Тема 23. Конституційні основи державно-територіального устрою України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 23. Конституційні основи державно-територіального устрою України.1. Поняття державно-територіального устрою України.

2. Адміністративно-територіальний поділ України.

3. Поняття і види автономії. Автономія територіальна і автономія національна як конституційно-правові категорії.

4. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

5. Особливості організації та функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування на території Кримського півострова.

6. Основні положення реформи адміністративно-територіального устрою України.

 

Ключові поняття: Адміністративно-територіальна одиниця; Державний устрій; територіальний устрій; Національна безпека України; унітарна держава; федеративна держава; конфедерація; автономія; територіальна автономія; національна автономія; незалежність; суверенітет; територія; державний кордон; континентальний шельф; столиця; Конституція Автономної Республіки Крим.

 

Питання для опанування та обговорення

1. Поняття державного устрою.

2. Принципи державного устрою.

3. Конституційні (юридичні) ознаки унітарної держави.

4. Адміністративно-територіальний устрій України та порядок вирішення питань територіального поділу.

5. Види адміністративно-територіальних одиниць в системі адміністративно-територіального устрою.

6. Поняття та склад державної території.

7. Поняття державного кордону України.

8. Який порядок встановлення державного кордону?

9. Визначити особливості територіальної організації вільних (спеціальних) економічних зон.

10. Автономна Республіка Крим у складі України.

11. Проблема територіальної автономії та національно-територіальних утворень в місцях компактного проживання національних груп.

12. Політико-правові засоби удосконалення та гармонізації міжнаціональних відносин в країні.

13. Основні напрями державної політики в сфері національної безпеки України.

 

Завдання

1. Який орган уповноважений вирішувати питання, пов'язані зі створенням нової області або скасовування області в Україні?

2. Визначити види адміністративно-територіальних одиниць в системі адміністративно-територіального устрою.

3. На яких конституційних принципах побудовано територіальний устрій України?

4. Що таке система адміністративно-територіального устрою України, з яких елементів вона складається?

5. Що таке адміністративно-територіальна одиниця?

6. Назвіть основні види адміністративно-територіальних одиниць в Україні?

7. Які особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим?

8. Які функції здійснює Верховна Рада Автономної Республіки Крим?

9. Дайте порівняльний аналіз змісту понять «державний устрій» і «територіальний устрій».

10. Поясніть механізм поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади.

Питання для опанування та обговорення

1. Система адміністративно-територіального устрою України, її елементна характеристика.

2. В чому полягає взаємозв’язок між територіальним устроєм та організацією влади в державі?

3. Які шляхи вдосконалення територіальної організації влади в Україні?

4. В чому полягають особливості конституційно-правового статусу міст Києва та Севастополя?

5. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан і проблеми реформування.

6. Шляхи вдосконалення територіальної організації влади в Україні.

7. Конституція Автономної Республіки Крим.

8. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

9. Система органів Автономної Республіки Крим.

10. Особливості статусу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

 

Теми рефератів

1. Конституційні принципи територіального устрою України

2. Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими.

3. Державні органи та засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони.

4. Міста зі спеціальним статусом в Україні.

5. Статус Ради національної безпеки і оборони України.

6. Гарантування прав, свобод і обов’язків громадян України при забезпеченні національної безпеки.

7. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи.

8. Поняття, об’єкти, суб’єкти та принципи національної безпеки України.

9. Автономна Республіка Крим ‑ територіальна автономія у складі України.

10. Система органів Автономної Республіки Крим, їх функції та повноваження.

11. Види та форми територіальної автономії.

 

Тема 23. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні.

 

1. Поняття і зміст місцевого самоврядування.

2. Основні принципи організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.

3. Правові, організаційні та фінансові гарантії діяльності місцевого самоврядування в Україні.

4. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні.

5. Світовий досвід діяльності органів місцевого самоврядування та його значення для України.

 

Ключові поняття: місцеве самоврядування; органи самоорганізації населення; місцева рада; голова місцевої ради; сільський, селищний, міський голова; виконавчий комітет міської ради; територіальна громада; представницький орган місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування; акти органів місцевого самоврядування.

