ТОП 10:

Тема 23. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. 

Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут (поняття, сутність, основні теорії та сучасні моделі місцевого самоврядування). Європейська Хартія місцевого самоврядування. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку конституційно-правового інституту місцевого самоврядування в Україні. Система та основні принципи місцевого самоврядування в Україні.

Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування (порядок утворення, структура, форми діяльності, компетенція). Депутат місцевої Ради поняття та правовий статус. Сільський, селищний, міський Голова. Повноваження районних і обласних Рад. Голови районних та обласних Рад. Служба в органах місцевого самоврядування: загальні положення. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі.

 

Ключові поняття:місцеве самоврядування; органи самоорганізації населення; місцева рада; голова місцевої ради; сільський, селищний, міський голова; виконавчий комітет міської ради; територіальна громада; представницький орган місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування; акти органів місцевого самоврядування.

 


ІІІ. Критерії оцінювання навчальної роботи студентів

Методи оцінювання

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі методи оцінювання знань та умінь:

- поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей на практичних, семінарських заняттях, оцінювання письмових робіт, вирішення практичних завдань, вправ);

- оцінка за самостійну роботу;

- захист індивідуального завдання, курсової роботи;

- модульний контроль;

- підсумковий контроль (іспит).

 

Успішність навчання студентів оцінюється за чотирьохбальною шкалою:

«Відмінно»– студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, тісно ув’язує конституційно-правову теорію з практикою державотворення, завданнями і діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, правильно обґрунтовує прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої проблеми, не відчуває труднощів з відповідями при зміні завдань, з можливих варіантів вибирає найкращу відповідь.

Адекватно вміє дати узагальнену характеристику державно-правовій теорії і практиці. Знає основні способи прийняття і внесення змін до Конституції. Грамотно аналізує взаємовідносини особи і держави, різних вищих органів державної влади між собою та з органами місцевого самоврядування. Вміє переносити теоретичні знання у площину практики. Вміє робити правильні висновки.

Із загального обсягу студент правильно виконує 91-100% завдань.

«Добре»студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, тобто вибирає правильну, але не найкращу відповідь; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента екзаменатор змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді.

Вміє розв’язувати ситуаційні завдання середньої важкості.Добре розрізняє різні форми державного правління, державного устрою та державного режиму, достатньо чітко розкриває зміст поняття «Конституція» звертаючи особливу увагу на форми і структуру конституцій, а також здатний на середньому і вище середнього рівнях аналізувати зміст конституційної теорії і практики, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між державно-правовими явищами.

Із загального обсягу студент правильно виконує 72-90% завдань.

«Задовільно» студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у вирішенні завдань практичного характеру.

Студентспроможнийрозв’язати прості завдання. Із загального обсягу студент правильно виконав 53-71% завдань.

«Незадовільно»студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень курсу, з великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні завдань.

Він не вміє встановити причинно-наслідкові зв’язки у виникненні й розвиткові державно-правових явищ. Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53% завдань.

Необхідно відзначити, що перераховані вище критерії мають достатньо загальний і орієнтовний характер, тому екзаменатор оцінює ступінь знань студента, враховуючи його поточну успішність та результати поточного контролю.

Оцінки, оримані студентами на семінарських заняттях, виставляються в журнал, залікова оцінка – в журнал навчальних занять, у відомість і в залікову книжку.

Підсумковий контроль успішності студента здійснюється за наступною шкалою:

Кількість набраних за шкалою ЛьвДУВС балів Оцінка
за національною шкалою за шкалою ECTS
91 – 100 відмінно «5» A
72 – 90 добре «4» BC
53 – 71 задовільно «3» DE
52 і менше незадовільно «2» з правом перескладання FX

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни):

- А - оцінку «відмінно» – «5»– виставляється студентові, який виявив глибокі знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміє аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені запитання; застосовує теоретичні положення під час розв’язання практичних задач та набрав за наслідками підсумкового контролю 91-100 балів.

