ТОП 10:

Вимоги до написання реферату 

Реферат(від латинського refero – доповідаю) – короткий письмовий виклад основних положень вчення або змісту друкованих джерел, доповідь на певну тему.

Вибір теми реферату. Студент може самостійно обрати будь-яку тему з рекомендованої кафедрою тематики реферативних робіт. За умови, коли студент вчасно не обрав тему або затрудняється у виборі, тему може запропонувати викладач.

Підбір літератури.Студент використовує рекомендовану викладачем літературу, а також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек, новими надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над науковими проблемами, пов’язаними із темою обраної реферативної роботи. Необхідно обов’язково ознайомитись з журнальними публікаціями останніх кількох років. Фактичні і статистичні матеріли містяться у республіканських і регіональних статистичних щорічниках і довідниках. Не допускається підготовка реферату виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників.

Орієнтовна структура реферату:

- титульна сторінка (з вказуванням назви вузу, теми реферату, виконавця, перевіряючого, міста, року);

- план;

- вступ – зазначається тема, її актуальність, мета і завдання роботи;

- основна частина – логічний виклад опрацьованого матеріалу на основі аналізу та узагальнення, виділення основних положень. Позитивним є тезисний виклад змісту, розкриття дискусійних питань з даної проблематики. Необхідно також зберігати ідеологічну нейтральність аналізу;

- статистичні матеріали, схеми, малюнки;

- висновки – узагальнення у концентрованій формі підсумків дослідження теми, виклад точки зору автора реферату;

- список використаної літератури.

Обсяг реферату ‑ до 10 сторінок шрифтом 14 кегель через 1,5 міжрядкових інтервали.

 

Нижче наводиться лише орієнтовний перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань. Студенту (за погодження із викладачем) надається можливість виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання за самостійно сформульованою ним темою.

 

1. Правоохоронні відносини: види, ознаки, суб’єкти.

2. Правоохоронні органи як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини та громадянина.

3. Місце і роль правоохоронних органів в системі державних органів України.

4. Взаємодія правоохоронних органів з органами влади і громадськими організаціями.

5. Недержавна правоохоронна діяльність.

6. Конституція України і засади судочинства.

7. Судова реформа в Україні.

8. Суд присяжних: історія та сучасність.

9. Судова влада у теорії поділу влад.

10. До питання створення та дії апеляційних судів у судовій системі України.

11. Незалежний суд – гарант прав людини і громадянина.

12. Роль суду в забезпеченні прав та законних інтересів людини та громадянина.

13. Апеляційні суди у судовій системі України.

14. Адміністративна юстиція в Україні.

15. Конституційна юстиція в Україні: становлення та проблеми.

16. Правова природа актів Конституційного Суду України.

17. Європейська модель конституційної юстиції.

18. Проблеми розвитку конституційної юрисдикції в Україні.

19. Суддя – носій судової влади.

20. Органи суддівського самоврядування – гарант незалежності суддів.

21. Проблеми формування суддівського корпусу.

22. Організаційне забезпечення діяльності суддів.

23. Третейський суд: порядок утворення та завдання.

24. Роль і завдання Вищої ради юстиції в реалізації положень нової Конституції України.

25. Статус члена Вищої ради юстиції.

26. Участь Вищої ради юстиції в формуванні суддівського корпусу.

27. Виникнення та розвиток інституту прокуратури.

28. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє.

29. Представницька функція прокуратури.

30. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді.

31. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина.

32. Роль прокуратури у захисті прав людини.

33. Міліція України: історія становлення та сучасність.

34. Принципи організації та діяльності міліції.

35. Правовий захист працівників органів внутрішніх справ.

36. Органи дізнання та їх компетенція.

37. Органи досудового слідства та їх компетенція.

38. Організація діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

39. Форми діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення реалізації прав і свобод людини.

40. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

41. Суб’єкти надання правової допомоги.

42. Участь адвоката у кримінальному судочинстві.

43. Участь адвоката у цивільному судочинстві.

44. Адвокатура: історія і сучасність.

45. Проблеми реформування адвокатури в Україні.

46. Забезпечення адвокатом права на захист.

47. Нотаріат: історія та сучасність.

48. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

49. Функції нотаріату щодо захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

50. Податкова служба: становлення та сучасність.

51. Податкова міліція України як суб’єкт правоохоронних відносин.

52. Основні напрямки роботи податкових органів.

53. Антитерористична діяльність Служби безпеки України.

54. Організація діяльності органів контррозвідки.

55. Боротьба зі злочинністю, що підриває безпеку держави і народу.

56. Захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

57. Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб.

58. Реформування органів юстиції – нагальна потреба сьогодення.

59. Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції України.

60. Роль Міністерства юстиції України в адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

61. Проблеми забезпечення виконання судових рішень.

62. Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

63. Реформування органів юстиції в контексті реалізації державно-правової політики.

64. Конституційне право – галузь національного права України.

65. Предмет конституційного права.

66. Система конституційного права України.

67. Поняття і загальна характеристика конституційно-правового інституту.

68. Поняття і загальна характеристика конституційно-правової норми.

69. Класифікація норм конституційного права.

70. Поняття, зміст і види джерел конституційного права України.