 

Питання для опанування та обговорення

1. Поняття та структура місцевого самоврядування.

2. Правовий статус територіальної громади.

3. Конституційна організація місцевого самоврядування в Україні.

4. Компетенція органів місцевого самоврядування.

5. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.

6. Порядок формування місцевого бюджету. Доходи та витрати місцевого бюджету.

7. Гарантії місцевого самоврядування.

8. Конституційний статус депутата місцевої ради та правові гарантії діяльності депутата місцевої ради.

9. Роль територіальних громад в процесі формування та функціонування громадянського суспільства.

10. Які повноваження має голова міської ради ?

11. Проблема трансформації суверенних прав Республіки в самоврядні повноваження територіальних громад.

12. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевою державною адміністрацією. Проблема двох рівнів публічної влади.

13. Проблема двох рівнів публічної влади.

 

Завдання

1. Визначити види відповідальності органа місцевого самоврядування.

2. Навести приклади підстав дострокового припинення повноважень органу місцевого самоврядування.

3. На яких принципах має здійснюватися місцеве самоврядування?

4. Які концепції місцевого самоврядування Ви знаєте?

5. В чому полягають особливості конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні?

6. Назвіть основні функції місцевого самоврядування.

7. В чому полягають особливості конституційно-правового статусу районних та обласних рад?

8. Яку роль відіграють органи самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення?

9. Назвіть особливості конституційно-правового статусу сільського, селищного, міського голови?

10. Які акти приймають органи місцевого самоврядування, їх юридична сила?

11. Які перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні?

 

Теми рефератів

1. Відносини та взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими та центральними органами державної адміністрації.

2. Функції та повноваження місцевого самоврядування в Україні.

3. Форми безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні в Україні.

4. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських рад.

5. Територіальна громада ‑ основа місцевого самоврядування в Україні.

6. Органи самоорганізації населення.

7. Місце і роль сільського, селищного, міського голови у системі місцевого самоврядування.

8. Служба в органах місцевого самоврядування.


VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Вступні зауваження.Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння студентів самостійно мислити та успішно застосовувати теоретичні знання на практиці.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні навчально-методичної літератури, вивченні окремих питань, які виносяться на самостійне засвоєння.

Форми навчальних завдань ‑ складання конспекту. Конспект виконується в окремому зошиті і перевіряється на семінарських заняттях. В зошиті необхідно акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в позааудиторний час без участі викладача. Обсяг і зміст самостійної роботи визначається робочою програмою та робочим планом в межах встановленого обсягу годин із навчальної дисципліни, методичними вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: конспектами лекцій викладача, підручниками, навчальними та методичними посібниками, монографічною літературою і періодикою, а також засобами самоконтролю.

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Навчальний матеріал, передбачений навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів.

Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

Самостійна робота студента проводиться за такими напрямами:

- Підготовка до практичних (семінарських) занять: вивчення лекційного матеріалу; вивчення теми за підручниками і посібниками; опрацювання рекомендованої монографічної літератури та періодики, передбаченої списком літератури; опрацювання завдань до практичних занять; підготовка конспектів; складання глосарію (є важливим засобом оволодіння категоріями та поняттями з Конституційного права. Усі поняття і категорії заносяться до глосарію регулярно в рамках окремих тем курсу. Терміни і поняття, які потрібно засвоїти і занести до глосарію, наведені до кожного практичного (семінарського) заняття. Основне призначення глосарію полягає у тому, щоб користуватись ним при розгляді питань практичного заняття, в процесі самостійної роботи над курсом); написання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Опрацювання програмних питань, що не розглядаються на навчальних заняттях.

2. Підготовка до модулів.

3. Підготовка до іспиту.

Змістовий модуль І

1. Які органи належать до спеціальних правоохоронних органів?

2. Які органи за законом належать до правоохоронних?

3. Розкрийте ознаки правоохоронної діяльності.

4. Коротко охарактеризуйте основні функції (напрями) правоохоронної діяльності.

5. Назвіть складові системи правоохоронної діяльності.

6. Чи передбачена в Україні недержавна правоохоронна діяльність?

7. Чи є суд або адвокатура правоохоронним органом?