- ВС – оцінку «добре» – «4»– виставляється студентові, який виявив міцні знання навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміє застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, які, однак, містять певні (неістотні) неточності та набрав за наслідками підсумкового контролю 72-90 балів.

- DE – оцінка «задовільно» – «3» – виставляється студентові за посередні знання навчального матеріалу, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, неточності та набрання за наслідками підсумкового контролю 53-71 бал.

- FX – оцінка «незадовільно» – «2» – з правом перескладання – виставляється студентові, який виявив незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач та набрав за наслідками підсумкового контролю 52 і менше балів.


ІV. БІБЛІОГРАФІЯ

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

І. Нормативно-правові акти

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Офіційний вісник України вiд 01.10.2010. – № 72/1 (Спеціальний випуск). – Ст.15.

2. Декларація про державний суверенітет України вiд 16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. ‑ № 31. ‑ Ст. 429.

3. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР вiд 24.08.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ № 38. ‑ Ст. 502.

4. Про правові засади цивільного захисту: Закон України вiд 24.06.2004 р. (редакцiя вiд 12.06.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ №39. ‑ Ст.488.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. ‑ Ст. 529.

6. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. (редакція від 18.03.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 25. ‑ Ст.146.

7. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ № 53. ‑ Ст.793

8. Про міліцію: Закон України вiд 20.12.1990 р. (редакція від 17.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради. – 1991. ‑ № 4. ‑ Ст. 20.

9. Про нотаріат: Закон України вiд 02.09.1993 р. (редакція від 05.02.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. ‑ № 39. ‑ Ст.383.

10. Про внутрішні війська міністерства внутрішніх справ України: Закон України вiд 26.03.1992 р. (редакція від 11.06.2009 р) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 29. ‑ Ст.397.

11. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (редакція від 12.06.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992 ‑ № 22. ‑ Ст.303.

12. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. (редакція від 02.05.2011 р.)// Відомості Верховної Ради України. – 1993. ‑ № 9. ‑ Ст.62.

13. Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України № 2952-VI від 01.02.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. ‑ № 10. ‑ Ст.68.

14. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 35. ‑ Ст. 237.

15. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. (редакція від 01.08.2003р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 23. ‑ Ст. 176.

16. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. (редакція від 13.10.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 28. ‑ Ст. 224.

17. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ № 46. ‑ Ст. 617.

18. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. (редакція від 03.08.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 13. ‑ Ст. 65.

19. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. ‑ №52. ‑ Ст.561.

20. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 року (редакція від 01.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. ‑ № 18. ‑ Ст.101.

21. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. ‑ № 83. – Ст.3014.

22. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. // Офіційний вісник України вiд 12.08.2011 ‑ 2011 р. ‑ № 59. – Ст.83.

23. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 р. (редакція від 15.10.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 41. ‑ Ст.197

24. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 04.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ № 25. ‑ Ст. 343

25. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. (редакція від 03.02.2009 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. ‑ № 25. ‑ Ст.283

26. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. (редакція від 02.05.2011 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. ‑ № 34. ‑ Ст.451.

27. Про військовий обов’язок та військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. (редакція від 28.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 27. ‑ Ст. 385.

28. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. (редакція від 02.05.2011 р.)// Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 34. ‑ Ст.504

29. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‑ № 47. ‑ Ст.256

30. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. (редакція від 11.06.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 23. ‑ Ст.118.

31. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. (редакція від 08.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 9. ‑ Ст. 108.

32. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ № 15. ‑ Ст.232

33. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 36. ‑ Ст.529

34. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. (редакція від 07.05.2008 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 20. ‑ Ст.99

35. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. (редакція від 14.12.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‑ № 43. ‑ Ст.212

36. Регламент Верховної РадиУкраїни: затверджено Законом України від 10.02.2010 року (редакція від 29.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. ‑ № 14-15, № 16-17. ‑ Ст.133

37. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від від 04.04.1995 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. ‑ № 19. ‑ Ст.134

38. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. (редакція від 01.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. ‑ № 3. ‑ Ст. 17

39. Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України: Закон України від 01.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 8. ‑ Ст.52

40. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. ‑ № 10-11. ‑ Ст.73.

41. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. ‑ № 35-36. ‑Ст. 491.

42. Про вибори Президента України: Закон України вiд 05.03.1999 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ‑ №14. ‑ Ст.8.

43. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 35. ‑ Ст. 237.

44. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 02.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 21. ‑ Ст.158

45. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 р. (редакція від 19.05.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ‑ № 20‑21. ‑ Ст. 190.

46. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 р. (редакція від 07.08.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. ‑ № 9. ‑ Ст.58

47. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.1991 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. ‑ № 33. ‑ Ст. 443.

48. Про Центральну Виборчу Комісію України: Закон України від 30.06.2004 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004.‑ № 36. ‑ Ст.448

49. Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22.02.2007 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2007. ‑ № 20. ‑ Ст. 282

50. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. (редакція від 08.12.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. ‑ № 2. ‑ Ст. 5

51. Конституція Автономної Республіки Крим: прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року: затверджена Законом України від 23.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ‑ № 5-6. ‑ Ст.43.

52. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. ‑ № 11. ‑ Ст.69

53. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10.02.1998 р. (редакція від 31.07.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 29. ‑ Ст.191

54. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. ‑ № 21. ‑ Ст.158.

55. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 22.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. ‑ № 14. ‑ Ст.168.

56. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. ‑ № 40. ‑ Ст.290

57. Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15.02.1995 р. (редакція від 13.12.2005 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. ‑ № 9. ‑ Ст.58

58. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. (редакція від 01.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

59. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 року (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ‑ № 11. ‑ Ст. 79

60. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. (редакція від 30.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 33. ‑ Ст. 175.

61. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ № 9. ‑ Ст. 79.

62. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 48. ‑ Ст. 254

63. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960 р. (редакцiя вiд 16.09.2011 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. ‑ № 2. – Ст. 15.

64. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 р. (редакцiя вiд 31.05.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ № 40-41, 42. ‑ Ст.492.

65. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 р. (поточна редакцiя вiд 26.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 25-26. ‑ Ст.131.

66. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України вiд 15.12.2008. – 2008. ‑ № 93. ‑ Стор. 89.

67. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року // // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vru.gov.ua

68. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 16 грудня 1966 року // // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vru.gov.ua

69. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Урядовий кур'єр вiд 17.11.2010 ‑ № 215.

70. Європейська хартія місцевого самоврядування : прийнята Радою Європи у Страсбурзі 15 жовтня 1985 року // Віче. – 2000. – № 3. – С.43-45.

71. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. ‑ № 24. ‑ Стор. 11

72. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України вiд 24.12.2004 р. ‑ 2004 р. ‑ № 49. ‑ Стор. 62.

73. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

74. Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення влади народом вiд 05.10.2005 р. № 6-рп/2005 // Офіційний вісник України вiд 26.10.2005. – 2005. ‑ № 41. ‑ Стор. 31. – Ст. 2605

75. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Барабаша О. Л. щодо офіційного тлумачення ст. 94 та ст. 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституції України). – В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд. юрид. наук. П. Є. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 39-42.

76. Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення державної влади народом від 05. 10. 2005 // Урядовий кур’єр. – 17. 10. 2005.

77. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 6. – С. 2–6.

78. Регламент Вищої ради юстиції: затверджено рішенням Вищої ради юстиції від 8 лютого 2006 року № 5 // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vru.gov.ua

79. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року (редакція від 08.02.2012 р.) // Урядовий кур'єр вiд 03.08.2007. ‑ № 138

80. Регламент Конституційного Суду України: Затверджено Рішенням Конституційного Суду України 5 березня 1997 року (редакцiя вiд 24.12.2009 р.) // Офіційний вісник України. – 1997. ‑ № 20. ‑ Стор. 87

81. Дисциплінарний статут прокуратури України: затверджений постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст.15.

82. Положення про класні чини працівників органів прокуратури України: затверджено постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст. 14.

83. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затверджено указом Президента вiд 06.04.2011 р. // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011. ‑ 2011 р. ‑ № 29. ‑ Стор. 32, стаття 1222.

