ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийомиПідготовчі дії, пов’язані з оглядом місця події, складаються з двох етапів: дії до виїзду на місце події та дії після прибуття на місце.

Підготовчі дії слідчого до виїзду на місце події полягають у тако­му:

а) він має уточнити характер події згідно з повідомленням, що на­дійшло;

б) вжити заходів (через органи міліції або адміністрацію установи) щодо охорони місця події та надання допомоги потерпілим;

в) забезпечити безпеку громадян на ділянках, які межують з місцем події;

г) перевірити готовність науково-технічних засобів;

ґ) вирішити питання щодо транспортних засобів, які необхідні для виїзду на місце події;

д) визначити коло осіб, які братимуть участь в огляді, згідно з ха­рактером злочину (судово-медичний експерт, експерт-криміналіст, інспектор ДАІ, кінолог);

е) вирішити питання про запрошення понятих, особливо у випад­ках, коли місцем події є віддалена місцевість або огляд провадиться у нічний час тощо.

Якщо слідчий вважає за потрібне, він може запросити для участі в огляді потерпілого, який здатний допомогти з’ясуванню обставин по­дії, а також надати допомогу у виявленні слідів і речових доказів.

Після прибуття на місце події слідчий вживає таких заходів:

а) упевнюється у наданні допомоги потерпілому;

б) проводить коротке опитування свідків;в) дає розпорядження працівникам міліції щодо проведення необ­хідних оперативно-розшукових заходів (переслідування по «гарячих слідах», встановлення очевидців);

г) усуває з місця події сторонніх осіб;

ґ) визначає функції кожного учасника огляду і роз’ яснює їм їхні права та обов’язки.

Після закінчення цих дій слідчий розпочинає безпосередньо огляд.

Методи проведення огляду можна класифікувати:

- за послідовністю проведення та глибиною дослідження - на загальний та детальний;

- за характером дослідження огляд умовно поділяють на статичний та динамічний',

- за обсягом дослідження - на вибірковий (суб'єктивний) та суцільний (об'єктивний);

- за напрямком здійснення руху під час огляду - на ексцентричний, кон­центричний, фронтальний, секторний, вузловий.

Загальний огляд здійснюється слідчим з метою ознайомлення з обстанов­кою на місці події, отримання уяви щодо характеру події, яка мала місце. На підставі оцінки обстановки місця події визначаються межі огляду території, що підлягає огляду, порядок руху учасників огляду, методи дослідження окремих елементів та обстановки. У процесі загального огляду визначається план подальшого детального вивчення окремих дільниць або об'єктів.

Детальний огляд передбачає ретельне вивчення обстановки у цілому та кожного об'єкта на місці пригоди окремо.

Статичним методом певний предмет або об'єкти обстановки місця події досліджуються у статиці (стані спокою) без їх переміщень у просторі. Вся об­становка та об'єкти місця події оглядаються та досліджуються у тому вигляді, в якому вони були виявлені, без будь-якого переміщення або змін.

Динамічний метод припускає дослідження в динаміці, тобто об'єкт можна переміщувати, брати в руки, оглядати з усіх боків, описувати, моделювати, вимірювати. Але впливати на предмет та змінювати його не можна. В ході динамічного огляду здійснюється з дотриманням прийомів криміналістичної техніки вилучення слідів та інших речових доказів, які до цього були зафіксо­вані у незмінному вигляді.

Вибірковий (суб'єктивний) огляд пропонує досліджувати обстановку тіль­ки в місцях розташування слідів злочину, визначених відповідно до механізму його вчинення.

Суцільний (об'єктивний) огляд - це скрупульозне дослідження всієї тери­торії місця події, не минаючи жодного об'єкта.

Ексцентричний метод огляду пропонує проводити дослідження місця події, рухаючись за спіраллю, що розгортається від центра до периферії. Цей метод доцільно застосовувати для огляду місця події, яка має свій центр -наприклад, місцезнаходження трупа, місце зіткнення автомашин у ДТП тощо. Огляд центра події є передумовою для цілеспрямованого виявлення інших слідів, пов'язаних з діями злочинця на місці події. Наприклад, у разі виявлен­ня трупа зі слідами застосування вогнепальної зброї, необхідно шукати стрі­ляні гільзи або інші сліди застосування вогнепальної зброї, саму зброю.