71. Конституційний процес в Україні після відновлення державної незалежності в 1991 р.

72. Сутність і значення Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності України як джерел конституційного права України.

73. Закон – джерело конституційного права.

74. Поняття і види конституційно-правових відносин.

75. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

76. Об’єкти конституційно-правових відносин.

77. Поняття і предмет науки конституційного права України.

78. Завдання науки конституційного права України.

79. Юридична відповідальність у конституційному праві.

80. Роль і значення конституційного права у правовій системі України.

81. Поняття і теоретичні основи конституції.

82. Фактична та юридична конституції.

83. Поняття і основні властивості Конституції України.

84. Конституціоналізм як загальна теорія конституції.

85. Етапи становлення Конституції України.

86. Форма, структура та зміст Конституції України.

87. Функції Конституції України.

88. Порядок, форми і методи реалізації Конституції України.

89. Прикінцеві та перехідні положення Конституції України.

90. Правова охорона Конституції України.

91. Підготовка та прийняття Конституції України.

92. Поняття і суть конституційного ладу України.

93. Ознаки конституційного ладу України.

94. Соціальна структура суспільства.

95. Гарантії конституційного ладу України.

96. Загальна характеристика державного ладу України.

97. Поняття, суть та основні принципи суспільного ладу.

98. Правонаступництво України при розпаді колишньої держави СРСР.

99. Адміністративно-територіальний поділ України.

100. Система та загальна характеристика інституту державних символів України.

101. Державна мова, національна грошова одиниця, офіційна назва держави як атрибути державності України.

102. Столиця України: особливості політико-правового статусу.

103. Форма Української держави за Конституцією України.

104. Економічна система України.

105. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні.

106. Поняття і види основних прав людини та громадянина в Україні.

107. Поняття і види основних свобод людини та громадянина в Україні.

108. Поняття і види обов’язків людини та громадянина в Україні.

109. Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина.

110. Громадянство України: поняття, суть і основні принципи.

111. Порядок і підстави набуття громадянства України.

112. Припинення громадянства України.

113. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України, та їх компетенція.

114. Поняття і види природних прав і свобод людини.

115. Конституційно-правове закріплення права людини на життя.

116. Особисті права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

117. Політичні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

118. Соціально-культурні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

119. Політичні партії у соціальній структурі українського суспільства.

120. Громадські організації як форма реалізації громадянами конституційного права на об’єднання.

121. Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами.

122. Основні економічні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

123. Загальна характеристика конституційних обов’язків людини та громадянина.

124. Політичні партії, громадські організації, профспілки, релігійні громади і церква, засоби масової інформації в конституційній системі України.

125. Поняття і характерні риси народовладдя в Україні.

126. Характеристика основних форм безпосередньої демократії.

127. Вибори як форма безпосереднього волевиявлення народу.

128. Характеристика основних принципів виборів.

129. Поняття та види виборів і виборчих систем.

130. Характеристика виборчого процесу та його стадій.

131. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

132. Поняття і види референдуму.

133. Принципи та порядок проведення референдумів.

134. Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму.

135. Поняття державної влади як інституту конституційного права.

136. Конституційні засади організації і здійснення державної влади в Україні.

137. Система та види органів державної влади.

138. Поняття парламентаризму.

139. Функції та повноваження парламентів.

140. Верховна Рада України – парламент держави, єдиний орган законодавчої влади України.

141. Структура Верховної Ради України, її конституційний склад.

142. Порядок утворення керівних органів Верховної Ради України.

143. Функції та повноваження Верховної Ради України.

144. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

145. Характеристика законодавчого процесу у Верховній Раді України.

146. Право законодавчої ініціативи у парламенті України.

147. Порядок прийняття законів, подолання вето у Верховній Раді України.

148. Порядок вступу законів у силу.

149. Статус народного депутата України.

150. Форми та методи діяльності народного депутата України.

151. Повноваження народного депутата України.

152. Основні гарантії депутатської діяльності.

153. Юридична відповідальність народного депутата України за порушення вимог чинного законодавства.

154. Загальна характеристика інституту Президента в Україні.

155. Становлення інституту Президента в Україні.

156. Порядок обрання Президента України.

157. Функції та повноваження Президента України.

158. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

159. Поняття виконавчої влади в Україні.

160. Характеристика системи органів виконавчої влади в Україні.

161. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі виконавчої влади.

162. Склад Кабінету Міністрів України.

163. Порядок формування Кабінету Міністрів України.

164. Підзвітність, підконтрольність і підпорядкованість Кабінету Міністрів України.

165. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

166. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

167. Місцеві державні адміністрації як органи виконавчої влади в областях, районах, містах Києві та Севастополі.

168. Характеристика актів органів виконавчої влади.

169. Поняття, суть та основні напрями здійснення адміністративної реформи в Україні.

170. Поняття і зміст місцевого самоврядування.

171. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні.

172. Органи та посадові особи місцевого самоврядування.

173. Організаційно-правові засади (основи) місцевого самоврядування.

174. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.

175. Гарантії діяльності місцевого самоврядування.

176. Конституційна реформа місцевого самоврядування в Україні.

177. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

178. Порядок формування Конституційного Суду України, його склад.

179. Функції та повноваження Конституційного Суду України.

180. Загальна характеристика органів судової влади в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.012 с.)