ТОП 10:

Взаємодія при здійсненні профілактичних заходівОргани МВС і СБУ значні зусилля спрямовують на боротьбу зі злочинніс­тю на своєчасне попередження різного роду злочинів. У зв'язку з цим приді­ляється більше уваги профілактичній роботі, яка посідає одне з домінуючих положень, по забезпеченню належного правопорядку в країні. У цілях більш кваліфікованого й ефективного її проведення профілактика здійснюється спільними зусиллями слідчих і оперативних підрозділів. При цьому слідчому визначаються завдання щодо аналізу та юридичної оцінки матеріалів на осіб, що підлягають профілактиці, а також по участі в підготовці та проведенню самих профілактичних заходів. Як правило, питання про залучення слідчого до участі в профілактиці вирішується керівництвом органу МВС або СБУ.

Безпосередні функції'слідчого полягають у тому, щоб:

- глибоко проаналізувати з правової точки зору надані йому матеріали з метою профілактики правопорушення;

- дати юридичну оцінку дій правопорушника, визначити причину такої по­ведінки;

- висловити думку про форму профілактики (особиста бесіда, вплив че­рез близьких родичів або знайомих);

- висловити думку про способи отримання доказів, про недобрі вчинки, які здійснила особа (прийом документів, отримання довідок, пояснень, про способи легалізації оперативних даних);

- визначити свою роль у проведенні профілактики;

- висловити думку про доцільність публікації у пресі, передачі по радіо чи телебаченню;

- якщо в представлених матеріалах недостатньо даних для висновку про можливість профілактики, слідчий може висловити рекомендації про подаль­шу роботу з об'єктом. Оперативно-слідча практика правоохоронних органів підтверджує таку взаємодію. Вже стало правилом: всі оперативні матеріали профілактики заздалегідь вивчаються і оцінюються слідчими.

Взаємодія на стадії порушення карної справи На стадії порушення карної справи взаємодію слід розглядати в двох ва­ріантах: 1) коли після вивчення справ оперативного обліку слідчим прийняте рішення про порушення карної справи органом дізнання, слідчий може знову виступати в ролі консультанта, дає поради по складанню процесуальних до­кументів і надає іншу допомогу; 2) коли порушуються карні справи відносно особи, затриманої на місці злочину. Слідчий порушує кримінальну справу і приймає до провадження. На цьому етапі оперативні працівники надають все­бічну допомогу в доставлянні підозрюваного до органів МВС або СБУ, забез­печують слідчу базу тощо. Всі ці дії здійснюються на основі спільного плану.

Взаємодія в процесі попереднього слідства

У ході розслідування карних справ слідчим за активною допомогою опе­ративних працівників необхідно всебічно дослідити злочинну діяльність обви­нувачених, виявити спільників, мотиви і цілі здійснення злочинів. Тільки спіль­не об'єднання зусиль співробітників оперативних і слідчих підрозділів є тим підґрунтям, яке дозволить якісно і всебічно розслідувати карну справу. Взає­модія оперативних і слідчих підрозділів на цій стадії полягає: в необхідності застосування в процесі розслідування справи оперативних сил і засобів; у наданні оперативним підрозділам отриманої інформації, що має для них ве­лике значення; виконання оперативним підрозділом доручень і вказівок слід­чого; участь працівників у проведенні окремих слідчих дій.

Взаємодія під час затримання (арешті) підозрюваного

В міру складності тактика затримання підозрюваного може бути різною. Наприклад, затримання озброєного злочинця є, як правило, досить складною операцією. Звичайно таку операцію проводять спільними зусиллями слідчих і оперативних підрозділів. Роль слідчого при цьому може бути двоякою.

По-перше, він може сам особисто брати участь в операції. При цьому вико­нує свої процесуальні функції, а оперативні працівники створюють умови, що забезпечують безпеку або конспіративність затримання.

