ТЕМА 9. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ.Лекція 2 години

Поняття та мета судового доказування. Поняття судових доказів та їх класифікація. Поняття предмета доказування. Підстави звільнення від доказування. Обов’язок доказування та надання доказів. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів.

 

Практичне заняття (2 години).

1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1. Поняття судового доказування.

2. Порядок визначення предмета доказування.

3. Розподіл між сторонами обов’язків доказування.

4. Факти, що не підлягають доказуванню.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1.Підстави звільнення від доказування.

2.Елементи процесу доказування.

 

2. Завдання для самостійної роботи.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Методичні вказівки до вивчення питань теми

У цивільному процесі доказування становить важливий аспект процесуальної діяльності та є елементом процесуальних проваджень. Тому завдання цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду й вирішення цивільних справ і захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів суб’єктів права можуть бути досягнути за умов одержання фактичних даних, які становлять юридико-фактичну основу для вирішення цивільної справи.

Судове доказування– це процесуальна діяльність сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, яка за своєю суттю зводиться до обгрунтування обставин цивільної справи та спрямована на встановлення цих обставин і вирішення спору між сторонами по суті.

Судове доказування як складна процесуальна діяльність має певну структуру і складається з певних елементів. Як елементи доказування виділяють такі: твердження про факти, визначення доказів, подання, витребування доказів адвокатом або за клопотанням сторін – судом та дослідження доказів.

Предмет доказування – специфічна категорія, яка окреслює коло фактів матеріально-правового значення, що підлягають встановленню для вирішення цивільної справи по суті, тобто тільки для вирішення питання про суб’єктивні матеріальні права й обов’язки сторін. Коло обставин, на які сторони посилаються як на підстави своїх вимог і заперечень або на які вказують інші особи, може бути різноманітним, а предмет доказування по конкретній справі досить визначений. На його склад вказує норма матеріального права, яку слід застосувати в даному конкретному випадку.

Таким чином,предмет доказування – це коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. Факти, які належать до предмета доказування, необхідно відрізняти від інших фактів, які встановлюється при розгляді справи, однак не пов’язані з правильним вирішенням питання про права і обов’язки сторін.

Цивільне процесуальне законодавство встановлює підстави звільнення від доказування.

Згідно із ст. 61 ЦПК обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.

Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.

Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань: чи мали місце дії та чи вчинені вони цією особою.

 

ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.

Задача 1.

За наслідками інвентаризації у інженера Земляникіна була виявлена нестача дошок 4,5 куб. м.

У своєму поясненні Земляникін зазначив, що він одержав накладну № 3718 на 15 куб. м. дошок. Із завідуючим складом Костяницею вони домовились, що він розписується за одержання всіх 15 куб. м., але буде брати по 1, 5-2 куб. м., про що щоразу на третьому примірнику завідуючий буде робити відповідну помітку про кубатуру і кількість дощок, тому насправді він одержав тільки 10,5 куб. м.

Костяниця пояснив, що виписані по накладній № 7318 дошки Земляникін одержав повністю, що з кількістю відпущених 289 дошок, відмічених на 3 примірнику накладної, що є у Земляникіна П.К., він згодний, а з кубатурою – ні. Під час перевірки дошок на складі в Костяниці ні нестачі, ні лишку не було виявлено.

Комісія, яка перевіряла кубатуру 289 дошок, встановила, що вони складають тільки 10,5 куб. м. Під час перевірки завезення дошок було встановлено, що виписані 15 куб. м. були з числа завезених 50 куб. м. з архангельського ліспромгоспу, які з товарної станції одержав Голота. При цьому в залізничній накладній склад товарної станції зробив помітку, що ліс був вивезений 16 автомашинами, а згідно з дорожніми листами – тільки 15. Але завідуючий складом Костяниця подав до бухгалтерії прибутковий акт на всі 50 куб. м.

Вирішіть справу по суті.

 

Задача 2.

У зв'язку з днем народженням Немудрука у нього в будинку зібралися гості. Через деякий час між Миколаєвим і Седугіним, які знаходилися тут, виникла сварка, яка потім переросла в бійку. Седугін вирвався з рук Миколаєва і став тікати додому, а Миколаєв погнався за ним. Побачивши, що Миколаєв наздоганяє і загрожує йому розправою, Седугін підняв із землі камінь і кинув в переслідувача. Від отриманого удару каменем у голову Миколаєву були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження. У зв'язку з цим, Миколаєв пред'явив позов до Седугіна про відшкодування шкоди, яка була заподіяна його здоров'ю.

Вкажіть, хто і які обставини повинен доводити.

 

Задача 3.

Карпенко, Баранів і Сорокін вчинили розбійний напад на Тітова, який йшов додому після нічної зміни: побили його до втрати свідомості, зняли з нього одяг і взуття, забрали гроші і годинник, потім зникли. Через деякий час вони були засуджені за здійснення цього злочину. Від отриманих побоїв Тітов став інвалідом першої групи з повною втратою як професійної, так і загальної працездатності. У зв'язку з цим, він звернувся в суд з позовом до Карпенка, Баранова і Сорокіна про відшкодування шкоди, заподіяної йому злочинними діями.

Вкажіть, хто і які обставини повинен довести.

Які докази можуть бути використані по даній справі?

 

Задача 4.

Горобець був звільнений з роботи наказом по заводу від 5 червня 2010 року по ст.40 п.4 КЗпП України за прогули без поважної причини у період з 30 квітня по 5 травня 2005 року.

Горобець, вважаючи звільнення незаконним, звернувся з позовом до суд про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за вимушений прогул.

Визначте предмет доказування і приведіть перелік доказів, якими він може бути підтверджений.

Хто і які обставини повинен довести?

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

4.Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

5.Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.92 р.№ 2887-XII// Відомості Верховної Ради України, 1992.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. - № 5.

 

 

Спеціальня література:

7. Анисимов Л.И. Доказывание по гражданским делам. // Сов. гос-во и право. – 1983. - № 10. - С.101-116.

8. Афанасьев С.Ф. Специфика судебного познания в гражданском процессе /С.Ф. Афанасьев //Вестн. Саратов. гос. академии права. – 1996. - № 1.

9. Белоконєв В. Розподіл обов‘язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. 1996, №9.

10. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М.: Городец, 2000.

11.Клейман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. – М., 1950. – с. 34.

12. Курылёв С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. - Минск, 1969. - с.28-29, 36-37, 47, 139, 177-179.

13. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве /И.В. Решетникова. – Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та, 1997.

14. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. – М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА), 2000.

15. Ряценцев В.А. Вопросы преюдиции при рассмотрении судами гражданских дел. // Сов. юстиция. 1985., № 10. - с.23-25.

16. Треушников М.К. Судебные доказательства /М.К. Треушников. – М.: АОА «Изд.дом «Городец», 2004.

17. Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ.посіб. (Серія: Процесуальні науки) /С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Вид-во Фурса С.Я., КНТ, 2005.

18. Юдельсон К.С. Проблемы доказывания в советском гражданском процессе. - М., 1951. - с. 207-208.

 

Заняття 2.

1. Поняття судових доказів і засобів доказування.

2. Ознаки доказів.

3. Належність і допустимість доказів.

4. Класифікація доказів.

5. Оцінка доказів.

 

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою

1. Речові докази як засіб доказування.

 

2. Завдання для самостійної роботи.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)