ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тактика проведення обшуку у приміщеннях, на відкритій місцевості. Підготовка, тактичні і психологічні прийомиОбшук у приміщенні передбачає примусове обстеження всіх при­міщень, що є у володінні фізичних або юридичних осіб, якщо там можуть знаходитися об’єкти пошуку. Приміщення, в яких проводить­ся обшук, можуть бути поділені на: 1) приміщення, при обстеженні яких є конструктивно-змістовні особливості (квартири, будинки, коте­джі, дачі, сараї, гаражі та ін.); 2) приміщення, при обстеженні яких є процедурні особливості (приміщення дипломатичних представництв, інші приміщення, для яких передбачено особливий процесуальний порядок проведення обшуку).

Існують криміналістичні рекомендації стосовно послідовності об­шуку приміщень. Розпочинати обшук рекомендується з найбільш «складних» ділянок помешкання, проводити пошуки спочатку в не­жилих, а потім у жилих приміщеннях, здійснювати обшук у напрямку від входу до приміщення. Також рекомендується розпочинати обсте­ження приміщень з місць загального користування (кухня, туалет, коридор).

Обстеження нежитлових приміщень відрізняється специфікою. Пошукові дії в службових приміщеннях слід розпочинати з робочого місця обшукуваного. Насамперед оглядаються й обстежуються робочий стіл, сейфи і шафи. У певних випадках злочинці використовують кон­структивні елементи будинку і влаштовують тайники під підлогою, у стінах, під підвіконними дошками, у вентиляційній шахті. У разі по­шуку дрібних об’єктів або документів варто звертати увагу на книжки, альбоми, часописи тощо.

Обшук ділянки місцевості передбачає примусове обстеження при­садибної ділянки, саду, городу або іншої території, що знаходиться у віданні певних осіб. Пошукові дії варто провадити у певній послідов­ності, планомірно, враховуючи особливості місцевості. Ділянку міс­цевості, що займає значну територію, доцільно попередньо розділити на квадрати чи сектори.

Під час обстеження місцевості необхідно перевірити купи землі, сміття, стоги сіна тощо. Потрібно звертати увагу на дерева, що ростуть, чагарники, наявні пташині гнізда, шпаківні, годівниці, дупла. Під час пошукових дій достатньо часто й успішно використовуються щуп, метало- або трупошукач (газовий індикатор «Поиск-1», металошукачі «Омуль», «Гамма»).

Ознаками тайника на місцевості може бути: розпушеність ґрунту, його неоднакове забарвлення, ділянки трави, що нерівномірно пожов­кли, позначки на деревах чи в інших місцях тощо.

Ефективність обшуку визначається старанністю підготовки до його проведення. Підготовка до обшуку — система заходів організаційного та прогностичного характеру.

Основними елементами підготовки до обшуку є: 1) вивчення ма­теріалів кримінальної справи; 2) збирання орієнтуючої інформації; 3) визначення кола учасників обшуку; 4) підготовка науково-технічних засобів; 5) планування обшуку. Розглянемо зміст зазначених елементів підготовки до обшуку.

При підготовці до обшуку суттєве значення мають вивчення та аналіз матеріалів кримінальної справи. Цікава інформація для прове­дення обшуку може міститися в поясненнях тих чи інших осіб, у яких відображено їх позицію про подію злочину.

Вивчення матеріалів кримінальної справи припускає аналіз даних, що містяться в протоколах різних слідчих дій (огляду місця події, до­питів, очних ставок та ін.). Слідчий має звернути увагу на дані, що стосуються обстановки злочину, знарядь та засобів його вчинення, особливостей злочинної події.

До проведення обшуку необхідно зібрати та вивчити дані про шу­кані об’ єкти (кількість, зовнішній вигляд, форма, розміри, індивіду­альні ознаки — пошкодження, позначки та ін.).

Важливим елементом підготовки до обшуку виступає збирання орієнтуючої інформації, яке охоплює комплекс дій, що передбачають одержання відомостей про умови майбутнього обшуку, об’єкти, що підлягають виявленню та вилученню, особу обшукуваного. Орієнту­юча інформація допомагає слідчому цілеспрямовано вести пошуки та виявляти шукане. Збирання орієнтуючої інформації про місце прова­дження обшуку передбачає встановлення відомостей, що можуть бути одержані з різних джерел. Це можуть бути плани, схеми, проекти бу­динків або споруд, топографічні карти, дані оперативних працівників, інформація фахівців або інших співробітників.

