Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Судові та правоохоронні органи» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Судові та правоохоронні органи»1. Предмет, система та основні джерела курсу, його місце серед інших юридичних дисциплін.

2. Поняття та основні ознаки правоохоронної діяльності.

3. Завдання правоохоронної діяльності.

4. Поняття правоохоронних органів. Види правоохоронних органів України.

5. Правосуддя: поняття, ознаки та принципи.

Ключові поняття: судові органи України; правоохоронні органи України; правосуддя; судоустрій; судочинство; судова влада; принципи правосуддя; правоохоронна діяльність; законодавчі джерела.

Завдання

1. Як співвідносяться поняття “органи правосуддя”, “органивнутрішніх справ”, “правоохоронні органи”?

2. Назвіть основні засади судочинства.

3. Назвіть основні функції судової влади.

4. охарактеризуйте основні види правоохоронної діяльності.

Питання для опанування та обговорення

1. Взаємодія правоохоронних органів з іншими державними органами, підприємствами, установами, громадянами.

2. Принципи діяльності правоохоронних органів України.

3. Загальна характеристика органів судової влади та правоохоронних органів України: суду, прокуратури, міліції та ін.

4. Законодавчі джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Теми рефератів

1. Правоохоронні органи України: поняття та види.

2. Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади та управління.

Тема 2. Суди загальної юрисдикції в Україні

 

1. Система та завдання судів загальної юрисдикції в Україні.

2. Місцеві суди: види, порядок формування, склад та повноваження.

3. Апеляційні суди: види, порядок формування, склад та повноваження.

4. Спеціалізовані суди в Україні. Адміністративні суди України: система, склад, завдання та повноваження.

5. Господарські суди України: статус, система, склад та повноваження.

6. Верховний Суд України – найвищий судовий орган держави.

 

Ключові поняття: судової системи; суд; правосуддя; судочинство; юрисдикція; судова ланка; судова інстанція; апеляція; касація; господарський суд, адміністративний суд, колегіальність; змагальність сторін; професійні судді; народні засідателі; присяжні.

 

Завдання

1. У чому полягає принцип колегіальності правосуддя?

2. Як здійснюється принцип колегіальності в судах першої ланки на районному рівні?

3. Як ви особисто ставитесь до суду присяжних в Україні?

4. Назвіть фактори, що впливають на інстанційні повноваження рівнів судової системи.

5. Передумови та порядок утворення та ліквідації судів.

6. Дайте визначення понять: судова ланка, судова інстанція, господарський суд, адміністративний суд, апеляція, касація, колегіальність, змагальність сторін.

7. Заповніть таблицю:

Система судів загальної юрисдикції

Види судів Загальна характеристика
   

Питання для опанування та обговорення

1. Система та зміст повноважень голів місцевих та апеляційних судів. У чому полягають і чим обумовлені відмінності у обсягу їх повноважень.

Теми рефератів

1. Зміст міжнародно – правових стандартів побудови судової системи.

2. Гарантії незалежності та недоторканності суддів.

3. Судова система України: сучасний стан і перспективи розвитку.

Задачі

1. Апеляційний загальний суд області розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по звинуваченню Х. та інших у скоєні навмисного вбивства з хуліганських спонукань. Враховуючи велику небезпеку злочину, у складі суду брали участь три професійних судді та два народних засідателі.

1. Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув справу?

2. У якому складі суддів здійснюється розгляд справ?

 

3. Охарактеризуйте правові форми і правову природу участи представників народу у здійснені правосуддя?

 

2. К., звинувачений у скоєні посадового злочину, заявив у суді клопотання про виклик перекладача, вказавши, що судочинство ведеться українською мовою, усі свідки по справі розмовляють українською мовою, а він українську мову розуміє погано.

Порадившись на місті, місцевий районний суд виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що підсудний володіє російською мовою, яка е його рідною мовою і тому, у зв'язку з великого схожістю російської та української мов необхідності у перекладачеві немає. Головуючий при цьому роз’яснив підсудному, що якщо окремі слова для нього будуть незрозумілі, то їх йому перекладе один з суддів або секретар судового засідання.

1. Чи відповідають дії суду принципам судової влади?

2. Охарактеризуйте зміст і значення принципу державної мови судочинства.

3. Назвіть правові гарантії реалізації принципу державної мови судочинства.

3. Випускник юридичного факультету Запорізького державного університету Вакуленко, 24 роки, був направлений на роботу до Солом’янського районного суду Києва. Під час стажування на посаді судді Вакуленку голова суду дав вказівку розглянути матеріали про адміністративних правопорушників, що надійшли з районного управління внутрішніх справ, тому що всі інші судді займалися розглядом інших справ.