Концентричний метод - це дослідження місця події за спіраллю, що згортається від периферії до центра. Цей метод найбільш доцільно викорис­товувати у випадках, коли немає чітко визначеного центру місця події і прове­дення огляду пов'язано з виявленням слідів підходу та відходу злочинця з місця пригоди або виявленням інших слідів та речових доказів.

Фронтальний метод огляду передбачає дослідження об'єкта засобами, розташованими в лінію, рухаючись фронтально. Інколи цей метод називають «прочісуванням» території, коли дослідники шикуються у розгорнутий стрій, рухаючись, обстежують відразу велику територію. Цей метод, як правило, застосовується для проведення огляду значних за площею ділянок на відкри­тій місцевості.

Метод секторного огляду застосовується в Німеччині. Суть його поля­гає в тому, що слідчий, знаходячись у центрі місця пригоди, за компасом ви­значає напрямок руху по колу, всякий раз обмежуючись певним сектором в 30-45°. Оглянувши один сектор, переходить до другого і далі, поки коло не замкнеться.

Власне тактика огляду втілюється у декількох послідовно здійсню­ваних стадіях — оглядовій, статичній та динамічній.

Під час оглядової стадії слідчий здійснює такі дії: визначає межі огляду, його оптимальний метод відповідно до ситуації, проводить орієнтуючу і оглядову фотозйомку.

Статична стадія огляду передбачає огляд без порушення обста­новки, окремих слідів та речових доказів. Слідчий пересувається по місцю події, зосереджуючи свою увагу на розташуванні окремих об’ єктів огляду з метою обрання тих з них, які, за його припущенням, можуть стосуватися події злочину.

Найбільш відповідальною є динамічна стадія, під час якої деталь­ному вивченню підлягають сліди і речові докази. Слідчий аналізує їх сутність, відношення до події злочину, одержує інформацію, яка уточ­нює існуючі версії, або висуває інші відповідно до характеру та інфор­маційної цінності виявленого. На цій стадії активно застосовуються науково-технічні засоби, серед яких переважають такі методи фіксації, як вузлова або детальна фотозйомка, а також методи виявлення слідів рук, знарядь злому, слідів ніг і транспортних засобів. Важливе значен­ня мають фіксація і вилучення слідів шляхом виготовлення зліпків, перенесення їх на дактилоскопічні плівки. Детальний огляд слідів і ре­чових доказів передбачає виявлення їх ознак, визначення можливості їхнього використання для експертного дослідження. Під час огляду слідчому необхідно звертати увагу на мікросліди і мікрочастки, оскіль­ки їх аналіз і наступне дослідження можуть дати важливу інформацію щодо встановлення осіб, причетних до події злочину, а також для орга­нізації інших слідчих дій (обшуку, виїмки), спрямованих на визначення інших доказів події злочину. В процесі огляду місця події можуть бути здійснені експрес-дослідження окремих слідів або речових доказів, які вимагають застосування спеціальних засобів. До них належать: проби на наявність крові у плямах, що нагадують кров’яні; прочитання доку­ментів із забрудненими, замитими текстами за допомогою світлофільтрів або електронно-оптичних перетворювачів та ін.

Можна виділити такі тактичні прийоми огляду місця події:

· зіставлення первісних даних і обстановки місця події з метою виявлення слідів злочину;

· аналіз окремих слідів на місці події;

· моделювання події, що відбулася.

· використання уявної реконструкції окремих елементів події;

· зіставлення модельованої події і реальної картини місця події.

· залучення до участі в огляді осіб, які повідомили про злочин;

· аналіз ознак знищення слідів;

· зіставлення інформації місця події з традиційним, природним перебігом події; інформації місця події з типовими аналогами; слідів (предметів) з довідковими даними; слідів (предметів), виявлених на місці події, між собою; даних місця події з доказами, точно встановленими у справі.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.008 с.)