ТОП 10:

Поняття і завдання криміналістичної діагностикиСлово «діагностика» - грецького походження і означає здат­ність до «розпізнавання», «розмежування», «визначення», «встановлення».

Діагностувати буквально означає: встановити схожість ситу­ації, що досліджується, з деякою типовою моделлю чи виявити щось конкретне, притаманне лише цій ситуації.

Термін «криміналістична діагностика» було запропоновано 1972 р. проф. В. О. Снетковим, який разом із Ю. Г. Коруховим і С. В. Дуброві ним розробили окрему теорію криміналістичної діагностики. *

Теорія криміналістичної діагностики - це система правил і понять, необхідних для здійснення процесу діагностичного пі­знання у рамках провадження у кримінальній справі.

Криміналістична діагностика- процес дослідження власти­востей і стану об'єкта (ситуації) з метою установлення змін, які відбулися в ньому, причини цих змін та їх зв'язок із учиненим злочином.

Іншими словами, кримінальна діагностика - це уявна рекон­струкція вчиненого злочину, у ході якої мають перевагу ви­сновки «зворотного напряму»: від наслідку - до причини, від явища - до його суті, від відображення - до аналізу властивос­тей і стану відображення об'єкта.

У криміналістичних дослідженнях діагностика зазвичай пе­редує ідентифікації.

Наприклад, за слідами ніг, ще до того як ідентифікують взут­тя, робитимуть висновок про напрям руху людини, про набли­жену швидкість руху, факт перенесення нею вантажу, про рух в умовах ночі тощо.

Наукове підґрунтя криміналістичної діагностики становлять:

• можливість пізнання події за її відображенням;

• закономірність виникнення криміналістично значущої ін­формації;

• положення (дані) науки криміналістики про типові моделі відображення механізму злочину (властивості особи, власти­вості предметів, про взаємодію об'єктів);

• методи і методики криміналістичного діагностування пи­тань, що розкривають зміст мети.

До криміналістичних діагностичних досліджень відносять:

- визначення властивостей та стану об'єкта, їх відповідності заданим характеристикам (наприклад, із якого металу виготов­лено предмет, чи справний замок тощо);

- встановлення факту і причин початкового стану об'єкта або його невідповідності заданим характеристикам (це стосу­ється дослідження обставин події), наприклад, з якого боку від­бувався злам перешкоди; чи піддавалися документи частковим змінам тощо;

- аналіз кримінальної ситуації: обставин місця, часу, меха­нізму взаємодії суб'єктів, предметів, причинно-наслідкових зв'язків, механізму злочинної події (наприклад, установлення механізму виникнення й розвитку пожежі, причинно-наслідко-вого зв'язку між коротким замиканням і виникненням пожежі).

Завдання криміналістичної діагностики полягають у вивченні:

• внутрішніх властивостей і стану об'єкта;

• зовнішніх властивостей та умов обстановки (місця, часу, функціонування) об'єкта;

• властивостей і умов механізму та розвитку процесів взає­модії об'єктів між собою.

Завдання кримінального діагностування можуть бути: про­сті та складні (складені); прямі та зворотні.

Прості діагностичні завдання полягають у дослідженні (ви­вченні) окремо взятого об'єкта.

Складні - утворені множиною діагностованих об'єктів і про­цесів у їх взаємодії:

- встановлення механізму події в його динаміці;

- визначення можливості (неможливості) вчинення певних дій за певних умов;

- встановлення відповідності (невідповідності) діянь (дій) спеціальними правилами;

- визначення умов (обстановки); часу (періоду) або хроно­логічної послідовності дії (події);

- встановлення місця події (діянь), їх локалізації, меж, пози­ції учасників, їх розташування;

- з'ясування інших схожих умов;

- з'ясування причипно-наслідкових зв'язків між діяннями та їхніми наслідками (результатом).

Прямі діагностичні завдання - рух від причини до наслідку (результату).

Це зазвичай прості діагностичні завдання типу:

- який склад конкретного об'єкта або його структура;

- за якої температури може мати місце самозагорання кон­кретної речовини.

Прямі складні завдання типу: яким був механізм певного процесу за конкретних умов або яким може бути механізм.

Для вирішення таких завдань створено спеціальні діагнос­тичні методики.