1. Чи правомірні дії голови районного суду?

2. Хто має право призначатися на посаду судді?

Тема 3. Конституційний Суд України

 

1. Місце та завдання Конституційного Суду України у системі судових органів, принципи його діяльності.

2. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України.

3. Повноваження Конституційного Суду України. Форми та суб’єкти звернення до суду.

4. Права та обов’язки членів та голови Конституційного Суду. Порядок обрання та підстави звільнення голови та членів Конституційного Суду з посади.

Ключові поняття: Конституційний Суд України; конституційна юстиція; конституційне судочинство; конституційне звернення; конституційне подання; конституційне правадення; рішення КСУ; висновки КСУ; суддівський імунітет; суддівський індемнітет.

Завдання

1. Який порядок формування Конституційного Суду України?

2. Які функції виконує Конституційний Суд як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні?

3. Хто є суб’єктом конституційного подання до Конституційного Суду України?

4. Хто є суб’єктом конституційного звернення до КонституційногоСуду України?

5. Рішення та висновки Конституційного Суду України, які вони мають юридичні наслідки?

6. Дайте визначення понять: конституційна юрисдикція, конституційне звернення, конституційне подання, конституційна скарга, конституційний суд.

 

Теми рефератів

1. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України.

2. Конституційна юрисдикція.

3. Виконання рішень Конституційного Суду України.

 

Тема 4. Статус суддів в Україні

 

1. Суддя – носій судової влади. Вимоги до судді. Забезпечення судді.

2. Порядок призначення суддів і підстави звільнення їх з посади.

3. Національна школа суддів України: структура та завдання.

4. Дисциплінарна відповідальність суддів.

5. Вища кваліфікаційна комісія суддів:склад, завдання та повноваження.

6. Суддівське самоврядування: організаційні форми та завдання.

7. Народні засідателі і присяжні як суб’єкти здійснення правосуддя, особливості їх діяльності.

Ключові поняття: статус суддів; суддівський імунітет;професійні судді; народні засідателі; присяжні; суддівського самоврядування.

 

Питання для опанування та обговорення

1. Гарантії незалежності суддів.

2. Порядок призначення на посаду судді вперше.

3. Порядок обрання на посаду судді безстроково.

4. Підстави, за яких суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

5. Загальні умови звільнення судді з посади.

6. Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді.

7. Гарантії прав народних засідателів.

8. Інститут присяжних в Україні.

Завдання

1. Які особливості конституційно-правового статусу суддів?

2. Назвіть органи суддівського самоврядування в Україні? У чому полягає їх функція?

3. Дайте визначення таким поняттям: «професійний суддя», «народний засідатель», «присяжний», «суддівське самоврядування».

4. Охарактеризуйте конституційний принцип безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя, через народних засідателів і присяжних.

5. В яких випадках судовий розгляд кримінальної справи відбуватиметься за участю присяжних?

6. В яких випадках судовий розгляд кримінальної справи відбуватиметься за участю народних засідателів?

Теми рефератів

1. Суддя – носій судової влади.

2. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції.

3. Принцип безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя, через народних засідателів і присяжних.

4. Дисциплінарна відповідальність суддів.

5. Становлення суду присяжних в Україні

Задачі

1. У судді місцевого суду Г. 30 червня завершився 5 – річний строк призначення його вперше на посаду. За поданням Голови Верховного Суду України Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала його кандидатуру для обрання Верховною Радою України, надіславши необхідні документи до відповідного комітету Верховної Ради на початку червня. Але розгляд у Комітеті та, відповідно, на пленарному засіданні Верховної Ради України був запланований на початок вересня.

Враховуючи ці обставини, голова суду видав розпорядження, згідно якого, на період до обрання судді Г. Верховною Радою України, керуючись п. 3 ст. 24 Закону України “Про судоустрій України”, доручив йому розгляд справ лише про адміністративні правопорушення.

При вирішенні задачі слід дати відповіді на такі питання:

1. Чи вірне рішення прийняв голова суду стосовно судді Г.?

2. Чи розповсюджується повноваження голови місцевого суду на запровадження у суді “внутрішньої спеціалізації”.

3. Що означає поняття “спеціалізований суд” і як воно співвідноситься з поняттям “спеціалізація суддів”.

 

2. До голови місцевого суду зі скаргою на суддю М. звернулися потерпілий С. та його представник адвокат Н. Вони скаржилися, що незважаючи на їх клопотання на ознайомлення з протоколом судового засідання, заявлене у передбачений законом триденний строк, а ні після завершення 7 діб, що надані законом для виготовлення протоколу, а ні протягом трьох діб, що даються законом для ознайомлення з ним, їм не була надана можливість реалізації їх права. Лише за дві доби до завершення 15 денного строку на апеляційне оскарження вони отримали змогу ознайомитись з протоколом судового засідання, що унеможливило виконання усіх вимог до апеляційної скарги.