Збирання орієнтуючої інформації передбачає одержання відомостей про особу обшукуваного та інших осіб, які проживають чи працюють на обшукуваному об’єкті. Дані про особу обшукуваного охоплюють такі групи ознак: 1) соціально-демографічні (соціальний стан, освіта, професія, стаж роботи, родинний стан, склад сім’ї, дані про членів сім’ї, взаємостосунки в сім’ї, матеріальне становище, найближче по­бутове оточення, зв’язки та ін.); 2) соціально-біологічні (стать, вік, стан здоров’я, фізичні вади); 3) етико-психологічні (моральні погляди, прагнення, життєві очікування, рівень розумового розвитку, життєвий досвід, рухливість нервових процесів, темп реакцій на подразники, цілеспрямованість та ін.). Такі відомості надають змогу викори­стовувати особливості обшукуваного з тактичною метою.

При підготовці до обшуку визначається коло його учасників. Його проводить слідчий або особа, у провадженні якої знаходиться кримі­нальна справа, а обшук також може здійснюватися органом дізнання в порядку виконання окремого письмового доручення слідчого (ч. 3 ст. 114, ч. 4 ст. 104 КПК). Кримінально-процесуальне законодавство визначає осіб, в присутності яких проводиться обшук (ст. ст. 181, 182 КПК): 1) обшук провадиться в присутності не менше двох понятих. Понятими не можуть бути працівники органів досудового слідства і дізнання, а також інші зацікавлені у результатах справи особи; 2) обшук провадиться в присутності особи, яка займає це приміщення (у разі неможливості забезпечити її участь — у присутності кого-небудь із повнолітніх членів її сім’ї, а у разі неможливості участі таких — у присутності представника житлово-експлуатаційної організації або органу місцевого самоврядування). Обшук у приміщеннях, що їх за­ймають підприємства, установи та організації, провадиться в присут­ності їх представників; 3) у разі проведення обшуку в приміщеннях, що займають дипломатичні представництва, а також у приміщеннях, де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім’ ї, обов’язково потрібна присутність прокурора і представника Міністер­ства закордонних справ. Провадження обшуку за відсутності зазна­чених осіб законом не допускається.

Для проведення обшуку можуть залучатися різні спеціалісти, опе­ративні працівники органів внутрішніх справ, представники громад­ськості.

Спеціалісти залучаються до участі в обшуку в тих випадках, коли необхідно застосування спеціальних знань. Допомога спеціаліста при проведенні обшуку може бути виражена у таких формах: консультації з питань техніки безпеки, застосування спеціальної техніки, виявлення тих або інших об’ єктів і поводження з ними; поради зі специфіки пере­вірки різних місць під час провадження пошукових дій; виконання до­ручень, що потребують спеціальних навичок (верхолаз, водолаз, будівель­ник та ін.); використання спеціальних пошукових приладів тощо.

Важливим елементом підготовки до обшуку є приготування науково-технічних засобів. У пошуковій діяльності слідчому допомо­гу надають спеціальні пошукові засоби або комплект науково-технічних засобів (слідча валіза). Під час підготовки до обшуку в деяких випад­ках необхідно передбачити освітлювальні прилади та ультрафіолетові освітлювачі, інструменти для розкопок і розкриття сховищ, багри, металошукачі, трупошукачі тощо.

Заключним етапом підготовки до обшуку виступає планування, яке завжди передбачає здійснення прогностичної функції.

До складання плану обшуку необхідно підходити диференційовано. Залежно від рівня складності майбутнього обшуку, його ситуаційної обумовленості, реальних можливостей слідчого план може бути усним або письмовим, стислим або розгорнутим.

У складних випадках доцільно складати розгорнутий письмовий план обшуку. План обшуку може супроводжуватися відповідним графічним ма­теріалом (схеми приміщення, плани входів і виходів із нього, замальов­ки місцевості та ін.).