84. Положення про Адміністрацію Президента України: затв. Указом Президента України від 02.04.2010 р. № 504/2010 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

85. Правила адвокатської етики: схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року // Режим доступу: search.ligazakon.ua

86. Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури: Указ Президента України від 30.09.1999 р. // Офіційний вісник України вiд 15.10.1999. – 1999. ‑ № 39. ‑ Стор. 37.

87. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: указ Президента України вiд 09.12.2010 р. // Офіційний вісник України вiд 17.12.2010 р.– 2010. ‑ № 94. – Ст.3334.

88. Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій: указ Президента України від 10.07.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – №28. – Ст. 2.

89. Інструкція Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затверджено наказом Міністерства юстиції від 18.06.1994 р. (остання редакцiя вiд 12.09.2011 р.) // Офіційний вісник України вiд 26.03.2004. ‑ 2004 р. ‑ № 10. ‑ Стор. 315.

 

II. Спеціальна література

1. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / Р.В. Бараннік. ‑ К. : Дакор; КНТ, 2008. ‑ 348с.

2. Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник для студ. вищих юрид. навч. закл.: [у 3 кн.] / В.Д. Басай. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство „Вік”, 2006. – 972 с.

3. Годованець В.Ф. Конституційне право України: навч. посіб. / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. – К.: ДП «Видавничий дім „Персонал“», 2011. – 384 с.

4. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський, В.І. Кичун, В.П. Колісник – Х.: Право, 2010. – 543 с.

5. Кравченко В.В. Конституційне право України: [навчальний посібник] / В.В. Кравченко вид. 3-тє, виправл. та доповн. ‑ К.: Атіка, 2011. ‑ 512 с.

6. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Ляш, В.І. Галаган, В.І. Моргун; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К.: Університет «Україна», 2004. – 318 с.

7. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.] ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х. : ТОВ «Одісей», 2008. – 528 с.

8. Організація судової влади в Україні : навч. посіб. / [І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.] ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х. : Одісей, 2007. – 328 с.

9. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підруч. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. – К.: ТОВ «КНТ», ТОВ «Видавництво Ліра-К», 2011. – 532с.

10. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посібник / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

11. Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підручник / О.В.Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010. – 672 с.

12. Совгиря О.В. Конституційне право України: підручник / О.В. Совгиря. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

13. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / В.Т. Білоус, О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський; відп.ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 375 с.

14. Судові та правоохоронні органи України. Академічний курс: підручник / В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко– К.: Видавництво «ІнЮре» , 2010. – 240 с.

15. Судові та правоохоронні органи України: збірник законодавчих і нормативних актів / А.В. Паливода (упоряд.). – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 304 с. – (Закони України). Т. 1 – 2008. – 304 с.

16. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография / Ю.Н. Тодыка– Харьков: Факт, 2000. – 608 с.

17. Тюріна О.В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика): навч. посіб. / О.В. Тюріна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К.: КНТ, 2008. – 96 с.

18. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико–методологічні аспекти: монографія / В.Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – К. : Ліра-К, 2009. – 578 с.

19. Шиманський Ф. В. Судові та правоохоронні органи України: Навч.-метод. посіб. / Міжнародний гуманітарний ун-т. — О.: Юридична література, 2003. ‑ 168 с.

20. Шляхтун П.П. Конституційне право України: навчальний посібник / П.П. Шляхтун. – Київ: КНТ, 2008. – 592 с.

21. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.С. Юзікова; Дніпропетровський національний ун-т. – 4.вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2006. – 320 с.

22. Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: [підручник] / О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2009. – 672 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Авер’янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання / В. Авер’янов // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 3. – С. 238–254.

2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог / В. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24-30.

3. Авер’янов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог / В. Авер’янов // Вибори і демократія. – 2004. – № 2. – С. 58-65.

4. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі / В. Авер’янов // Право України. – 2005. – № 4. – С. 10‑15.

5. Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави / С. Агафонов // Право України. – 2001. – № 7. – С. 102-104.

