ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 83 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 83 Страница

Правовий статус адвоката і гарантії адвокатської діяльності Дисциплінарна відповідальність адвоката Стаття 2. Вартість і порядок оплати Робіт Стаття 8. Передання та прийняття Робіт Завдання 1. Розкрийте поняття літературної мови й літературної норми. Які норми мовлення ви знаєте? Завдання 2. Опишіть складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни. Завдання 5. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно. Завдання 4. Перепишіть Поставте розділові знаки; на місці крапок, де необхідно, – пропущені букви. Розкрийте дужки, зніміть риски. Завдання 1. Назвіть вимоги до усного ділового мовлення. Завдання 10. Прочитайте уривок з тексту документа. З’ясуйте, який це документ за найменуванням. Допишіть, дотримуючись правил оформлення і додаючи необхідні відомості. Довідково-інформаційні документи Оранжевый цвет – говорить, только если спросит Дела, связанные с выполнением работ с недостатками Лица, участвующие в делах о защите прав потребителей. III. Факт, свидетельствующий о времени возникновения и обнаружения недостатков в работе, а также о причинах их возникновения. Статья 1. Назначение полиции Статья 2. Основные направления деятельности полиции Статья 12. Обязанности полиции Статья 54. Заключительные положения Привилегия на право печатания, О чем и каким образом может просить обвиняемый через своего ходатая Наказание фальшивомонетчиков и тех, кто чеканит монету, не имея на то привилегии О том, кто тайно захватывает имущество, ближайшим наследником которого он является Не допускати незаконного втручання у діяльність інших підприємств, установ та організацій. Не підміняти органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і державного контролю. Діяльність органів прокуратури організовувати за територіальним і функціональним (галузевим) принципами. Прокурорам міст з районним поділом спрямовувати діяльність прокуратур районів на виконання покладеним законом завдань та функцій. Одеський регіональний інститут Затверджено на засіданні кафедри 24.11.2011 р., протокол №5 АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА, За результатами вивчення програмного матеріалу Розділу I. До теми 4: «Основи адміністративного законодавства» СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО» Р о з д і л III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ Тема 12. Правове забезпечення дисципліни праці Джерела трудового права України. Інститут прокуратури і слідства Тема 2. Злочинність, її характеристики та показники. Сучаний стан злочинності в Україні та світі Тема 13. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх Література та нормативний матеріал, що рекомендовані для всіх тем курсу Розділ I. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ Розділ XVII. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО В У СРР В 1919-1920 рр. Розділ XXIII. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (середина 50-х-початок 60-х рр.) ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ РОЗДІЛ 1. ЗМІСТОВА І ЛІНГВІСТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ТЕКСТУ Науковий текст як комунікативне явище Основні поради щодо виконання наукової роботи Композиційні елементи наукової роботи: мовне оформлення Цитування та посилання на джерела Типові помилки в написанні та оформленні наукових робіт Дієслівний спосіб позначення дії Поняття соціального партнерства. Підзаконні нормативно-правові акти України та їх роль у регулюванні соціального партнерства. Акти соціального партнерства та їх роль у регулюванні соціального партнерства в Україні. Стандарти МОП з питань соціального партнерства. Поняття та види суб'єктів соціального партнерства. Професійні спілки як суб'єкти соціального партнерства: поняття, види та їх правовий статус в Україні. Функції, права і гарантії діяльності професійних спілок та їх об'єднань у соціальному партнерстві в Україні. Зміст і структура колективних договорів і угод. З5.Сфера укладення та дії колективних договорів і угод. Поняття та види колективних трудових спорів, причини їх виникнення. Порядок вирішення колективних трудових спорів трудовим арбітражем за законодавством України. О порядке пересечения государственной границы гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства. МСУ в системе народовластия. Организация местной Власти в Советский Период Дайте соответствующую консультацию. ТЕМА №1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: ДЕРЖАВА, ПРАВО, СУСПІЛЬСТВО. МЕДИЧНЕ ПРАВО, ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ. Медичне право як галузь права України Рівні соціального регулювання медичної діяльності. Роль і значення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності. Охорона здоров’я. Основні принципи та завдання Правовий порядок надання медичної допомоги Правовий порядок медичного втручання Кожна особа вважається такою, яка не мас психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено па підставах та в порядку, передбачених «Законом» та іншими законами України. Види психіатричної допомоги, підстави та порядок її надання Забезпечення прав осіб при наданні психіатричної допомоги. Державне