Проведення обшуку може характеризуватися як конфліктністю, так і безконфліктністю ситуації. Водночас конфліктність і безконфліктність слідчої дії є її найбільш загальними характеристиками, що не дозво­ляють заздалегідь обрати необхідну тактику, ті або інші тактичні при­йоми, їх системи. Тактика обшуку ситуаційно зумовлена.

Ситуації обшуку можна поділити на ті чи інші види залежно від різних підстав:

1) залежно від присутності чи, навпаки, відсутності обшукувано­го під час обшуку:

а) здійснення обшуку в ситуації присутності обшукуваного;

б) здійснення обшуку в ситуації його відсутності;

2) залежно від ставлення обшукуваного до пропозиції слідчого ви­дати зазначені у постанові предмети або документи, а також вка­зати місце, де переховується злочинець:

а) ситуація обшуку в разі добровільної видачі;

б) ситуація обшуку в разі відмови від добровільної видачі;

3) залежно від ставлення обшукуваного до обшуку, що проводиться:

а) ситуація активної протидії;

б) ситуація нейтральної поведінки обшукуваного і його відмови від спілкування зі слідчим;

в) ситуація надання допомоги слідчому під час здійснення пошу­кових дій;

4) залежно від передбачуваного способу зберігання предмета по­шуку:

а) обшук здійснюється в ситуації, коли передбачається, що предмет пошуку зберігається без спеціального маскування;

б) обшук здійснюється в ситуації, коли передбачається, що предмет пошуку видозмінено або знищено;

в) обшук здійснюється в ситуації, коли передбачається, що предмет пошуку зберігається у спеціальних тайниках або інших суб’єктивно недоступних місцях.

Ситуації обшуку можуть бути диференційовані також залежно від передбачуваного способу схову предмета пошуку. Тут можна просте­жити три типові ситуації, коли припускається, що предмет пошуку:

1) зберігається без спеціального маскування (документи знаходять­ся у шухляді письмового столу чи сейфі; сокира, якою було вчинено злочин, лежить у сараї разом з іншим інструментом тощо);

2) видозмінено або знищено (зливкам золота можуть надаватися вигляд і форма предметів (елементів) домашньої обстановки; у квар­тирі, де відбувалося розчленування трупа, можуть пофарбувати меблі, замінити шпалери);

3) сховано у спеціальних тайниках або інших суб’єктивно недо­ступних місцях (обрання способу приховування не є повністю вільним, воно детерміновано низкою чинників, обставин, зокрема обстановкою дому чи квартири).

Специфіка обшуку відображає й своєрідність запропонованих груп ситуацій, їх взаємозв’язки та динамізм. Дослідження ситуативної ва­ріантності обшуку дозволяє накреслити певні системи тактичних при­йомів, які будуть доцільними в тій чи іншій ситуації обшуку.

Розглянемо можливі варіанти ситуативних змін у процесі прове­дення обшуку та проаналізуємо відповідні системи тактичних при­йомів у тій чи іншій ситуації. Перш за все обшук може здійснюватися у присутності або за відсутності обшукуваного. Якщо об­шукуваний присутній під час обшуку, слідчий повинен запропонувати йому добровільно видати об’єкти, що розшукуються. Після цього можливе виникнення двох різних ситуацій обшуку: в разі добровільної видачі та при відмові від добровільної видачі. У разі добровільної ви­дачі обшук вже на цій стадії може бути завершено. Встановити істин­ність добровільної видачі або її фальшивість (підміна предмета по­шуку, видання тільки його частини) допомагає використання системи тактичних прийомів, спрямованої на діагностику такої видачі.

У разі відмови від добровільної видачі має місце перехід у два різних за своєю природою блоки ситуацій:

1) блок ситуацій, що відображає ставлення обшукуваного до здій­снюваного обшуку (ситуація активної протидії; ситуація нейтральної поведінки обшукуваного та його відмова від спілкування; ситуація надання допомоги слідчому під час здійснення пошукових дій);

2) блок ситуацій, що відображає передбачуваний спосіб збережен­ня предмета пошуку (ситуація, коли припускається, що предмет по­шуку зберігається без спеціального маскування; ситуація, коли при­пускається, що предмет пошуку видозмінено або знищено; ситуація, коли припускається, що предмет пошуку сховано у спеціальних тайни­ках або інших суб’єктивно недоступних місцях).

