Тема 10. Конституційне право України як галузь права,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Конституційне право України як галузь права,Юридична наука та навчальна дисципліна.

 

1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права. Місце і роль конституційного права у системі національного права.

2. Системно-структурна характеристика конституційного права України.

3. Норми та інститути Конституційного права України.

4. Конституційно-правові відносини: поняття, суб'єкти та об'єкти, підстави їх виникнення.

5. Джерела конституційного права України.

6. Конституційне право України як юридична наука: поняття, система, методологія, джерела. Конституційне право як навчальна дисципліна.

 

Ключові поняття: Конституційне право України; предмет конституційного права України; норма конституційного права; конституційно-правовий інститут; джерела конституційного права; конституційно-правові відносини; юридичні факти.

Питання для опанування та обговорення

1. Що собою становлять загальнолюдські,політико-правові цінності в науці конституційного права?

2. Які праці вітчизняних або зарубіжних вчених безпосередньо чи опосередковано стосуються проблем, пов'язаних з предметом науки конституційного права?

3. Назвати політичні документи з поставленням завдань (програм) по конституційному будівництву в Україні.

4. В чому полягає універсальність методу конституційного регулювання?

5. Юридична природа джерел конституційного права.

6. Створення та прийняття конституційно-правових актів.

7. Порівняйте поняття “конституційне право як наука” та “конституційне право як навчальна дисципліна” за змістом, обсягом, джерелами, роллю, функціями.

8. Охарактеризуйте основні методи науки конституційного права.

Завдання

1. Назвати офіційні друковані видання нормативно-правових актів: законів України, актів Президента України, постанов Уряду України, актів Конституційного Суду України, рішень місцевих рад.

2. Навести приклади конституційних інститутів в Україні.

3. Охарактеризуйте методи конституційно-правового регулювання та наведіть приклади їх застосування в конституційному праві України.

4. Назвіть джерела конституційного права як галузі права в ієрархічній послідовності.

5. Заповніть таблицю:

Види конституційно- правових норм Загальна характеристика та приклади з Конституції України
Постійні Тимчасові Виключні Уповноважуючі Зобов’язуючі Забороняючі Матеріальні Процесуальні Імперативні Диспозитивні Установчі Забезпечувальні Декларативні Дефінітивні  

 

Теми рефератів

1. Закон як джерело конституційного права.

2. Проблема конституційних законів.

3. Нормативно-правові акти виконавчої влади як джерела конституційного права.

4. Акти Конституційного Суду України як джерела конституційного права.

5. Нормативно-правові укази Президента України як джерела конституційного права.

6. Акти всеукраїнського референдуму як джерела конституційного права.

7. Роль конституційного права України як навчальної дисципліни у професійній підготовці юриста.

Тема 11. Основи теорії конституції. Конституція та конституціоналізм в Україні.

 

1. Поняття та сутність конституції.

2. Класифікація сучасних конституцій.

3. Основні способи розробки і прийняття конституцій.

4. Особливості конституції як нормативно-правового акту.

5. Основні функції конституції.

6. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні.

 

Ключові поняття: конституція; юридичні властивості конституції; функції конституції; конституціоналізм.

 

Завдання

1. Що таке конституціоналізм, в яких значеннях вживається це поняття?

2. Хто є батьками класичного конституціоналізму?

3. Як відбувалося зародження та розвиток конституціоналізму в Україні?

4. Які основні вимоги класичного конституціоналізму щодо того, якою має бути Конституція за суттю, змістом та формою?

5. Чи може сформуватися в державі конституціоналізм у разі відсутності в ній конституції? Відповідь обґрунтуйте.

6. Співвіднесіть між собою категорії: «Конституція України» і «конституціоналізм» та охарактеризуйте їх спільні й відмінні риси.

Питання для опанування та обговорення

1. Історичний розвиток конституційних ідей та інститутів.

2. Конституційні традиції та акти Росії і України дореволюційного періоду (до жовтня 1917 року).

3. Універсали Української Центральної Ради та Конституції УНР (1918 року).

4. Конституція СРСР 1977 року та Конституція Української РСР 1978 року: основні риси і особливості.

5. Скільки Конституцій було прийнято в Україні за радянської доби?

