - С. 32-37.

11. Комаров В.В. Метод правового регулирования гражданских процессуальных отношений. – Харьков, 1980.

12. Комаров В.В. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч.посіб./В.В. Комаров, Н.Ю. Сакара. – Х.: нац. юрид. акад. України, 2007.

13. Курс цивільного процесу: підручник /В.В. Комаров, В.А. Бігун В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

14. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К.: Істина, 2010.

15. Мозолин В.П. О гражданском процессуальном правоотношении // Советское государство и право. – 1955. - № 5.- С.51-53.

16. Права людини. Міжнародні договори України. - К., 1992. - С. 20-23.

17. Проблемы науки гражданского процессуального права. Под ред. В.В. Комарова. – Харьков., «Право», 2002.

18. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства /за заг. ред. В.В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

19. Рязановский В.А. Единство процесса. М.: Городець, 1996.

20. Сакара Н.Ю. Проблеми доступності правосуддя у цивільних справах /Н.Ю. Сакара. – Х.: право, 2010.

21. Сахнова Д.В. Реформа цивилистического процесса: проблемы и перспективы // Гос-во и право. – 1997. - № 9.

22. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования (теоретические проблемы). М., 1976.- С. 94..

23. Тертишніков В.І. Цивільний процес України (Лекції)/В.І.Тертишніков. – Х.: Вид. СПБ ФО Вапнярчук Н.М., 2010.

24. Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. – М., 1990. – С.35-36.

25. Фурса С.Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи /С.Я. Фурса, С.В. Щербак, О.І. Євтушенко. – К.: Вид. Фурса С.Я., 2006.

26. Хутыз М.Х. Общие положения гражданского процесса (историко-правовое исследование). – М., 1979.

27. Цивільний процес: навч.посіб. /за ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006.

28.

29. Чернооченко С.І. Цивільний процес: навч. посіб. /С.І. Чернооченко. – К.: Центр навч. л-ри, 2005.

30. Чечина Н.А. Система гражданского процессуального права и систематизация законодательства // Правоведение. – 1984. - № 2. - С. 27-35.

31. Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права. – Л., 1987. – С. 52-53, 88-94.

32. Шевчук П.І., Крищенко В.В., Ярема А.Г. Проблеми судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – 1997. - № 1.

33. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права. – М., 1989.

34. Штефан М.И. Проблемы совершенствования правового регулирования гражданских процессуальных средств защиты имущественных прав граждан // Охрана прав и интересов личности. Гражданско-правовой аспект. – К., 1992. – С.145-191.

35. Штефан М.Й. Цивільно-процесуальні форми захисту прав і свобод громадян // Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. – К., 1996.

36. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підручник /М.Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2005.

37. Щеглов В.Н. Понятие, предмет гражданского процессуального права // Советское государство и право. – 1974. - № 11. - С. 34-41.

38. Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / Под ред. П.Е. Недбайда и В.Н. Горшенева. – М., 1976.

39. Ярков В.В. Основные проблемы доступности правосудия и юридической помощи // Гражданское право и гражданский процесс в современной России. М., 1999. - С.115-124.

40. Ярков В.В. Будущее системы гражданской юрисдикции: попытка прогноза в начале XXI века // Правоведение, 2001. - № 1. – С.177-179.

41. Ярков В.В., Треушников С.С., Крохалёв С.В. Эффективность правовой защиты в государственных и третейских судах (по материалам конференции Научного объединения по международному процессуальному праву. Варшава, 6-9 апреля 2005 г.) // ВВАС РФ, 2005. № 9. – С.155-165.

 

Лекція (2 години)

Поняття та система принципів цивільного процесуального права. Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація. Принцип законності в цивільному процесуальному праві. Загально-правові принципи цивільного процесуального права. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права. Галузеві принципи цивільного процесуального права.

Семінар (1 година).

РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.

2.Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.

3.Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України і принципів, визначених законодавством про цивільне судочинство.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

 

1.Зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами.

2.Принцип змагальності.

 

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

 

Задача 1.

При розгляді апеляційної скарги по справі Таранова до спадкоємців про поділ будинку, обласний суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була здійснена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні.

Новий склад суду спочатку вирішив деякі питання по іншій справі, а потім продовжив розгляд справи про поділ будинку.

Чи правильні дії суду?

 

Задача 2.

Тамберідзе тривалий час перебував у фактичних шлюбних відносинах з Вірною. За цей час у них народилася дитина. В зв’язку з тим, що Тамберідзе відмовився надавати кошти на утримання дитини, Вірна звернулася з позовною заявою (за місцем свого проживання) до суду про стягнення з Тамберідзе аліментів.