Стосовно кожного блоку ситуацій пропонуються і відповідні види систем тактичних прийомів:

1) пов’язані зі взаємодією з обшукуваним (система тактичних при­йомів, спрямована на усунення активної протидії обшукуваного; сис­тема тактичних прийомів, спрямована на подолання відмови обшуку­ваного від спілкування; система тактичних прийомів, спрямована на одержання пошукової інформації від обшукуваного);

2) пов’язані зі взаємодією з матеріальними об’єктами (система тактичних прийомів, спрямована на пошук об’єктів, що зберігаються без спеціального маскування; система тактичних прийомів, спрямова­на на пошук видозмінених або знищених об’єктів; система тактичних прийомів, спрямована на пошук об’єктів, схованих у спеціальних тай­никах або інших суб’єктивно недоступних місцях).

Системи тактичних прийомів обшуку (тактичні комбінації) — це своєрідні алгоритми (типові програми) для слідчого в процесі їх ви­користання. Застосування таких систем полегшує прийняття правиль­них рішень у різних ситуаціях. Між системами тактичних прийомів і ситуаціями їх реалізації існують нерозривні зв’язки, які мають науко­во обґрунтований характер.

Системи тактичних прийомів обшуку виконують різноманітні функції (діагностичні, пізнавальні, психологічного впливу), дозволяють визначити необхідність пошуків, вплинути на обшукувану особу, одер­жати від неї певну інформацію, обрати напрямок пошуків та виявити об’ єкти пошуку. Системи прийомів передбачають їх певний зміст і структуру, доцільність елементів, логічну послідовність способів дії. Розглянемо окремі системи тактичних прийомів.

Система тактичних прийомів, спрямована на подолання відмови обшукуваного від спілкування, включає:

1) роз’яснення мети і необхідності обшуку;

2) постановку нейтральних запитань;

3) залучення обшукуваного до діяльності слідчого;

4) словесну розвідку.

Тактичний прийом системи, який стосується роз’яснення мети і необхідності обшуку, передбачає розкриття причин візиту слідчого, важливості виявлення об’єктів пошуку, зв’язку обшукуваної особи з розшукуваним предметом. Цей прийом впливає на обшукуваного, спо­нукає його до аргументації відсутності у нього певних речей.

Подоланню відмови від спілкування сприяє постановка нейтраль­них запитань, не пов’язаних з предметом обшуку. Відповіді на такі запитання ні до чого не зобов’язують респондента і разом із тим спри­яють його залученню до спілкування. У психології такий прийом іно­ді називають «методом зачіпки», який дає змогу увійти в контакт із співрозмовником. Важливим тут є те, що співрозмовника необхідно «спіймати на гачок» зацікавленості, використовуючи для цього незна­чну подію, порівняння, особисте враження, анекдотичний випадок чи незвичне запитання.

Ефективним способом усунення конфліктних стосунків є залучен­ня обшукуваного до діяльності слідчого. Такий прийом включає про­позиції слідчого надати йому технічну допомогу (відкрити шухляду або шафу, перенести білизну тощо). Процес «спільної» діяльності спо­нукає обшукуваного до спілкування зі слідчим. Функцію подолання відмови обшукуваного від спілкування в процесі обшуку виконує також тактичний прийом словесної розвідки. Цей прийом має силу побічно­го навіювання. Слідчий звертається не до обшукуваного, а до інших учасників обшуку (працівників міліції, спеціалістів, понятих) з певни­ми вказівками і пропозиціями (наприклад, про необхідність перейти до наступної стадії обшуку, доцільність пошуків у тому чи іншому місці, можливість застосування технічних засобів). Використання при­йому словесної розвідки дає змогу слідчому не тільки діагностувати ставлення обшукуваного до того, що відбувається, а й спонукати його до спілкування, змінити поведінку та обрану позицію. Обшукуваний може відмовитися від зайнятої ним нейтральної позиції і зробити спробу вербальної взаємодії зі слідчим.

Особливий інтерес становлять системи тактичних прийомів об­шуку, пов’язані зі взаємодією з матеріальними об’єктами. Характер їх спрямованості ґрунтується на ймовірнісному судженні слідчого про спосіб зберігання предмета пошуку.