8. У чому полягає специфіка судової діяльності?

9. Що є спільного між правоохоронною та правозахисною діяльністю і чим вони відрізняються?

10. Які статті Конституції України безпосередньо або опосередковано стосуються даної дисципліни?

11. Яка існує класифікація законодавства про судову, правоохоронну та правозахисну діяльність?

12. Які основні завдання правоохоронної діяльності?

13. На яких принципах базується взаємодія (координація) правоохоронної діяльності між окремими органами?

14. Назвіть ознаки, за якими судочинство відрізняється від діяльності інших правоохоронних органів.

15. Дайте визначення презумпції невинності і назвіть ті положення, які витікають з неї.

16. У чому схожість і відмінність рівності громадян перед законом і перед судом?

17. Як розподіляються і на які території поширюються повноваження кожного з апеляційних господарських судів?

18. Що означає змагальність і рівноправність сторін при здійсненні правосуддя і яке їх значення?

19. Перерахуйте випадки, коли можливий розгляд цивільних та кримінальних справ в закритих судових засіданнях.

20. Дайте поняття судової інстанції; чим відрізняються суди першої, другої (касаційної) і наглядової інстанції?

21. Хто входить до штату апарату суду?

22. Як організовано роботу місцевого суду?

23. Протягом якого терміну повинні бути утворені адміністративні суди?

24. До якої гілки влади відноситься Державна судова адміністрація?

25. Що таке ланка судової системи?

26. Яка відмінність між апеляційним та касаційним поданнями?

27. Що є підставою для утворення чи ліквідації суду?

28. Як організовано роботу апеляційного суду?

29. Перелічіть повноваження голови та заступників голови апеляційного суду.

30. Які повноваження та завдання Державної судової адміністрації?

31. Як утворюються суди загальної юрисдикції?

32. Який орган є найвищим органом суддівського самоврядування?

33. Який існує порядок скликання з’їзду суддів України?

34. Як призначається голова Державної судової адміністрації?

35. Розкажіть про порядок утворення і завдання третейських судів.

36. Схематично зобразити судову систему України.

37. Що є правовою основою діяльності Конституційного Суду України?

38. Що таке конституційний контроль?

39. Яка відмінність між американською та європейською моделями конституційної юстиції?

40. Як організовано роботу Конституційного Суду України?

41. Що таке конституційний нагляд ?

42. З чого складається апарат Конституційного Суду України?

43. Яке завдання секретаріату Конституційного Суду України?

44. Який термін зберігаються матеріали справ в архіві Конституційного Суду?

45. Які ви знаєте постійні комісії Конституційного Суду?

46. В яких випадках Конституційний Суд приймає рішення та дає висновки?

47. Що таке конституційне провадження, його стадії?

48. Які акти приймає Конституційний Суд України?

49. Скласти на вибір конституційне подання або конституційне звернення. Назвіть організаційні форми суддівського самоврядування.

50. Завдання органів суддівського самоврядування.

51. Повноваження конференцій суддів.

52. Які є підстави для порушення дисциплінарного провадження щодо судді?

53. Назвіть повноваження з’їзду суддів України.

54. В чому полягає правовий захист суддів?

55. Що означає право судді на відставку?

56. Охарактеризуйте статус голови місцевого суду.

57. В чому полягає соціальний захист суддів?

58. Який існує порядок затримання судді?

59. Хто приймає кваліфікаційний екзамен?

60. Дайте характеристику основних форм участі представників народу у здійсненні правосуддя.

61. Назвіть принципи покладені в основу організації діяльності Вищої ради юстиції.

62. Яка відмінність між Вищою радою юстиції і Вищою кваліфікаційною комісією суддів?

63. Назвіть структуру Вищої ради юстиції?

64. Хто здійснює організацію роботи секцій Вищої ради юстиції?

65. Кого може притягнути до дисциплінарної відповідальності Вища рада юстиції?

66. Які акти приймає Вища рада юстиції?

67. В який термін Рада відкриває дисциплінарне провадження?

68. Хто є суб’єктом подання про звільнення судді з посади?

69. У яких випадках член Ради не може брати участь у розгляді питань?

70. Як утворюються секції Вищої ради юстиції?