Оскільки Тамберідзе не володів українською мовою, якою велося провадження по справі, а відшукати перекладача не вдалося, Вірна, частково володіючи грузинською мовою, за пропозицією суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Тамберідзе. Суд, розглянувши справу, позов задовольнив. В апеляційній скарзі Тамберідзе просив скасувати рішення суду, мотивуючи це тим, що Вірна неправильно переклала зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні ним, іншими учасниками процесу, а також судом, порушивши тим самим принцип державної мови судочинства.

Дайте обґрунтовану відповідь чи вбачається наявність такого порушення при розгляді вищезазначеної справи.

Задача 3.

У місцевому суді розглядається справа за позовом Степанової до поліклініки № 9 про відшкодування шкоди завданої здоров’ю позивачки у результаті медичної помилки. У судовому засіданні позивачка заявила відвід судді по тим підставам, що він лікується у поліклініці № 9, а тому знаходиться у відповідній залежності від відповідача.

Чи є підстави для задоволення заявленого відводу?

У чому полягає принцип незалежності судів і підкорення їх тільки закону?

Задача 4.

Місцевий суд задовольнив позов Мишкіна до сільського господарства «Світанок» про стягнення 1260 гривень за виконану позивачем за договором з сільгоспом роботу по випасу скота.

Справа розглядалась судом без участі представника сільгоспу, який не був сповіщений про час розгляду справи та був допитаний судом за телефоном. Ґрунтуючись на тому, що представник відповідача за телефоном визнав заявлені вимоги, суд задовольнив позов Мишкіна, не витребувавши при цьому а ні договору, за яким позивач працював у сільгоспі, а ні довідки про те, чи належить позивачу оплата за труд і в якому розмірі.

Які принципи процесу були порушені судом?

Задача 5.

Місцевий суд прийняв до свого провадження позов Глущенка до заводу “Вулкан” про поновлення на роботі та виплату за вимушений прогул. Через три дні Глущенко звернувся із заявою до цього ж суду про відмову від позову, оскільки адміністрація заводу добровільно задовольнила його вимогу. Суд прийняв відмову від позову і провадження справи в суді закрив.

Чи законні дії суду?

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 

1. Конституція України // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

3. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

4. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

5. Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

6. Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України від 9 січня 2001 р. - № 11.

7. Про застосування судами законів України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії “Перехідних положень» Конституції України від 6 липня 2001 р. - № 6.

8. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя від 1 листопада 1996 р. № 9.

 

 

Спеціальна література

 

1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 1970. - С. 15, 85, 116-144.

2. Байцура А. Принципы гражданского процессуального права и их реализация // Acta facultatis juridical universitatis Comenianae. Rotnik. 1984. – Bratislava, 1987. - C. 53-54.

3. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987. - С. 15, 34-45.

4. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М., 1989. - С. 6-17.

5. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. – М.: Статут, 2007.

6. Колодий А.М. Принципы права Украины. - К.,1998.

7. Козлов А.С. Теоретические вопросы установления истины в гражданском процессе. – Иркутск, 1980.

8. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві. Автореф. канд. дис. – Харків, 1995. - С.9-11.

9. Мотиевский М. Состязательная форма советского гражданского процесса // Сов. юстиция. – 1984, №12. - С. 23.

10. Немировська О.В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці: Автореф. канд.. дис. – К., 1999. - С.8-9.

11. Омельченко М.П. Принцип об’єктивної істини в системі принципів цивільного процесуального права України. – К., 1996. - С.14.

12. Основные принципы гражданского процесса. Кол. авт.: М. К. Треушников, И.В. Логинов и др. - М., 1991.

13. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві.: Автореф. канд. дис. – Харків, 2000. - С.10-11.

14. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 1986.

15. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. - М., 1990. - С. 4-1

16. Тертишніков В.І. Принципи цивільного процесуального права. - Харків, 1991.

17. Чечина Н.А. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979. – С. 52.

18. Штефан М.И. Демократичні принципи радянського цивільного судочинства // Рад. право. – 1977. - № 7. - С. 18-22.

19. Штефан М.И. Принципы советского гражданского процессуального права. - К.,1980.

20. Штефан М.И., Кочерянц Р.Г. Конституційні основи правосуддя в СРСР. - К., 1982.

21. Шутенко О.В. Проблемы диспозитивности в гражданском судопроизводстве ./О.В. Шутенко. – Х.: Новое слово, 2004.

22. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: Юридическая литература, 1997. – С.36.

23. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999, № 9. - С. 10-16.

24. Ясинок М.М. Принципи усновті, безпосередності та безпреривності у цивільному судочинстві /М.М. Ясинок, В.А. Кройтор. – Х.: Еспада, 2007.

Лекція (3 години)

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови їх виникнення та елементи. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.

 

Семінар (1 година).

РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

4. Суб’єкти цивільного процесу та їх класифікація.

5. Правове положення суду в цивільному процесі. Склад суду.

6. Поняття та склад осіб, які беруть участь у справі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)