ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.Лекція (2 години)

Поняття та система принципів цивільного процесуального права. Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація. Принцип законності в цивільному процесуальному праві. Загально-правові принципи цивільного процесуального права. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права. Галузеві принципи цивільного процесуального права.

Семінар (1 година).

РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.

2.Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.

3.Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України і принципів, визначених законодавством про цивільне судочинство.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

 

1.Зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами.

2.Принцип змагальності.

 

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Методичні вказівки до вивчення питань теми

Принципи є найбільш узагальненою категорією науки цивільного процесуального права поряд із такими, як предмет і метод цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини тощо. І тому принципи цивільного процесуального права відбивають суттєві характеристики цивільного процесуального права як самостійної галузі права та цивільного судочинства як певної сфери правового регулювання.

Під принципами цивільного процесуального права розуміють основні ідеї, уявлення про суд і правосуддя, які закріплені у процесуальному законодавстві, в результаті чого стали його основними положеннями, якісними особливостями, котрі визначають характер цивільно-процесуального права, порядок його застосування і напрями подальшого розвитку.

У сфері цивільного судочинства виявляють свою дію і принципи закріплені в Конституції України, законодавства про судоустрій і Цивільному процесуальному кодексі. Незважаючи на те, що принципи закріплюються в різних нормативних актах, вони мають однаковий предмет правового регулювання і належать до складу принципів цивільного процесуального права.

Так, у Конституції містяться базові норми судочинства як єдині підстави правосудної діяльності всіх органів судової влади: поділ державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу й судову (ст..6); верховенство права й законності (ст..7); право на судовий захист (ст..55); неприпустимість примусу свідчити проти себе або своїх близьких родичів (ст..63); здійснення правосуддя тільки судом (ст.. 124); незалежність і підпорядкування суддів закону (ст.. 129) та ін..

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» принципами судочинства називає такі, як здійснення правосуддя в Україні виключно судами (ст..5); самостійність судів (ст..6); право на судовий захист (ст..7); право на повноважний суд (ст..8); рівність перед законом і судом (ст..9); правова допомога при реалізації права на справедливий суд (ст..10); гласність і відкритість судового процесу (ст..11); мова судочинства (ст.. 12); обов’язковість судових рішень (ст..13); право на оскарження судового рішення (ст.. 14); одноособий та колегіальний розгляд справи (ст.. 15).

У Цивільному процесуальному кодексі також закріплюються загальні принципи, специфічні для цивільного судочинства: 5); гласність та відкритість (ст..6); державна мова судочинства (ст..7); законність (ст..8); змагальність сторін (ст..10); диспозитивність цивільного судочинства (ст..11); забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судовий рішень (ст.13); обов’язковість судових рішень (ст. 14); процесуальна рівноправність сторін (ч.1 ст.31); усність (ст.6).

Принципи цивільного процесуального права класифікують за джерелами їхнього закріплення. При цьому виокремлюють конституційні принципи та принципи, закріплені в законодавстві про судоустрій і у ЦПК. Залежного від сфери правового регулювання виділяють загально правові, міжгалузеві та галузеві принципи права.

Відповідно до ролі того чи іншого принципу в здійсненні правосуддя розрізняють організаційно-функціональні та функціональні принципи цивільного процесуального права. Перша група принципів регулює організацію правосуддя і здійснює вплив на порядок його реалізації. Друга група принципів регулює в основному порядок здійснення правосуддя, тобто визначає процесуальну діяльність суду і учасників цивільного судочинства.

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

 

Задача 1.

При розгляді апеляційної скарги по справі Таранова до спадкоємців про поділ будинку, обласний суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була здійснена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні.

Новий склад суду спочатку вирішив деякі питання по іншій справі, а потім продовжив розгляд справи про поділ будинку.

Чи правильні дії суду?

 

Задача 2.

Тамберідзе тривалий час перебував у фактичних шлюбних відносинах з Вірною. За цей час у них народилася дитина. В зв’язку з тим, що Тамберідзе відмовився надавати кошти на утримання дитини, Вірна звернулася з позовною заявою (за місцем свого проживання) до суду про стягнення з Тамберідзе аліментів.

Оскільки Тамберідзе не володів українською мовою, якою велося провадження по справі, а відшукати перекладача не вдалося, Вірна, частково володіючи грузинською мовою, за пропозицією суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Тамберідзе. Суд, розглянувши справу, позов задовольнив. В апеляційній скарзі Тамберідзе просив скасувати рішення суду, мотивуючи це тим, що Вірна неправильно переклала зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні ним, іншими учасниками процесу, а також судом, порушивши тим самим принцип державної мови судочинства.