71. Схематично показати порядок утворення Вищої ради юстиції.

 

Змістовий модуль II

1. Що означає термін «прокурор»?

2. Які завдання покладено на прокуратуру?

3. Що є предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів?

4. На яких принципах будується діяльність органів прокуратури?

5. Охарактеризуйте структуру Генеральної прокуратури України.

6. Чи може прокурор проводити розслідування кримінальних справ?

7. Хто може дати санкцію на затримання і видворення іноземного громадянина за межі України?

8. Що означає право невідкладного прийому?

9. Які класні чини присвоюються прокурорам Президентом України?

10. З чого складається заробітна плата прокурора?

11. Які ви знаєте заходи заохочення працівників прокуратури?

12. Схематично відтворити структуру Генеральної прокуратури України.

13. На вирішення яких завдань спрямована правоохоронна діяльність Міністерства внутрішніх справ України?

14. Охарактеризуйте структуру Міністерства внутрішніх справ України.

15. Якою є структура кримінальної міліції?

16. Яка типова структура органів внутрішніх справ України?

17. Що таке оперативно-розшукова діяльність?

18. Які обов’язки органів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність?

19. Чи можливе в нашій державі здійснення оперативно-розшукової діяльності на вимогу приватних осіб? Обґрунтуйте свою відповідь.

20. Дайте характеристику структури міліції громадської безпеки?

21. Що таке міліція громадської безпеки?

22. У чому полягають особливості правового статусу працівників Державної служби охорони?

23. З якою метою утворено підрозділи міліції швидкого реагування «Беркут», «Титан», «Сокіл», їх завдання та функції?

24. З якою метою застосовуються заходи фізичного впливу працівниками міліції і що вони являють собою?

25. Які види спеціальних засобів існують та в яких випадках їх застосовує міліція України?

26. Який існує порядок застосування працівниками міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї?

27. У чому полягає виявлення та розслідування злочинів?

28. Назвіть органи, які уповноважені виявляти злочини.

29. Назвіть органи дізнання та слідства.

30. Відтворіть схематично структуру Міністерства внутрішніх справ України.

31. Що означає термін «адвокат»?

32. Дайте характеристику принципів адвокатської діяльності.

33. Які ви знаєте гарантії адвокатської діяльності?

34. Хто може бути захисником?

35. Який порядок оплати юридичної допомоги, яку надає адвокат?

36. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність адвокатури?

37. Назвіть права адвоката.

38. Який існує порядок призначення захисника?

39. Яким чином визначається рівень професійності адвокатів?

40. Які ви знаєте форми адвокатської діяльності?

41. Які ви знаєте правила адвокатської етики?

42. Як здійснюється реєстрація адвокатських об’єднань?

43. Які ви знаєте спілки та асоціації адвокатів?

44. Що означає термін «нотаріус»?

45. Які правові акти регулюють діяльність нотаріату?

46. Охарактеризуйте принципи нотаріальної діяльності.

47. Яка система нотаріальних органів?

48. Хто ще, крім нотаріусів, має право здійснювати нотаріальні дії?

49. Який орган має повноваження визначати рівень професійної підготовки нотаріусів?

50. Назвіть нотаріальні акти.

51. Який порядок анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю?

52. Яка відмінність між державним та приватним нотаріусом?

53. Що таке страхова сума та страхова застава?

54. Який порядок оплати вчинюваних нотаріальних дій?

55. Назвіть підстави відмови вчинення нотаріальних дій.

56. Ким і для чого у складі податкових адміністрацій утворюються колегії?

57. Розкрийте механізм взаємодії податкової служби з іншими державними органами.

58. Які спеціальні звання присвоюються працівникам органів податкової служби?

59. Яка структура податкової міліції?

60. Які права працівника податкової міліції?

61. Схематично зобразити систему органів Державної податкової служби.

62. Як визначається нотаріальний округ?

63. Які правоохоронні функції виконують органи юстиції?

64. Назвіть органи, підприємства, організації, що входять до системи юстиції України.

65. Які види реєстрів створює та веде Міністерство юстиції України?

66. Опишіть структуру центрального апарату Міністерства юстиції України.