6. В чому полягає проблема конституційного закону ?

 

Теми рефератів

1. Історія світового конституційного розвитку.

2. Конституціоналізм в Україні: зародження та основні етапи розвитку.

3. Конституція Російської РФСР 1918 року та Конституція Української РСР 1919 року: коротка характеристика.

4. Перша Конституція СРСР: проблема конституційного наступництва та особливості структури.

5. Конституція СРСР 1936 року: загально-правова характеристика, структура, механізм дії, ефективність.

Тема 12. Конституція – Основний Закон України

1. Етапи сучасного конституційного процесу в Україні.

2. Підготовка та прийняття Конституції України 1996 року.

3. Структура та загальна характеристика Конституції України 1996 року.

4. Проблеми реалізації норм Конституції України 1996 року.

5. Конституційна реформа в Україні. Закон про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року та скасування дії конституційних реформ Конституційним Суд України 30 вересня 2010 року.

Ключові поняття: Основний Закон України; Конституційний договір; конституційна реформа; структура Конституції; преамбула; розділ Конституції; стаття Конституції.

 

Питання для опанування та обговорення

1. Основні етапи новітнього конституційного процесу в Україні.

2. Юридичні властивості діючої Конституції України.

3. Функції Конституції України.

4. Принципи Конституції України.

5. Структура та загальна характеристика Конституції України.

6. Механізм дії Конституції України.

7. Форми реалізації Конституції України.

8. Порядок внесення змін до Конституції України.

9. Перехідні положення Конституції України.

10. Преамбула Конституції України як носій дескриптивної (описової) інформації.

11. Значення конституційної реформи в Україні.

12. Основні етапи конституційної реформи в Україні.

13. Конституційна реформа - органічна частина та основа політичного і правового реформування в Україні.

14. Декларація про державний суверенітет України (1990 року) та Акт проголошення незалежності України (1991 року) як етапи конституційної реформи в Україні.

15. Діюча Конституція України (1996 року): соціально-правова характеристика та структура.

16. Які події супроводжували реформування інститутів державної влади у 2004 році?

17. Тенденції розвитку конституційної реформи в Україні після прийняття Конституції України.

18. Що стало причиною відміни конституційних реформ у 2010 році?

19. Яка кількість народних депутатів має право подати законопроект про внесення змін до Конституції України?

Завдання

1. Вкажіть основні функції Основного Закону, класифікуйте їх.

2. Які основні властивості Конституції України?

3. Яку структуру має Конституція України?

4. Який порядок внесення змін до Конституції України?

5. Навести приклади процесуальних норм в Конституції України.

6. Навести статті Конституції України, в яких закріплено її політична функція.

7. Які події в Україні за останні роки були пов'язані із внесенням змін до організації конституційно-правових інститутів?

8. На підставі аналізу останніх подій у Верховні Раді України навколо відміни конституційної реформи необхідно спрогнозувати: до яких нормативно-правових актів будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

9. Дайте визначення понять: конституціоналізм, конституція, преамбула, октройована конституція, народна конституція, неписана конституція, юридична конституція, фактична конституція, фіктивна конституція.

10. Охарактеризуйте Конституцію України за формою, терміном дії, способом прийняття, порядком внесення змін і доповнень, формою правління, формою державного устрою.

11. Розкрийте поняття структури і системи Конституції України.

Теми рефератів

1. Концепція нової Конституції України (1991 року), проекти Конституцій України 1993 і 1996 років.

2. Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України (1995 року): правова природа та конституційне значення.

3. Конституція України (1996 року): загальна характеристика і структура.

4. Основні етапи розвитку вітчизняного конституційного будівництва.

5. Поділ державної влади в Україні за Конституцією України.

6. Сучасний етап конституційної реформи в Україні.

7. Закон Української РСР "Про економічну самостійність Української РСР" (3 серпня 1990 року) - нормативно-правова основа конституційної реформи.

8. Зміни, доповнення до Конституції УРСР 1978 року (1989-1993 роки) та конституційно-проектні роботи 1992-1996 років.

9. Демократична правова держава: принципи формування та функціонування.

10. Сучасні ідеї про правову державу, їх відбиток в конституційному законодавстві та реалізація у практиці державного будівництва.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.014 с.)