6. Адвокатура в Україні: підручник / гол. ред. В.С. Коновальський – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 205 с.

7. Адвокатура в Україні: [зб. офіційних нормативних актів] / Спілка адвокатів України; Ін-т адвокатури при Київському ун-ті ім.. Т.Шевченка; відп. ред В.В.Медведчук; упор. С.В. Гончаренко. – Київ: Юрінком Інтер, 2000. – 206 с.

8. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / В. Шишкін (наук.ред.) І. Коліушко (авт.-упоряд.), Р. Куйбіда (авт.-упоряд.); Центр політико-правових реформ; Фонд сприяння правовим і політичним реформам /– К.: Факт, 2003. – 535 с.

9. Алексеенко И. Г. Европейская модель Конституционной юстиции: сравнительно-правовая ретроспектива / И.Г. Алексеенко. – Днепропетровск: Наука и образование, 1998. – 230 с.

10. Андрейцев В. І. Судово-правова система в Україні: тектологічні проблеми оптимізації функціонування / В. І. Андрейцев // Вісник Вищої ради юстиції. ‑ 2010. ‑ №1. – С. 15‑30.

11. Антонович М. Еволюція поняття прав людини / М. Антонович // Право України. – 2005. – № 12. – С. 1‑4.

12. Аракелян М. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом / М. Аракелян // Право України. – 2006. – № 3. – С. 19-21.

13. Аракелян М. Р. Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної Української держави / М. Р. Аракелян // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 60. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. ‑ Одеса : Юридична література, 2011. ‑ С. 21‑26.

14. Бабенко К. Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи правового регулювання в Україні / К. Бабенко // Вісник Конституцінго Суду України. – 2010. ‑№ 2. – С. 123‑129.

15. Бабій І. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна відповідальність / І. Бабій // Право України, – 2006. – № 12. – С. 87-90.

16. Бакірова І. О. Офіційне тлумачення Конституції та законів України як одна з форм забезпечення судового захисті прав людини і громадянина Конституційним Судом України / І. О. Бакірова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4-5. – С. 52-63.

17. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): [монографія] / Ю.Г. Арабаш. – Харків, 2004. – 192 с.

18. Барабаш Ю.Г. Шляхи оптимізації конституційної моделі інституту референдуму в Україні / Ю.Г. Барабаш // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 6. – С. 31‑40.

19. Барабаш Ю. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: [монографія] / Ю. Барабаш. – Харків: Право, 2008. – 220 с.

20. Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності ‑ тонка грань українського конституціоналізму / Ю. Барабаш // Право України. – 2010. – № 7. – С. 24‑32.

21. Барабаш Ю. Питання додержання Конституції при ініціюванні та проведенні всеукраїнських референдумів / Ю. Барабаш // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 10-16.

22. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): [монографія] / Ю.Г. Барабаш. – Харків: Легас, 2004. – 192 с.

23. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: [монографія] / О. В. Батанов; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.

24. Батанов О.В. Муніципальне право України : підручник / О.В. Батанов; відпов. ред. М.О. Баймуратов. – Х.: Одіссей, 2008.–528 с.

25. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: [монографія]. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001. – 260 с.

26. Батанов О. Статут територіальної громади – основний нормативний акт місцевого самоврядування / О. Бптанов //Право України – 2004. – № 7. – С. 30-34.

27. Битяк Ю.П. Проблемні питання вдосконалення процесу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні / Ю. П. Битяк // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. – 2008. – Вип. (24). – С. 21–25.

28. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків / О. Білоскурська // Право України. – 2004. – № 10. – С. 85-88.

29. Білоскурська О. Питання типології конституційних обов'язків людини і громадянина / О. Білоскурська // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 21-24.

30. Богашева Н. Свобода об'єднання та конституційний інститут об'єднань громадян / Н. Богашева // Вибори та демократія. – 2010. – № 4. – С. 62-70.

31. Богословська Ж.М. Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист / Ж.М. Богословська // Держава і право. – 2009. – № 46. – С. 181-188.