67. Які основні завдання органів юстиції можна віднести щодо здійснення діяльності з юридичної допомоги?

68. Які завдання покладені на Уповноваженого у справах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод людини?

69. Назвіть структурні підрозділи управління юстиції.

70. Назвіть основні завдання, які покладені на юридичну службу міністерств, державних установ, підприємств, організацій.

71. Які повноваження Міністерства юстиції України та його органів по керівництву нотаріатом?

72. Яким органам держави підпорядкована та підзвітна Служба безпеки України?

73. Якою є структура апарату Служби безпеки України?

74. Що таке державна таємниця?

75. Яка відмінність між розвідувальною та контррозвідувальною діяльністю?

76. Хто може бути працівником органів Служби безпеки України?

77. Хто визначає чисельний склад Служби безпеки України?

78. Які завдання покладені на Антитерористичний центр СБУ?

Змістовий модуль ІІІ

2. Дайте поняття конституційного права України як галузі права?

3. Чи тотожними є поняття «форма» і «джерело» конституційного права?

4. Які особливості конституційно-правових норм ви знаєте?

5. Перерахуйте джерела конституційного права України?

6. Чому Конституцію визначають основним джерелом конституційного права?

7. Чим конституційно-правові інститути відрізняються від інших правових інститутів?

8. Чому конституційне право називають правом політичним?

9. Як ви розумієте вислів «конституційне право – це право публічне»?

10. Що є спільного і відмінного у поняттях «конституційне право» і «державне право»?

11. Чи є джерелом конституційного права «Декларація про державний суверенітет України»? Обґрунтуйте свою відповідь.

12. Проведіть відмінність між поняття «система конституційного права України як галузі права» і «система науки конституційного права України»?

13. В яких закладах (установах, організаціях) України сьогодні ведуться планові наукові дослідження в галузі конституційного права?

14. Кого з відомих українських вчених-конституціоналістів минулого ви знаєте?

15. В якому напрямку наукових досліджень в сучасному конституційному праві вони працюють?

16. Як Ви розумієте зміст положення «Конституція України як джерело науки конституційного права»?

17. Дайте поняття конституційного права України як навчальної дисципліни?

18. Яке місце займає наука конституційного права серед інших юридичних галузевих наук?

19. Які першочергові завдання мала б виконати наука конституційного права України ближчими роками?

20. В чому полягає зміст прогностичної функції науки конституційного права?

21. Поняття «наука конституційного права України» і «наука українського конституційного права».

22. Що в перекладі означає слово «конституція»? Коли і за яких причин появляються конституції в сучасному розумінні цього слова?

23. Чим відрізняється конституція від законів та інших нормативних актів?

24. Що означає положення «Конституція ‑ основний закон держави»?

25. Що означає положення «Конституція ‑ закон, що має вищу юридичну силу»?

26. Що означає положення «Конституція ‑ закон, що має підвищену степінь стабільності»?

27. Що означає положення «жорстка конституція»?

28. Яке ваше відношення до проблеми «фактичної» і «юридичної» конституції?

29. Чи можемо ми говорити, що конституція є також основним законом суспільства?

30. Яку роль відіграє в Основному Законі преамбула?

31. Дайте поняття конституційних законів?

32. Як ви розумієте поняття «правова охорона конституції»?

33. Для чого створено в Україні Конституційний Суд України?

34. Хто може бути суддею Конституційного Суду України?

35. Яких вимог, встановлених законом, повинен дотримуватись суддя Конституційного Суду України?

36. Чиї акти може брати на перевірку щодо конституційності Конституційний Суд України?

37. Чи носять акти Конституційного Суду України нормативних характер? Якщо так, то де визначається їхнє місце в ієрархії нормативно-правових актів?

38. Хто може внести зміни до Конституції України?

39. Як вносяться зміни до першого розділу Конституції України?

40. Чому існує відмінність у порядку зміни різних статей конституції України?

41. Які повноваження має Конституційний Суд України щодо порядку внесення змін до конституції України?

42. Які основні періоди в історії української конституції Ви можете назвати?

43. Чому сьогодні говорять про те, що саме з «Конституції Пилипа Орлика» (1710 р.) розпочинається історія української конституції?