Дайте обґрунтовану відповідь чи вбачається наявність такого порушення при розгляді вищезазначеної справи.

Задача 3.

У місцевому суді розглядається справа за позовом Степанової до поліклініки № 9 про відшкодування шкоди завданої здоров’ю позивачки у результаті медичної помилки. У судовому засіданні позивачка заявила відвід судді по тим підставам, що він лікується у поліклініці № 9, а тому знаходиться у відповідній залежності від відповідача.

Чи є підстави для задоволення заявленого відводу?

У чому полягає принцип незалежності судів і підкорення їх тільки закону?

Задача 4.

Місцевий суд задовольнив позов Мишкіна до сільського господарства «Світанок» про стягнення 1260 гривень за виконану позивачем за договором з сільгоспом роботу по випасу скота.

Справа розглядалась судом без участі представника сільгоспу, який не був сповіщений про час розгляду справи та був допитаний судом за телефоном. Ґрунтуючись на тому, що представник відповідача за телефоном визнав заявлені вимоги, суд задовольнив позов Мишкіна, не витребувавши при цьому а ні договору, за яким позивач працював у сільгоспі, а ні довідки про те, чи належить позивачу оплата за труд і в якому розмірі.

Які принципи процесу були порушені судом?

Задача 5.

Місцевий суд прийняв до свого провадження позов Глущенка до заводу “Вулкан” про поновлення на роботі та виплату за вимушений прогул. Через три дні Глущенко звернувся із заявою до цього ж суду про відмову від позову, оскільки адміністрація заводу добровільно задовольнила його вимогу. Суд прийняв відмову від позову і провадження справи в суді закрив.

Чи законні дії суду?

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 

1. Конституція України // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

3. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

4. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

5. Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

6. Про стан здійснення правосуддя в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України від 9 січня 2001 р. - № 11.

7. Про застосування судами законів України про внесення змін до чинного законодавства у зв’язку із закінченням дії “Перехідних положень» Конституції України від 6 липня 2001 р. - № 6.

8. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя від 1 листопада 1996 р. № 9.

 

 

Спеціальна література

 

1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. - М., 1970. - С. 15, 85, 116-144.

2. Байцура А. Принципы гражданского процессуального права и их реализация // Acta facultatis juridical universitatis Comenianae. Rotnik. 1984. – Bratislava, 1987. - C. 53-54.

3. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987. - С. 15, 34-45.

4. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М., 1989. - С. 6-17.

5. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. – М.: Статут, 2007.

6. Колодий А.М. Принципы права Украины. - К.,1998.

7. Козлов А.С. Теоретические вопросы установления истины в гражданском процессе. – Иркутск, 1980.

8. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності в цивільному судочинстві. Автореф. канд. дис. – Харків, 1995. - С.9-11.

9. Мотиевский М. Состязательная форма советского гражданского процесса // Сов. юстиция. – 1984, №12. - С. 23.

10. Немировська О.В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці: Автореф. канд.. дис. – К., 1999. - С.8-9.

11. Омельченко М.П. Принцип об’єктивної істини в системі принципів цивільного процесуального права України. – К., 1996. - С.14.

12. Основные принципы гражданского процесса. Кол. авт.: М. К. Треушников, И.В. Логинов и др. - М., 1991.

13. Рожнов О.В. Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві.: Автореф. канд. дис. – Харків, 2000. - С.10-11.

14. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 1986.

15. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. - М., 1990. - С. 4-1

16. Тертишніков В.І. Принципи цивільного процесуального права. - Харків, 1991.

17. Чечина Н.А. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979. – С. 52.

18. Штефан М.И. Демократичні принципи радянського цивільного судочинства // Рад. право. – 1977. - № 7. - С. 18-22.

19. Штефан М.И. Принципы советского гражданского процессуального права. - К.,1980.

20. Штефан М.И., Кочерянц Р.Г. Конституційні основи правосуддя в СРСР. - К., 1982.

21. Шутенко О.В. Проблемы диспозитивности в гражданском судопроизводстве ./О.В. Шутенко. – Х.: Новое слово, 2004.

22. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: Юридическая литература, 1997. – С.36.

23. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999, № 9. - С. 10-16.

24. Ясинок М.М. Принципи усновті, безпосередності та безпреривності у цивільному судочинстві /М.М. Ясинок, В.А. Кройтор. – Х.: Еспада, 2007.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.012 с.)