32. Бойко В. Нова Конституція і судова влада / В. Бойко // Право України. – 1997. – №1. – С.16‑18.

33. Бойко В. Судова система: проблеми реформування та розвитку / В. Бойко // Вісник Верховного суду України. – 2000. – № 6. – С. 6-9

34. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи: поняття та ознаки / І. Бондаренко // Право України. – 2003. – №4. – С.18-21.

35. Борденюк В. Верховна Рада України і представницькі органи місцевого самоврядування в механізмі держави / В. Борденюк // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 1. – С. 58-69.

36. Борденюк В. Депутатська недоторканість як гарантія діяльності представницького органу державної влади: конституційно-правові аспекти / В. Борденюк // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 22-27.

37. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С. 12-17.

38. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів державного управління та актів місцевого самоврядування / В. Борденюк // Право України. – 2004. ‑ № 11. – С. 16‑20.

39. Бордюгова К. Конституційні засади системи органів виконавчої влади в Україні / К. Бордюгова // Сучасні проблеми адміністративної реформи в Україні : тези Всеукраїнської конференції з адміністративного права (05-06 березня 2009 року) / ред.кол. С.М.Тимченко та ін. – Запоріжжя, 2009. – С. 15-16.

40. Бориславська О. М. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. М. Бориславська; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 18 с.

41. Бориславська О. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. – Львів: ПАІС,2005. – 200 с.

42. Бориславський Л. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності / Л. Бориславський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2005. – С. 102-104.

43. Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад / І. Бородін // Право України. – 2002. –– № 10. – С.11-15.

44. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) / І. Бородін // Право України. – 2000. – № 7. – С. 46-49.

45. Бостан С. К. Теоретико-правові та конституційно-правові засади концепції реформування форми правління сучасної української держави / С. К. Бостан // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. – № 3. – С. 37-54.

46. Братковський А. В. Окремі питання визначення кола правоохоронних органів України та правового статусу їх працівників / А. В. Братковський // Часопис Академії адвокатури України – 2001. – № 10. – С. 24‑36.

47. Бринцев В. Законодавче забезпечення окремих форм парламентського контролю відповідно засад, встановлених Конституцією України / В. Бринцев // Вибори та демократія. – 2009. – № 2. – С. 20-25.

48. Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів / В. Бринцев // Право України. – 2001. – №1. – С. 55-61.

49. Бутченко Т. І. Дороговкази розвитку конституційно-демократичного типу соціально-політичного проектування в сучасну добу / Т. І. Бутченко // Гілея: науковий вісник. – 2011. – № 45. – С. 400-409.

50. Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді / В. Валюх // Право України. – 2001. – №2. – С. 112-114.

51. Варфоломеєва Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність: зб. нормат. актів / Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

52. Варфоломеєва Т. Суб’єкти надання правової допомоги / Т. Варфоломеєва // Адвокат. – 2001. – № 6. – С. 3-6.

53. Васильєв Г. Прокуратура як гарант законності в державі / Г. Васильєв // Вісник податкової служби України. – 2003. – №12. - С.3.

54. Васьковська О. До проблеми удосконалення законодавства про свободу мирних зборів // Право України. – 2005. – № 11. – С. 89-90.

55. Веніславський Ф.В. Забезпечення стабільності конституційного ладу в процесі побудови в Україні соціальної держави / Ф. В. Веніславський // Проблеми законності: республіканський міжвід. зб. / відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 3-8.

56. Веніславський Ф.В. Правова культура як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу України / Ф.В. Веніславський // Проблеми законності: республіканський міжвід. зб. / відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 28-35.

57. Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Констиуціного Суду України. – 2010. ‑ № 2. – С. 130‑137.

58. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. – 2010. – № 2. – С. 120‑128.

59. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України / І. Вернидубов // Право України. – 1998. – № 4. – С. 27-31.

60. Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період / І. Вернидубов // Право України. – 1998. – № 2. – С. 7‑10.

61. Виборче право України: навчальний посібник / за ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 383 с.

62. Виконавча влада в Україні : [Інтерв’ю академікаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.029 с.)