44. Що Ви знаєте про Пилипа Орлика?

45. Назвіть «сильні» і «слабі» сторони конституційного проекту М.Драгоманова «Вільна спілка» 1884 року?

46. Якою за формою державного правління і формою державного устрою бачилась майбутня Україна М.Міхновському за його конституційним проектом «Основний Закон Самостійної України»?

47. Назвіть основні конституційні акти Української Народної Республіки.

48. Назвіть основні конституційні акти Західно Української Народної Республіки.

49. Яке місце в конституційному процесі України 1991-1996 років відведено Декларації про державний суверенітет України і Акту проголошення незалежності України?

50. Яке місце в конституційному процесі України 1991-1996 років відведено Конституційному договору 1995 року?

51. Назвіть відомі Вам проекти Конституції України 1991-1996 років, яі були підготовлені політичними партіями.

52. Що ви розумієте під поняттям «конституційний лад»?

53. Як співвідносяться поняття «конституційний лад», «державний лад» і «суспільний лад»?

54. Які положення чинної Конституції України визначають зміст конституційного ладу України?

55. Чи можемо ми говорити сьогодні про Україну як правову державу»?

56. Як Ви розумієте поняття «соціальна держава»?

57. Чому сьогодні на рівні Конституції не тільки визнається, а й гарантується місцеве самоврядування?

58. Що говорить сьогодні про Україну як світську державу?

59. Яку роль відводиться механізму «ваг і стримувань» в системі розподілу влади?

60. Яка відмінність між поняттями «національна держава», «націоналістична держава», «нацистська держава»?

61. Як забезпечується охорона конституційного ладу України ?

62. Дайте поняття державного суверенітету?

63. Назвіть основні положення Закону України Про правонаступництво України.

64. Що таке державні символи? Які функції вони виконують?

65. Які елементи обов’язково повинні бути присутні у Великому Державному Гербі України?

66. Які Ви знаєте вимоги, щодо порядку використання зображення Державного Герба України.

67. Що таке державний гімн (як конституційно-правова категорія)?

68. Як Ви розумієте поняття «державна мова»?

69. Перерахуйте нормативно-правові акти, які регулюють порядок використання державних символів України?

70. Як чинне законодавство визначає поняття «національних меншин» в Україні?

71. Які права мають національні меншини в Україні?

72. Що таке правовий статус особи?

73. Що таке конституційні права та свободи особи?

74. Як ви розумієте поняття «громадянства»?

75. Чому «громадянство» визначається як правовий зв’язок особи і держави?

76. На яких принципах побудовано громадянство України?

77. Чому в Україні існує єдине громадянство?

78. Які органи приймають заяви про вступ до громадянства України?

79. Які документи підтверджують приналежність до громадянства України?

80. В яких випадках втрачається громадянство України?

81. Для кого встановлено спрощений порядок набуття громадянства України?

82. Які основні види (групи) конституційних прав і свобод ви знаєте?

83. Перерахуйте політичні права і свободи громадян України?

84. Що означає активне виборче право?

85. Що означає пасивне виборче право?

86. Хто має право створювати політичні партії в Україні?

87. Перерахуйте особисті права і свободи громадян України?

88. В чому полягає зміст конституційної свободи світогляду та віросповідання?

89. Перерахуйте соціально-економічні права і свободи громадян України?

90. В чому полягає зміст конституційного права на працю?

91. Які конституційні обов’язки громадян України ви знаєте?

92. Які слова чи словосполучення лежать в основі поняття «демократія»?

93. Яка демократія називається прямою?

94. Яка демократія називається представницькою?

95. Що таке вибори? Які види виборів Ви знаєте?

96. Що означає положення «вільні вибори»?

97. Що означає положення «пряме виборче право»?

98. Що означає положення «загальне виборче право»?

99. Що означає положення «рівне виборче право»?

100.Дайте визначення поняття референдуму.

 

Змістовий модуль IV

1. Сформулюйте визначення таких основних понять, як парламент і парламентаризм.

2. Як формуються парламенти у різних країнах?

3. Назвіть основні проблеми парламентської реформи в Україні.

4. Яка роль Верховної Ради України у системі державного управління?

5. Яка структура Верховної Ради України?