Оскільки скарги такого змісту на суддю М. голова суду отримував неодноразово та враховуючи, що згідно процесуального закону протокол судового засідання у суді першої інстанції веде секретар судового засідання і підписують головуючий та вказаний секретар, він вирішив притягнути до дисциплінарної відповідальності обох.

Судді М. він оголосив зауваження, а секретареві судового засідання догану, про що видав відповідний наказ.

При вирішенні задачі слід дати відповіді на такі питання:

1. Хто має право накладати дисциплінарні стягнення на секретаря судового засідання? Чому?

2. Який вид повноважень здійснював голова місцевого суду?

3. Яка природа взаємовідносин голови суду і судді суду?

 

3. Голова загального апеляційного суду області вніс на затвердження президії суду запропонований ним персональний склад судових палат. Президія затвердила пропозицію голови суду.

Суддя Р., який після розподілу почав працювати у судовій палаті з цивільних справ, через декілька тижнів звернувся до голови суду з проханням перевести його до судової палати з кримінальних справ, оскільки його попередній досвід у якості судді і професійний та науковий інтерес більш пов’язані з розглядом кримінальних справ, ніж цивільних. Голова суду відмовив у проханні, мотивуючи тим, що існуючий персональний розподіл його, як керівника суду задовольняє, він є оптимальним, оскільки враховує у міру можливості професійні якості і схильності усіх суддів, а не лише одного. Тоді суддя Р. звернуться до зборів суддів апеляційного суду області з проханням підтримати його бажання працювати в судовій палаті з кримінальних справ. Загальні збори, вислухавши усі доводи судді Р. та заперечення голови суду, прийшли до висновку, що доцільніше суддю Р. ввести у склад судової палати з кримінальних справ.

При вирішенні задачі слід дати відповіді на такі питання:

1. Чи були компетентні збори суддів у вирішенні питання, з яким звернувся до них суддя?

2. Які наслідки позитивного вирішення прохання судді?

3. Які повноваження зборів суддів?

4. Яке призначення органів суддівського самоврядування, які вони мають організаційні форми?

4. С., 26 років, громадянин України, відпрацювавши три роки юрисконсультом за контрактом на одному з приватних підприємств, звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням, щоб Президент України призначив його суддею місцевого загального районного суду.

1. Чи відповідає закону такий порядок призначення суддею?

2. Назвіть вимоги, що встановлені у законодавстві до кандидатів на посуду суддів?

3. Якій порядок обрання та призначення на посаду суддів в України?

 

5. Суддя місцевого загального суду, призначений вперше, до займання посади судді був одним з засновників юридичної фірми. Але, ставши суддею, він після робочого дня, а також в вихідні дні консультував постійних клієнтів фірми, які оплачували його послуги на банківський рахунок фірми.

Коли про це стало відомо, його запросили до кваліфікаційної комісії суддів, щоб він або спростував цю інформацію, або дав стосовно неї пояснення.

Суддя підтвердив правдивість інформації і пояснив, що він не бачить в його вчинках порушень закону:

- по-перше, він давав консультації поза приміщенням суду і не в робочий час, тобто на його службових обов’язках це ніяк не відбивалося.

-по-друге, він консультував клієнтів з питань законодавства у сфері підприємницької діяльності, спори з яких, якщо такі виникають, розглядаються господарськими судами, а він працює у загальному місцевому і за внутрішньою спеціалізацією розглядає кримінальні справи.

- по-третє, у юридичній фірмі працюють тільки його син зі своєю дружиною, які ще не мають значного досвіду і тому не можуть консультувати зі складних питань права, що може відбитися на іміджі фірми, а звідси і на розмірах доходів, а існуюча ситуація дозволяє його сім’ї бути матеріально забезпеченою, а значить і він, як суддя є більш незалежним, ніж його колеги.

Проаналізуйте доводи судді.

1. Чи сумісна вказана діяльність зі статусом судді?

2. Якщо ні, то яке рішення має прийняти кваліфікаційна комісія?

3. Який орган і в якому порядку приймає рішення про несумісність?

 

6. 4 вересня 2006 року громадянин Р. подав заяву до кваліфікаційної комісії суддів про призначення його на посаду професійного судді вперше, а 22 вересня він передав до відповідного територіального управління державної судової адміністрації всі необхідні документи на зайняття посади судді.

Територіальне управління державної судової адміністрації відмовило у прийнятті пакету документів.