Так, система тактичних прийомів, спрямована на пошук об ’єктів, що зберігаються без спеціального маскування, включає:

1) аналіз обстановки місця обшуку з метою визначення місць при­родного зберігання предмета пошуку;

2) аналіз об’єктів, виявлених у місцях їх природного зберігання;

3) зіставлення виявленого об’єкта з ознаками того, що шукають.

Важливе значення має пошук об’ єктів, схованих у спеціальних тай­никах (створених чи пристосованих сховищах, прихованих від інших, відомих не всім) або в інших суб’єктивно недоступних місцях (важко- доступних, незручних, непридатних для зберігання). Слід мати на увазі, що злочинці часто застосовують витончені способи переховування пред­метів, прагнуть їх замаскувати, перешкодити доступу до них. Однак повністю усунути демаскуючі ознаки практично неможливо.

Система тактичних прийомів, спрямована на пошук об ’єктів, схованих у спеціальних тайниках або в інших суб ’єктивно недоступних місцях, може включати:

1) аналіз ознак предмета пошуку;

2) зіставлення предмета пошуку з різними об’єктами місця обшуку;

3) орієнтацію на професійні (чи інші) навички обшукуваного під час визначення місця схову;

4) використання можливостей типових аналогів;

5) аналіз окремих ділянок приміщення, меблів, інших об’єктів з метою встановлення демаскуючих ознак;

6) зіставлення однакових предметів між собою.

Запропоновані прийоми вимагають їх стислої інтерпретації. Так, аналіз ознак предмета пошуку полягає в тому, аби визначити (чи при­пустити) можливі його властивості та інші особливості (розміри, масу, об’єм, специфіку умов зберігання тощо). Важливого значення набуває також з’ ясування такої особливості предмета пошуку, як його ділимість (можливість розчленування) або неділимість на окремі самостійні час­тини (вузли), які можуть бути сховані в різних місцях. Аналіз пред­мета пошуку здійснюється з метою встановлення місць його можли­вого схову і тому виконує певну функцію.

Наступним прийомом системи є зіставлення предмета пошуку з різними об’єктами місця обшуку. Такий прийом дозволяє встановити найбільш імовірні місця можливого зберігання і виключити ті з них, в яких не може бути сховано предмет пошуку (за своїми розмірами, осо­бливостями будови, можливістю руйнування та ін.). Характер тайників залежить від особливостей об’єктів, схильностей особи, яка переховує їх, здатності її до фантазування.

Під час визначення місця схову як тактичний прийом може бути розглянута орієнтація на професійні (чи інші) навички обшукуваного. Злочинець вдається до тих способів, якими він краще володіє, вико­ристовує звичні виробничі методи. Це неминуче відображається на обранні місця приховання, конструкції тайника, способі маскування. Професія людини визначає можливість наявності у неї тих чи інших інструментів, знарядь, сировини, матеріалів, що можуть бути викорис­тані для створення тайників, приховування слідів та знарядь злочину.

Тактичним прийомом системи є використання можливостей типо­вих аналогів. Аналоги — це типові випадки виявлення тих чи інших об’ єктів у певних місцях. Документи виявляють у книжках, музичних інструментах, предметах одягу; зброю — у м’ яких частинах меблів, книжках, тайниках, що зроблені у стінах чи підлозі, підсобних при­міщеннях або санвузлах.

Важливе значення має й такий тактичний прийом системи, як ана­ліз окремих ділянок приміщення, меблів та інших об’єктів з метою встановлення демаскуючих ознак. Характер демаскуючих ознак за­лежить від конкретних умов, в яких діє особа, особливостей місць приховування предметів, дій обшукуваного. У приміщеннях місце схову виказують різниця у фарбуванні предметів, сліди на підлозі, від­сутність сполучення шпалер та ін. Демаскуючі ознаки є своєрідними негативними обставинами, які сигналізують про необхідність пошуків у певному місці.

Тактичним прийомом є також зіставлення однакових предметів між собою. Зіставлення дозволяє виявити різницю між однорідними пред­метами, що може бути пов’язано з переховуванням у них предметів пошуку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.019 с.)