6. Які функції виконує Узгоджувальна Рада голів фракцій і комітетів?

7. Назвіть основні етапи розробки, розгляду і прийняття законів у парламенті України.

8. Хто є суб’єктом права законодавчої ініціативи?

9. Які контрольні повноваження має Верховна Рада України?

10. Який порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України?

11. Дайте визначення понять «вільний мандат» та «імперативний мандат».

12. Які вимоги ставляться до кандидата у народні депутати?

13. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України?

14. Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень народним депутатом України?

15. Як розуміти конституційне положення про те, що народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі?

16. Що таке депутатський запит і до кого він може бути звернений?

17. Які обов’язки народного депутата України?

18. Що слід розуміти під поняттям «депутатський імунітет» «депутатський індемнітет»?

19. Чим відрізняється правовий статус народного депутата України від депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим?

20. Яка специфіка правового статусу депутата місцевої ради?

21. Дайте визначення поняття «глава держави».

22. Охарактеризуйте місце і роль Президента України в системі органів державної влади України.

23. Які є представницькі повноваження Президента України?

24. Які функції здійснює Президент України у законодавчій діяльності Верховної Ради України?

25. Повноваження Президента України щодо формування органів виконавчої влади.

26. Як слід розуміти конституційне положення: «Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України»?

27. Які контрольні повноваження має Президент України?

28. Яка процедура усунення з поста Президента України в порядку імпічменту?

29. Які конституційні гарантії діяльності Президента України?

30. Яка структура та функції Секретаріату Президента України?

31. Які завдання виконують органи виконавчої влади?

32. Яке призначення Уряду в державі?

33. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

34. Як призначається Прем’єр-міністр України?

35. Як призначаються віце-прем’єр-міністри України?

36. Як призначаються міністри та голови державних комітетів України?

37. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Уряду України?

38. Що Ви знаєте про Програму діяльності Уряду України?

39. Якою є структура обласної державної адміністрації?

40. Яка відмінність між міністерствами і державними комітетами?

41. Які конституційні вимоги до претендента на посаду судді

42. Конституційного Суду України?

43. Хто має право на звернення до Конституційного Суду України?

44. Які підстави визнання Конституційним Судом України неконституційними окремих законів і нормативно-правових актів?

45. Які юридичні наслідки визнання Конституційним Судом України неконституційними окремих законів чи нормативно-правових актів?

46. Який склад Конституційного Суду України?

47. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

48. На який строк призначається суддя Конституційного Суду України?

49. Хто очолює роботу Конституційного Суду України?

50. Який порядок обрання та на який строк обирається Голова Конституційного Суду України?

51. Які гарантії незалежності і недоторканності суддів Конституційного Суду України?

52. Дайте визначення поняття «судова влада».

53. Яка мета судової реформи в Україні?

54. Схематично відтворіть судову систему України.

55. Назвіть конституційні засади здійснення правосуддя в Україні.

56. Місце та роль Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції.

57. Який склад Верховного Суду України?

58. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя в Україні.

59. Що таке суддівське самоврядування?

60. Перехідні положення Конституції України щодо основних функцій прокуратури України.

61. Яку роль здійснюють адвокати для забезпечення прав громадян у судовому процесі?

62. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальний поділ».

63. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальний устрій».

64. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальна одиниця».

65. Що означає термін «автономія»?

66. Які основні напрями використання території України?

67. Який адміністративно-територіальний устрій міста Києва?

68. Охарактеризуйте організаційно-правову основу здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві.

69. Які існують гарантії забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій?

70. Назвіть принципи і гарантії Автономної Республіки Крим.

71. Які основні повноваження Автономної Республіки Крим передбачені чинним законодавством?

72. Дайте поняття місцевого самоврядування.

73. Які ви знаєте теорії місцевого самоврядування?

74. Яка з відомих Вам теорій (група теорій) найбільше проявились в сучасній системі місцевого самоврядування в Україні?

75. На яких принципах будується місцеве самоврядування в Україні?

76. Що Ви знаєте про Європейську хартію місцевого самоврядування.

77. Назвіть чинні нормативно-правові акти (на рівні законів) які стосуються інститПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.013 с.)