1. На якій підставі громадянину Р. було відмовлено в прийнятті документів?

2. Яка процедура прийняття документів на заняття посади професійного судді вперше?

Тема 5. Вища рада юстиції

 

1. Статус, склад та повноваження Вищої ради юстиції.

2. Порядок утворення ради. Вимоги до її членів.

3. Організація роботи та структура Вищої ради юстиції.

4. Участь Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу.

5. Вирішення питань щодо порушення вимог законодавства про несумісність.

6. Дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного суду України і вищих спеціалізованих судів.

 

Ключові поняття: Вища рада юстиції; професійний добір суддів; дисциплінарна відповідальність; суддівський корпус.

 

Питання для опанування та обговорення

1. Місце Вищої ради юстиції України в системі органів державної влади.

2. Специфіка процедури формування Вищої ради юстиції.

3. Чому Вищу раду юстиції України називають елементом механізму «стримування і противаг» у діяльності державних органів і функціях громадянського суспільства?

4. Порушення суддею присяги.

5. Порушення суддями принципу несумісності.

Завдання

1. Які функції здійснює Вища рада юстиції?

2. Якими законодавчими актами регламентується діяльність Вищої ради юстиції?

3. Вимоги до членів Вищої ради юстиції.

4. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Верховною Радою України.

5. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Президентом України.

6. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом суддів України.

7. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їздом адвокатів України.

8. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з'їзом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

9. Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

Теми рефератів

1. Місце та роль Вищої ради юстиції у формуванні високопрофесійного суддівського корпусу в Україніє

2. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

3. Акти Вищої ради юстиції.

4. Дисциплінарне провадження

МОДУЛЬ ІІ

Тема 6. Прокуратура України

1. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні.

2. Характеристика функцій прокуратури.

3. Система, структура та повноваження прокуратури України.

4. Акти прокурорського реагування: види, зміст.

5. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

6. Правовий і соціальний захист працівників органів прокуратури.

Ключові поняття: прокуратура; принципи організації та діяльності прокуратури; прокурорський нагляд; прокурор; акти прокурорського реагування; функції прокуратури.

Питання для опанування та обговорення

1. Яке місце посідають органи прокуратури у системі органів державної влади?

2. Складові системи органів прокуратури.

3. Проблеми реформування органів прокуратури України.

Завдання

1. На яких принципах будується організація та діяльність органів прокуратури?

2. Назвіть конституційні функції прокуратури.

3. Акти органів прокуратури, їх юридичні наслідки.

4. Заповніть таблицю:

Система органів прокуратури України

Види органів прокуратури Загальна характеристика
   

Теми рефератів

1. Форми представництва прокурором інтересів громадянина і держави в суді.

2. Нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; предмет і завдання такого нагляду.

3. Слідство в органах прокуратури.

4. Координація прокурорами діяльності правоохоронних органів, пов’язаної з протидією злочинності.

5. Значення і основні напрями подальшого реформування прокуратури.

6. Прокуратура України: правові засади діяльності.

7. Прокурорський нагляд за додержанням законів.

8. Функції органів прокуратури України

Задачі

1. Прокурор при направленні до суду кримінальної справи Супруна, обвинувачуваного в навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, не повідомив його про свою участь у судовому засіданні. За кілька хвилин до початку судового розгляду прокурор з’явився до суду і повідомив, що бажає підтримувати державне звинувачення. Суддя пояснив прокурору, що його участь небажана, тому що для цього необхідно вжити заходів щодо призначення захисника.

Дайте правову оцінку діям прокурора і заявам судді.

 

2. Ковтун, 22 роки, закінчив юридичний коледж і мав дворічний стаж роботи секретарем судового засідання. Він звернувся до прокуратури Одеси з проханням прийняти його на роботу слідчого. Старший помічник прокурора Одеси з кадрів відмовив Коротуну.

Чи правомірні дії старшого помічника прокурора Одеси з кадрів?

Зазначте вимоги, що висуваються до осіб, які призначаються на посади слідчих прокуратури.

 

3. До прокуратури району звернувся гр-н Д., інвалід з зору. Посилаючись на те, що йому дуже важко читати й писати, він висказав прохання виділити йому працівника прокуратури, який би зміг захисти його конституційні права у суді під час розгляду цивільної справи. Прокурор району відмовив йому, посилаючись на те, що у прокуратури на день звернення гр-на Д. великий обсяг термінової роботи. У зв’язку з чим йому було запропоновано звернутися до юридичної консультації за місцем мешкання.

1. Чи правильно вчинив прокурор?

2. Інтереси яких груп громадян має представляти прокурор у суді?

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 479; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.079 с.)