По-друге, слідчий може дати окреме доручення оперативному підрозділу (як органу дізнання) провести затримання. Сам же виступає в ролі консульта­нта з правових питань, щоб не допустити порушень законності. У тих випад­ках, коли слідчий безпосередньо бере участь в операції по затриманню підо­зрюваного, то дії сторін повинні бути чітко узгоджені в деталях: де і коли про­вести затримання, які повинні бути дії учасників операції, як направлятися до місця затримання тощо. У тому випадку, коли до операції по затриманню пі­дозрюваного притягуються інші служби органів МВС або СБУ (наприклад, технічні підрозділи), то роботу з ними координує оперативний працівник.

Взаємодія під час обшуку

Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів починається на етапі підгото­вки до обшуку. На основі вивчення наявних матеріалів слідчий спільно з опе­ративним працівником визначає конкретні завдання обшуку, час його прове­дення, тактичні прийоми шифрування оперативних джерел та ін. У разі необ­хідності слідчий може дати доручення оперативному підрозділу про збирання відомостей про об'єкт обшуку, підбиранні понятих, організації спхтереження за місцем проведення обшуку, про залучення співробітників інших служб пра­воохоронних органів до проведення обшуку, про використання інших джерел для перевірки результатів обшуку та ін.

У процесі підготовки до обшуку слідчий виносить постанову про його про­ведення і отримує на це санкцію прокурора.

Під час проведення обшуку, починаючи від моменту пред'явлення поста­нови на обшук і закінчуючи складанням протоколу обшуку, слідчий зберігає свою процесуальну самостійність, а всі інші учасники слідчої дії виконують його вказівки. Зокрема, оперативні працівники допомагають слідчому при об­стеженні приміщень і предметів домашнього побуту або за дорученням слід­чого проводять обшук дільниць місцевості, надвірних споруд та інших об'єктів. Виявивши предмети і документи, що можуть мати значення по справі, став­лять до відома слідчого,

Взаємодія під час допиту

У ході підготовки до допиту свідків, слідчий може доручити оперативному підрозділу зібрати характерні відомості на групу осіб, що підлягають допиту, а також про їхні взаємовідносини з обвинуваченим, про передбачувану поведін­ку на допиті тощо. Виходячи з отриманих даних, слідчий визначає черговість допиту свідків, тактику їхнього допиту, можливість використання оперативної інформації. Крім того, взаємодія слідчого з оперативним працівником виникає у разі необхідності перевірки через інші джерела правдивості отриманих свід­чень свідка, а також коли доцільно через ті самі джерела спонукати свідка до давання правдивих свідчень.

Під час допиту обвинуваченого або підозрюваного слідчий з'ясовує пи­тання, що стосуються не тільки довершеного злочину, а й питання розвіду­вального і контррозвідувального характеру. З'ясування таких питань може проводитись у присутності оперативного працівника або на прохання зацікав­леного оперативного підрозділу самим слідчим. Це прохання може бути офо­рмлене у вигляді переліку питань. Отримані дані можна використати при про­веденні таких заходів, як оперативна гра зі злочинною групою, впровадження своїх осіб у банду, розкладання даної організації та ін.

У взаємодію після закінчення попереднього слідства входить: організація і здійснення профілактичних заходів, що завершуються, допомо­га суду в підготовці й проведенні судового процесу. Якщо карна справа була припинена через недоцільність віддання обвинуваченого до суду (малої суспільної небезпеки, віку, стану здоров'я і т. д.), то взаємодія тут зводиться до проведення профілактичних заходів, застосування інших заходів впливу. Коли карна справа направляється в суд, своє зусилля слідчі й оперативні працівники зосереджують на наданні допомоги суду в організації і прове­денні судового процесу, в контролі за поведінкою обвинуваченого, в отри­манні даних про його позиції на суді, припинення можливих злочинних виявів з боку спільників, родичів або друзів у ході проведення судового процесу.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.007 с.)