Одним із основних методів, що використовуються під час діагностичних досліджень, є аналогія, бо для криміналістичних ситуацій характерні повторюваність події, дії, наявність типо­вих випадків, подій, що має наслідком виникнення таких, що повторюються, типових слідів.

Реально існуючі відхилення залежать від варіаційності тих чи інших факторів, що впливають на саму ситуацію та механізм відображення.

Відомості про атипові ситуації використовуються згодом під час вирішення зворотніх діагностичних досліджень.

Зворотні діагностичні завдання - рух дослідження від на­слідку (результату) до причин.

Більшість складних завдань діагностичних досліджень -саме зворотні.

Основним методом тут виступає моделювання: уявне, фізич­не, математичне. Скажімо, пряме завдання - встановити склад і марку металу, з якого виготовлено відламок ножа, а зворотнє - це за відламком визначити ніж (тобто встановити біографію виро­бу), технологію його виготовлення або причину поломки тощо.

Об'єктами криміналістичного діагностування є:

Діагностовані (ті, що підлягають діагностуванню або шука­ні) - стан, властивість об'єкта, механізм події, ситуація (на­приклад, з якого боку було вибите вікно, ззовні чи зсередини).

Діагностуючі (ті, за допомоги яких відбувається діагности­ка) - ознаки, що відображають у матеріальному вигляді та характеризують стан, властивості об'єкта, механізм події (на­приклад, наявність під вікном шматків битого скла й відсут­ність таких фрагментів усередині кімнати - свідчення того, що вікно було розбите зсередини приміщення).

Суб'єкти діагностики - це особи, які вирішують діагнос­тичні завдання під час розкриття й розслідування злочину, ви­рішення кримінальної справи у суді, а також у ході проведення профілактичних заходів: експерт, слідчий, суддя, спеціаліст, подеколи інші учасники процесу.

Слідчий і суддя здійснюють діагностування як у процесуаль­ній, так і в непроцесуальній формі у ході провадження у справі: під час огляду місця події для з'ясування механізму вчинення злочину; під час конструювання та перевірки слідчих і судових версій тощо.

Експерт - завжди у процесуальній формі, під час виконання судової експертизи, а також у непроцесуальній, коли розробляє експертні методики.

Криміналістичну діагностику можна поділяти на відповідні види за відповідними класифікаційними рубриками.

За суб'єктами діагностування:

- експертна;

- судово-слідча;

- оперативио-розшукова;

- діагностика свідками, потерпілими тощо.

- За вирішуваними завданнями:

- проста і складна;

- пряма і зворотня;

- змішана.

За формою здійснення:

- процесуальна;

- позапроцесуальна.

- За метою проведення:

- діагностування властивостей і стану об'єкта дослідження;

- діагностування факту і причин динаміки змін об'єкта;

- діагностування кримінальної ситуації.

За змістом і характером експертного дослідження:

- діагностичне дослідження властивостей і стану об'єкта під час його безпосереднього вивчення;

- діагностичне дослідження властивостей і стану об'єкта за його відображеннями;

- діагностичне дослідження механізмів, процесів і дій за без­посередніми результатами (наслідками), конкретними об'єкта­ми, відображеннями.

Криміналістичні дослідження можна характеризувати і за іншими рубриками.

Кількість етапів діагностичного дослідження залежить від складності вирішуваного завдання.

1. Формулювання завдання діагностичного дослідження.

2. Вирішення простого діагностичного завдання.

Для цього вивчають ознаки об'єкта, за якими визначають йо­го властивості, стан (наприклад, установлюють хімічний склад мікрочастинок вибухової речовини з місця події).

Якщо ставиться тільки це завдання, то дослідження завер­шується. Якщо ж просте завдання є тільки початком вирішення складного, його переводять до наступного етапу.

3. Побудова типової моделі.

На підставі результатів вирішення простого завдання буду­ють (реконструюють) типову модель процесу, способу дій, події, явища (наприклад, на підставі структурного складу вибухової речовини та аналізу походжень моделюють умови вибуху).

4. Встановлення наслідків із побудованої моделі та порівняння цих установлених (гіпотетичних) наслідків із відображеннями па елементах уречевленої обстановки, виявлення специфічних особливостей.

5. Формулювання або побудова висновку.

За позитивного результату порівняння встановлюється ме­ханізм події, процесу, дії (наприклад, установлення механізму вибуху), а за негативного результату - повернення до першого або другого етапу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.006 с.)