регулювання діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Для профілактичних щеплень застосовують медичні імунобіологічні препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку. Санітарна охорона території України Донорство крові та її компонентів Права та обов’язки медичних працівників Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників Переведенням на іншу роботу вважається доручення медичному працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації або посаді, обумовленої трудовим договором. Відсторонення від роботи медичних працівників Тривалість робочого часу в закладах охорони здоров’я Система оплати праці – це сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці й мірою винагороди працівників. Інформована добровільна згода на медичне втручання. ТЕМА №4. ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ СКОЄННЯ. ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів Класифікація і види злочинів, за які медичні працівники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Експертиза тимчасової непрацездатності Права та обов'язки медико-соціальних експертних комісій. Військово-лікарська експертиза Правовий статус судового експерта. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги. Харківська школа міжнародного права Міжнародний кримінальний суд Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги Государственная служба как правовой институт Государственная служба как организационный институт Специфика государственной гражданской службы как профессиональной деятельности Специфика муниципальной службы Муниципальная должность и должности муниципальной службы Основные функции морали и их роли в жизни общества Взаимосвязь морали и политики Утилитаристская и абсолютистская этика Профессиональная этика: понятие, виды, направления Административная этика – профессиональная мораль государственной и муниципальной службы Нравственные принципы служебной деятельности государственных и муниципальных служащих. Модели построения государственной службы Понятие конфликта как социального процесса Конфликт интересов в системе государственной и муниципальной службы Причины и последствия конфликта интересов Разрешение конфликта интересов на гражданской службе в других странах Нравственные основы прохождения государственной и муниципальной службы Имидж и авторитет государственного служащего Профессиональные и корпоративные этические кодексы Этические кодексы государственных и муниципальных служащих Профессиональный этикет государственного и муниципального служащего Список нормативных правовых актов и литературы Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих III. Правила этики государственных служащих Томской области Тема 2. Политические партии и партийные системы зарубежных стран Тема 3. Конституции зарубежных стран Понятие, предмет и метод конституционного права зарубежных стран Источники конституционного права Партийные системы зарубежных стран Теоретические основы конституции: понятие, сущность, функции, юридические свойства Конституционный контроль в зарубежных странах ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ Конституционные права и свободы классифицируются по следующим основаниям. Элементами формы государства являются форма правления, форма государственного устройства и политический режим. ЛЕКЦИЯ 6. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. РЕФЕРЕНДУМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ Референдумы в зарубежных странах Структура, состав и внутренняя организация парламента и его палат Особенности конституционного статуса главы государства Понятие и виды правительств, порядок их формирования Компетенция правительств, их правотворчество Общее представление о судебной власти и судебной системе. Англосаксонская, континентальная и другие системы местного управления и самоуправления Компетенция и финансовая база органов местного управления и самоуправления Региональное и местное самоуправление и управление Американский федерализм. Местное самоуправление и управление Германский федерализм. Местное самоуправление и управление ЛЕКЦИЯ 15. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИТАЛИИ ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ 1 ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ 2 Составление программы работы. Task 1. Read the text and learn the new words Task 2. Match the word with the definition A country (other than the parent country) in which an organization operates a facility - Task 4. Describe political system of the USA using the diagrams below. What functions does each branch exercise? Task 3. Give Kazakh/Russian equivalents to the following words Task 3. Crime is a problem in most countries, especially in large cities. Here are some crimes, criminals and acts committed by them. Fill in the missing part. Use a dictionary, if necessary. Task 4. Match the verbs given on the left with the nouns on the right to form word combinations. Make up sentences with the phrases you’ve got. Task 2. Read Article 11 and translate from Kazakh/Russian into English Task 3. Read the text Types of Legal Professions and give a summary of it. Task 5. Match the verbs in the box with the nouns they go with in the text. Нормативтік актілер/Нормативные акты АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД НЕРЕХТА Об Общественном Совете городского поселения город Нерехта Раздел 1. Понятие и источники римского права. Юридический обычай, или обычное право как источник права Древнего Рима Иные (неисковые) способы защиты нарушенных прав Понятие, признаки и система вещных прав в Древнем Риме Понятие, признаки и виды права собственности в Древнем Риме Основания приобретения права собственности Понятие, признаки и система ограниченных вещных прав (ОВП) в Древнем Риме (последний раздел Учения о вещах, вопрос 4) Виды залога. Общая характеристика Терминология и правила исполнения легата Обязательственное право Древнего Рима Иные основания прекращения обязательств Отдельные виды договоров. Общая характеристика (пункт 4.2) Квалификация (степень) выпускника: БАКАЛАВР МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Принят Государственной Думой 28 января 2011 года Одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 года ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ СЕМІНАР №1.Тема: Загальна характеристика податків та зборів СЕМІНАР №3. Тема: Правове регулювання стягнення непрямих податків. СЕМІНАР №5. Тема: Податковий контроль. Податкові правопорушення та відповідальність за порушення податкового законодавства. Правове регулювання податків з громадян Характеристика діяльності державної податкової служби IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ Правила користування послугою доступу до мережі КОМ-СЕРВІС ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СТРАХОВА СУМА. субліміт страхової суми Укладення договору. порядок Зміни і припинення дії договору ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ за Програмою добровільного комплексного страхування ризиків домовласника ТАС-Маєток Тема 11. Відповідальність за порушення податкового законодавства Ознаки податкового правопорушення. Штрафні санкції Глава 26 АКУ Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків З інтегрованої навчальної дисципліни Тема 1.1. Політична система суспільства Тема 1.11. Політичні партії в світі Тема 1.16. Глави держав світу Тема 1. Політична модернізація як явище Тема 5. Методологія досліджень української модернізації Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Шляхи забезпечення пожежної безпеки об'єкта Також треба дотримуватися певних правил безпеки при поводженні з газом Статья 1. Благотворительная деятельность Статья 16. Имущество благотворительной организации Обязанности и права руководителей практики Научно-исследовательская работа ПРИМЕЧАНИЕ: Подпись заверяется гербовой печатью. Без печати характеристика будет считаться недействительной Понятие, принципы и характерные черты государственного управления. Понятие, структура и виды административно - правовых норм. Источники административного права. Понятие административно-правовых отношений, их классификация. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности (623). Граждане как субъекты административного права. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. Тема 1. Понятие, предмет, методы и задачи криминологии Тема 10. Понятие и задачи предупреждения преступлений Тема 21. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью Кондратюк, Л.В. Криминологическое измерение / Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский; под ред. К.К. Горяинова. – М.: Норма, 2008. Производство по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Статья 11 ГПК РФ. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении гражданских дел Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в суде первой инстанции. Судебное разбирательство и его значение. Части судебного заседания. Составные части судебного заседания Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Письменные доказательства, их виды. Проверка судом заявления о подложности доказательств. Аудио- и видеозаписи. Их воспроизведение и исследование. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей. Отложение разбирательства дела. Отличие отложения разбирательства от приостановления производства по делу. Понятие подсудности, ее виды. Родовая подсудность. Основания исполнения. Исполнительные документы, их виды. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению (продолжительность, перерыв, восстановление). Нотариат и его задачи. Компетенция нотариальных органов. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке Положение иностранных лиц и иностранного государства в гражданском процессе Федеральные арбитражные суды арбитражных округов Приостановление производства по делу - временное прекращение выполнения процессуальных действий по не зависящим от суда и участников процесса обстоятельствам. Разграничение подведомственности гражданских дел между общими и арбитражными судами. Подсудность дел арбитражным судам. Территориальная подсудность и ее виды. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Сущность и значение апелляционного производства. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Установление фактов, имеющих юридическое значение. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Возбуждение приказного производства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.028 с.)